Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mineral waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A systematic increase in the demand for mineral raw materials combined with the difficulty of obtaining them from primary sources, made it necessary to use secondary ones including mineral waste. The effectiveness of the management of mineral waste stored in landfills and from current production depends on many factors. The most important ones include the legal regulations of this activity and the technical and organizational determinants of deposit exploitation, processing, and refining of minerals. The paper analyzes the current waste (including mining waste) management regulations. The technological discrepancies in these regulations, as well as missing or inaccurate classifications, were demonstrated. The interchangeable use of notions: mining/mine and extractive/extraction is a primary source of problems. It also has to be noted that accompanying and joint minerals are not defined in appropriate legislation. Attention was also paid to the omission of important issues in these regulations, e.g. product structure, construction of anthropogenic deposits, etc. It was emphasized and demonstrated with examples that the comprehensive and rational exploitation of mineral deposits, combined with processing and refining of mineral raw materials is an effective way of using mineral waste. The obtained results allowed for formulating proposals regarding legal provisions regulating waste management and the recommendation of technical and organizational solutions for the activities of mining, processing, and refining of mineral raw materials.
PL
Systematyczny wzrost zapotrzebowania na surowce mineralne spowodował, wobec trudności z ich pozyskaniem ze źródeł naturalnych, konieczność wykorzystania odpadów mineralnych. Efektywność zagospodarowania odpadów mineralnych nagromadzonych w przeszłości na składowiskach oraz pochodzących z bieżącej produkcji zależy od wielu czynników. Szczególny wpływ wywierają uregulowania prawne tej działalności oraz czynniki techniczno-organizacyjne eksploatacji złóż, przeróbki i przetwórstwa kopalin. W artykule przeprowadzono analizę obowiązujących przepisów gospodarowania odpadami, w tym odpadami wydobywczymi. Wykazano występujące w tych przepisach rozbieżności technologiczne, brak lub nieadekwatność klasyfikacji. Podstawowym źródłem problemów jest wymienne używanie pojęć: górniczy/górnictwo i wydobywcze/wydobycie. Brakuje również w odpowiednich ustawach odpowiedników pojęć: kopaliny towarzyszące oraz równoległe. Zwrócono też uwagę na pominięcie w tych przepisach istotnych zagadnień, np. struktury produktów, budowy złóż antropogenicznych itp. Podkreślono i wykazano na przykładach, że skutecznym sposobem wykorzystania odpadów mineralnych jest kompleksowa i racjonalna eksploatacja złóż kopalin, w powiązaniu z procesami przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych. W podsumowaniu sformułowano propozycje i postulaty dotyczące przepisów prawnych regulujących gospodarkę odpadami, a także upowszechnienie rozwiązań techniczno-organizacyjnych procesów wydobycia, przeróbki i przetwórstwa surowców mineralnych.
PL
Firma Comex wprowadziła na rynek nowy typ separatora CXR, który pozwala na jednoczesne określenie wielu parametrów separowanego materiału. W rezultacie możliwa jest separacja materiałów w oparciu analizę koloru, geometrii cząstek, struktury powierzchni, wewnętrznej struktury cząstek oraz gęstości materiału w tym samym urządzeniu. Jest to pierwszy na rynku separator wykorzystujący tak szeroką gamę jednocześnie analizowanych parametrów, przy użyciu wielu czujników. Nowe separatory mogą znaleźć szerokie zastosowanie głównie w przemyśle mineralnym, jak również w recyklingu.
PL
Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku pozyskać można nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych. Artykuł przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań betonów z łącznym dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych (Fly ash – FA) oraz mikrokrzemionki (Silica fume – SF). W celu potwierdzenia pozytywnego wpływu zastosowanych odpadów przemysłowych w betonie wykonano badania odporności na pękanie, według drugiego modelu pękania, a także wytrzymałości na ściskanie – fcm oraz rozciąganie pośrednie – fctm. Odporność na pękanie kompozytów oceniano na podstawie wyników krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIIc. Eksperymenty wykonano na betonie z różną kompozycją dodatków mineralnych – w młodym wieku, po 3 i 7 dniach dojrzewania betonu oraz po 28 dniach. Zastosowanie odpadów przemysłowych w postaci krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej pozwala na ograniczenie zużycia cementu w betonie oraz zaoszczędzenie zasobów naturalnych do produkcji klinkieru, co spełnia koncepcje budownictwa zrównoważonego. Ponadto dzięki temu uzyskano korzystniejsze wartości parametrów: fcm, fctm oraz KIIc w porównaniu do wartości otrzymanych dla betonu odniesienia.
PL
Praca prezentuje wyniki badań procesu klasyfikacji odpadów mineralnych na przesiewaczach o sitach płaskich i prostopadłościennych rzeszotach. Opracowano trzy różne konstrukcje przesiewaczy i poddano je badaniom procesowym, które miały na celu określenie sprawności i wydajności tych maszyn w skali półtechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano założenia projektowe i zbudowano przesiewacz przemysłowy do przeróbki kruszyw i odpadów mineralnych.
EN
The paper presents investigations results of mineral waste classification on screens with a flat sieve and cuboid riddles. Three different designs of such screens were developed and subjected to process tests, which were aimed at determining the efficiency and capacity of these machines on a semi-technical scale. Based on the research, design assumptions were developed and an industrial screen for processing aggregates and mineral waste was built.
PL
Praca przedstawia urządzenia do klasyfikacji i sortowania materiałów mineralnych różnego pochodzenia i o różnych właściwościach, w tym odpadów mineralnych i kruszyw skalnych. Materiały mineralne przydatne do powtórnego użytku można pozyskać nie tylko z odpadów z przemysłu wydobywczego, ale także hutniczego, chemicznego, a nawet ze szczególnie trudnych do utylizacji pozostałości budowlanych.
EN
The paper presents the equipment for the classification and sorting of minerals of various origin and various properties, including mineral waste and rock aggregates. Reusable minerals can be obtained from waste not only from the mining industry, but also from metallurgical and chemical industries, and even from particularly difficult to utilize construction residues.
PL
Praca prezentuje wyniki badań prowadzonych w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, które dotyczyły klasyfikacji różnego rodzaju odpadów mineralnych na przesiewaczach o sitach płaskich i prostopadłościennych rzeszotach. Opracowano trzy różne konstrukcje takich przesiewaczy i poddano je badaniom procesowym, które miały na celu określenie sprawności i wydajności tych maszyn w skali półtechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano założenia projektowe i zbudowano przesiewacz przemysłowy do przeróbki odpadów mineralnych.
EN
The paper presents the results of research carried out at the Department of Process Equipment of the Lodz University of Technology concerning the classification of various types of mineral waste using screens with flat sieves and rectangular riddles. Three different designs of such screens have been produced which then underwent process tests aimed at determining the efficiency and performance of those machines on a semi-technical scale. On the basis of the completed tests, design assumptions have been established and an industrial screen for processing mineral waste has been built.
EN
This review discusses the potential of alkali-activated materials obtained from mineral waste. A brief historical background on alkali-activated materials is presented. Recent advances in the development of binders obtained from mineral wastes and alkali-activated solutions are described. The scope of this state of the art review is to identify current knowledge in support that mineral waste can be used for the production of alkali-activated binders. In addition, this review identifies the chemical activators that can be effectively utilized for such purposes in the age when wastes are still viewed by industry as dis-posable. Some mineral wastes which are discussed can be viewed as a new resource for recycling and recovery which will offer important economic and social benefits.
9
Content available remote Wpływ odpadów mineralnych na mobilność miedzi w osadach flotacyjnych
PL
Badano wpływ dodatku odpadów mineralnych do osadów flotacyjnych na mobilność miedzi oraz możliwość przemieszczania się tego pierwiastka do części nadziemnych uprawianych roślin. Doświadczenia prowadzono w nieczynnym zbiorniku osadów flotacyjnych „Wartowice 3” zlokalizowanym na Dolnym Śląsku. Na wyznaczonych tam poletkach osad flotacyjny mieszano z odpadami mineralnymi pochodzącymi z działalności wydobywczej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika. Odpad stanowił piasek, skała płonna, fosfogips oraz nadkład z eksploatacji kamieniołomu. Do osadu dodawano także preparat wapniowo-magnezowy (PRP). Wpływ odpadów na mobilność miedzi oceniano na podstawie zawartości tego pierwiastka w kilku gatunkach roślin oraz w podłożach, na których były uprawiane. Wykazano, że wprowadzenie do osadów flotacyjnych odpadów mineralnych powodowało obniżenie zawartości miedzi przyswajalnej przez rośliny oraz ograniczało jej pobieranie przez wszystkie gatunki roślin. Zawartość miedzi w roślinach zależała od okresu wegetacji i nie przekraczała 25 mg/kg s.m.
EN
Three selected plant species and their mixts. were grown up in the region of Lower Silesia on substrates doped with sand, waste rock, phosphogypsum, and overburden from the operation of the quarry. In plants harvested 2–3 times a year, the Cu content was variable depending on the species and the grooving period but it was below 25 mg/kg dry mass.
EN
Optimal methods used in the analysis of waste material resulting from mining and processing of mineral resources that allow to assess the potential impact of waste on the environment, based on binding environmental laws regulating potential commercial utilization of waste were investigated. The paper is concerned mostly with mineral waste, constituting about 80% of all industrial waste generated. According to the principles of sustainable waste management, waste storage is considered to be the last resort. However, every year over 20% of the total amount of industrial waste generated is stored. That makes the amount of the already deposited materials, coming from the time when the commercial utilization was not common in Poland, even more considerable. When it comes to extensive, i.e. regarding great quantities, and long-term usage of industrial wastes, the identical composition of waste material coming from different batches is of the essence. Unfortunately, this condition is not always fulfilled, therefore chemical composition analyses need to be carried out for monitoring purposes. For the same reason the waste material used should also be tested to check whether the parameters of a given batch are within the limit values defined by the standards. Described methods are intended to facilitate waste characterisation with respect to their effect on the environment when used for commercial purposes. An individual method is never good enough to determine the full extent of environmental impact. It is therefore recommended to apply several methods in a logical sequence, depending on the type of waste material and its purpose.
EN
In the case of insufficiently tight natural geological barrier, the area of landfills should be protected by special artificial barriers (separation screens). The use of natural mineral materials for building the separation screens (loamy minerals, such as a variety of clays) requires their extraction from local deposits, which inevitably generates waste from extraction and treatment of the minerals, causes changes in hydrographic conditions and soil quality in the neighbourhood of the excavations, degraded landscape and additional costs, including the energy and examination of mineral usefulness. Therefore, it seems purposeful to search for replacement materials which are technologically and economically competitive, such as fine grain waste minerals and/or by-products from industrial activity. A fundamental parameter of the separation screen which ensures its efficiency in terms of stopping migration of pollutants outside the landfill is the adequate level of filtration coefficient, which according to legal regulation cannot be greater than 1 10-9 m/s. The aim of the present study was to analyse the filtration coefficient obtained as a result of the mixtures prepared from fine grain mineral waste and by-products from industrial activities under conditions of their maximum densification in order to find the material which shows the best tightness to match the requirements of separation screens for landfill applications. The following minerals were used in the study: coal dust from water and dust circulation system in the Sobieski mine in Jaworzno, Poland, fly ash from combustion of brown coal from Bełchatów power plant, fly ashes from combustion of black coal in conventional and fluidized bed furnaces in Łagisza power plant in Będzin, Poland, post-flotation from Zn-Pb ore dressing from inactive settler in the area of the city of Bytom and barren rock clays from brown coal deposits in the Bełchatów mine. These materials were used for preparation of 8 mixtures with various share of individual components with coal dust as the main component of the matrix, with participation of 50 wt%. Before the determination of filtration coefficient for each of the mixture began, the optimum humidity and maximum bulk density of the soil matrix was measured. In the most of the mixtures, the optimum humidity ranged from 25 to 27.5%, whereas in the case of the mixtures with bottom ash from fluidized bed and fly ash from the conventional furnace it was lower than 20%. Determination of the filtration coefficient was carried out on the specially designed stand under condition of fluid flow from the bottom to the upper part of the sample, with variable hydraulic gradient and i>30. Stabilization of the filtration coefficient was observed for the most of the mixtures after ca. 10–11 days from the beginning of the experiment, at the level typical of the particular mixture. The highest, unstable filtration coefficient of 1.6–2 10-8 m/s was observed for the mixture of coal dust with the ashes from brown coal, which makes it impossible to be used as proposed. Nevertheless, application of another addition to this mixture (floatation waste and clays) considerably improved the coefficient of filtration, which reached the value of ca. 2–2,5 10-9m/s. The most favourable coefficient was obtained for the mixtures of coal dust with ashes from combustion of hard coal in fluidized bed furnaces, modified with an addition of clays. The value of filtration coefficient ranged from 3 to 6.5 10-10 m/s. The results of the investigations confirmed the ability of achieving the alternative material for building the separation screen which is the mixture of waste and by-products from industrial activities with over-additive properties. It is necessary to continue the research in the area of modification of the mixtures, particularly in the aspect of increased fraction of coal dust in order to optimize filtration coefficient and obtain the screen with satisfactory degree of tightness.
EN
Mineral sequestration using mineral waste is an interesting attempt at combining the solving of two important ecological problems: the reduction of anthropogenic emissions of CO2 by permanent binding and a fuller use of waste with restricted economic applications. The waste used to bind CO2 by way of mineral sequestration should have a high content of CaO and free CaO. Fly ashes from fluidized beds seem interesting in terms of preparing aqueous suspensions to be used in mineral sequestration of CO2. The article presents the results of modelling of the processes occuring in aqueous suspensions as exemplified by suspensions prepared on the basis of fluidized ashes from the power plant in Tychy subjected to the effects of CO2. The selection of these suspensions was based on the results of previous research. The thermodynamic model presented in the article is an attempt to identify the kind and order of occurrence of chemical reactions leading to permanent binding of carbon dioxide observed in aqueous ash suspensions subjected to the effects of CO2. The elaborated model confirmed both the complexity of themineral sequestration process in this kind of waste and the results of research conducted by other authors.
PL
Mineralna sekwestracja przy zastosowaniu odpadów mineralnych jest interesującą próbą połączenia dwóch ważnych problemów ekologicznych: redukcji antropogenicznej emisji CO2 poprzez jego trwałe wiązanie oraz pełniejszego wykorzystania odpadów o ograniczonym zastosowaniu gospodarczym. Do wiązania CO2 poprzez mineralną sekwestrację powinny być stosowane odpady o wysokiej zawartości CaO i wolnego CaO. Interesującymi odpadami do sporządzania zawiesin wodnych do zastosowania ich dla mineralnej sekwestracji CO2 są popioły fluidalne. W artykule przedstawiono wyniki modelowania dotyczące procesów zachodzących w zawiesinach wodnych na przykładzie zawiesin sporządzonych z popiołem fluidalnym z Ec. Tychy poddanych działaniu CO2. Zawiesiny te wybrano na podstawie wyników wcześniejszych badań. Przedstawiony w artykule model jest próbą identyfikacji rodzaju i kolejności reakcji chemicznych w wodnych zawiesinach popiołowych poddanych działaniu CO2 prowadzących do trwałego wiązania ditlenku węgla. Wykonane modelowanie potwierdziło złożoność procesu mineralnej sekwestracji oraz wyniki badań innych autorów.
13
Content available remote Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań w skali póltechnicznej kruszywa lekkiego z surowców odpadowych. Surowce, które zastosowano do tej produkcji to uwodnione osady ściekowe z oczyszczalni ścieków, pyły krzemionkowe i pyły odpadowego szkła. Otrzymane kruszywo przebadano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13055-1:2003 [4]. Badania potwierdziły, że jakość otrzymanego sztucznego kruszywa lekkiego jest porównywalna z jakością keramzytu.
EN
This paper presents the results of tests on a semi-technical scale for light-weight aggregate received from waste materials. To the production have been applied such raw materials like hydrated sludge from wastewater treatment plants, dust of silica and dust of waste glass. Received aggregates have been tested in accordance with the requirements of European Standard PN-EN 13055-1:2003 [4]. Tests has shown that the quality of the received artificial light-weight aggregate is comparable to the quality of keramsite.
PL
Od 2004 r. obowiązuje rozporządzenie Unii Europejskiej, zgodnie z którym składować można tylko odpady mineralne lub obojętne. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek - na składowisko kierować można także odpady komunalne, z rzemiosła i przemysłowe, pod warunkiem, że zostaną poddane specjalnej obróbce.
15
Content available remote Wykorzystanie odpadów mineralnych w budowie składowisk odpadów komunalnych
PL
Mineralne odpadowe materiały ziarniste powstają zawsze jako produkt uboczny działalności górniczej i to w każdym rodzaju górnictwa (węgiel, rudy, kruszywa itd.). Kopalina użyteczna nigdy nie występuje w przyrodzie samodzielnie, ale zawsze w wespół z innymi materiałami kopalnymi, które nie stanowią produktu, ale zawsze wydobywane są razem z kopaliną użyteczną. Dopiero po wydobyciu surowce te są od siebie oddzielane, co następuje w rezultacie przeróbki urobku górniczego. I tak w Polsce mamy składowanych wiele mln ton przeróżnych kopalin towarzyszących, wykorzystanie których jest ze wszech miar pożądane.
EN
Municipal waste storage is still a basic form of waste management. In spite of the intensive development of selective waste collection and its segregation in the place of its generation, waste deposition on landfills is still the most frequently applied way of its management. Therefore, all the conceptions concerning modernization of building of waste landfills are of crucial importance. Despite the fact that the subject of building of sections devoted to waste deposition has been widely discussed, indeed, one must confess that the focal point should be the use of municipal waste in construction of municipal waste landfills. In each country, including Poland, mineral waste, understood as residues of mining activity or material obtained as a result of recycling of building materials, constitutes an ecological problem, requiring an urgent solution. Those materials are acquired without a payment, and their cost comprises acquisition and logistic expenses (transport). The aim of the Author of the present study is to make Reader's attention focused on the possibility of an additional application of those materials to build landfills (dumping grounds), in particular, to close the landfills which are filled. Seemingly, mineral waste granular materials may be used as substitutes of polymer liner materiale (foils, geo-cloths, geo-membranes).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.