Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewerage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczącej wyboru natężenia opadu określanego dla różnych celów. Rozpoczęto od wartości przyjmowanych do wymiarowania lokalnych systemów odwodnień, poprzez krótkie kanały, do dużych systemów kanalizacyjnych. Opisano szczegółowo dwie racjonalne metody wymiarowania kanalizacji stosowane w Polsce. Następnie podano wartości intensywności opadów przyjmowane do projektowania systemów oczyszczania wód deszczowych.
EN
A literature review on different rain intensities selected for different purposes was presented. The selection started from the values used for designing of local area draining systems, through short sewers to large sewerage systems. Two rational methods used for designing of sewerage systems in Poland were described in details. Then selection of rain intensities were described for designing of storm water treatment systems.
2
EN
The purpose of this study is to analyze and present the results of research devoted to the development and intentions of water and sewage companies operating on the Polish market in the context of innovation. The data collected and analysed in the research has not been published yet. The specific purposes of the study is to describe the state of innovation of water and sewage companies operating across the country, and to indicate the directions for their development, their barriers and problems in the context of implementing innovation. The first part of the study focuses on the theoretical aspects of innovative activities of municipal companies, and characterizes the notions of innovation and innovativeness. In its subsequent part, the study describes the object, subject, purpose of the study, the research methods and techniques applied in the paper. The analysis and discussion of a selected research part is included in the last part of the study, which is closed by the final conclusions.
3
Content available remote Zapobieganie korozji siarczanowej w kanalizacji
PL
Przedstawiono dyskusję dotyczącą metod prewencji i ochrony kanałów betonowych przed korozją siarczanową. Podano zalety i wady poszczególnych metod zwracając szczególnie uwagę na prewencję.
EN
A discussion concerning methods of sulfate corrosion prevention and protection of concrete sewers are presented. Advantages and shortcomings of these methods were listed. Special attention was paid to prevention.
4
Content available remote Transport osadów w kanalizacji pod kontrolą
PL
Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej klasyfikacji różnych rodzajów osadów kanalizacyjnych. Porównano parametry opisujące zanieczyszczenia występujące w osadach kanalizacyjnych z wartościami tych parametrów typowymi dla ścieków komunalnych i ogólnospławnych w czasie pogody bezdeszczowej i deszczowej. Opisano też znane z literatury próby przewidywania transportu zanieczyszczeń określanych przez wartości ChZT, BZT i azot amonowy w ruchomych osadach. Porównano dwa rodzaje pułapek na osady.
EN
A literature review of different types of sewerage sediment classification has been presented. Parameters characterizing pollution in sewerage sediments have been compared with values of the same parameters for municipal and combined sewerage wastewaters in dry and wet weather periods. Some attempts of predicting pollution transportation in terms of COD, BOD and ammonia nitrogen values in movable sediments have been described. Two different kinds of sediment traps have been compared.
5
Content available remote Stare i nowe problemy oraz rozwiązania w eksploatacji pompowni ścieków
PL
Opisano systemy ciśnieniowego transportu ścieków w płaskim terenie o rzadkiej zabudowie kładąc nacisk na różnice pomiędzy rozwiązaniami, w których wykorzystuje się pompy o stromych i o łagodnie opadających charakterystykach. Oceniono, że Epanet2 bardzo dobrze nadaje się do numerycznej symulacji sieci obsługujących zróżnicowany rodzaj zabudowy. Wskazano inteligentne systemy pompowe jako preferowane w przyszłości w porównaniu do powszechnie obecnie stosowanych pompowni, w których o włączeniu i wyłączeniu pompy decyduje tylko poziom zwierciadła ścieków w komorze czerpalnej. Omówiono też zagrożenie rozerwaniem strugi ścieków podczas ujemnej fazy uderzenia hydraulicznego w rurociągu, którym transportuje się ścieki z najniższego poziomu w zlewni do oczyszczalni ścieków.
EN
Pressure pumping systems in flat rural areas have been described focusing on differences between the solutions based on pumps of steep and on pumps of more horizontally declined characteristics. Epanet 2 software has been advised as a user friendly tool giving much flexibility in modelling networks consisting of pumping plants serving to buildings of different numbers of inhabitans. An example of an intelligent pumping system operating in such a way to avoid pumping sewage to the same main at the same time has been briefly described. The risk of breaking down flow continuity during a water hammer in pressure systems constructed for transporting wastewatwer from the lowest point of a catchment to a wastewater treatment plant has been pointed out and some methods of avoiding the damage described.
6
Content available remote Paradoks pozornej dokładności
PL
Współczesna technika stwarza bardzo wiele nowych możliwości. Wiążą się z nią jednak również charakterystyczne zagrożenia. Pozorna dokładność obliczeń jest przyczyną nadmiernej ufności i łatwo jest zlekceważyć istniejące niebezpieczeństwo. Nasza znajomość szeregu zjawisk jest nadal niewystarczająca, jesteśmy przygotowani na powtórzenie tego co się już wcześniej zdarzyło. W artykule przedstawiono charakterystyczne problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej. Wskazano szczególne braki posiadanych informacji. Wykazano potrzebę ostrożnej interpretacji wyników obliczeń projektowych oraz symulacji istniejących systemów.
EN
Modern technology creates many new opportunities. However, it also has characteristic hazards. The apparent accuracy of the calculations is the cause of excessive confidence and it is easy to disregard the existing danger. Our knowledge of a number of phenomena is still insufficient, we are prepared to repeat what has already happened. Characteristic problems related to the functioning of water supply and sewage infrastructure are presented. Special shortages of existing information were indicated. The need for careful interpretation of the results of design calculations and simulations of existing systems has been demonstrated.
PL
Toalety dywersyjne umożliwiają oddzielenie u źródła odpadów metabolizmu ludzkiego - uryny i kału. Rozdział strumieni pozwala na zmniejszenie zużycia wody w toalecie, a także na odzyskanie składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, i wykorzystanie ich w postaci nawozu. W artykule opisano podstawowe zasady działania systemu wykorzystującego toalety dywersyjne oraz możliwe sposoby oczyszczania uryny i odzysku wody i pierwiastków.
EN
The diversion toilets enables the separation of black waters (urine and faeces) at the source. The division of the streams allows to reduce water consumption in the toilet, and also allows the recovery of nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium and farther usage as a fertilizer. This article describes the basie principles of system operation as well as possible methods of urine treatment and recovery of water and elements.
PL
Polska, w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej, zobowiązała się do spełnienia wymagań, stawianych w Dyrektywie z dnia 21 maja 1991 r. (91/271/ EWG) dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa zakładała podjęcie wspólnych działań mających poprawić jakość wód w UE tak, aby ich zanieczyszczenia w jednym z państw członkowskich nie wpływały na pogorszenie jakości wód w pozostałych państwach. Polska do końca 2015 r. miała osiągnąć odpowiedni poziom oczyszczania ścieków oraz rozbudować system ich zbierania w taki sposób, aby niemal każdy mieszkaniec miał do niego dostęp lub wyposażył się w ekologiczną oczyszczalnię ścieków. W artykule przeanalizowano stopień realizacji wymogów dyrektywy na dzień 31.12.2014 r., kiedy wiadomo było, iż Polska ich nie spełni. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), zakładał, że wdrażanie dyrektywy 91/271/EWG odbywać się będzie zgodnie z art. 5.4, ze względu na zaliczenie całego obszaru Polski do tzw. obszaru wrażliwego, tj. wymagającego ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu (zapewnienie 75% redukcji) oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych. Alternatywą mógł być art. 5.2, który wymagał zapewnienia oczyszczania ścieków z podwyższonym standardem usuwania biogenów w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Dlatego też analiza warunków wdrażania tej dyrektywy stanowić będzie cel niniejszego opracowania. Koszty rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej, są bardzo duże i często znacząco przekraczają możliwości budżetowe gmin. Dzięki przystąpieniu do UE Polska uzyskała możliwość otrzymania dofinansowania. Z tego względu, poszczególne Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne mogły się starać o dofinansowanie na tego typu projekty w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszy Spójności (FS) i organizowanych w ich ramach programów operacyjnych np. EFRR Infrastruktura i Środowisko. W artykule, przedstawiono zestawienie największych inwestycji, które korzystały ze środków UE. Województwo małopolskie może stanowić dobry przykład wdrażania dyrektywy. W momencie przystąpienia Polski do UE prawie 48% jego mieszkańców korzystało z sięci kanalizacyjnej, co plasowało je na 14 miejscu w stosunku do innych województw. W ciągu 10 lat wprowadzania wymogów Dyrektywy, wielkość ta wzrosła do 59,8% czyli o około 500 tys. mieszkańców i jest ona niższa o około 9% w stosunku do całego kraju (68,7%).
EN
Poland, at the time of accession to the European Union, undertook to meet the requirements set out in the Directive of 21 May 1991 (91/271 / EEC) concerning urban wastewater treatment. The directive assumed joint actions aimed at improving the quality of water in the EU, so that their pollution in one of the Member States would not affect the deterioration of water quality in other countries. Until the end of 2015, Poland was to achieve an appropriate level of wastewater treatment and to expand the collection system in such a way that almost every inhabitant would have access to it or equipped itself with an ecological wastewater treatment plant. The article analyses the degree of implementation of the directive requirements as at December 31, 2014, when it was known that Poland would not meet them. The National Program for Municipal Sewage Treatment (KPOŚK), assumed that the implementation of Directive 91/271 / EEC will take place in accordance with art. 5.4, due to the inclusion of the entire area of Poland in the so-called sensitive area, i.e. requiring the restriction of nitrogen and phosphorus compound discharges (ensuring a 75% reduction) and biodegradable contaminants. An alternative could be art. 5.2, which required providing wastewater treatment with an increased standard of biogen removal in agglomerations above 10,000 PE. Therefore, the analysis of the conditions for the implementation of this directive will be the aim of this study. The costs of developing the water and sewage infrastructure are very large and often significantly exceed the budget possibilities of municipalities. Thanks to joining the EU, Poland obtained the possibility of receiving co-financing. For this reason, individual Water and Sewage Enterprises could apply for co-financing for this type of projects under the European Regional Development Funds (EFRR) and Cohesion Funds (FS) and operational programs organized within them, eg Infrastructure and Environment. The article presents a list of the largest investments that have benefited from EU funds. The Lesser Poland Voivodeship may be a good example of the implementation of the Directive. At the time of Poland's accession to the EU, almost 48% of its residents used the sewage system, which placed them in the 14th place compared to other voivodships. Within 10 years of introducing the requirements of the Directive, this amount increased to 59.8%, ie by about 500,000. inhabitants and it is lower by about 9% in relation to the whole country (68.7%).
PL
Celem badań była ocena ekotoksyczności kształtek rękawów filcowych impregnowanych żywicami. Po zamontowaniu rękawów w kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni, eksplorator odnotował spadek wydajności pracy bloku biologicznego. Przyczyną zjawiska mógł być wzrost toksyczności ścieków przepływających kanałami wyłożonymi rękawami. W celu potwierdzenia tej hipotezy, pobrano próbki rękawów do badań z zastosowaniem testu toksyczności ostrej Microtox. Zbadano dwa rodzaje kształtek wyciętych z rękawów: jeden rodzaj stanowiły rękawy impregnowane żywicą poliestrową styrenową, drugi zaś – bezstyrenową. Oba materiały inkubowano w różnych mediach (ściekach surowych, ściekach syntetycznych, wodzie destylowanej) w kilku wariantach inkubacji. Na otrzymanych ekstraktach wykonano test screeningowy Microtox 81.9% Screening Test. Toksyczność wybranej próbki wątpliwej została zbadana testem 81.9% Basic Test. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na ekotoksyczność kształtek wyciętych z rękawów impregnowanych żywicą bezstyrenową. Wyniki są zaskakujące, gdyż zastępowanie styrenu w utwardzanych żywicach przez inne komponenty ma na celu zmniejszenie toksyczności produktów. Jednakże, to właśnie żywica bezstyrenowa okazała się być odpowiedzialną za wzrost toksyczności ścieków. Rezultaty przeprowadzonych badań skłaniają do skontrolowania ekotoksyczności materiałów stosowanych do renowacji kanalizacji – zarówno w celu ochrony środowiska naturalnego, jak i zapobiegania ewentualnym problemom eksploatacyjnym w oczyszczalniach ścieków.
EN
The aim of the study was to evaluate the toxicity of moulders of felt liners impregnated with resins. After the mounting of the liners in sewerage, the explorer has revealed a decrease in the efficiency of treatment in biological units. The putative cause of this phenomenon might have been an increase in the toxicity of the sewage flowing through the pipes with resin impregnated liners. In order to confirm this thesis, the moulders of the liners were taken to the laboratory to investigate their acute toxicity by a Microtox assay. Two types of liners – impregnated with styrene resin and impregnated with styrene-free resin – were tested. Both moulders were incubated in different media (raw wastewaters, synthetic wastewaters, and distilled water) and under several incubation conditions. The obtained extracts were subjected to Microtox 81.9% Screening Test. The chosen, questionable in the terms of screening results, sample was further subjected to 81.9% Basic Test. The obtained results clearly indicate that the ecotoxicity of the moulders of liners impregnated with styrene-free resin is the issue of concern. The results are surprising, as the substitution of styrene by other components in curable resins is aimed at improving their toxicity properties. However, the styrene-free resin revealed to be responsible for an increase in the sewage toxicity. These results prompt undertaking the ecotoxicity monitoring of materials used in sewerage renovations – not only for the environment protection, but also for the prevention of possible problems in wastewater treatment plants exploitation.
PL
Systemy kanalizacyjne należą do krytycznej infrastruktury miejskiej i wiejskiej. Ich niesprawność powoduje nieodprowadzenie przewidzianej ilości ścieków z danego obszaru. Skutki niesprawności mogą powodować zagrożenie środowiska naturalnego poprzez zanieczyszczenie powierzchni terenu czy wód podziemnych, zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie dla innych obiektów infrastruktury miejskiej poprzez ich zalewanie, podtapianie czy w skrajnym przypadku poprzez spowodowanie katastrofy kanalizacyjnej. Niesprawność sieci kanalizacyjnej może być też odczuwana przez mieszkańców. Jedną z miar niezawodności systemu kanalizacyjnego jest średnia ilość ścieków nieodprowadzonych z danego terenu EN, przez analogię do systemów wodociągowych nazywana też średnim niedoborem. Miara ta jest oceniana jako bezpieczna w tym sensie, że w przypadku wykorzystania do wyznaczania EN metod przybliżonych, nie gubi informacji o błędzie metody. Metoda kumulacji niedoborów pozwala na dokładne wyznaczenie tej wielkości dla dowolnie dużego i dowolnie złożonego systemu kanalizacyjnego grawitacyjnego, podciśnieniowego oraz mieszanego.
EN
Sewage systems belong to the critical urban and rural infrastructure. Their failure results in failure to introduce the planned amount of sewage from a given area. The effects of inefficiency may cause a threat to the natural environment through contamination of the surface or groundwater, epidemiological threat, threat to other objects of the urban infrastructure through flooding, flooding or in the extreme case by causing a sewage disaster. The inefficiency of the sewerage network can also be felt by the inhabitants. One of the measures of reliability of a sewage system is the average amount of sewage not introduced from a given EN area, by analogy with water supply systems, also called an average shortage. This measure is assessed as safe in the sense that if used to designate approximate methods, it does not lose information about the method's error. The method of accumulation of shortages allows for accurate determination of this quantity for any large and arbitrarily complex gravity, vacuum and mixed sewage system.
11
Content available remote Wybrane problemy projektowania i modelowania odwodnień terenów
PL
Zaprezentowano ewolucje europejskich standardów projektowania i eksploatacji (wg PN-EN 752:2008 i PN-EN 752:2017) oraz metodykę badań niezawodności działania systemów odwodnień terenów zurbanizowanych (wg DWA-A 118:2006), w tym z uwzględnieniem zmian klimatu (wg Markblatt Nr. 4.3/3:2009). Omówiono zasady prowadzenia tego typu badań z kryteriami do identyfikacji przeciążeń kanałów, odnośnie do wylewów i podtopień terenów. Podjęto próbę standaryzacji zasad modelowania zjawiska opad-odpływ w skanalizowanych zlewniach miejskich, do zarządzania ryzykiem zagrożeń środowiskowych. W szczególności, zaprezentowano metodykę identyfikacji, kalibracji i walidacji parametrów modeli hydrodynamicznych z uwzględnieniem niestacjonarności czasowo-przestrzennej opadów.
EN
The evolution of European standards for design and operation (according to PN-EN 752:2008 and PN-EN 752:2017) and the methodology for testing the reliability of urban drainage systems (according to DWA-A 118: 2006), including climate change (according to Merkblatt No. 4.3/3: 2009), are presented. Principles of conducting this type of research with the criteria for identification of channel overloads, regarding floods and flooding of areas were discussed. An attempt was made to standardize the principles of modeling the phenomenon of precipitation-outflow in sewered municipal catchments, to manage the risk of environmental hazards. In particular, the methodology for the identification, calibration and validation of hydrodynamic model parameters was presented, taking into account the temporal unstationary of precipitation.
12
PL
Przy wielokryterialnym wyborze systemu kanalizacyjnego na terenach wiejskich kryteria są niekiedy narzucone przez instytucje wspierające finansowo dany projekt. Na skutek nietrafnie wybranego wariantu kanalizacji, koszty całkowite inwestycji mogą w dłuższym okresie wzrosnąć z uwagi na wyższe od spodziewanych koszty eksploatacji, co będzie generowało wysokie, nieakceptowalne społecznie ceny ścieków. Prace koncepcyjne i projektowe w kraju powinny trwać dłużej i być lepiej opłacane. Przy planowaniu i symulacji pracy sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków niezbędne jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi, takich jak: GIS, modele hydrauliczne, biokinetyczne oraz ekonometryczne.
EN
Choosing a sewerage system in rural areas is a multi-criteria optimization process, often influenced by financing institutions. Total expected costs may increase in time due to irrelevantly chosen system, which generates higher than planned operation and maintenance costs and socially unacceptable wastewater prices. Domestic planning and design works should last longer and should be paid better. At planning and simulating sewerage systems and wastewater treatment plants, application of contemporary tools like: GIS, hydraulic, biokinetic and econometric models is indispensable.
PL
Przedmiotem pracy jest rozpoznanie właściwości wytrzymałościowych mas iniekcyjnych w kontekście zmieniających się ilości dodatków mineralnych stosowanych razem z popiołem lotnym. Masy wykorzystywane do wypełniania przestrzeni międzyrurowych muszą oznaczać się wysoką płynnością i wytrzymałością na ściskanie na poziomie min. 25 MPa. Coraz częściej pojawiają się zapytania o jeszcze wyższe parametry wytrzymałościowe. Stosując jako wypełniacz wyłącznie popiół lotny spełnienie tego wymogu jest niemożliwe. Wyjściem z tej sytuacji jest wprowadzenie do składu pyłów mineralnych pochodzących ze zmielenia różnych rodzajów powszechnie występujących skał. W niniejszej pracy dokonano analizy wpływu rodzaju skały oraz ilości tych dodatków na wytrzymałości na ściskanie oraz skuteczność upłynnienia cementowych mieszanek iniekcyjnych.
EN
The subject of the work is to recognize the strength properties of the masses injection in the context of varying amounts of mineral additives, used together with the fly ash. Mass used to fill the space between the pipe necessarily mean high liquidity and a certain strength parameters at minimum 25 MPa. Increasingly, there are requests for even higher strength parameters. Using as a filler only flyash this requirement impossible. The way out of this situation is the introduction to the composition of mineral dust from grinding various types of commonly occurring rocks. Analysis of the compressive strength and the liquidation mass injection with variable amounts of additives rocks is the subject of this study.
PL
Kanalizacja podciśnieniowa jest rozwiązaniem o krótkiej historii w stosunku do powszechnie stosowanych systemów odprowadzających ścieki bytowo gospodarcze z budynków mieszkalnych. Jednak dzięki nowatorskiemu podejściu oraz zaangażowaniu się przedstawicieli świata nauki z Europy Zachodniej szybko stała się systemem, który zapewnia bardzo wygodny i bezpieczny transport ścieków bytowo-gospodarczych. Dzięki przyjętym rozwiązaniom zapewniającym praktycznie 100% szczelność systemu, kanalizacja podciśnieniowa jest rozwiązaniem, którego stosowanie wskazane jest w terenach zalewowych oraz o trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Przykładem takiego zastosowania mogą być instalacje w całym świecie m.in. gminie Odolanów (południowa Wielkopolska).
EN
The vacuum sewerage system is a relatively recently found solution in relation to the systems commonly used for discharging domestic sewage from residential buildings. However, due to an innovative approach and commitment of Western European scientific community representatives, it has quickly become a system, which provides very convenient and safe transportation of domestic and industrial wastewater. Thanks to the adopted solutions resulting in almost 100% tightness of the system, the vacuum sewerage is particularly suitable for use in floodplains and areas with difficult land-water conditions. Examples of such applications are installations found throughout the world, for instance in Odolanów municipality (Southern Wielkopolska).
EN
The aim of the work is to present the current state of water and wastewater management in the municipalities where the Polesie National Park (PNP) is located. The PNP is situated in Lublin Voivodeship, in the area of six municipalities: Sosnowica, Hańsk, Urszulin, Stary Brus, Wierzbica and Ludwin. The data used in this paper, were obtained on the basis of the surveys conducted in these municipalities in 2016 by the Department of Environmental Engineering and Geodesy of the University of Life Sciences in Lublin. In the analyzed communes, there was a very large disproportion between the usage of sewerage and the water supply network. It has been shown that 79.1% of the inhabitants living in the afore-mentioned communes used the water supply network and only 22.5% of them used sewerage. In the discussed communities there are 9 collective, mechanical and biological wastewater treatment plants with a capacity of over 5 m3•d-1. On the farms located in the scattered areas, which are not connected to the sewerage, wastewater is discharged mainly to the septic tanks. In four out of the six analyzed municipalities, there were 2345 septic tanks registered. Domestic sewage from some farms is purified in household wastewater treatment plants (395 pieces). The plants with the drainage systems are prevalent (84.9%), which may contribute to the groundwater quality degradation. In order to protect the natural environment within the communes that form the PNP, it is necessary to undertake the actions that will contribute to the improvement of the current state of water and wastewater management. While solving the existing problems related to water supply and wastewater treatment, it is strongly required to adhere to the principle of sustainable development and use highly effective systems in order to ensure that the ecological effects are appropriate.
17
Content available remote Zapobieganie korozji siarczanowej betonowej kanalizacji
PL
Przedstawiono sposoby zmniejszania uciążliwości korozji siarczanowej kanalizacji przez zastosowanie właściwych metod jej projektowania. Pokazano jakie efekty zmniejszenia ilości rozpuszczonych siarczków można uzyskać w przypadku odpowiedniego doboru średnicy przewodu ciśnieniowego. Następnie omówiono metody projektowania spadków minimalnych, które pozwalają zmniejszyć ilość osadów kanalizacyjnych. Wreszcie wymieniono główne metody chemiczne zapobiegania korozji siarczanowej.
EN
Sewerage design rules applied for reducing sulphate corrosion nuisance have been described. The effect of decreasing hydrogen sulphide emission by properly selecting of pressure pipe diameter has been discussed. Then two methods applied to minimal slopes of sewers computing were suggested and compared . Finally chemical methods of sulphide corrosion prevention have been listed.
PL
Na tle dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu technologii bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych wskazano na problemy dotyczące diagnostyki i oceny stanu technicznego tych przewodów, problemy związane z doborem optymalnych technik bezwykopowych, w tym kryteriów ich doboru. Wskazano na trendy rozwojowe w zakresie technik bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, a także na wyzwania, dotyczące głównie kształcenia studentów i inżynierów z zakresu technik bezwykopowych.
EN
Issues related to trenchless rehabilitation of water supply pipes and sewers were put against the background of experience of using this technology. Additionally, the problems of pipe diagnostics ana condition assessment, the selection of the optimal trenchless technologies and the selection criteria were looked into. Development trends in trenchless technologies for rehabilitation or water supply pipes and sewers were indicated. Challenges, which concern mainly the training of students and engineers in trenchless technologies, were also discussed.
PL
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, które odbyły się w Bydgoszczy w dniach 10-12 maja 2016 r. po raz kolejny pokazały, że są jedną z najważniejszych tego typu imprez w Europie. Swoją ofertę zaprezentowało 375 wystawców z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii, Litwy, Białorusi, Czech, Słowacji, Austrii, Portugalii, Irlandii, Turcji i Hiszpanii.
PL
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. jest właścicielem Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice oraz zarządcą ponad 360 km kanalizacji sanitarnej w mieście Tychy. Zgodnie z ideą Smart City, rozwój Spółki we wszystkich płaszczyznach odbywa się w oparciu o zrównoważony rozwój a także o kryteria takie jak innowacyjność oraz kapitał intelektualny i społeczny. Spółka kompleksowo podchodzi do gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej i energetycznej przy równoczesnej, bezwzględnej minimalizacji kosztów środowiskowych.
EN
Regional Center for Water and Wastewater Management Co. in Tychy (RCGW) is the owner of the wastewater treatment plant in Tychy (WWTP) and administrator of over 360 km of a sanitary sewage system in Tychy. The company comprehensively approaches to water and wastewater, waste and energy management in the simultaneous way with absolutely minimizing of environmental costs.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.