Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania zmęczeniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Od lipca 2018 r. do listopada 2019 r. firma OPTEM wraz z Zakładem Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej realizowały projekt badawczy pt.: „Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego”, którego celem było opracowanie nowego prefabrykatu łukowego optem-ARCH. W rezultacie otrzymano znacząco ulepszony wyrób budowlany charakteryzujący się mniejszym ciężarem oraz podwyższoną odpornością na korozję.
EN
From July 2018 to November 2019, the OPTEM company together with the Department of Roads and Bridges of the Rzeszów University of Technology were implementing a research project „Innovative prefabricated arched components of increased durability for transportation engineering”, the aim of which was to develop a new optemARCH prefabricated arch. As a result, a significantly improved construction product of lower weight and totally corrosion resistant was obtained.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wpływu sekwencji występowania różnych wartości obciążenia na trwałość zmęczeniową elementów konstrukcji. Dokonano w nim analizy różnic w trwałości zmęczeniowej elementów przy obciążeniu blokami cykli o różnych amplitudach występującymi w różnej kolejności. Głównym celem badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania prostej maszyny zmęczeniowej GUNT WP140 do badania wymienionych zjawisk w trakcie zajęć laboratoryjnych w procesie dydaktycznym. Uzyskane rezultaty badań potwierdziły obserwacje opisane w analizowanej literaturze, dotyczące wpływu sekwencyjności obciążeń na trwałość zmęczeniową.
EN
The paper presents selected problems of the effects of load sequencing on the fatigue life of the structure. Authors performed an analysis of differences in fatigue life of elements for different order blocks of cycles with various stress amplitudes. The main goal of the work was to examine the possibility of using simple construction fatigue-testing machine GUNT WP140 for study abovementioned phenomena during laboratory classes in didactic process. Presented results confirmed the observations described in the analyzed literature related to effects of load sequencing on the fatigue life.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań naprężeń wewnętrznych w szynach kolejowych i w zgrzewanych połączeniach szyn. Badano przebieg naprężeń w złączach szynowych po zgrzewaniu oraz po badaniach zmęczeniowych. W badaniach naprężeń zastosowano tensometryczną metodę niszczącą. Porównano kształtowanie się naprężeń w szynach oraz złączach szynowych wykonanych ze stali gatunku R260 oraz gatunku R350HT. Metodę pomiaru naprężeń oparto na wymaganiach zawartych w normie PN EN 13674-1:2011+A1:2017.
EN
The aim of the study was to conduct strength analysis of a knee joint in order to experimentally determine the destructive fatigue loading under the conditions of cyclic compression. Animal joints were used as the study material. They were periodically subjected to variable axial loading. The degree of joint deformity and damage to articular surfaces and menisci were globally determined after isolation of the joint structures. The application of the variant of axial loading without slip and rolling results in the rupture of the medial meniscus, which is an important biotribological structure. Fatigue testing of the joints allowed for the determination of the parameters of biomechanical extortions, which lead to the loss of normal lubrication conditions and the degradation of the meniscus and cartilage structures on the femoral condyles.
PL
Celem jest analiza wytrzymałościowa w stawie kolanowym, która pozwala na eksperymentalne wyznaczenie niszczącego obciążenia zmęczeniowego w warunkach cyklicznego ściskania. Materiałem badań były stawy zwierzęce. Poddano je okresowo zmiennym obciążeniom osiowym. Oceniano globalnie stopień deformacji stawu oraz stopień uszkodzeń powierzchni stawowych i łąkotek po separacji struktur stawowych. Wariant obciążeń osiowych bez realizacji poślizgu i przetaczania się prowadzi do pękania łąkotki przyśrodkowej, która stanowi odpowiedzialną strukturę biotribologiczną. Badania zmęczeniowe stawów pozwoliły przybliżyć parametry wymuszeń biomechanicznych, które powodują utratę prawidłowych warunków smarowania i degradację struktur łąkotek oraz chrząstki na kłykciach kości udowej.
PL
Przeanalizowano wyniki badań wpływu długości uszkodzenia pióra łopatki sprężarki silnika lotniczego (z uwzględnieniem położenia tego uszkodzenia na krawędzi pióra) na jej wytrzymałość zmęczeniową w warunkach dużej liczby cykli. Opracowano kryteria klasyfikacji uszkodzeń łopatki oraz metodykę badań. Zaprojektowano i wykonano oprzyrządowanie do próby zmęczeniowej łopatek sprężarki. Do ustalenia źródła inicjacji pęknięcia zmęczeniowego i kierunku jego propagacji podczas próby zmęczeniowej zastosowano metodę fluorescencyjną.
EN
Article presents the research results of aircraft compressor blade damage length and its position influence on fatigue strength under high number cycles conditions. The criteria for blade damage detection classification and test research methodology were developed. Designed and tested the instrumentation for compressor blades fatigue tests. Fluorescent method was used to determine the source of fatigue cracking initiation and its propagation direction during fatigue test.
PL
W artykule omówione zostało stanowisko do badań trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych oraz trwałości zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej. Szczególną uwagę poświęcono budowie przekładni cykloidalnej oraz poszczególnym elementom stanowiska badawczego. Autorzy przedstawili możliwości pomiarowe stanowiska dzięki zastosowanym dodatkowo czujnikom.
EN
Paper discussed the research position for testing cyclo gear fatique and durability of cyclo gear mesching. Particular attention was paid to the construction of Cyclo gear and the individual elements of the test bench. The authors presents the possibility of measuring the position thanks to the use additional sensors.
PL
Wytrzymałość połączeń taśm przenośnikowych wykonywanych w kopalniach rzadko osiąga pełną wytrzymałość taśmy. Składa się na to wiele czynników. Podstawowym jest metoda ich wykonania oraz właściwy dobór składników. Istotny wpływ ma też, jakość wykonania obejmująca zarówno dotrzymanie odpowiedniej geometrii dopasowanej do budowy taśmy i warunków jej pracy, jak i przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie technologii ich wykonania. Trudne warunki w kopalniach podziemnych i presja redukcji czasu postoju przenośników (unikanie strat produkcji) odbija się na spadku wytrzymałości statycznej i dynamicznej połączeń. Potwierdzają to liczne badania ich wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej prowadzone w Laboratorium Transportu Taśmowego (LTT) w ramach prac badawczych i ekspertyz zlecanych przez producentów taśm i ich użytkowników. Konsekwencją zbyt niskiej wytrzymałości połączeń jest niewielka ich trwałość, spadek niezawodności i w konsekwencji wzrost kosztów transportu. Połączenia taśm stanowią bowiem najsłabsze ogniwo w szeregowej strukturze, jaką tworzą zamknięte pętle połączonych ze sobą odcinków taśm pracujących w ciągach przenośników transportujących urobek w kopalni. W artykule przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych pozwalających zbadać jak wzrost trwałości połączeń może przyczynić się do redukcji kosztów transportu w kopalniach podziemnych.
EN
The strength of conveyor belts splices made in mines rarely reaches full belt strength. It consists of a number of factors. The primary is the method of their construction and proper selection of ingredients. The significant impact has also has splice quality covering both keeping proper geometry matched to the belt construction and belts working conditions and adherence to the best practices in the field of technologies of their construction. Difficult conditions in underground mines and pressure on reducing conveyor downtime (avoiding production losses) is reflected by a drop in static and dynamic splices strength. This is confirmed by numerous studies of belt splices strength and fatigue life conducted in the Laboratory of Belt Conveying (LTT) within the framework of research and expert opinions commissioned by belt manufacturers and their users. The consequence of too insufficiently low belt splices strength is their low durability, decreasing reliability and, consequently, higher mining transportation costs. Belt splices are in fact the weakest link in the serial structure which form closed loops of interconnected belt sections working in series of conveyors transporting excavated material in the mine. The article presents the results of simulation analyzes analyses investigating how the increase of belt splices durability may contribute to the reduction of transportation costs in the underground mines.
8
Content available remote Odporność zmęczeniowa stopu AlSi11 konsolidowanego plastycznie z wiórów
PL
W procesie wyciskania współbieżnego wytworzono 2 prasówki ze stopu AlSi11: z litego wlewka oraz z wiórów z procesu toczenia. Przeprowadzono obserwację mikrostruktury, określono własności mechaniczne na podstawie próby 1-osiowego rozciągania oraz wykonano badania zmęczeniowe, dzięki którym wyznaczono odporność zmęczeniową stopu AlSi11.
EN
Two extrudates made of AlSi11 alloy have been produced in the co-extrusion process: solid billet and machining chips from the rolling process. The microstructure was observed, mechanical properties were determined on the basis of the 1-axial stretch test, and the fatigue tests were performed to determine the fatigue resistance of the AlSi11 alloy.
9
Content available remote Fatigue contact durability of laser textured rolling bearings
EN
Based on the pilot testing of cylindrical roller bearings, it might be concluded that the bearings quenched by volume and the secondary by laser show lower contact fatigue life in compare to bearings quenched only by volume (production conditions). One of the reason for this phenomenon might be of internal stresses in laser modified material surface layer due to the rapid non-equilibrium changes. The next stage of bearing research is secondary laser hardening tests after modification (optimization) of hardening parameters. Laser textured bearings in a variant in which lubricant reservoirs cover 25% of the inner raceway showed decreased stability in relation to the bearings after laser secondary hardening. Further laboratory tests will also identify the reason of accelerated degradation, i.e. pitting of laser textured bearings for variant in which lubricating reservoirs cover of 5% of the surface of the inner raceway which shows increased stability with respect to the bearing produced with standard manufacturing procedures in the range of 5÷10%. Due to the high differences of the obtained results of the bearing contact durability tests, further studies are still required.
PL
Celem badań trwałości zmęczeniowo-stykowej było określenie wpływu modyfikacji warstwy wierzchniej na walcowe łożyska toczne. Uwzględniając potrzeby badawcze wałeczkowych łożysk tocznych w warunkach modelowych z symulowanymi obciążeniami stałymi lub cyklicznie zmiennymi, opracowano w Wydziale Mechanicznym WAT koncepcję oraz projekt konstrukcyjny stanowiska do badań tribologiczno-zmęczeniowych w warunkach laboratoryjnych. W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska do modelowych badań trwałości łożysk tocznych, a także wstępne wyniki badań trwałości zmęczeniowo-stykowej łożysk.
EN
The article is concerned with the development of analytical testing method related to stresses in stress concentration areas in butt welded joints with one-sided excess weld metal. The innovativeness of this research work consists in taking into consideration the shift of joint cross-section centres of inertia located in the excess weld metal area. The research led to the obtainment of formulas describing stresses in geometric heterogeneity areas triggered by tensile force and bending moment induced by the shift of the inertia centre. The formulas obtained in the research coincide with the results of stress-related numerical modelling. It was ascertained that an increase in eccentricity combined with the distance from the excess weld metal base could lead to greater stresses in the weld root area than those on the weld face side. The research involved the performance of fatigue tests in the high-cycle area of TIG butt welded joints of sheets made of aluminium alloy 1460. It was ascertained that in the specimens having the gentle toe (between the weld and the base material) the crack was initiated in the weld root, which was consistent with calculation-based forecast.
PL
Artykuł jest poświęcony opracowaniu analitycznej metody badań stanu naprężeń w obszarach koncentracji naprężeń w doczołowych złączach spawanych z jednostronnym nadlewem. Nowość naukowa niniejszej pracy polega na uwzględnieniu przesunięcia środków inercji przekrojów złącza, znajdujących się w obszarze nadlewu. W pracy uzyskano wzory matematyczne, które opisują stan naprężeń w obszarach niejednorodności geometrycznej wywołanych przez siłę rozciągająca i moment zginający, wywołany przez przesuniecie środka inercji. Uzyskane wzory są zbieżne z wynikami modelowania numerycznego stanu naprężeń. Ustalono ponadto, że wskutek zwiększenia mimośrodkowości przy oddaleniu od podstawy nadlewu. naprężenia w obszarze grani spoiny mogą być większe niż naprężenia od strony lica. Przeprowadzono badania zmęczeniowe w obszarze wysokocykłowym złączy doczołowych blach cienkościennych ze stopu aluminiowego 1460 wykonanych metoda MIG. Stwierdzono, że w próbkach z łagodnym przejściem pomiędzy spoiną a materiałem podstawowym, powstanie pęknięcia zmęczeniowego zachodzi w grani spoiny, co jest zgodne z przewidywaniami dokonanymi na podstawie obliczeń.
EN
The paper presents a comparison of selected fatigue strength test methods to determine the average finite life fatigue strength. The tests were performed on aircraft engine compressor blades. The paper covers blades fatigue tests results performed using electrodynamic shaker.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych metod ustalania wytrzymałości zmęczeniowej łopatek wirnika sprężarki silnika lotniczego – określenia średniej trwałości i wytrzymałość zmęczeniową. Próby zmęczeniowe sprężarki wykonano za pomocą elektrodynamicznego wzbudnika drgań.
PL
Application of textiles as technical products demands they meet new requirement. Thus an important property of some textiles is their fatigue strength. Functional loads courses of some products can be used just sporadically as a program of fatigue examination. At the beginning they normally should be schematized or filtered to obtain useful program of loads. There are described typical ways of functional course processing, used so far in fatigue strength of construction parts, in the paper. It was found that the traditional analysis of complex functional load courses is labor-consuming. For this reason, nowadays specific software is used for such analysis.
EN
The article describes the problem of stress analysis in spray sterilizers according to EN 13445-3, widely used in the food industry. Operating conditions of the test device were characterized and a method of design verification using FEM was defined. Conditions of computer implementation research were determined and choice of a methods for assessing sterilizer was made, based on stress analysis. It was found a criterial stress for material of which the vessel is made. The maps of characteristic stress was generated, the areas of concentration was localized and confronted the results of set limits. Moreover, the fatigue life of welds and base material were estimated. As a result, an effort of the state system was determined. It was found that the structure is characterized by level of safety, which allows to build a prototype for validation of numerical model by strain gauge methods.
PL
W artykule opisano problematykę analiz wytrzymałościowych sterylizatorów natryskowych według normy EN 13445-3, szeroko stosowanych w przemyśle spożywczym. Scharakteryzowano warunki eksploatacyjne badanego urządzenia i określono metodę weryfikacji konstrukcji z użyciem MES. Wytyczono warunki realizacji komputerowych badań i dokonano wyboru metod oceny sterylizatora bazujących na analizie naprężeń. Ustalono naprężenia kryterialne dla materiału, z którego zbudowany jest zbiornik. Wygenerowano mapy naprężeń charakterystycznych, zlokalizowano obszary koncentracji i skonfrontowano wyniki badań z przyjętymi limitami. Przeprowadzono ponadto szacowanie trwałości zmęczeniowej spoin i materiału rodzimego. W efekcie ustalono stan wytężenia ustroju. Stwierdzono, iż konstrukcja charakteryzuje się poziomem bezpieczeństwa umożliwiającym zbudowanie prototypu dla potrzeb walidacji modelu numerycznego metodami tensometrycznymi.
14
Content available remote Fuzzy sets : fatigue tests
EN
In this study, the results of fatigue tests using fuzzy set methodology are considered. Cyclic loading causes damage, reducing the strength until the material can no longer sustain even service loading. The experiments demonstrate the scatter of results. Fuzzy set analysis has been proposed in order to estimate the uncertainty in the evaluation of stiffness and critical number of cycles corresponding to final fatigue damage. The results of fatigue-life tests using fuzzy set methodology are also considered when the experimental results are given in the form of a histogram. The fuzzy set and vertex method in conjunction with finite element (FE) computations are introduced to evaluate buckling loads.
PL
Przedstawiono analizę wyników badań zmęczeniowych z wykorzystaniem metodologii zbiorów rozmytych. Cykliczne obciążenie powoduje uszkodzenia, co zmniejsza wytrzymałość aż do momentu, gdy materiał nie może przenosić nawet obciążenia eksploatacyjnego. Eksperyment wykazuje znaczny rozrzut wyników. Zaproponowano zastosowanie zbiorów rozmytych do oszacowania niepewności w ocenie sztywności i krytycznej liczby cykli odpowiadającej zmęczeniowemu zniszczeniu. Rozważono także wykorzystanie zbiorów rozmytych do analizy wyników badań zmęczeniowych, gdy wyniki doświadczalne są podane w formie histogramu. Zbiory rozmyte i metoda vertex z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) zostały wprowadzone do oceny obciążenia krytycznego.
PL
Zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-1, podczas wykonywania złączy spawanych na podkładce stalowej maksymalny odstęp między łączonymi elementami wynosi 15 mm. Zastosowanie odstępu większego niż normatywny byłoby, w niektórych przypadkach, technicznie uzasadnione. Z tego powodu podjęto badania, których celem było określenie wpływu odstępu między łączonymi elementami na trwałość eksploatacyjną tych złączy. Do badań przyjęto kryterium zmęczeniowe. W artykule opisano wyniki przeprowadzonych badań zmęczeniowych oraz sformułowane na ich podstawie wnioski.
EN
In accordance with standard PN-EN ISO 9692-1, when making welded joints using a backing strip, the maximum distance between elements being joined should amount to 15 mm. In certain cases, the use of a gap greater than the normative one could be technically justified. The above-presented issue inspired tests aimed to identify the influence of a gap between elements being joined on the operational service life of these joints. The tests involved the adoption of a fatigue criterion. The article describes results of fatigue tests along with related conclusions.
EN
Paper presents preliminary comparative fatigue test methodology of convexo-concave Novikov and involute gears. Closed loop power circulation test stand used for experiment was introduced. Moreover the experiment process and adopted criteria of fatigue wear were described. The analysis of results for Novikov and involute gear pair were given.
PL
W pracy przedstawiono metodykę prowadzenia wstępnych badań zmęczeniowych przekładni zębatych o uzębieniu typu Nowikowa i ewolwentowym. Opisano stanowisko mocy krążącej, którą badano. Przyjęto kryterium oceny zużycia zębów oraz scharakteryzowano przebieg eksperymentu. Przeprowadzono analizę wyników badań dla przekładni o zarysie Nowikowa i ewolwentowym.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska do modelowych badań trwałościowych łożysk tocznych. Stanowisko posiada budowę modułową, pozwalającą na jednoczesne badanie dwunastu łożysk tocznych (walcowych i/lub kulkowych). Obciążenie łożysk realizowane jest przez układ dźwigniowy z obciążnikami. Napęd przenoszony jest przez silnik elektryczny prądu stałego, sterowany nowoczesnym układem sterującym, wymuszającym pracę przy stałych obrotach silnika do 3000 obrotów/minutę, a także pracę przy zmieniającej się prędkości obrotowej, np. sinusoidalnie zmiennej. Wykonano model stanowiska i jego elementów składowych, a także całe stanowisko w „metalu”. Temperatura mierzona na powierzchni pierścienia zewnętrznego łożysk nie przekroczyła 90°C. Zmierzone widma drgań w strefach obudów badanych łożysk potwierdziły właściwą sztywność konstrukcji oraz poprawność funkcjonowania testowanych łożysk tocznych. Przeprowadzone testy w okresie 200h potwierdziły słuszność koncepcji oraz jego dobrą funkcjonalność.
EN
The article presents the concept of station for model durability testing of rolling bearings. The position has modular structure, allowing for simultaneous study of twelve rolling bearings (cylindrical and / or ball bearings). Load on the bearings is performed by the lever arrangement with sinkers. Drive power is transferred by a DC electrical motor, controlled by a modern control system, forcing operation at constant engine speed to 3000 revolutions / minute, and forcing operation at constant engine speed to 3000 revolutions / minute and work at changing rotational speed, sinusoidally variable, for example. A model of the position and its components was made as well as the whole position in the "metal". Temperature measured on the surface of the outer ring of bearings did not exceed 90 ° C. Measured vibration spectrum in housing areas examined bearings confirmed proper stiffness of the structure and the correctness of the functioning tested roller bearings. The tests performed in during 200h confirmed rightness concepts and its good functionality.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6284--6289, CD 2
PL
Artykuł streszcza zasadę działania nowoczesnego systemu diagnostycznego przekładni i silników opartego na analizie rzędów. Omówiono także dwa przypadki wczesnego wykrycia uszkodzeń skrzyń biegów w testach wytrzymałościowych przeprowadzonych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji w Bielsku-Białej.
EN
Article summarizes the principle of operation of the gearbox and engine diagnostic system based on order analysis. Also discusses two cases of early failure detection in gearboxes on endurance tests carried out at the Bosmal Automotive Research and Development Institute in Bielsko-Biala.
PL
Przedstawiono, zaczerpnięte z literatury, wyniki badań zmęczeniowych stali 15Mo3 przeprowadzone w sześciu różnych temperaturach, od 23 do 500°C. Stosując różne modele odkształceniowych charakterystyk zmęczeniowych wyniki porównano z zaproponowanym w literaturze modelem charakterystyki, który uwzględnia wpływ temperatury na zmianę własności zmęczeniowych materiału w zależności od liczby cykli do zniszczenia.
EN
The paper presents the results of fatigue tests of steel 15Mo3 carried out in six different temperatures, from 23 to 500°C. Next, by using various types of strain-life curve models the results were confronted with Ross model which accounts for the effect of test temperature on the fatigue properties of the material.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych dwóch typów żeliwa sferoidalnego (perlityczno-ferrytycznego oraz ferrytyczno-perlitycznego) w obszarze wysokiej i ultrawysokiej liczbie cykli. Do badań zastosowano wysokofrekfencyjną maszynę zmęczeniową KAUP-ZU. Przeprowadzono badania powierzchni przełomów, badania koncentrowały się na analizie mechanizmu pękania zmęczeniowego.
EN
This paper presents the results of fatigue tests of two types of nodular cast iron (per pearlite-ferrite and ferrite-pearlite) in the high and ultra-high number of cycles. Fatigue tests were applied at high-frequency using ultrasonic testing equipment KAUP-ZU. Fracture analysis were conducted. The researches were focused on the analysis of the fatigue cracking mechanism.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.