Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Referat przedstawia opis, metodykę i wyniki badania statystycznego kogeneracji, wykonywanego dla Komisji Europejskiej na podstawie Dyrektywy 2004/8/WE. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie Unii do przygotowywania corocznego zestawienia statystycznego o produkcji skojarzonej energii elektrycznej i ciepła, wraz z informacjami o mocach wytwórczych i o zużyciu paliw do produkcji skojarzonej. Polska wykonała dotychczas przedmiotowe badanie statystyczne za lata 2002-2003, a opracowanie za rok 2004 jest w trakcie realizacji. Referat opisuje: ogólną charakterystykę badania, metodykę gromadzenia i przetwarzania danych, zawartość utworzonej bazy danych, trudności w realizacji badania, liczbowe wyniki badania statystycznego, efekty prac i przyszłe zadania. Referat zawiera także wynikowe tablice statystyczne za rok 2003, stanowiące szczegółowy obraz polskiego sektora kogeneracji w powiązaniu z wymaganiami Dyrektywy 2004/8/WE.
EN
The paper presents the description, methodology and results of the statistical survey of cogeneration, prepared for the European Commission in accordance with the Directive 2004/8/EC. The Directive obliges the EU Member States to prepare annually the statistical information on national electricity and heat production from cogeneration, including also the statistics on cogeneration capacities and on fuels used for cogeneration. Poland already implemented the required survey for the years 2002-2003, and the information for the year 2004 is under preparation. The paper describes: general characteristics of the survey, ethodology of data collection and aggregation, contents of the created data base, difficulties in the implementation of the survey, numerical results of the survey, project results and points for future work. The paper contains also the result tables for the year 2003, which constitute the detailed picture of Polish cogeneration sector in the light of the requirements of the Directive 2004/8/EC.
2
Content available remote Zagadnienia importu paliw u progu XXI stulecia
PL
Artykuł przedstawia główne fakty i problemy dotyczące importu najważniejszych paliw do Polski. Wśród tych faktów i problemów szczegółowo omówiono: - w zakresie węgla kamiennego - opłacalność importu, uwarunkowania transportowe oraz problem kontyngentowej ochrony producentów krajowych, - w zakresie ropy naftowej i produktów naftowych - konieczność importu ropy i części paliw gotowych, strukturę produktową i geograficzną importu, opłacalność importu produktów, - w zakresie gazu ziemnego - problemy zawartych i negocjowanych kontraktów długoterminowych, dywersyfikację źródeł zaopatrzenia. Artykuł zawiera informacje statystyczne o wielkościach i strukturach importu, porównania cen nośników importowanych z krajowymi oraz szerszą dyskusję uwarunkowań związanych z importem paliw do Polski.
EN
The paper presents the main facts and issues concerning imports of the most important fuels to Poland. Among the facts and problems the following are described in detail: -concerning hard coal - economics of imports, transport issues and the problem of protection of domestic coal producers, - concerning crude oil and oil products - necessity of importing crude oil and selected fuels, product structure and geographical structure of imports, economics of product imports, - concerning natural gas - issues of signed and negotiated long-term contracts, diversification of supply sources. The paper presents statistical information on the import quantities and structures, price comparisons between imported and domestic fuels as well as wider discussion of the issues connected with imports of fuels to Poland.
PL
W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące cen paliw i energii w Polsce, rodzaje i wielkość podatków na poszczególne nośniki energii, wpływ zmian cen ropy naftowej na ceny innych paliw oraz skutki zmian taryfowych odnośnie do cen gazu i energii elektrycznej. Tło dla tych zagadnień stanowi sytuacja w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz na rynkach międzynarodowych.
EN
The main issues related to energy prices and tax policies in Poland, energy prices dependence on oil price changes and influence of tariffs changes on gas and electricity prices have been discussed. The situation in selected European Union countries and on international markets is a background for these problems presented in the paper.
PL
Przedstawiono historię światowego rynku ropy naftowej od jego początku w II połowie XIX wieku do dzisiaj. Opisano przede wszystkim okresy światowych kryzysów naftowych, ich przyczyny, przebieg i skutki. Podano wiele informacji o cenach ropy w omawianych okresach oraz o funkcjonowaniu rynków i działalności organizacji międzynarodowych decydujących o kształcie światowego handlu ropą naftową.
EN
The paper describes the history of world oil market since its beginnings in the second half of XIXth century to the resent days. First of all the periods of world oil crises have been described, including their causes, vents and consequences. Much information has been presented on the oil prices in the described periods, on the performance of markets and on the activities of the international organizations which determine the shape of world oil trade.
PL
Opisano obecne zasady funkcjonowania wspólnego rynku gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono treść Dyrektywy 98/30/EC, która stanowi główny akt prawny normujący działanie tego rynku. Opisano szczegóły dotyczące aktualnego stanu procesów otwierania rynku oraz realizacji innych postanowień Dyrektywy. Przedstawiono także wnioski dotyczące procesu dostosowania gazownictwa polskiego do warunków wspólnego rynku UE.
EN
The paper describes the rules governing the present operation of the internal market of natural gas in the EU Member States. The contents of the Directive 98/30/EC, which constitutes the main legal act defining the organization of gas market, have been presented. The details concerning current status of market opening and implementation of the other provisions of the Directive have been described. The conclusions are also presented concerning the process of Polish gas sector adjustment to the conditions of single EU market.
PL
Opisano obecne zasady funkcjonowania wspólnego rynku energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono treść Dyrektywy 96/92/EC, która stanowi główny akt prawny normujący działanie tego rynku. Opisano szczegóły dotyczące aktualnego stanu procesów otwierania rynku oraz realizacji innych postanowień Dyrektywy. Przedstawiono plany Unii dotyczące przyszłego rozwoju zasad funkcjonowania rynku elektryczności oraz wnioski dotyczące procesu dostosowania elektroenergetyki polskiej do warunków wspólnego rynku UE.
EN
The paper describes the rules governing the present operation of the internal market of electricity in the EU Member States. The contents of the Directive 96/92/EC, which constitutes the main legal act defining the organization of electricity market, have been presented. The details concerning current status of market opening and implementation of the other provisions of the Directive have been described. The plans are also presented concerning the future developments of the electricity market operation as well as the conclusions concerning the process of Polish electricity sector adjustment to the conditions of single EU market.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.