Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 209

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LED
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Źródła światła zawierające elektroniczne układy zasilające narażone są na działanie przepięć pojawiających się w sposób losowy w wybranych częściach rozbudowanego systemu przesyłu i rozdziału energii. W artykule omówiono szczegółowo problem ochrony przeciwprzepięciowej źródeł światła na tle ogólnych warunków ubezpieczeń, które wyłączają odpowiedzialność firm ubezpieczeniowych za szkody w m.in. żarówkach i lampach.
EN
Light sources containing electronic power supply systems are exposed to overvoltages randomly appearing in selected parts of the extensive distribution system. The article discusses in detail the problem of overvoltage protection of light sources with the background of general insurance conditions, which exclude the liability of insurance companies for damages in light bulb and lamps.
2
Content available remote Electronic Control of Local Uniformity of Illuminance from Power Led
EN
It has been suggested to assess non-uniformity of illuminance by the coordinate distribution of its gradient. By the example of mathematical model, the possibility to form a desired illuminance gradient profile from a multicomponent module by means of electronic control of the LED lighting parameters.
PL
Przedstawiono, przykłady opraw oświetleniowych LED dużej mocy przeznaczone do stosowania w oświetleniu dużych powierzchni wewnętrznych. Przedstawiono podstawowe parametry elektryczne i świetlne opraw LED przeznaczonych do oświetlenia dużych powierzchni wewnętrznych. Przedstawiono porównanie podstawowych parametrów elektrycznych i świetlnych tradycyjnych opraw oświetleniowych do lamp wyładowczych i świetlówek z obecnymi konstrukcjami opraw LED.
EN
Presented examples of high power LED luminaires construction are intended for use in lighting large areas. Basic electrical and lighting parameters of high power LED luminaires are presented. Comparison of basic electrical and light parameters of traditional luminaires for discharge lamp and fluorescent lamps presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące organicznych diod świecących OLED i ich wykorzystania do oświetlenia pomieszczeń. We wprowadzeniu omówiono strukturę źródeł OLED i sposób wytwarzania światła. W części praktycznej pracy, przedstawiono wyniki symulacji komputerowych parametrów oświetleniowych w ośmiu pomieszczeniach. Do oświetlenia posłużyły typowe moduły OLED, których liczbę i rozmieszczenie dobrano pod kątem uzyskania wymaganych poziomów średniego natężenia i równomierności oświetlenia pól pracy. Analizowano poziomy względnych natężeń oświetlenia sufitu i ścian, oraz cylindrycznego płaszczyzny odniesieniowej, a także mocy skorygowanej oświetlenia. Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie lokowanych sufitowo modułów OLED prowadzi do stosunkowo wysokich poziomów wszystkich analizowanych względnych natężeń oświetlenia, co przekłada się na dobre nasycenie światłem pomieszczeń. Jest to efekt korzystny. Niestety, w analizowanych sytuacjach uzyskano poziomy wskaźnika olśnienia przykrego wyższe od 19 i wysokie poziomy mocy skorygowanej oświetlenia: dla siedmiu przypadków wyższe od 4 W/m² na 100 lx, a dla trzech przypadków wyższe od 8 W/m² na 100 lx. Jest to rezultat relatywnie niskiej skuteczności świetlnej modułów OLED i niskiej sprawności oświetlenia rozwiązań oświetleniowych. Konieczne jest udoskonalanie technologii OLED, aby ich wykorzystanie do oświetlenia wnętrz mogło być bardziej racjonalne i powszechne.
EN
The article presents selected issues regarding organic light-emitting diodes OLED and their use for interior lighting. In the introduction the structure of OLEDs and production of light were discussed. In the practical part of the work, the results of computer simulation of lighting parameters in eight interiors were presented. Typical OLED modules were used for simulation, the number and layout of which were selected in order to obtain the required level of average illuminance and uniformity on task area. The levels of relative ceiling and wall illuminances, cylindrical illuminance on reference plane, and lighting system normalised power density were analysed. The obtained results showed that the use of the ceiling OLED modules led to relatively high levels of the all analysed relative illuminances, which corresponded to good lighting saturation in the interiors. This is a beneficial effect. Unfortunately, in the analysed cases high levels of unified glare rating, higher than 19, were obtained and high levels of lighting normalised power density were obtained: higher than 4 W/m² per 100 lx for seven cases and higher than 8 W/m² per 100 lx for three cases. This was the result of relatively low luminous efficacy of the OLED modules and low utilisation factor of the lighting solutions. It is necessary to improve OLED technology to provide more rational and common use in interior lighting.
PL
Oświetlenie LED nie jest już dziś nowinką, jego intensywny rozwój trwa ponad dekadę, a w tym czasie stało się ono standardem i domyślnym wyborem inwestorów. Rozwój podstawowego sprzętu oświetleniowego LED – źródeł światła i opraw oświetleniowych – ulega już pewnemu nasyceniu, jednak coraz intensywniej rozwijają się rozwiązania towarzyszące, wynikające z cyfrowej natury diod LED. Dzięki temu potencjał systemów oświetleniowych LED wciąż rośnie.
PL
Każdy, kto próbował zgłębić temat ściemniania oświetlenia LED zapewne wie, że nie jest to łatwe i często trudno uzyskać jednoznaczną odpowiedź na tytułowe pytanie. Dzieje się tak dlatego, że dioda LED jest dosyć skomplikowanym elementem elektronicznym, który wymaga odmiennego podejścia do ściemniania niż tradycyjne żarówki. Co więcej, zasilanie oraz regulację jasności diod LED można zrealizować na kilka sposobów. Każdy z nich ma swoje wady, zalety oraz ograniczenia. Od razu należy zaznaczyć, że w przypadku oświetlenia LED nie warto się spieszyć i przed jakimikolwiek zakupami trzeba się dobrze zastanowić nad możliwymi rozwiązaniami.
PL
Migotanie światła jest najczęściej opisywane jako wizualna niestabilność wywołana bodźcem świetlnym, którego luminancja lub rozkład widmowy zmienia się wraz z upływem czasu dla statycznego obserwatora w środowisko statycznym.
EN
Thanks to a very high luminous efficacy of LED lamps (over 160 lm/W) they are the most preferred light sources in lighting applications today. The useful lifetime of LED modules exceeds 50,000 hours. Chromatic parameters of lamps making use of SSL (Solid State Lighting) have already equalled classic solutions, although they were noticeably worse not so long ago. High values of the Colour Rendering Index and (CRI) ease of control over the luminous flux cause that lamps with LEDs have become very attractive solutions. Today, the most important problem concerns LED drivers supplied from the 230 VAC mains. The lifetime of switched-mode converters, including electrolytic capacitors, is considerably shorter than that of LEDs. This paper discusses the features of alternative drivers for LED modules which are supplied directly from the 230 VAC mains and do not contain any electrolytic capacitors. In particular, power factor and efficiency of lamps with one or two strings are analysed and some hints concerning optimal design of such lamps are given. A unique feature of this work is a detailed analysis of harmonics contents in the supply current of such drivers, proving their conformity with the relevant standard. Finally, some problems associated with flicker resulting from the considered type of supply are mentioned.
PL
Zużycie energii związane z oświetleniem miast stało się jedną z przyczyn podpisania podczas COP 24 w Katowicach deklaracji „Solidarność dla klimatu”. Jednym z celów jest oświetlenie w 100 % oprawami ze źródłami LED miast należących do Sieci Polskich Miast Progresywnych do 2030 r. Ma to zmniejszyć koszty a tym samym poprawić sytuację budżetową miast. Autorzy przedstawiają, na przykładzie wybranego miasta (ilość mieszkańców ponad 50 000) koncepcję realizacji tej idei opartej na wymianie 1:1 - oprawy ze źródłami LED w miejsce wyładowczych. Opisują metodologię tej wymiany. Na podstawie katalogów i pomiarów parametrów elektrycznych opraw, przedstawiają prognozowane koszty zużycia składowych energii elektryczne.
EN
Energy consumption related to city lighting has become one of the reasons for signing the "Solidarity for Climate" declaration at COP 24 in Katowice. One of the objectives is to 100% lighting with LED sources for cities belonging to the Network of Polish Progressive Cities by 2030. It reduces costs and improves the budget situation of cities. The authors present, on the example of a chosen city (the number of inhabitants over 50,000), the implementing this idea based on the exchange of 1 to 1 - fixtures with LED sources in place of unloading. They describe the methodology of this exchange and the implementation of control systems. On the basis of catalogs and measurements of electrical parameters of leading companies' fixtures, they present the forecasted costs of electricity components.
PL
W 2017 roku zespół naukowo-badawczy, w którym uczestniczyli pracownicy Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej realizował projekt „GSE - Gmina Samowystarczalna Energetycznie” dofinansowany ze środków Mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. W projekcie brało udział 17 gmin z całej Polski. W ramach analizy uwarunkowań efektywnego wykorzystywania lokalnych zasobów energetycznych, sporządzono między innymi charakterystyki instalacji oświetleniowych. W artykule przedstawione jest zestawienie opraw i instalacji oświetleniowych w tych gminach ze szczególnym uwypukleniem stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED. Przeanalizowany zostanie koszt użytkowania eksploatowanych (przewidzianych do modernizacji) instalacji oświetleniowych. Poddana analizie zostanie także wartość emisji CO2 wynikająca z eksploatacji instalacji oświetleniowych.
EN
In 2017, a research and development team, in which employees of the Faculty of Electrical Engineering Czestochowa University of Technology carried out the project "GSE - Self-sufficient Energy Community" co-financed from the EEA Financial Mechanism 2009-2014 under the Bilateral Cooperation Fund. 17 municipalities from all over Poland took part in the project. As part of the analysis of the conditions for the effective use of local energy resources, the characteristics of lighting installations were prepared. The article presents a list of lighting fittings and installations in these communes, with particular degree of replacement of fittings with LED discharge sources. Will be analyzed the cost of using the installed and (planned for modernization) lighting installations, and also the CO2 emission value resulting from the operation of lighting installations.
PL
Procedury okresowej kontroli fotometrów pozostają niezmienione od wielu lat. Współczesna technika oświetleniowa stosuje źródła światła, których charakterystyki widmowe znacznie odbiegają od rozkładów temperaturowych stosowanych podczas wzorcowania mierników. Liczbowe oszacowanie parametrów kolorymetrycznych promiennika w żaden sposób nie określa wpływu na błąd odpowiedzi głowicy fotometru wynikający z rozkładu spektralnego różnego od referencyjnego iluminantu A. Źródła o identycznych temperaturach barwowych najbliższych lecz odmiennych rozkładach widmowych dają różne odpowiedzi fotometru, których odchylenie rośnie z niedoskonałością dopasowania widmowego detektora do krzywej V. Wpływ metameryzmu zauważa norma ISO/CIE 19476 narzucając okresowe sprawdzanie charakterystyki widmowej fotometru przy użyciu wąskopasmowych pobudzeń. W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne źródła, które spełniłoby wymagania powołanej normy, jak również dawałoby zbieżne wyniki badań wykonanych w różnych laboratoriach.
EN
Periodic control procedures of photometers have remained unchanged for many years. Modern lighting technology uses light sources whose spectral characteristics significantly differ from distribution used for calibration of meters. A numerical estimation of radiator colorimetric parameters doesn’t determine in any way the photometer head error resulting from relative optic power per wavelength varied from the referential A illuminate. Sources with identical closest colour temperature but different spectral distribution give various photometer answers. The deviation increases along with the imperfection of the spectral detector response matching in relation to the V curve. The influence of matemarism is included in ISO/CIE 19476 standard, which imposes periodic spectral characteristics control using narrowband stimulations. This article discusses the structural basis of the source which will meet the requirements of the above-mentioned standard and provide coherent results for the research conducted in diverse laboratories.
12
Content available remote Wpływ systemów oświetleniowych LED na zaburzenia nisko częstotliwościowe
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizy wpływu systemów oświetleniowych opartych o oprawy LED w dwóch różnych konfiguracjach stosowania na ogólny poziom zaburzeń mało częstotliwościowych. Dodatkowo przeprowadzono badania dostępnych komercyjnie układów oświetleniowych LED oraz jarzeniowych w izolowanym środowisku pracy, badając wpływ wysokich poziomów zaburzeń na charakterystyki ich pracy. W podsumowaniu zaprezentowano proponowane kierunki rozwoju zarówno doboru układów oświetleniowych LED jak i proponowanych dróg ich dalszego rozwoju.
XX
The article presents the results of measurements and analysis of the impact of lighting systems based on LED luminaires in two different application configurations on the general level of low frequency disturbances. In addition, research was conducted on commercially available LED and fluorescent lighting systems in an isolated work environment, investigating the impact of high levels of disturbances on their performance characteristics. The summary presents the proposed development directions for both the selection of LED lighting systems and the proposed paths for their further development.
13
PL
Dynamiczny rozwój technologii LED oraz znaczące podwyżki cen energii elektrycznej wymuszają badania mające na celu zwiększenie efektywności systemów oświetleniowych do uprawy roślin. W pracy przeprowadzono analizę efektywności oświetlenia na przykładzie uprawy bazylii. Na wstępie dokonano pomiarów spektralnych liści bazylii. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano i wykonano oświetlenie dopasowane do charakterystyki spektralnej badanej rośliny. Skuteczność zaproponowanego rozwiązania przetestowano doświadczalnie metodą porównawczą w oparciu o niewielką plantację bazylii. Część roślin oświetlana była promieniami słonecznymi, a pozostałe oświetleniem optymalizowanym. Dodatkowo wszystkim próbkom zostały zapewnione dokładnie takie same warunki rozwoju. Na podstawie otrzymanych wyników i obserwacji dokonano oceny efektywności zaproponowanego systemu oświetlenia roślin.
EN
The dynamic progress of LED technology and significant increases in electricity prices are forcing research to increase the efficiency of lighting systems for plants growing. The analysis of lighting efficiency was carried out using the example of basil growth. Firstly spectral measurements of basil leaves were made. Basis on the measurements results, LEDs spectral characteristics of lighting was designed and made to match the spectral characteristics of the tested plant. The effectiveness of the proposed solution was experimentally tested using a comparative method based on a small basil plantation. Some of the plants were illuminated by solar radiation and the remaining ones were illuminated by artificial lights. Instead of light, all samples have exactly the same growing conditions. On the basis of the obtained results and observations, the effectiveness of the proposed plant lighting system was evaluated.
EN
In this work we present the influence of low temperature gallium nitride (LT-GaN) nucleation layer deposition and recrystallization conditions on the electrical and optical properties of buffer and active layer of metal–semiconductor field-effect transistor (MESFET) structure. MESFET structures were used to investigate the properties of bulk materials that determine also the performance of many type GaN based devices, like light emitting diodes (LEDs), high electron mobility transistors (HEMTs) and metal–semiconductor–metal (MSM) detectors. The set of n-GaN/u-GaN/sapphire structures using different nucleation LT-GaN layers thickness and different annealing times was deposited using AIXTRON CCS epitaxial system. In contrast to typical procedure, the high resistive GaN buffer layer was not obtained by intentional Fe/Mg doping, but by specific adjustment of GaN nucleation conditions and recrystallization process parameters that introduce carbon atoms in epitaxial layers, that serve as donors. Generally, low pressure (below 200 mbar) in a reactor chamber, during initial stages of nucleation and recrystallization as well as HT-GaN epitaxy, promotes the growth of high resistive material. Obtained results show that annealing/recrystallization time of LT-GaN has a significant impact on the electrical and optical properties of GaN buffer layers. Longer annealing periods tend to promote crystallization of material with higher electron mobility and higher Si dopant incorporation/activation while maintaining high resistivity in u-GaN buffer area. It was shown that the dimensions of the GaN islands, that could be influenced by the duration of an annealing step of LT-GaN growth, have no impact on the HT-GaN buffer layer coalescence process and material resistivity, but influences mainly electrical properties of active n-GaN layer. Author suggests that the key parameters that are determining the buffer resistivity are the pressure and temperature during LT-GaN annealing and buffer layer coalescence. The influence of GaN island diameters, after LT-GaN annealing, on the u-GaN resistivity was not confirmed.
EN
In this paper we describe our own construction of a tuneable light source based on a set of light emitting diodes covering the visible spectrum using a homogenizing rod instead commonly used low energy-efficient integrating spheres. The expected prime application of the source is a medical endoscopic system, however it is possible to use it also for other purposes requiring both multispectral operation and a tuneable white light source. We describe the construction of the source and include precise characterization of the output white light - distribution of CCT, Duv, ∆u’v’ and colour rendering indexes (Ra, R9, Rf, Rg) of light in several planes located at various distances. The obtained results prove that our source is characterized by very good colour rendition according to the Ra and Rf method for various correlated colour temperatures (2700-6500) K. As an example of application images of the Macbeth colour chart registered with an RGB camera included in the laboratory measurement stand are presented. The obtained results prove that, after whole system calibration, this source can be used in many applications, where evaluation of objects requires precise analysis of their colour and multispectral procedures.
PL
Oświetlenie ledowe jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem. Nowoczesne lampy LED mogą być sterowane na różne sposoby, w zależności od typu lamp. Sterowanie LED-ami może sprawiać pewne trudności, gdyż konieczny jest dobór odpowiednich układów zasilających oraz ściemniaczy. W zasadzie każde źródło światła LED może być regulowane. Pod warunkiem dobrania właściwych układów zasilających.
PL
Mamy końcówkę drugiej dekady XXI wieku. Źródła światła oparte na technologii LED zdominowały realizacje w budownictwie mieszkaniowym i jednorodzinnym. Stało się tak z kilku powodów: są energooszczędne, na rynku dostępny jest pełen zakres produktów o rożnym natężeniu i barwie światła. Ponadto LED-y są dużo bardziej wytrzymałe niż zwykłe żarówki oraz nie mają wad świetlówek energooszczędnych ESL.
EN
Designing, optimizing and analyzing optical systems as part of the implementation process into production of modern luminaires require using advanced simulation and computational methods. The progressive miniaturization of LED (light emitting diode) chips and growth in maximum luminance values, achieving up to 108 cd/m2, require constructing very accurate geometries of reflector and lens systems producing complex luminous intensity distributions while reducing discomfort glare levels. Currently, the design process cannot function without advanced simulation methods. Today’s simulation methods in the lighting technology offer very good results as far as relatively large conventional light sources such as halogen lamps, metal halide lamps and high pressure sodium lamps are concerned. Unfortunately, they often fail in the case of chip-on-board LED light sources whose luminous surface dimensions are increasingly often contained inside a cube of the side length below 1mm. With the high sensitivity of such small chips and lenses with dimensions ranging from a just a few to between 10 and 20 mm, which is presented in this paper, modern luminance distribution measurement methods, luminance modelling and ray tracing methods should be used to minimize any errors arising from incorrectly projecting the design in the final physical model. Also, very importantly, focus should be directed towards reducing a chance of making a mistake while collimating the position of the light source inside the optical system. The paper presents a novel simulation calculation method enriched with an analysis of optical system sensitivity to a light source position. The results of simulation calculations are compared with the results of laboratory measurements for corresponding systems.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań ledowego zamiennika żarówki halogenowej HB3. W czasie badań zostały zmierzone zarówno parametry elektryczne, jak i parametry świetlne obu źródeł światła pod kątem przydatności do oświetlenia drogi po zmroku. W artykule dokonano porównania bryły fotometrycznej zamienników LED z tradycyjnymi żarówkami halogenowymi HB3.
EN
The article describes analysis of a LED replacement for HB3 halogen bulb. It contains electrical and light parameters measurements of both light source types in terms of lighting the road at dusk and also photometric light shape comparison.
20
Content available Sterownik LED z zabezpieczeniem termicznym
PL
W artykule prezentowany jest sterownik diody LED mocy, zbudowany na bazie przekształtnika podwyższająco – obniżającego DC-DC, wyposażony w kontrolę temperatury sterowanej diody LED. Prezentowany układ jest przystosowany do zasilania napięciem z zakresu typowego dla ogniw Li-ion i może być zastosowany w urządzeniach przenośnych. Dzięki zastosowaniu dodatkowego mikrokontrolera posiada niestandardowe funkcje, takie jak możliwość sterowania jasnością świecenia zewnętrznym sygnałem analogowym, zabezpieczenie termiczne sterowanej diody, programowanie cyklu pracy. W artykule przedstawiono procedurę doboru kluczowych elementów układu przekształtnika oraz zaprezentowano wybrane wyniki badań laboratoryjnych.
EN
The DC-DC power converter for high brightness LED lighting applications supplied by a lithium-ion batteries and equipped with a digital temperature sensor is presented in the paper. The converter is built using specialized integrated chip MCP1652 and an additional microcontroller from the AVR family – ATtiny13, for additional functionality. Typical application of the MCP1651 was extended with a couple of elements. The converter was tested experimentally and some results are presented. The converter works well, especially at higher input voltages, when the efficiency is higher. Lower input voltages like 2.7 or even less are also possible, but the efficiency would be worse. For very low input voltages proposed configuration can be simply modified for bootstrap operation. The bootstrap applications will work with output voltage not higher than 6 V. Additional potentiometer R2 allows for easy regulation of the output current what can be used for dimming light intensity. The LED driver has an additional temperature measurement circuit based on the digital DS18B20 temperature sensor. Monitoring of LED temperature may be important in many applications. The microcontroller can turn-off the LED when the temperature crosses the preset threshold value.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.