Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka silnika indukcyjnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono opracowane i sprawdzone na stanowisku laboratoryjnym metody diagnostyki silników indukcyjnych klatkowych. Metody te pozwalają na ocenę stanu silnika w oparciu o sygnały akustyczne emitowane przez silnik podczas normalnej pracy. Zaprezentowano wyniki pomiarów uzyskane dla różnych uszkodzeń silników indukcyjnych oraz rezultaty analiz zebranych danych przy pomocy różnych metod. Do analiz diagnostycznych zastosowano analizę czasowo-częstotliwościową STFT i analizę obwiedni funkcji autokorelacji sygnału akustycznego. W podsumowaniu artykułu zawarto propozycję skutecznego algorytmu oceny rodzaju uszkodzenia silników indukcyjnych na podstawie sygnałów akustycznych. Sformułowano wnioski co do możliwości zastosowania tylko sygnałów akustycznych do wykrywania uszkodzeń silników indukcyjnych.
EN
This paper presents elaborated cage induction machine diagnostics methods, tested on laboratory test bench. These methods allow for motor’s condition assessment basing on acoustic signals emitted by the machine during operation. Measurement results obtained for different machine faults were presented together with results of analyses of collected data using different signal processing methods. For diagnostic analyses, time-frequency STFT method and analysis of autocorrelation function’s envelope of acoustic signal were used. In conclusion of the paper, proposition of effective algorithm of fault type detection of induction machine basing on acoustic signal, was presented. Conclusion about possibility of application of acoustic signals only for fault detection of induction machines was developed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem strumienia unipolarnego w diagnostyce uzwojeń stojana oraz klatki wirnika silnika indukcyjnego. Analizowano przebiegi sygnałów napięciowych proporcjonalne do strumienia poosiowego zarejestrowane podczas rozruchu. Dokonano szczegółowej oceny skuteczności rozróżniania uszkodzeń dla wybranego sygnału diagnostycznego oraz możliwości zastosowania proponowanych algorytmów na stanowisku laboratoryjnym lub stacji prób. Obiektem analiz diagnostycznych był zmodyfikowany konstrukcyjnie silnik Sg112M-4 z zabudowaną cewką pomiarową i wymiennymi wirnikami o różnym stopniu niesymetrii klatki. Silnik ten miał również wyprowadzone odczepy, z wybranych zwojów dwóch cewek faz stojana, umożliwiające wykonanie symulowanych zwarć międzyzwojowych. Badany silnik klatkowy został obciążony prądnicą obcowzbudną, umożliwiającą zmianę momentu mechanicznego w całym zakresie charakterystyki. Artykuł podzielono na dwie części. Pierwsza część dotyczy wykrywania niesymetrii wirnika. W części drugiej przedstawiono wyniki pomiarów i analiz dla niesymetrii stojana spowodowanej zwarciami zwojowymi oraz uszkodzeń stojana i wirnika występujących łącznie.
EN
The article presents the research results of the unipolar flux application in the diagnostic of the stator winding and rotor cage of the induction motor. The waveforms of the voltage signals proportional to the axial flux, registered during the starting process, were analyzed. The detailed assessment of the effectiveness of failure distinction for chosen diagnostic signal is made. The application possibility of this algorithm on the testing station and laboratory test bench is shown. The research object is the Sg112M-4 motor of modified construction with built-in measurement coil and changeable rotors of different degree of the cage asymmetry. This motor contains also the terminal with chosen coil turns of the stator phase used to realize the turn-to-turn short circuit. The investigated squirrel cage motor was loaded by the separately excited DC generator allowing to modify the mechanical torque in the whole range of the motor torque characteristic. The paper consists of two parts. The first concerns the detection process of the rotor asymmetry. The second part presents the measurement results and its analysis for the case of stator asymmetry caused by the turn short circuit and the stator and rotor failure at the same time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem strumienia unipolarnego w diagnostyce uzwojeń stojana oraz klatki wirnika silnika indukcyjnego. Analizowano przebiegi sygnałów napięciowych, proporcjonalne do strumienia poosiowego zarejestrowane podczas rozruchu. Dokonano szczegółowej oceny skuteczności rozróżniania uszkodzeń dla wybranego sygnału diagnostycznego oraz możliwości zastosowania proponowanych algorytmów na stanowisku laboratoryjnym lub stacji prob. Obiektem analiz diagnostycznych był zmodyfikowany konstrukcyjnie silnik Sg112M-4 z zabudowaną cewką pomiarową i wymiennymi wirnikami o rożnym stopniu niesymetrii klatki. Silnik ten miał również wyprowadzone odczepy, z wybranych zwojów dwóch cewek faz stojana, umożliwiające wykonanie symulowanych zwarć międzyzwojowych. Badany silnik klatkowy został obciążony prądnicą obcowzbudną, umożliwiającą zmianę momentu mechanicznego w całym zakresie charakterystyki. Artykuł podzielono na dwie części. Pierwsza część dotyczy wykrywania niesymetrii wirnika. W części drugiej przedstawiono wyniki pomiarów i analiz dla niesymetrii stojana spowodowanej zwarciami zwojowymi oraz uszkodzeń stojana i wirnika występujących łącznie.
EN
The article presents the research results of the unipolar flux application in the diagnostic of the stator winding and rotor cage of the induction motor. The waveforms of the voltage signals proportional to the axial flux, registered during the starting process, were analyzed. The detailed assessment of the effectiveness of failure distinction for chosen diagnostic signal is made. The application possibility of this algorithm on the testing station and laboratory test bench is shown. The research object is the Sg112M-4 motor of modified construction with built-in measurement coil and changeable rotors of different degree of the cage asymmetry. This motor contains also the terminal with chosen coil turns of the stator phase used to realize the turn-to-turn short circuit. The investigated squirrel cage motor was loaded by the separately excited DC generator allowing to modify the mechanical torque in the whole range of the motor torque characteristic. The paper consists of two parts. The first concerns the detection process of the rotor asymmetry. The second part presents the measurement results and its analysis for the case of stator asymmetry caused by the turn short circuit and the stator and rotor failure at the same time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem sygnałów przyspieszeń drgań do oceny uszkodzeń silników indukcyjnych klatkowych w wybranych stanach przejściowych. Analizowano sygnały diagnostyczne podczas typowych stanów przejściowych, którymi był rozruch, wybieg bez napięciowy oraz dynamiczna zmiana prądu zwarcia. W wymienionych stanach pracy występują chwile czasowe pozwalające na obserwację stanu niesymetrii wirnika lub obwodu stojana. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym z silnikiem klatkowym małej mocy Sg112M-4, dla którego istniała możliwość zadawania wybranych uszkodzeń. Zarejestrowano dane i dokonano ich analizy dla silnika: symetrycznego, z uszkodzeniem jednego i dwóch prętów klatki wirnika, z ekscentrycznością dynamiczną oraz zwarciem wybranych zwojów w jednej z faz stojana. Do analizy niestacjonarnych przebiegów przyspieszenia drgań zastosowano przekształcenie czasowo-częstotliwościowe Wignera-Ville’a wraz z dzielonym oknem czasowym Blackman’a. Ponadto wykazano skuteczność w rozróżnieniu uszkodzeń silnika za pomocą proponowanej metody, która może być cennym uzupełnieniem powszechnie stosowanych analiz sygnału drganiowego w ustalonych stanach pracy maszyny.
EN
The article presents the results of studies on the use of vibration acceleration signals to assess the damage of the squirrel cage induction motors in the selected transient states. The diagnostic signals registered during the normal transient states, such as the start-up and turn-off the machine, were analyzed. During these transients there are the moments of time when the asymmetry of the rotor or stator can be detected. The research was conducted on a laboratory test bench with the low power squirrel cage induction motor Sg112M-4 allowing to realize the chosen failures. The recorded data was analyzed for the following cases: the symmetrical motor, a rotor cage with one and two broken bars, dynamic eccentricity and the short circuit of the selected turns of one phase. The analysis of the nonstationary waves of the vibration acceleration Signac was done by the using of the time-frequency Wigner-Ville transformation with a split-time Blackman window. The effectiveness of the failure distinction with the proposed method was presented. This method can be a valuable complement of the commonly used analyses of the vibration signals at the steady states of the machine operation.
PL
W artykule omówiono opracowane i sprawdzone na stanowisku laboratoryjnym metody diagnostyki silników indukcyjnych klatkowych. Metody te pozwalają na ocenę stanu silnika w oparciu o sygnały akustyczne emitowane przez silnik podczas normalnej pracy. Zaprezentowano wyniki pomiarów uzyskane dla różnych uszkodzeń silników indukcyjnych oraz rezultaty analiz zebranych danych przy pomocy różnych metod. Do analiz diagnostycznych zastosowano analizę czasowo-częstotliwościową STFT i analizę obwiedni funkcji autokorelacji sygnału akustycznego. W podsumowaniu artykułu zawarto propozycję skutecznego algorytmu oceny rodzaju uszkodzenia silników indukcyjnych na podstawie sygnałów akustycznych. Sformułowano wnioski co do możliwości zastosowania tylko sygnałów akustycznych do wykrywania uszkodzeń silników indukcyjnych.
EN
This paper presents elaborated cage induction machine diagnostics methods, tested on laboratory test bench. These methods allow for motor’s condition assessment basing on acoustic signals emitted by the machine during operation. Measurement results obtained for different machine faults were presented together with results of analyses of collected data using different signal processing methods. For diagnostic analyses, time-frequency STFT method and analysis of autocorrelation function’s envelope of acoustic signal were used. In conclusion of the paper, proposition of effective algorithm of fault type detection of induction machine basing on acoustic signal, was presented. Conclusion about possibility of application of acoustic signals only for fault detection of induction machines was developed.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące budowy komputerowego systemu akwizycji sygnałów diagnostycznych oraz ich przetwarzaniu dla potrzeb diagnostyki silników indukcyjnych klatkowych. Na podstawie obserwacji sposobu pomiarów sygnałów diagnostycznych tradycyjnymi metodami oraz procedur oceny typowych uszkodzeń maszyn indukcyjnych dokonano wyboru sposobu przeprowadzania pomiarów oraz ustalono ilość sygnałów diagnostycznych. Wybrano sygnały pomiarowo dostępne prądów, napięć, drgań i hałasu, przy analizie których będzie można rozróżnić każdą zmianę stanu technicznego badanej maszyny. W dalszej części przedstawiony został projekt wielozadaniowego systemu akwizycji danych. Oprócz typowej akwizycji danych opracowany system umożliwia również przeprowadzanie oceny stanu silników indukcyjnych, dzięki wykorzystaniu oprogramowania LabVIEW i jego bogatej funkcjonalności. Działanie opracowanego systemu zostało przetestowane w oparciu o dostępny silnik indukcyjny, a zarejestrowane dane poddane zostały odpowiednim analizom diagnostycznym. Na kilku przykładach zobrazowano wyniki tych analiz realizowanych w opracowanym systemie.
EN
This paper presents issues related to acquisition of diagnostic data used in squirrel cage induction machine diagnosis. Basing on observation of traditional methods of diagnostic signals measurement and procedure of typical fault detection of induction machines, method of performing the measurement and number of diagnostic signals were set. Available signals such as current, voltage, vibration and noise were chosen for analysis which allows for distinguishing each variation of technical condition of examined machine. Next, project of multitask data acquisition system was prepared. Apart from typical data acquisition, designed system allows for condition assessment of induction machines due to application of LabVIEW. Operation of designed system was tested using available induction motor and collected data has undergone diagnostic analyses. Some example results of those analyses have been presented.
7
Content available remote Detection of induction motor broken bars in grid and frequency converter supply
EN
This paper presents the experimental study of three-phase squirrel cage induction motor broken rotor bars diagnostics. Tests have been performed with two different machines, one through a frequency converter and the other supplied directly from grid. This compar ison has been presented, as the use of frequency converters changes the traditional current spectrum of the machine and hence the diagnostic of such machines becomes more difficult. Necessity for further study on the behavior of the frequency converter in the weak grid is pointed out
PL
W artykule zaprezentowano metodę diagnostyki trójfazowego silnika indukcyjnego z uszkodzonymi prętami. Zaprezentowano widmo sygnału prądowego różnych silników.
EN
In this paper numerical experiments are proposed to investigate differences between the acoustic signals of induction motors. Four conditions of induction motor were considered. Investigations were carried out with application of eigenvector method and K-Nearest Neighbor classifier with Minkowski distance. Pattern creation process was conducted for 20 samples of sound. Identification process used 96 samples of sound. The obtained results confirm the correctness of the solutions methodology.
PL
W tym artykule eksperymenty numeryczne są proponowane w celu zbadania różnic między sygnałami akustycznymi silników indukcyjnych. Rozważano cztery stany silnika indukcyjnego. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem metody wektora własnego i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada z metryka Minkowskiego. Proces tworzenia wzorców do rozpoznawania został przeprowadzony dla 20 próbek dźwięku. Proces identyfikacji wykorzystywał 96 próbek dźwięku. Uzyskane efekty potwierdzają poprawność rozwiązań metodycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.