Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydajność pracowników
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study aimed to analyze organizational transformation, organizational culture, and transformational leadership in relation to employee performance, with job satisfaction serving as a mediating variable. The participants consisted of 101 employees from automotive component manufacturing companies. They were selected using purposive sampling techniques to ensure alignment with the research objectives. Data were analyzed using Partial Least Squares (PLS) to illustrate the variables and indicators influencing employees’ performance. The results indicated that organizational transformation, organizational culture, and transformational leadership had a positive impact on employee performance. Furthermore, the mediating role of job satisfaction in relation to employee performance was also observed. Therefore, organizations should optimize job satisfaction to enhance employee competencies in response to business challenges. By implementing organizational transformation, fostering a positive organizational culture, and promoting transformational leadership, organizations can potentially increase satisfaction, responsiveness, and performance, thereby supporting business innovation. Job satisfaction plays a crucial role in maintaining performance stability, as the business process appears to be highly reliant on organizational transformation, organizational culture, and transformational leadership. The variables examined in this study demonstrate that job satisfaction enhances employees’ responsiveness to the company’s operations. Consequently, organizations should prioritize responsiveness and adaptability when empowering their human resources.
EN
The present study examines the HR practices on the employee commitment, employee behavior and employee performance and also among employee behavior and employee commitment, and employee behavior and employee performance of petroleum industry in Saudi Arabia. This research also investigates the mediating role of employee behavior among the links of HR practices, employee commitment, and employee performance of the petroleum industry in Saudi Arabia. The present article has used questionnaires for data collection and smart-PLS to test the relationships among variables. The results revealed that HR practices have a positive linkage with employee commitment, employee behavior and employee performance, and employee behavior also has a positive association with employee commitment and employee performance of the petroleum industry in Saudi Arabia. The findings also indicated that employee behavior significantly mediates among the relations of HR practices, employee commitment and employee performance of the petroleum industry in Saudi Arabia.
PL
Niniejsze badanie analizuje praktyki HR w zakresie zaangażowania pracowników, zachowań pracowników i wydajności pracowników, a także wśród zachowań i zaangażowania pracowników oraz zachowań pracowników i wydajności pracowników przemysłu naftowego w Arabii Saudyjskiej. Badanie to analizuje również pośredniczącą rolę zachowania pracowników wśród powiązań praktyk HR, zaangażowania pracowników i wydajności pracowników przemysłu naftowego w Arabii Saudyjskiej. W niniejszym artykule wykorzystano kwestionariusze do zbierania danych oraz smart-PLS do testowania relacji między zmiennymi. Wyniki ujawniły, że praktyki HR mają pozytywny związek z zaangażowaniem pracowników, zachowaniem pracowników i wydajnością pracowników, a zachowanie pracowników ma również pozytywny związek z zaangażowaniem pracowników i wynikami pracowników przemysłu naftowego w Arabii Saudyjskiej. Wyniki wskazały również, że zachowanie pracowników istotnie pośredniczy w relacjach praktyk HR, zaangażowania pracowników i wyników pracowników przemysłu naftowego w Arabii Saudyjskiej.
EN
The present study analyzed the mediating role of organizational commitment in the effect of job satisfaction and organizational culture on employee performance. Job satisfaction and organizational culture may influence employee performance. The variable with the most significant effect on employee performance was analyzed hrough job satisfaction and organizational culture. The result of the study demonstrated the increase in employee performance through organizational commitment. It is recommended to consider the positive effect of job satisfaction and organizational culture in the auto financing business. Partial Least Square (PLS) was applied. The method allows the researcher to analyze the direct and indirect effects in the research model, i.e., the effects of job satisfaction and organizational culture on employee performance when organizational commitment acted as the mediating variable. This study involved several autofinancing companies. Four hundred twenty employees from these companies were recruited as respondents using a stratified sampling technique. This study found that job satisfaction acts as one of the factors affecting employee performance achievement, as proven by its direct and indirect effects on employee performance. Organizational culture can improve employee performance through organizational support and commitment. The auto financing industry should be able to implement a competitive organizational culture.
EN
The innovation performance in contact with leadership and employee performance is an emerging research area nowadays because only employee and leaders are ensure the innovation performance especially in SMEs where the innovation is the necessary part to achieve high performance goals of the firm. Thus, the objective of this study is to examine the effects of leadership on innovation performance among Indonesian small and medium-sized enterprises with the mediating role of employee performance. Leadership is one of the most influential elements among organizations. The data were collected from the managerial employee of these SMEs. After using Smart-PLS, this study concluded that transformational leadership and transactional leadership have significant effects on innovation performance through employee performance. Both transformational leadership and transactional leadership promote employee performance which finally increases the innovation performance among Indonesian SMEs. This study proved employee performance as a mediating variable between leadership and innovation performance. Thus, this study has significant implications for literature as well as for the managers of SMEs.
PL
Skuteczność innowacji w kontakcie z przywództwem i efektywnością pracowników jest obecnie rozwijającym się obszarem badań, ponieważ tylko pracownicy i liderzy zapewniają skuteczność innowacji, szczególnie w MŚP, w których innowacja jest niezbędna do osiągnięcia celów firmy w zakresie wysokiej wydajności. Tak więc celem tego badania jest zbadanie wpływu przywództwa na wyniki innowacyjne wśród indonezyjskich małych i średnich przedsiębiorstw z pośredniczącą rolą wydajności pracowników. Przywództwo jest jednym z najbardziej wpływowych elementów wśród organizacji. Dane zostały zebrane od kierownika tych MŚP. Po zastosowaniu Smart-PLS badanie wykazało, że przywództwo transformacyjne i transakcyjne ma znaczący wpływ na wydajność innowacji dzięki wydajności pracowników. Zarówno przywództwo transformacyjne, jak i transakcyjne promuje wydajność pracowników, co ostatecznie zwiększa wydajność innowacyjną wśród indonezyjskich MŚP. Badanie to potwierdziło wydajność pracowników jako pośredniczącą zmienną między przywództwem a wydajnością w zakresie innowacji. Zatem niniejsze badanie ma znaczące implikacje dla literatury, a także dla menedżerów MŚP.
EN
Sustainable quality management among educational institutions is most important to produce quality education for the customers. It is one of the important elements to satisfy the customers. However, Indonesian educational sector requires significant reforms to enhance the education quality by enhancing the sustainable quality management. Therefore, objective of this study is to promote customer satisfaction with the help of sustainable quality management. Sustainable quality management include; critical success factors (CSFs) and national quality awards (NQAs). Survey was performed to collect the data from university employees. In survey, a questionnaire based on 5-point Likert scale was used. Findings of the study highlighted that sustainable quality management has crucial role in employee performance and customer satisfaction. Critical success factors (CSFs) and national quality awards (NQAs) has positive effect to improve the employee performance and boost the customer satisfaction level. Additionally, employee performance playing a mediating role between sustainable quality management and customer satisfaction.
PL
Zrównoważone zarządzanie jakością wśród instytucji edukacyjnych jest najważniejsze dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla klientów. Jest to jeden z ważnych elementów satysfakcji klientów. Jednak indonezyjski sektor edukacji wymaga znacznych reform w celu poprawy jakości edukacji poprzez usprawnienie zrównoważonego zarządzania jakością. Dlatego celem tego artykułu jest promowanie zadowolenia klientów za pomocą zrównoważonego zarządzania jakością. Zrównoważone zarządzanie jakością obejmuje; krytyczne czynniki sukcesu (CSF) i krajowe nagrody jakości (NQA). Ankieta została przeprowadzona w celu zebrania danych wśród pracowników uczelni. W ankiecie zastosowano kwestionariusz oparty na 5-punktowej skali Likerta. Wyniki badania pokazały, że zrównoważone zarządzanie jakością odgrywa kluczową rolę w wydajności pracowników i zadowoleniu klientów. Krytyczne czynniki sukcesu (CSF) i krajowe nagrody jakości (NQA) mają pozytywny wpływ na poprawę wydajności pracowników i wzrost poziomu zadowolenia klientów. Dodatkowo wydajność pracowników odgrywa rolę pośredniczącą między zrównoważonym zarządzaniem jakością a satysfakcją klienta.
EN
The study is to investigate the relationship between performance appraisal politics and employee performance in Fire Fighter Services of Canada, Malaysia and Pakistan by considering updated literature review related to research problem. The semi-structured questionnaires were used to collect data from total 445 valid respondents (115 from each country) out of 750 sample size through purposive sampling technique. In this cross-sectional research we employed Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) for the data analysis. The results confirmed that performance appraisal politics has negatively influenced the employees’ performances in all three distinctive economies. Through funnel approach, it was evident that higher politics is evident in Pakistan, which is the least developed country among three. However, the visible traces of performance appraisal politics are evident in Canada too. Moreover, the higher anxiety and depression leads to reduce working efficiency of operational level employees. The current study is the pioneer in examining the relationship between performance appraisal politics and employee performance in the context of contrasting economies; developed and emerging economies. The study framework is significant in empirically testing other public and private sectors to examine the variables of interest. The managerial implications are based on the present findings to improve the quality of performances.
PL
Badanie ma na celu analizę związku między polityką oceny wyników a wynikami pracowników w służbach straży pożarnej w Kanadzie, Malezji i Pakistanie, biorąc pod uwagę zaktualizowany przegląd literatury dotyczący problemu badawczego. Kwestionariusze, częściowo ustrukturyzowane, zostały wykorzystane do zebrania danych z łącznej liczby 445 ważnych respondentów (115 z każdego kraju) z 750 wielkości próby poprzez celową technikę pobierania próbek. W tym przekrojowym badaniu do analizy danych wykorzystano modelowanie równania metodą najmniejszych kwadratów (PLS-SEM). Wyniki potwierdziły, że polityka oceny wyników negatywnie wpłynęła na wyniki pracowników we wszystkich trzech wyróżniających się krajach. Poprzez podejście lejkowe okazało się, że wyższa polityka jest widoczna w Pakistanie, który jest najsłabiej rozwiniętym krajem pośród trzech. Jednak widoczne ślady polityki oceny wyników są również widoczne w Kanadzie. Ponadto wyższy lęk i depresja prowadzi do zmniejszenia wydajności pracy pracowników na poziomie operacyjnym. Obecne badanie jest pionierem w badaniu związku między polityką oceny wyników a wynikami pracowników w kontekście kontrastujących gospodarek; rozwinięte i wschodzące gospodarki. Ramy badania są istotne w empirycznym testowaniu innych sektorów publicznych i prywatnych w celu zbadania zmiennych będących przedmiotem zainteresowania. Implikacje zarządcze opierają się na obecnych ustaleniach w celu poprawy jakości występów.
PL
W artykule omówiono proces kompletacji zleceń przy użyciu regału kompletacyjnego przepływowego. Przedstawiono dwie metody organizacji procesu kompletacji. Uwzględniając zróżnicowanie wydajności zatrudnionych pracowników, wspomniane metody zaimplementowano w ośmiu wariantach realizacji procesu kompletacji. Następnie, na podstawie symulacji przebiegu procesu, określono preferowany wariant organizacji procesu kompletacji dla określonej struktury zleceń.
EN
This paper presents the order picking process using the flow rack. Two methods of picking organization are presented. Taking into account the diversity of staff efficiency, these methods were implemented in 8 variants of the picking process. Then, based on the process simulation, the preferred variant of the organization of the picking process for the particular order structure was defined.
8
Content available The role of compensation : case of female workers
EN
Organizations exist to achieve their goals. Compensation was given in trade of their efforts. However, many of the compensations given to the workers were one-sided. This could lead into unhappy workers. Female workers had a role conflict issue, as workers and as family members. The conflict made female workers unable to give their best. The aim of the present study was to re-evaluate the role of compensation as it was connected to employees’ satisfaction, even their performance. We also evaluated whether the compensation might also compensate the role conflict within female workers. Data were gathered using self-administered questionnaires. Our path model explained 64.50% variance in employees’ performance. Compensation played a major role in increasing job satisfaction and performance. It also helped to reduce the conflict perceived by female workers.
PL
Organizacje istnieją, aby osiągać swoje cele. Rekompensata została przyznana w zamian za starania pracowników. Jednak wiele odszkodowań przyznawanych robotnikom było jednorazowych. Mogło to prowadzić do braku zmotywowania pracowników. Pracownice dotykał problem konfliktu ról, jako pracowników i jako członków rodziny. Konflikt powodował, że pracownice nie były w stanie dać z siebie wszystkiego. Celem niniejszego badania było ponowne oszacowanie roli rekompensaty związanej z zadowoleniem pracowników, a nawet ich wydajnością. Oceniliśmy również, czy rekompensata może zrekompensować konflikt ról pośród pracowników płci żeńskiej. Dane zebrane zostały za pomocą samodzielnych kwestionariuszy. Nasz model ścieżki wyjaśniał wariancję w wydajności pracowników na poziomie 64,50%. Rekompensata odegrała istotną rolę w zwiększaniu zadowolenia z pracy i wydajności. Pomogła również zredukować konflikt postrzegany przez pracownice.
EN
The success of the manufacturing industry becomes a problem for the manufacturing companies concerned with how to maintain the performance of the organization. The research design used is descriptive research and causality research. Using simple random sampling, the sample of this study were 127 productions of employees on a manufacturing company in the food industry in Indonesia. Data for this study comes from primary source by distributing questionnaires. The data is analysed by using regression. The findings reveal that leadership style has no impact on employee performance and only compensation and work environment influence on employee performance. This study suggests that leadership styles do not affect employee performance that may be due to the characteristics of their work in the production department.
PL
Sukces przemysłu wytwórczego staje się problemem dla firm produkcyjnych, dbających o utrzymanie wydajności organizacji. Zastosowany wzór badań to badania opisowe i badania przyczynowości. Wybór próby badawczej był losowy, a jego liczebność to 127 pracowników produkcyjnych przedsiębiorstw branży spożywczej w Indonezji. Dane do tego badania zebrano poprzez zastosowanie kwestionariuszy badawczych i analizowano za pomocą regresji statystycznej. Rezultaty pokazują, że styl przywództwa nie ma wpływu na wydajność pracownika i jedynie wpływ na wydajność pracownika, wynagrodzenie oraz środowisko pracy. Badanie to sugeruje, że style przywództwa nie wpływają na wydajność pracowników, która może wynikać z cech ich pracy w dziale produkcji.
EN
This study primarily includes theoretical information on the performance and lost productive time of a firm. Furthermore t-shirt sewing operations of a garment firm were analysed and time measurement for each operation was carried out by the time keeping method. By considering the measurements obtained, different performance estimations, the firm’s lost productive time rates, and the standard time was calculated within 5 different scenarios. According to each sewing standard time obtained, the assembly line balancing practice was carried out using the Hoffman method. Later on results of the assembly line balancing were compared, and the importance of employee performance assessment and its lost productive time rates for firms were discussed. The aim of the study was to emphasize the value of impeccable determination of the employee performance assessment and lost productive time rates. Consequently garment firms will be more cautious in calculating the standard time and will be able to reach their production target within the accurate measurement they obtain.
PL
W artykule przedstawiono przede wszystkim teoretyczne informacje o ocenie wydajności pracowników i utracie czasu produkcyjnego w przemyśle odzieżowym. Przeprowadzono analizę szycia koszulek dokonując pomiaru czasu dla każdej operacji. Na podstawie analizy otrzymanych wyników określono 5 różnych scenariuszy. Zrównoważenia linii produkcyjnej dokonano przy użyciu metody Hoffmana. Następnie porównano wyniki i omówiono znaczenie oceny wydajności pracowników i utraty czasu produkcyjnego. Zaprezentowana analiza może posłużyć firmom odzieżowym w skutecznym zaplanowaniu czasu produkcji i przyczynić się do terminowej realizacji zamówień, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów spowodowanych opóźnieniem.
EN
The aim of the study is an assessment of the Amoeba Management System (AMS) introduction advancements in some European companies. The study takes the practically focused research approach. The approaches, achievements and phases whilst introducing the AMS principles by companies are observed and critically assessed. First insight into the challenges of AMS introduction is taken basing on critical study of the literature output. The scientific studies and managerial publications are taken into consideration. The empirical part of the study is based on the qualitative approach. A multiple case study methodology is employed. The research objects are three companies, one of them operates in Sweden, the next two in Poland. Each of them have different experiences in AMS implementation, they also manifest different management styles and habits. The study demonstrates that AMS is a very prospective management methodology which can support companies in employees commitment during their journey towards operational excellence. The analysis results show different motivations for AMS introduction as well as different development paths, these are harmonized with different management styles in companies and culture occurring in countries. The study is particularly valuable because this is one of the first empirical investigations of AMS implementation in European companies. In the field of theory the study proposes the four level scale for amoebas system maturity. This scale allows to classify companies following AMS principles and, at the same time, this scale is also the kind of path of AMS implementation. The study points out basic tools for companies which support AMS implementation. These tools are already known in management literature, but experience of investigated companies shows that they are fundamental for successful AMS implementation.
EN
The participative standard with feedback condition was superior to the assigned difficult (140% of normal) standard with feedback condition in terms of worker productivity. The percentage increase in worker productivity with the participative standard and feedback condition was 46%, whereas the increase in the assigned difficult standard with feedback was 23%, compared to the control group (no standard, no feedback). Worker productivity also improved significantly as a result of assigning a normal (100%) production standard with feedback, compared to the control group, and the increase was 12%. The participative standard with feedback condition emerges as the optimum strategy for improving worker productivity in a repetitive industrial production task.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.