Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fulereny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane kierunki badań nad wytwarzaniem materiałów węglowych, koncentrując się na dwóch perspektywicznych technologiach: wytwarzaniu węgla heksagonalnego z fazy gazowej i karbonizacji/grafityzacji materiałów organicznych. Zaprezentowano obecne i przewidywane zastosowania materiałów węglowych, a także mechanizm karbonizacji/grafityzacji wielkocząsteczkowych materiałów organicznych. Podkreślono znaczenie odpadów poużytkowych jako surowca do otrzymywania materiałów węglowych do różnorodnych zastosowań.
EN
Selected paths of research on the manufacturing of carbon materials have been presented, focusing on two prospective technologies: the production of hexagonal carbon from the gaseous phase and the carbonization/graphitization of organic materials. Present and prospective applications of carbon materials and a mechanism of carbonization/graphitization of high-molecular organic materials have been presented. The importance of post-consumer waste as a raw material for obtaining carbon materials for various applications has been emphasized.
PL
Badano wpływ fulerenolu C60(OH) x , x > 30, na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka w warunkach stresu oksydacyjnego indukowanego nadtlenkiem wodoru. Określano przeżywalność komórek metodą barwienia z Trypanem Blue, integralność błony plazmatycznej metodą uwalniania dehydrogenazy mleczanowej (LDH), aktywność kaspazy 3 oraz zmiany w wielkości i granularności komórek za pomocą cytometrii przepływowej. Jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka inkubowano z fulerenolem w stężeniach 75 mg/dm3 i 150 mg/dm3. Stężenie H2O2 wynosiło 0,5 mM. Stosowano też łącznie H2O2 z fulerenolem w temp. 37°C. Przeżywalność, uwalnianie LDH oraz aktywność kaspazy 3 oznaczano po 16 h inkubacji, a zmiany wielkości i granularności komórek po 3 h inkubacji. Stwierdzono, że fulerenol w zastosowanych stężeniach powodował spadek przeżywalności i wzrost ziarnistości (granularności) komórek. Zmiany wy wołane przez fulerenol, zwłaszcza w stężeniu 150 mg/dm3, były porównywalne do zmian wywołanych przez H2O2 w stężeniu 0,5 mM. Określając zmiany wielkości komórek, stwierdzono, że fulerenol nie wpływa na ten parametr ani sam, ani w warunkach stresu inicjowanego H2O2.
EN
Effect of the hydroxyfullerene used in concns. of 75 or 150 mg/L at 37°C on human peripheral blood cells under oxidative stress induced by H2O2 (0.5 mM) was examd. Addn. of the hydroxyfullerene resulted in redn. of viability by approx. 20% and slight increasing the granularity of blood cells.
PL
Praca przedstawia krótki przegląd literaturowy z zakresu zastosowania nanostrukturalnych materiałów węglowych jako potencjalnych kontenerów dostarczania leków czy swoistych markerów. Nanorurki węglowe ze względu na swoje specyficzne właściwości mogą z powodzeniem zostać zastosowane w nowoczesnych nośnikach leków III generacji. Badania te niosą ze sobą wiele nadziei, ale także i obaw, gdyż wszystko, co nowe, nie do końca poznane, może zaskoczyć badaczy. Nadzieje, jakie budzi nanotechnologia w medycynie, a w szczególności w onkologii i diagnostyce medycznej, są tak ogromne, że rzesze badaczy na całym świecie nie zrażają się ani wielkimi kosztami, ani sceptycznym podejściem tzw. ostrożnych naukowców do pracy nad udoskonaleniem nanocząstek, aby były jak najbardziej kompatybilne z organizmem ludzkim, nietoksyczne i biodegradowalne. Gdyby udało się na szeroką skalę rozpowszechnić terapie onkologiczne przy zastosowaniu nanocząstek, wielu chorych zostałoby uratowanych przy minimalnych skutkach ubocznych zastosowanego leczenia.
EN
The paper presents a brief literature review of the scope of nanostructural carbonaceous materials as potential drug containers or specific markers. Carbon nanotubes, due to their specific properties, can be successfully used in modern drug carriers of the 3rd generation. These studies bring a lot of hope, but also some fear because everything new, not fully understood, may surprise researchers. The hopes aroused by using the nanotechnology in medicine, particularly in oncology and medical diagnostics, are so huge that the numbers of researchers around the world bounces back neither at great expense, nor the so-called skepticism of so-called conservative researchers. It is still necessary to work over the improvement of nanoparticles, to be as compatible as possible with the human body, non-toxic and biodegradable. If new technologies in cancer therapies could be widely disseminated, many patients would have been saved, with minimal side effects of the treatment.
4
Content available remote Diagnostyka optyczna kompozytów zawierających heterofulereny
PL
Eksperymentalnie ustalono, że zamieszczenie dwóch atomów germanu w cząsteczce C60 zwiększa podatność optyczną drugiego rzędu kompozytu polimerowego w porównaniu do podstawienia jednym atomem C59Ge. Efektywnymi dla takich kompozytów są metody badawcze oparte na fotoindukowanej drugiej harmonicznej światła SHG i absorpcji dwufotonowej, którą opisuje się tensorami czwartego rzędu i które nie wymagają niecentrosymetryczności badanego materiału. Poszczególne chromofory C59Ge i C58Ge2 (o stężeniu 7 % w j. wag.) wprowadzono do matrycy oligoeterakrylanu (OEA) i fotoutwierdzono światłem nadfioletowym. Jednocześnie dla takich kompozytów przeprowadzono obliczenia odpowiednich hiperpolaryzowalności i ustalano ich związek z podatnościami drugiego rzędu. Obliczenia teoretyczne dla cząsteczek C59Ge i C58Ge2 wprowadzonych do matrycy fotopolimerowej przeprowadzono metodami molekularnej optymalizacji geometrycznej struktury i dynamiki molekularnej. Zoptymalizowana struktura posłużyła do wyznaczenia hiperpolaryzowalności drugiego rzędu metodą chemii kwantowej.
EN
Using experimental methods it was established that replacement by the two germanium atoms in C60 molecule enhances the second order susceptibility of the polymer composites compared with a one-atom substitution C59Ge. More effective for the such composites are the methods based on the photoinduced second harmonic generation (SHG) and two-foton absorption (TPA) which are described by the fourth rank tensors and which do not need non-centrosymmetry. Different chromphores C59Ge and C58Ge2 (with a concentration of 7% in weight un.) were incorporated into the oligoetheracrylate (OEA) polymer matrix and solidification process was performed by using UV light. Simultaneously for such composites were performed the calculations of the corresponding hyperpolarizabilites and was established the relations with the susceptibilities of the second order. Theoretical calculations are performed using the molecular geometry optimization and molecular dynamics for the C59Ge and C58Ge2 molecules incorporated into the photopolymer matrix. This optimized molecular structure was used for the quantum chemical calculation of second-order hyperpolarisabilities.
5
Content available remote Nowe odmiany alotropowe węgla w inżynierii elektrycznej
PL
Badania nad nowymi strukturami węgla i jego odmianami alotropowymi ujawniły wiele interesujących właściwości fizykochemicznych, które mogą zrewolucjonizować współczesną inżynierię elektryczną. W artykule omówiono właściwości i możliwości zastosowań nowych odmian alotropowych węgla, takich jak: grafeny, nanorurki węglowe, fulereny i ich związki chemiczne. Szczególną uwagę zwrócono na parametry elektryczne, magnetyczne, mechaniczne, optyczne i cieplne. Przedstawiono elektrotermiczne metody wytwarzania nanocząsteczek węglowych.
EN
The research of new structures and its allotropic forms have revealed a variety of interesting physicochemical properties, which might revolutionize the contemporary electrical engineering. The article describes the properties and utilization possibilities of new carbon allotropic forms, such as graphens, nanotubes, fullerens and their compounds. Special attention was paid to electrical, magnetic, mechanical, optical and thermal parameters. The article describes the electrothermal production methods of new carbon allotropic forms.
PL
W artykule przedstawiono stan badań nad możliwością innowacyjnego wykorzystania surowców węglowych, między innymi do wytwarzania energii elektrycznej w węglowych ogniwach paliwowych. Szczególny nacisk został położony na osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanostruktur węglowych. Przedstawiono charakterystykę i właściwości materiałów węglowych, takich jak: nanoporowate materiały węglowe, nanorurki węglowe, grafen i fulereny.
EN
The article presents the state-of-the-art on the potential innovative application of coal in electricity generation applying direct carbon fuel cells. Particular emphasis is put on R&D achievements in the area of carbon nanostructures. Presented are the characteristics and properties of such carbon materials as: nonporous carbon materials, carbon nanotubes, graphene and fullerenes.
EN
In the paper, a measurements of fullerene dissolution in mineral transformer oil are analized. The proposed method uses UV absorption as dissolution indicator.
8
Content available remote Właściwości fizykochemiczne nanomodyfikowanych olejów transformatorowych
PL
Praca przedstawia wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenami na właściwości fizykochemiczne mineralnych olejów izolacyjnych. Analizowano zmiany stanu zawilgocenia oraz liczbę kwasową w nano-modyfikowanych, zestarzonych próbkach olejowych. Zaobserwowano, że zarówno zawartość wody mierzonej metodą Karla-Fishera jak i liczba kwasowa mają tendencje malejące ze wzrostem stężenia fulerenów.
EN
The paper presents the result of preliminary researches concerning the influence of fullerene doping on the physicochemical properties of insulating oil. The influence of fullerenes doping of aged oil on both, moisture and total acid number has been analyzed. The water content measured with K-F method has tendency to decrease with the fullerene content. Additionally, the C60 addition also reduces total acid number.
9
Content available remote Widma absorpcji transformatorowych olejów izolacyjnych modyfikowanych fulerenami
PL
W artykule przedstawiono problem pomiaru stopnia rozpuszczenia fulerenów C60 w izolacyjnym oleju transformatorowym. Przedstawiono w nim widma transmisji olejów dla różnych stężeń fulerenów w oleju transformatorowym. Wskazano również wybór optymalnej długości promieniowania dla pomiarów transmisji. Na tej podstawie została zbudowana mieszarka magnetyczna, w której dokonuje się na bieżąco pomiaru transmisji podczas mieszania.
EN
The article presents the problem of measuring the degree of dissolution of fullerenes C60 in the transformer insulating oil. It presents the transmission spectra for different concentration of fullerenes in the transformer oil. It also identifies the optimal choice of radiation length for transmission measures.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu procesu starzenia na właściwości elektrostatyczne mineralnego oleju transformatorowego, modyfikowanego fulerenami C60. Badania przeprowadzone zostały na trzech seriach próbek: jednej świeżej oraz dwóch poddanych procesowi przyspieszonego utleniania odpowiednio przez 24 h oraz 96 h. Każda seria składała się z 7 próbek o różnym stężeniu fulerenów C60. Próbki poddane zostały pomiarom prądu elektryzacji w układzie z wirującym elektrometrem.
EN
In paper, analysis of influence of aging on the properties of C60-doped mineral transformer oil is presented. Three series of samples were prepared, one with fresh oil and two aged for 24 h and 96 h. Each series consisted of 7 samples of different C60 concentration. All samples were measured against their streaming electrification properties in wireless electrometer setup.
PL
Prace naukowo-badawcze prowadzone w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Opolskiej dotyczą badania wpływu fulerenów typu C60 na właściwości dielektryczne oleju elektroizolacyjnego. W pracy [1] udowodniono, że domieszkowanie oleju fulerenami C60 ma korzystny wpływ na wspomniane właściwości.
PL
Modyfikacja oleju transformatorowego jest stosowana w celu wyeliminowania zjawiska elektryzacji oleju. W Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Opolskiej prowadzone są badania wpływu fulerenów na właściwości elektroizolacyjnych olejów transformatorowych. Problemami są długi czas rozpuszczania fulerenów w oleju oraz pomiar on-line stopnia rozpuszczenia. Do pomiaru stopnia rozpuszczenia zaproponowano pomiar transmisji promieniowania o paśmie od 400 nm do 560 nm. W artykule skupiono się na różnicach w transmisji różnych długości fal podczas pomiaru rozpuszczania fulerenów w oleju transformatorowym.
EN
Modification of transformer oil is used to eliminate the electrification of oil. In the Institute of Electrical Power the Opole University of Technology, research is performed on the impact of fullerenes on the electrical properties of transformer oil. One of the problems is a long time of dissolution of fullerenes in the oil and the problem of on-line measurement of the degree of dissolution. To measure the degree of dissolution it was proposed to measure the radiation transmission band of 405 nm to 560 nm. The paper focuses on the differences in the transmission of different wavelengths during the measurement of dissolution of fullerenes in the transformer oil.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenów na zawartość wody w olejach elektroizolacyjnych. Analizie poddano zmiany stanu zawilgocenia w nanomodyfikowanych, zestarzałych próbkach olejowych. Przeprowadzone badania dowodzą, że wraz ze wzrostem stężenia domieszkowanych fulerenów C60 obniża się tendencja do zawilgocenia badanych próbek olejowych. Do badań zawartości wody wykorzystano bezpośrednią metodę miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera.
EN
This paper presents the results of the initial researches concerning the influence of fullerene doping on water content properties of insulating oil. The analysis showed the changes of moisture in nanomodified, aged oil samples. The conducted researches show that the water content has a tendency to decrease while C60 fullerene content increase. The measurement of the water content was made on the basis of Karl Fisher method.
PL
Badania związane z rozwojem materiałów elektroizolacyjnych oraz metod diagnostycznych transformatorów elektroenergetycznych są prowadzone od wielu lat. Przesył energii elektrycznej jest niewątpliwie jedną z najbardziej strategicznych dziedzin w dzisiejszej gospodarce. Stacje transformatorowe stanowią podstawowy element odpowiedzialny za dystrybucję energii elektrycznej. Eksploatacja transformatorów, koszty diagnozy oraz napraw są bardzo wysokie, dlatego tak istotne staje się poszukiwanie nowych metod pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacji transformatorów.
PL
Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) jest prostą i wydajną metodą analityczną powszechnie wykorzystywaną do rozdzielania oraz oznaczeń ilościowych szerokiej gamy substancji, obecnych w złożonych próbkach biologicznych, środowiskowych oraz preparatach farmaceutycznych. Główną zaletą TLC jest możliwość prostej detekcji rozdzielonych substancji przy pomocy bezpośredniej obserwacji płytki w świetle widzialnym lub fluorescencji plamek, uwidaczniającej się przy naświetleniu płytki promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu UV. Efektywne rozdzielenie mieszanin wieloskładnikowych może być uzyskane przy użyciu płytek o wymiarze nie przekraczającym 5 cm wzdłuż drogi rozwijania fazy ruchomej. Dzięki temu uzyskuje się znaczące skrócenie czasu analizy oraz polepszenie warunków detekcji do badań ilościowych. Nasze badania wskazują, że na płytce HPTLC typu RP o wymiarach 5 x 5 cm możliwe jest rozdzielenie ponad 240 plamek chromatograficznych, w trybie rozdzielania dwukierunkowego. W szczególności podano szereg przykładów rozdzielania jedno oraz dwukierunkowego mieszanin wieloskładnikowych wzorców sterydów, fulerenów, preparatów farmaceutycznych oraz ekstraktów barwników spiruliny.
EN
Thin-layer chromatography (TLC) is still commonly used as a simple and efficient tool for separation and quantification of several analytes which are present in complex pharmaceutical, biological, and environmental samples. The main advantage of TLC is that the bands or spots detected can be easily inspected under visible and UV light conditions and then digitalized using simple office scanners. In analytical practice, modern high-performance-thin-layer chromatography (HPTLC) involving a reversed phase (RP) plate is particularly suitable for efficient separation and sensitive pharmaceutical formulations. It is noteworthy that when using HPTLC plates, the mobile phase developing distance can be reduced to less than 50 mm. This conclusion is based on the observation that the minimum values of the plate height (H) can be achieved if the solvent migration distance along the HPTLC plate ranges from 30 to 40 mm. Under such conditions the total analysis time can be dramatically reduced in comparison to chromatographic separations performed on typical 10 or 20 cm long TLC plates. In this work there is estimated the micro-TLC plate peak capacity using one and two dimentional development performed in a temperature controlled, micro-TLC chamber (Fig. 1). The peak capacity estimation was based on the recorded densitometric profiles of HPTLC plates obtained from real samples, separated under 1D and 2D conditions, including: testosterone and its derivatives mixture (Figs. 2 and 3), the Azucalen herbs extract (Fig. 4), water and organic liquids extracts of the Spirulina maxima dyes (Fig. 5) as well as of C60 and C70 fullerenes mixture (Fig. 6). The experimental data show that micro-TLC plate working under 2D development protocol is capable of separation of more than 240 spots. It is also proved that this method can be useful for fast fingerprinting of complex biological mixtures.
PL
Od roku 1996, kiedy to Amerykanom Curlowi i Smalleyowi oraz Brytyjczykowi Kroto przyznano nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie fullerenów obserwuje się szybki rozwój badań w tej tematyce. Podobne zintensyfikowanie badań laboratoryjnych stwierdza się nad nowymi formami nanostrukturalnego węgla takimi jak nanorurki węglowe i inne.
PL
Zaprezentowano metody otrzymywania i badań niektórych nanomateriałów węglowych. Omówiono zwłaszcza fulereny, nanorurki oraz nanokompozyty węglowe. Przedstawiono nanomateriały węglowe opracowane i otrzymywane w ITR.
EN
Technology and investigation methods of some nanomaterials are presented. The particular consideration of carbonaceous nanomaterials such as fullerenes, nanotubes, nanocomposites is given. The technology and investigations of presented carbonaceous nanomaterials were elaborated in IIE.
EN
The standard testing procedures not always are sensitive to nanofiller admixture introduced to polymers in spite of substantial changes observed in usage conditions. Therefore was elaborated a calculation method that increases accuracy of evaluation of sound absorption coefficient. The influence of small amounts of fullerenes on rubber absorptive acoustic properties was investigated. Increase in sound absorption was found between 3.2 up to 4.8 kHz for rubbers containing even 0.075 phr of fullerenes
PL
Standardowe procedury pomiarowe nie zawsze są metodami czułymi na wprowadzone do polimerów nanonapelniaczy pomimo zauważalnych różnic podczas rzeczywistej pracy danego elementu. Dlatego opracowano metodę obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku o zwiększonej dokładności. Zbadano wpływ niewielkiej ilości fulerenów wprowadzonych do gumy na jej właściwości pochłaniania dźwięku. Stwierdzono, że nastąpił wzrost współczynnika pochłaniania w zakresie 3,2-4,8 kHz dla gum zawierających 0,075-0.75 phr fulerenów.
PL
Podano krótką charakterystykę nanomateriałów węglowych ze szczególnym uwzględnieniem fulerenów, nanorurek węglowych i kompozytowych warstw węglowych zawierających ziarna metalu w matrycy węglowej. Omówiono techniki wytwarzania nanomateriałów węglowych, charakterystykę ich właściwości i metody ich modyfikacji. Zwrócono szczególną uwagę na badania realizowane w PIE.
EN
In this work the carbon nanomaterials are characterized with particular consideration of fullerenes, carbon nanotubes and carbonaceous nanocomposites, composed with metal particles included in carbon matrixes. The synthesis techniques of these materials are presented. The main properties and methods of carbon nanomaterials modification are also given. The special attention was drawn on research realized in Industrial Institute of Electronic.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.