Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układy gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Cechą charakterystyczną źródeł gazowych jest ich duża elastyczność ruchowa, w porównaniu do większości źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Cecha ta może i powinna być wykorzystywana do poprawy wskaźników ekonomicznych obiektu. W tym celu należy przeanalizować możliwości jakie daje prowadzenie ruchu źródeł nie w standardzie pracy z wymuszeniem zapotrzebowania na ciepło, ale właśnie maksymalnie wykorzystując elastyczność ruchową źródła, w celu wypracowania dodatkowych zysków na rynku energii elektrycznej. Został zaproponowany algorytm zarządzania produkcją przykładowego małego układu kogeneracyjnego, składającego się z dwóch silników o łącznej mocy elektrycznej 2 MW, współpracującego ze szczytowymi kotłami węglowymi w elektrociepłowni zasilającej przykładowy miejski system ciepłowniczy. Przedstawiono obliczenia efektu ekonomicznego proponowanego prowadzenia ruchu obiektu na podstawie historycznych cen energii elektrycznej.
EN
A characteristic feature of gas sources is their high operational flexibility, in comparison to the majority of conventional and renewable sources. This feature can and should be used to improve the economic indica-tors of the object. To this end, it is necessary to analyze the possibilities offered by running the source not in the standard of operation with the forced demand for heat, but just to maximize the flexibility of the source, in order to generate additional profits on the electricity market. An algorithm for production management of an exemplary small cogeneration system was proposed, consisting of two engines with a total electrical power of 2 MW, cooperating with peak coal boilers in a CHP plant supplying an exemplary district heating system. Calculations of the economic effect of the proposed operation of the facility on the basis of historical electricity prices are presented.
PL
Rozwój gospodarczy na świecie powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji konieczność budowania nowych jednostek wytwórczych. Jednym z rozwiązań jest zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego, a w szczególności budowanie jednostek kogeneracyjnych małych mocy na paliwa gazowe. Rozwijanie rozproszonej produkcji energii elektrycznej i ciepła może okazać się najlepszym rozwiązaniem problemu nierównomiernego rozmieszczenia elektrowni dużej mocy w Polsce. Wysoka sprawność konwersji energii w kogeneracji pozwoli na zwiększenie efektywności, ograniczenie zużycia paliw pierwotnych, a finalnie również na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
EN
Worldwide economy growth is the reason for constant increase in energy demand. One of the options for energy supplying units design is wider use of the natural gas. Here small capacity cogenerating plants can be applied. Decentralized heat and electricity production can be good solution to the problem of uneven large power plants location in Poland. High efficiency of energy conversion in the case of cogeneration allows decrease of fossil fuels usage and thus reduction of negative impact on natural environment.
PL
Przytoczone w artykule zalety układów gazowych oraz gazowo-parowych potwierdzają, że opisywane układy stanowią konkurencyjne rozwiązanie dla technologii jądrowych, o których coraz częściej wspomina się jako o zabezpieczeniu krajowego systemu elektroenergetycznego przy założeniu określonej ceny paliwa. Biorąc pod uwagę unijne wymagania w zakresie wzrostu produkcji energii elektrycznej z niestabilnych źródeł odnawialnych, jakimi są m.in. farmy wiatrowe oraz czas inwestycji w bloki jądrowe w Polsce, konieczne będą inwestycje w źródła energii, które zabezpieczą płynność zaopatrzenia w energię.
EN
Given are advantages of gas turbine and combined-cycle systems. Described systems go to make competitive solutions for nuclear technologies that are more and more frequently mentioned as a protection for national power system, assuming a defined fuel price. Taking into account the UE requirements concerning the rise in electric energy production from such unreliable renewable energy sources like, among the others, wind farms, as well as the time needed for investing in nuclear blocks in Poland, we come to the conviction that investments in energy sources, that can secure stable electric power supply, will be necessary.
PL
Gaz ziemny w krajowej strukturze energii pierwotnej stanowi około 11%, w porównaniu do Unii Europejskiej jest to około dwukrotnie niższy udział. Ze względu na wielkość zasobów gazu ziemnego Polska należy do państw mało zasobnych w gaz ziemny. W ostatnich latach zużycie gazu ziemnego kształtowało się na poziomie około 11 mld m3. Krajowe wydobycie stanowi około 4 mld m3, a reszta gazu jest importowana, przede wszystkim z Rosji, a także w mniejszych ilościach z Niemiec, Uzbekistanu i Norwegii. W kraju w 2002 roku główną grupę odbiorców gazu ziemnego stanowią odbiorcy przemysłowi - ponad 54% zużycia krajowego, następnie odbiorcy indywidualni - ponad 31% oraz handel i usługi - ponad 14%. Obiekty energetyczne wykorzystujące gaz ziemny charakteryzują się niższym wskaźnikiem emisji CO2 w porównaniu do obiektów bazujących na węglu kamiennym i węglu brunatnym . Ponadto niepodważalnym atutem układów gazowych jest ich wysoka sprawność (w nowoczesnych rozwiązaniach sprawność elektryczna turbiny gazowej w układzie kombinowanym osiąga 60%, a sprawność elektrowni opalanej węglem kamiennym to 34 - 38%). Układy gazowe charakteryzują się również wysoką elastycznością pracy. Pod względem nakładów inwestycyjnych zdecydowanie korzystniej wypadają elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące gaz ziemny. Natomiast w przypadku wytwarzania energii elektrycznej, to zdecydowanie bardziej opłacalne jest wykorzystywanie paliw stałych, zwłaszcza węgla brunatnego (ale bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych). Polska ma podstawy, aby został rozwinięty węglowo-gazowy model gospodarki energetycznej.
EN
In national structure of primary energy natural gas comprises about 11%. It's share is about two times lower than in the European Union. As concerns abundance of natural gas resources, Poland belongs to the countries of low resources of that fuel. Consumption of the natural gas stabilised at about 11 mld m3 in last few years. Domestic production is about 4 mld m3 and the rest is imported, mainly from Russia and also in smaller amounts from Germany, Uzbekistan and Norway. In Poland in 2002, the main groups of natural gas users are industry - more than 54% of the national consumption, households - more than 31%, trade and services - over 14%. The energetic objects using the natural gas are characterised by the lower index of CO2 emission than objects based on hard coal and lignite. What is more, the important advantage of the gas systems is their high efficiency (in modern solutions the energetic efficiency of gas turbine in combine cycle is 60% while the efficiency of the plant using coal is 34 - 38%). The gas systems are also characterised by high flexibility of working conditions. Also taking into account the capital investments, power plants and heat and power plant based on natural gas are much more beneficial. On the other hand, cost of electrical energy production using solid fuel, and mainly lignite, appears to be more profitable (without including outdoor costs). Summarising, Poland has suitable conditions for the development of the coal - gas model of energetic economy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.