Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper deals with the variability of mechanical properties of EPSTAL steel rods produced in Polish steelworks, i.e. yield stress Re, tensile strength Rm, and elongation Agt. Our study is based on fundamental engineering static room-temperature tensile tests for large series specimens which have been made by manufacturers as the part of a factory quality control. Statistical analysis of these results shows that the stress-strain relationship of steel tensile tests should be described by a one-dimensional stochastic process, and three the most important mechanical parameters, i.e. the yield stress, tensile strength, and elongation by random variables. Based on the statistical elaboration of experimental data, it was found that the yield stress and tensile strength of steel rods produced in the years 2016 - 2017 had the coefficients of variation of less than 3%, and there is a reasonable basis for the manufacturer to increase the characteristic value of EPSTAL steel rods yield stress by a few percentages.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie zmienności parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL produkowanej w polskich hutach, tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia pod największym obciążeniem Agt, na podstawie wyników statycznej próby rozciągania próbek stali wykonanej przez producentów w ramach zakładowej kontroli produkcji. Analiza statystyczna tych wyników wykazała, że zależność naprężenie-odkształcenie prób rozciągania stali należy opisać w języku rachunku prawdopodobieństwa jako jednowymiarowy proces stochastyczny, zaś trzy najważniejsze parametry wytrzymałościowe: granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie pod największym obciążeniem, jako zmienne losowe. Na podstawie opracowania danych eksperymentalnych stwierdzono, że granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie prętów produkowanych w latach 2016 – 2017 mają współczynniki zmienności na poziomie mniejszym niż 3%, ponadto istnieje uzasadniona podstawa, aby producent podwyższył wartość charakterystyczną granicy plastyczności prętów stalowych o kilka procent.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zmienności parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL produkowanych w polskiej hucie, tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia Agt pod największym obciążeniem, w oparciu o wyniki statycznej próby rozciągania stali próbki wykonane przez producentów w ramach kontroli produkcji fabrycznej. Analiza statystyczna tych wyników wykazała, że zależność napięcia od rozciągania w przypadku próbek stali powinna być opisana przez jednowymiarowy proces stochastyczny i trzy najważniejsze parametry mechaniczne, tj. Re, Rm i Agt według zmiennych losowych.
EN
The purpose of this paper is to examine the variability of strength parameters of EPSTAL steel produced in the Polish steelworks, i.e. yield stress Re, tensile strength Rm, and elongation Agt under the highest load, based on the results of a static tensile test of steel samples made by manufacturers as part of factory production control. Statistical analysis of these results showed that the stress-strain relationship of steel tensile tests should be described by a one-dimensional stochastic process, and the three most important mechanical parameters, i.e. Re, Rm, and Agt by random variables.
PL
Dobór stali do zbrojenia betonowych obiektów mostowych w Polsce bardzo często ogranicza się do określenia klasy wytrzymałości A-IIIN, zgodnej ze starymi normami do projektowania, które nadal są powszechnie stosowane. Zapis taki notorycznie pojawia się w specyfikacjach technicznych dla wielu obiektów mostowych w Polsce.
PL
W zakresie produkcji stali zbrojeniowej od czasów ostatnich aktualizacji norm PN-B i PN-S do projektowania konstrukcji dokonał się olbrzymi postęp, oferta rynkowa hut stali jest obecnie znacznie bogatsza, a wyroby mają o wiele wyższą jakość. Warto mieć prawidłowe rozeznanie i wiedzieć, na jakie parametry stali poza wytrzymałością na rozciąganie należy zwrócić uwagę, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo konstrukcji.
EN
The choice of steel for reinforced concrete bridges in Poland is very often limited to the A-IIIN class, which is consistent with the „old” Polish design standards, that are still widely used. Such clauses are notoriously appearing in technical specifications for many bridges in Poland. Recommendations of the grades of steel occur as well, often of the ones currently unavailable on the market – although they are also in line with the „old” standards. Since the recent revision of the PN-B and PN-S standards for structural design, steelmaking has made tremendous progress, and products are of a much higher quality. It is recommended to have a proper view and know what parameters, apart from the tensile strength, are worth to pay attention to, in order to ensure the maximum structure safety.
EN
The aim of this study was to determine the antimicrobial properties of multilayer films containing a PHMG sulphanilate (polyhexamethylene guanidine sulphanilate). Three types of films were selected: monolayer and three-layer films (both containing biocide) and market foil. The antibacterial activity of polyethylene film with PHMG sulphanilate was verified based on the guidelines of ISO 22196: 2007 (E): Plastics - Measurement of antibacterial activity on plastic surfaces. The antimicrobial efficacy of the monolayer film against Escherichia coli and Staphylococcus aureus was very good, equalling 6.25 log (100%) and 6.02 log (100%), respectively. It means that a total reduction in bacteria on the surface tested was achieved. The antimicrobial efficacy of the three-layer film against Escherichia coli was satisfactory and equaled 1.32 log (95.2%). The antimicrobial efficacy of this film against Staphylococcus aureus was very good and equaled 6.02 log (100%). The antifungal activity of polyethylene film with PHMG sulphanilate was verified based on the guidelines of ASTM G21 - 96: Standard practice for determining the resistance of synthetic polymeric materials to fungi. The fungal growth of Aspergillus niger, Chaetomium globosum and Trichoderma viride on the monolayer and three layer films was also inhibited, which means that the biocide in the films also exhibits antifungal activities. For the market foil, poor antibacterial efficacy against the bacteria and no antifungal activity against the fungi tested was observed.
PL
Celem badań było określenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych wielowarstwowych folii zawierających pochodną PHMG (sulfanilan poliheksametylenoguanidyny). Do badań wybrano trzy rodzaje folii: jednowarstwową i trójwarstwową (obie zawierające sulfanilan PHMG) i folię rynkową. Skuteczność antybakteryjna folii jednowarstwowej w odniesieniu do Escherichia coli i Staphylococcus aureus była bardzo dobra i wynosiła odpowiednio: 6,25 log (100%) oraz 6,02 log (100%), co oznacza całkowitą redukcję naniesionych komórek bakterii na badanej powierzchni. Skuteczność antybakteryjna folii trójwarstwowej w odniesieniu do Escherichia coli i Staphylococcus aureus była również dobra i wynosiła odpowiednio: 1,32 log (95,2%) oraz 6,02 log (100%). Ponadto, w badaniach zaobserwowano zahamowanie wzrostu pleśni: Aspergillus niger, Chaetomium globosum i Trichoderma viride zarówno na jednowarstwowej, jak i trójwarstwowej folii. Stwierdzono, że zawarty w foliach biocyd wykazywał również właściwości przeciwgrzybicze. Przeprowadzone badania potwierdziły, że zastosowanie pochodnej PHMG do produkcji folii zapewnia skuteczną ochronę przed wzrostem niepożądanych mikroorganizmów na badanych foliach.
6
Content available remote Wymagania dla stali w kontekście mostów
PL
Zanieczyszczenie produktów spożywczych przez grzyby pleśniowe jest poważnym problemem z ekonomicznego punktu widzenia, a ze względu na produkcję toksycznych metabolitów – mykotoksyn – może być zagrożeniem dla zdrowia i życia konsumentów. W artykule omówiono przyczyny i skutki skażenia żywności przez grzyby pleśniowe. Przedstawiono mechanizmy obronne pleśni pozwalające na ich rozwój w żywności chłodzonej, poddawanej obróbce termicznej, konserwowanej chemicznie i o obniżonej aktywności wody.
EN
Contamination of food by moulds is a serious economic problem, and due to production of toxic metabolites - mycotoxins - can be a threat to the health and life of the consumers. The article discusses the causes and effects of food contamination by moulds. The mechanisms of moulds’ Demence allowing for their development in chilled, thermally processed, chemically preserved and water-reduced foods have been discussed.
PL
W prezentowanej pracy skoncentrowano się na organizacji muzyki w kontekście zawartych w niej emocji. Zaproponowano wektor parametrów opisujących nastrój oraz stworzono autorski graficzny model emocji dedykowany do subiektywnej notacji emocji zawartych w muzyce. Przeprowadzono serię testów subiektywnych oraz automatyczne rozpoznawanie nastroju muzyki z wykorzystaniem wybranych algorytmów sztucznej inteligencji oraz porównano otrzymane wyniki.
EN
This work is focused on an approach based on the emotional content of music and its automatic recognition. A vector of features describing emotional content of music was proposed. Additionally, a graphical model dedicated to the subjective evaluation of mood of music was created. A series of listening tests was carried out, and results were compared with automatic mood recognition employing SOM (Self Organizing Maps) and ANN (Artificial Neural Networks).
EN
As part of the tasks performed by the Polish Geological Survey (Polish Geological Institute - National Research Institute), 260 prospective maps (MOP) at a scale of 1 : 200,000 have been developed in the period of 2013-2015. These maps were designed for metal ores (Cu-Ag, Zn-Pb, Mo-W, Ni, Sn, Au, Pt, Pd and Zn oxide ore - galmans) and chemical raw materials (rock and potash salts, gypsum, anhydrite and native sulphur), in relation to the assessment of raw materials resources and environmental restrictions and land use planning. The total surface of prospective teritories projected onto the surface area is ~15.25 thousand km2 for metal ores and ca. 52.5 thousand km2 for chemical raw materials. The estimated resources of predicted ore deposits (prognostic and prospective) are approx. 42.2 million Mg of Cu and 75 thousands Mg of Ag (12 prospective areas), ca. 20 million Mg of Zn-Pb ores (in 4 prospective areas), 32 million Mg of Ni ores of weathering type (10 prospective areas), from 9.4 to 21.5 Mg of Au encountered by orogenic vein and metasomatic deposits (7 prospective areas), and ca. 22 million Mg of Sn ores. The estimated prognostic and prospective resources of chemical raw materials (at a depth of not more than 2000 m) are: ca. 4.059 trillion Mg of rock salt (68 prospective areas) and ca. 3638.1 million Mg of potash (12 prospective areas), as well as ca. 575.6 billion Mg of gypsum and anhydrite, and 202 million Mg of native sulphur (prognostic resources). In the assessment of environmental conflicts and land use planning, 125 information data sheets developed environmental conditions for prospective areas (with the exception of rock salts, which are discussed in the regional aspect). Development of the designated prospective areas may be important in the future to ensure the availability of raw material safety, not only for Poland, but also for the European Union, thus contributing positively to economic growth and prosperity of local communities.
PL
Wulkanizaty kauczuku naturalnego napełnionego sadzą lub kredą i usieciowanego nadtlenkiem dikumylu, modyfikowano dodatkiem różnych olejków eterycznych o potwierdzonym w literaturze działaniu biobójczym. Stwierdzono, że rodzaj użytego olejku oraz napełniacza wpływa na stopień usieciowania oraz właściwości mechaniczne wulkanizatów. Wulkanizaty modyfikowane dodatkiem olejku tymiankowego, goździkowego lub geraniowego wykazywały odporność na działanie grzybów pleśniowych, natomiast wulkanizaty modyfikowane dodatkiem olejku herbacianego, mandarynkowego lub cytronelowego charakteryzowały się zwiększoną bakteriobójczością.
EN
Natural rubber compounds filled with carbon black or calcium carbonate and crosslinked using dicumyl peroxide, were modified by addition of various essential oils with biocidal action confirmed in the literature. It was found that the type of essential oil and filler used determines the degree of crosslinking and mechanical properties of the vulcanizates. The resistance against mould fungi was shown by vulcanizates modified with thyme, clove or geranium oil, whereas bactericidal action was observed in cases of tea tree, mandarin or lemongrass oil used as modifying agents.
EN
Polyurethane foams due to their easily regulated domain structure are group of polymers with highly variable properties. They are widely used to provide comfort in many areas of daily life. Because of toxic products polyurethane foam waste cannot be disposed by means of thermal degradation, they also show a high resistance to chemical and physical factors. Those properties combined with their low apparent density and widespread use (about 18 million tons per year) lead to a significant volume of waste that is stored in landfills. In Poland, more than 60% of those landfills, certified as well as illegal, are located in rural areas. The aim of this study was to determine the enzymatic abilities of microorganisms isolated from foam waste, which can potentially decompose polyurethane (ureases, esterases, proteases, and laccases), and to determine their ability to grow on a medium containing polyurethane foam as the only carbon source. Most of the tested strains produced ureases while the least produced were laccases and proteases. Four of the tested strains: Epicoccum nigrum, Aspergillusniger, Staphylococcusxylosus and Rhodococcus spp. showed significant growth on the medium with polyurethane foam as sole carbon source.
EN
The paper presents the criteria that were used to assess the environmental constraints for prospective areas of the occurrences of either metal ores or chemical raw materials in Poland. The databases associated with “The Geoenvironmental Map of Poland at a scale 1 : 50 000” were used as the basis for the development of these criteria, which have allowed applying an innovative approach. The final result is presented as a datasheet of individual environmental conditions for every prospective area under consideration. Each datasheet includes, among others: geological conditions which determine the type of mining methods to be applied, and environmental conservation areas and elements vulnerable to negative impact of deposit exploitation. The integral part of each datasheet is a location sketch showing the position of the prospective area on the backdrop of the available data on environmental conditions. This data may be used as a basis for further, more detailed studies. Moreover, it may be helpful for local administration bodies in zoning and land use planning tasks.
13
Content available Praktyczne aspekty wdrażania metody 5-S
PL
W artykule zaprezentowano praktyczne aspekty wdrażania metody 5-S, bezpośrednio związanej z problematyką doskonalenia jakości i bezpieczeństwa pracy. Metoda ta stanowi podstawę efektywnego, zgodnego z koncepcją lean management, zarządzania w przedsiębiorstwie. Przybliżono pięć kolejnych etapów metody, stanowiących proste działania zapewniające przedsiębiorstwom realne korzyści. Celem opracowania jest zaprezentowanie konkretnego i praktycznego rozwiązania możliwego do zastosowania na każdym z etapów wdrażania metody 5S, które jako całość bezpośrednio wpływają na doskonalenie jakości i bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
EN
The article presents practical aspects of the implementation of the 5-S method directly related to improving the quality and safety of work. This method is the basis for effective, consistent with the concept of lean management, enterprise management. The article brought closer five consecutive steps of the method, which are simple measures to ensure benefits for businesses. The aim of this paper is to present a concrete and practical solution possible to apply at each stage of the implementation of the 5S method, which as an entirety has a direct impact on improving the quality and safety in the workplace.
PL
W artykule przedstawiono wpływ bombardowania powierzchni gumy spożywczej z kauczuku naturalnego wysokoenergetyczną wiązką jonów helu lub argonu na właściwości mechaniczne, energię powierzchniową i właściwości mikrobiologiczne jej wulkanizatów. Wpływ modyfikacji na właściwości mechaniczne jest największy w przypadku wulkanizatów napełnionych sadzą, bez względu na zastosowany środek sieciujący. Niezależnie od rodzaju jonu i wielkości dawki, przejawia się on ponad dwukrotnym wzrostem wytrzymałości gumy na zerwanie. Bombardowanie jonowe wulkanizatów prowadzi we wszystkich przypadkach do ok. dwukrotnego zmniejszenia wartości ich energii powierzchniowej, powodując jednocześnie bardzo wyraźny wzrost udziału jej składowej polarnej. Badania właściwości mikrobiologicznych wykazały, że jedynie wulkanizaty sieciowane nadtlenkiem wykazują pewne działanie bakteriobójcze względem bakterii Gram+. Ogólnie, bombardowanie jonowe nie poprawia odporności gumy na działanie bakterii. Badane wulkanizaty nie wykazują również właściwości grzybostatycznych. Bombardowanie jonowe nie wpływa w sposób znaczący na ilość grzybni tworzącej się na ich powierzchni.
EN
The paper discusses the influence of high energy helium or argonium ions bombardment, applied to natural rubber vulcanizates, on their surface energy, mechanical, and microbiological properties. The influence of the modification is the highest for carbon black filled vulcanizates, no matter the applied crosslinking system. Independently on the kind and dose of ions it manifests itself by more than twice increase of the tensile strength of rubber. In all the cases, ion bombardment results in about twice reduction to the surface energy of the vulcanizates studied, leading simultaneously to significant increase of its polar component content. Only peroxide crosslinked vulcanizates demonstrate some antibacterial activity towards Gram+ species. In general, ion bombardment does not improve bacterial resistance of the vulcanizates. They do not present fungistatic properties. Ion bombardment does not influence significantly the amount of fungi being created on surface of the vulcanizates.
EN
The aim of research was assessment of breakfast cereal snacks available in trade for their contamination with fungi and selected mycotoxins in related to potential risk of consumers’ health. The contamination with fungi ranged from 1.3 x 101 cfu g-1 to 9.0 x 102 cfu g-1. The most contaminated was muesli, that apart from cereal components comprised also dried fruit, nuts and coconut flakes. Species belonging to Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Rhizopus, Mucor, Chaetomium, Trichoderma, Eurotium and Fusarium genera were isolated as dominant. The isolated species included Aspergillus ochraceus, A. flavus, A. versicolor, A. sydowii, Penicillium verrucosum and Fusarium graminearum, which are well known as mycotoxin producers. None of the products was contaminated with aflatoxin B1. The presence of ochratoxin A exceeding of 3 ng g-1 was discovered in 30% of samples. The contamination with deoxynivalenol equalled 587 ng g-1 on average. This result indicates that the cereals products may form a serious source of exposure to mycotoxins, particularly for most vulnerable group, i.e. children.
PL
Analizowano przydatność metod mikroskopii fluorescencyjnej oraz oznaczania ATP do oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej bioaktywnych polimerów. Stwierdzono iż stosowanie jednocześnie obu metod daje pełną informację na temat adhezji do powierzchni polimerów i żywotności komórek bakterii. Porównanie mniej czaso- i pracochłonnej metody oznaczania ATP z metodą hodowlaną wskazuje, iż dają one porównywalne wyniki dotyczące żywotności komórek. Zależności między zawartością ATP a liczbą bakterii na polimerze oznaczoną metodą hodowlaną można opisać, z wysokim stopniem korelacji, funkcją wykładniczą lub liniową. Odpowiednie przygotowanie powierzchni próbek bioaktywnych polimerów (zawierających nośniki dla biocydów), umożliwiające uzyskanie gładkiej ich powierzchni, zmniejsza błąd powtarzalności obu testowanych metod. W przypadku polimeru kontrolnego (bez dodatków) błąd powtarzalności był niewielki (rzędu kilku %), w przypadku zaś polimerów z nośnikami błąd zwiększa się do poziomu kilkudziesięciu % (47 % i 73 %). Ocena żywotności i adhezji sześciu gatunków bakterii na bioaktywnych polimerach wykazała statystycznie istotne różnice w działaniu ograniczającym adhezję i żywotność: na polimerze z miedzią bakterii E. coli oraz na polimerze ze srebrem bakterii S. aureus. B. cepacia okazała się bakterią silnie przylegającą do polimerów bioaktywnych, ale jej żywotność skutecznie ograniczała obecność srebra w polimerze.
EN
The usefulness of fluorescence microscopy and ATP determination methods for the assessment of the antimicrobial activity of bioactive polymers was analyzed. It was found that the simultaneous use of both methods gives full information about the adhesion to the polymer surface and cells viability. The comparison of less time-consuming and labor-intensive ATP assay with culture method shows that these methods give comparable cell viability results. The dependence of ATP content on the number of bacteria on the polymer determined by the culture method can be described, with a high degree of correlation, with exponential or linear function. The appropriate way to prepare the surfaces of bioactive polymer samples (containing biocide carriers), in order to make them smooth, reduces non-repeatability of both tested methods. For the control polymer (without additives) the repeatability error was low: 1 % for fluorescence microscopy and 3 % for ATP assay; the use of polymers with carriers increases this error to the level of 47 % and 73 %, respectively. Evaluation of the viability and adhesion of six bacteria on the bioactive polymers showed a statistically significant differences in the reduction of E. coli viability and adhesion on the polymer with copper and of S. aureus viability and adhesion on the polymer with silver. The bacterium B. cepacia proved to be highly adhesive to bioactive polymers, but her viability was effectively inhibited by the presence of silver in the polymer.
PL
Zbadano wpływ kompatybilizatora na właściwości binarnych mieszanin polilaktydu (PLA) i termoplastycznej skrobi (TPS). W charakterze kompatybilizatora stosowano modyfikowany polilaktyd z reaktywnymi grupami bezwodnikowymi (PLAm. Proces wytwarzania termoplastycznej skrobi (ziemniaczanej TPS-Z i kukurydzianej TPS-K), kompatybilizatora i mieszanin PLA/TPS o zawartości 40 lub 50 % mas. skrobi prowadzono w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej. Strukturę otrzymanych materiałów oceniano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i spektroskopii FT-IR. Zbadano dynamiczne (DMTA) oraz statyczne właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i zginaniu, a także stopień biodegradacji w tzw. "teście glebowym". Lepsze właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i zginaniu oraz większa udarność mieszanin z udziałem kompatybilizatora w porównaniu z właściwościami kompozycji bez kompatybilizatora, wskazują na przebieg intensywnych efektów międzyfazowych zachodzących w procesie wytłaczania reaktywnego, prawdopodobnie w wyniku tworzących się wiązań wodorowych pomiędzy grupami bezwodnikowymi kompatybilizatora i hydroksylowymi skrobi. Szybkość biodegradacji mieszanin maleje wraz ze wzrostem udziału kompatybilizatora.
EN
The results of studies of the influence of a compatibilizer on the properties of binary polylactide (PLA) and thermoplastic starch (TPS) blends have been presented. The polylactide modified with reactive anhydride groups (PLAm) was applied as compatibilizer. The synthesis of thermoplastic potato (TPS-Z) and corn (TPS-K) starch, the compatibilizer as well as PLA/TPS blends of 40 or 50 wt.% of starch was performed in a co-rotating twin-screw extruder. The structure of the obtained materials was evaluated by means of SEM (Figs. 1, 3) and FT-IR (Fig. 2) analysis. The dynamic (DMTA) as well as static mechanical (tensile and flexural) properties (Figs. 4-8, Tables 1-5) and also the biodegradability in the soil burial test (Table 6) were determined. The blends with the compatibilizer were characterized by improved tensile, flexural and impact resistance properties as compared to the composites without compatibilizer. This indicates, most probably, the occurrence of intensive interphase interactions between the hydrogen bonds of the anhydride groups of the compatibilizer and the hydroxy groups of the starch during the reactive extrusion process. The rate of biodegradation of the blends decreases with an increase in the content of compatibilizer.
EN
The Japanese method of productivity growth is characterized by the daily improvement in every aspect of the company. Small steps and minor improvements lead to great economic achievements. The main assumption in implementing Kaizen is the elimination of all losses in all systems and processes of the company. An extremely important factor is the involvement of employees, because they themselves bring systematic improvement and eliminate waste. Kaizen support tools are: Just In Time, Kanban, Poka-Yoke and others.
PL
Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków to zadania własne gmin. Środki na ich realizację mogą pochodzić z kilku źródeł, m.in. regionalnych programów operacyjnych, na które przeznaczono aż 1/4 środków unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.