Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zawarto podstawowe informacje na temat finansowania grantowego prac naukowych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), w szczególności w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych. Przedstawiono istotę finansowania oraz wymieniono rodzaje oferowanych grantów. Następnie zaprezentowano tematykę badawczą, w zakresie której przyznano granty. W kolejnej części omówiono i skomentowano wyniki badaczy z polskich jednostek naukowych. Podano także wskazówki umożliwiające zwiększenie skuteczności w ubieganiu się o granty ERC.
EN
The paper contains key information concerning grant-based research funding of the European Research Council (ERC), focused on the areas of telecommunications and information technologies. The financing principles and grant types are presented. The subject areas in on-going projects are discussed. The results of researchers from Polish research institutions are summarized and commented. Some hints allowing a higher success rate in ERC grant competition are given.
2
PL
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie rozszerza współpracę z uczelniami. Jedną z form tej współpracy jest wspólna realizacja grantów naukowo-badawczych. To odpowiedź przedsiębiorstwa na rosnące znaczenie nauki w rozwoju gospodarczym kraju. Wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową służy i nauce, i gospodarce.
EN
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA of Kraków is expanding its cooperation with universities. One of the forms of this cooperation is joint implementation of R&D grants. This is a Company's response to the growing importance of science in the economic development of the country. The increase in expenditure on R&D activities is beneficial both for science and economy.
EN
Projects and grants are unique for development of science and research. For many people it is only source of money for their research. Particularly on universities the projects expanded. From this reason the participation of Ph.D. students in the Student Grant Competition is the best start in this field. Paper discusses in its first part how the Student Grant Competition takes its place on Technical University of Ostrava. Focuses on difficulties with submission of the application, explain process of whole project evaluation and states total amounts acquired from the Ministry of Education, Youth and Sports for Student Grand Competitions since 2010. Second part of this paper directly shows concrete project for “Research of utilization of mining waste in chosen localities.” In the paper is described subject of the research, concrete goals of project, timetable. It is stated the preliminary budget of project and actual progress in the project.
PL
Projekty i granty mają spore znaczenie dla rozwoju nauki i badań. Dla wielu ludzi stanowią one jedyne źródło środków finansowych na ich badania. W szczególności na uniwersytetach obserwuje się ich dynamiczny przyrost. Z tego powodu udział doktorantów konkursach grantowych stanowi dobry początek w tym zakresie. W pierwszej części artykułu przedstawiono dyskusję sposobu, w jaki konkurs grantowy przebiega w Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Autorka koncentruje swoją uwagę na trudnościach w złożeniu aplikacji, wyjaśnia proces ewaluacji projektu oraz przedstawia zbiorcze dane pozyskane z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu dla konkursów grantowych od 2010 roku. Druga część artykułu przedstawia przykład wybranego projektu pt. „Badanie nad wykorzystaniem odpadów pogórniczych w wybranych lokalizacjach”. W artykule przedstawiono przedmiot badań, cele projektu, harmonogram oraz rzeczywisty postęp w jego realizacji.
PL
Zdobywanie funduszy na rozwój transportu, zwłaszcza w dobie kryzysu ekonomicznego, stanowić może wy-zwanie, któremu trudno sprostać. Uznając kluczową rolę rozwoju transportu Menadżerowie Infrastruktury Europejskiej (EIM) wraz ze Wspólnotą Europejskich Kolei i Zarządców Infrastruktury (CER) wydali czwartą już edycję broszury [1], stanowiącej kompendium wiedzy o obecnie dostępnych funduszach europejskich i sposobach ich pozyskiwania. Broszura przedstawia następujące źródła: Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, TEN-T, partnerstwo publiczno-prywatne, EIB, Marco Polo II, a także metody finansowania taboru. W artykule przedstawiono najistotniejsze elementy podanych w broszurze opcji.
PL
Akcesja Polski do Unii Europejskiej umożliwiła wykorzystanie wsparcia finansowego na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju regionów. Jest ono udzielane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych wspólnotowych instrumentów finansowych. W bieżącym okresie programowania (2007-2013) łączna suma środków przeznaczonych na realizację działań rozwojowych w Polsce (bez działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej) wynieść może niemal 86 mld euro, w tym ponad 67 mld euro z funduszy Unii Europejskiej. Znaczna część tej kwoty (ponad 36%) przeznaczona jest na finansowanie inwestycji w sektorze transportu [1].
PL
System finansowania ochrony środowiska w Polsce można uznać za rozbudowany, tym niemniej środków na działania środowiskowe w stosunku do potrzeb i zobowiązań jest wciąż za mało. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) to szesnaście programów wojewódzkich dostosowanych do specyfiki tych rejonów, które zostały przygotowane w odpowiedzi na potrzeby lokalne. Na działania dotyczące ochrony środowiska w ramach RPO na lata 2007-2013 przewidziano 1,9 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podział środków pomiędzy 16 RPO został dokonany na podstawie kryteriów: liczby ludności, poziomu zamożności oraz poziomu bezrobocia w danym województwie. Do końca czerwca 2011 roku w ramach 16 RPO podpisano 2355 umów o dofinansowanie działań dotyczących ochrony środowiska o wartości dofinansowania z EFRR 5,5 mld złotych, co stanowi około 74% ogółem indykatywnej alokacji na lata 2007-2013. Tylko w trzech rejonach stopień skuteczności działań w pozyskaniu dostępnych środków unijnych nie osiągnął progu 50%, a w województwie zachodniopomorskim był najniższy i wyniósł zaledwie 31,4%. Realizowane inwestycje w województwach dotyczyły przede wszystkim oczyszczania ścieków (47,7%), gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi (11,4%) oraz zapobiegania zagrożeniom (10,4%). Można zatem stwierdzić, że działania prowadzone w kraju są skuteczne i zmierzają w dobrym kierunku. Jednak niepokojące jest, że większość działań dotyczących ochrony środowiska została rozpoczęta dopiero w 2010 roku, czyli w połowie obecnego okresu budżetowania Unii, i tylko około 35% z podpisanych umów w kraju zostało dotychczas zakończonych.
EN
The system of financing environmental protection in Poland can be considered as complex, even so the funds for environmental activities in relation to the needs and commitments are still insufficient. Regional Operational Programmes (ROP) are the sixteen provincial programs tailored to the specifics of these areas, which were prepared in response to local needs. Within these programs for the years 2007-2013 for environmental protection was saved 1,9 billion euro from the ERDF. Distribution of the funds among 16 ROP was made on the basic of criteria: population, wealth and unemployment in a region. Until the end of June 2011, within the 16 ROPs, 2355 agreements which concern environmental protection were signed. These mentioned agreements are worth 5,5 billion PLN from ERDF, representing approximately 74% of the total indicative allocation for 2007-2013. Only in three regions the degree of effectiveness in obtaining EU funds did not reach the threshold of 50%. The lowest was in Western Pomerania and achieved 31.4%. The investments in regions concerned primarily on wastewater treatment (47.7%), management of municipal and industrial waste (11.4%) and risk prevention (10.4%). It can therefore be said that the activities in the country are effective and moving in the right direction. Worried that in the majority the projects of environmental protection has been begun only in 2010, in the middle of the current budgeting period and only about 35% of signed contracts has been just ended.
PL
Rewitalizacja terenów parkowych to zadanie skomplikowane i wymagające długotrwałych przygotowań. Na realizację inwestycji można uzyskać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Udało się to osiągnąć w przypadku rewitalizacji zabytkowego parku Zdrojowego w Kudowie Zdrój.
PL
W artykule omówiono kluczowe możliwości zewnętrznego finansowania działań badawczo-rozwojowych przedsiębiorców, w tym z sektora spożywczego. Przedstawiono najatrakcyjniejsze schematy wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej oraz instrumentów podatkowych. Omówiono wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczone na projekty B+R (1.4-4.1; 4.2, 4.3; 4.4 oraz 4.5.2 PO IG) oraz na rozwój infrastruktury badawczorozwojowej (4.2 oraz 4.5.2 PO IG). Przedstawiono również mechanizmy podatkowe wspierające działalność badawczo-rozwojową.
EN
The article entails the description of key possibilities of external financing for research and development activities for enterprises, including food sector. There are presented the most attractive support schemes within European Union Funds as well as tax instruments. The selected measures within Operational Programme Innovative Economy for R&D projects (1.4-4.1; 4.2, 4.3; 4.4 and 4.5.2 of OPIE) and for the R&D infrastructure development (4.2, 4.5.2 of OPIE) are discussed. There are also presented tax instruments for the support of R&D activities.
PL
Tematem wystąpienia jest omówienie szans na dotację z funduszy strukturalnych dla dużych przedsiębiorstw pragnących realizować swoje projekty na terenie naszego kraju. Pomimo znacznych ograniczeń w dostępie do pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw, mogą one nadal liczyć na atrakcyjne dotacje m.in. na innowacyjne inwestycje, badania i rozwój, szkolenia pracowników, inwestycje związane z ochroną środowiska.
EN
The main subject of the paper is presentation a chance to gain a grant from structure funds for large enterprises whose projects are located in Poland. In spite of many restrictions to access a public aid for large companies, they can still find attractive subsidies for innovative investments, research and development, training employee, investment related to environment protection.
PL
Kluczem do podjęcia decyzji przedsiębiorstwa o startowaniu w konkursie o dotację jest ocena szans projektu na uzyskanie dotacji w odniesieniu do nakładów, jakie trzeba ponieść na przygotowanie projektu oraz w odniesieniu do rezultatów, jakie może przynieść dla przedsiębiorstwa pozyskanie dotacji. Podstawą zwiększenia szans projektu w pozyskaniu dotacji jest dokładna analiza wszystkich czynników mających wpływ na sukces projektu: zależnych od przedsiębiorstwa, konsultanta, instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie i ocenę projektów itd. i podjęcia odpowiednich działań z nimi związanych.
EN
An evaluation of the project's chance to gain the UE grants with respect to the costs to be invested in the preparation of such project and the outcome achieved by the company through those grants are the main points responsible for the application for the UE grants. The detailed analysis of all of the elements affecting the project's success (dependent upon the company, consultant, institution accepting and evaluating such projects, etc.) and taking adequate actions are the basis for the increase of the project's chance in gaining those grants.
PL
Kluczem do podjęcia decyzji przedsiębiorstwa o startowaniu w konkursie o dotację jest ocena szans projektu na uzyskanie dotacji w odniesieniu do nakładów, jakie trzeba ponieść na przygotowanie projektu oraz w odniesieniu do rezultatów, jakie może przynieść przedsiębiorstwu pozyskanie dotacji. Podstawą zwiększenia szans projektu w pozyskaniu dotacji jest dokładna analiza wszystkich czynników mających wpływ na sukces projektu: zależnych od przedsiębiorstwa, konsultanta, instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie i ocenę projektów itd. oraz podjęcie odpowiednich działań z nimi związanych.
EN
An evaluation of the project's chance to gain the UE grants with respect to the costs to be invested in the preparation of such design and the outcome achieved by the company through those grants are the main points responsible for the application for the UE grants. The detailed analysis of all of the elements affecting the project's success (dependent upon the company, consultant, institution accepting and evaluating such projects, etc.) and taking adequate actions are the basis for the increase of the project's chance in gaining those grants.
PL
Fundacja Nasza Ziemia we wrześniu ubiegłego roku ogłosiła konkurs grantowy, którego celem było zainicjowanie działań edukacyjnych wspierających gospodarkę odpadami, w tym szczególnie selektywną zbiórkę i recykling. Do konkursu zgłoszono 241 projektów głównie ze szkół.
PL
Artykuł zawiera ocenę stanu ilościowego kadr naukowych w latach 1999 do 2005 - w aspekcie dorobku naukowego i organizacyjnego. Przyjęty do oceny okres stanowiły dwie kadencje władz Wydziału profesorów w składzie: Józef Kowalski - dziekan oraz Tadeusz Juliszewski i Norbert Marks - prodziekani. Opracowanie stanowi próbę oceny dorobku Wydziału za ten okres pod względem: wielkości i struktury zatrudnienia, liczby doktorantów na studiach, liczby wypromowanych doktorów i doktorów habilitowanych liczby zakończonych postępowań o tytuł naukowy, organizacji konferencji i sympozjów naukowych, współpracy międzynarodowej oraz grantów i dorobku naukowo-publikatorskiego.
EN
The article includes assessment of the quantitative status of scientific staff in the years 1999 to 2005 - in the aspect of scientific and organizational output. The period adopted for assessment included two terms of office of the administrative bodies of the Faculty of professors in the following composition: Józef Kowalski - dean and Tadeusz Juliszewski and Norbert Marks - vice-deans. The paper is an attempt to assess the output of the Faculty for this period regarding: volume and structure of employment, number of post-graduates studying, number of promoted doctors and assistant professors number of completed academic degree proceedings, organization of conferences and scientific symposiums, international cooperation and grants and scientific and publishing achievements.
PL
W celu dokonania oceny dorobku naukowego oraz organizacji nauki w obrębie Inżynierii Rolniczej naszego kraju przeprowadzono analizę porównawczą dla ośmiu przodujących jednostek. Porównano osiągnięcia w aspekcie: pozyskiwania i realizowania grantów KBN, stopnia koncentracji badań własnych i działalności statutowej, liczby publikacji ogółem oraz w przeliczeniu na jednego pracownika ze stopniem doktora, liczby zorganizowanych konferencji naukowych a także liczby podpisanych umów międzynarodowych o współpracy naukowej. Oceniono następujące Ośrodki: AR Kraków, AR Lublin, AR Poznań, AR Szczecin, AR Wrocław, IBMER Warszawa, SGGW Warszawa oraz UWM Olsztyn.
EN
In order to evaluate the scientific achievement and organization of the science with regard to agricultural engineering of Poland a comparative analysis for eight leading units was carried out. The compared achievements included: acquiring and realizing KBN grants, degree of concentration of own research and statutory activity, number of publications in total and per employee with doctor degree, number of organized scientific conferences and number of signed international scientific cooperation agreements. The evaluation covered the following Centers: AR Kraków, AR Lublin, AR Poznań, AR Szczecin, AR Wrocław, IBMER Warszawa, SGGW Warszawa and UWM Olsztyn.
16
Content available remote Granty celowe jako forma wdrażania innowacyjnego
PL
Dokonano przeglądu projektów badawczych, które uzyskały finansowanie Komitetu Badań Naukowych i związane są z badanami lub materiałami i technologiami ochrony przed korozją. Podano dane statystyczne - ilość grantów, wysokość finansowania, dane o kierownikach, dla projektów z lat 1991-1998. Wskazano na rozproszenie tematyki projektów oraz zbyt małe finansowanie. Sugeruje się zmiany w systemie oceny projektów przyznawania finansowania.
EN
Research projects finaced by the Committee od Scientific Research and associated with corrosion testing or protective materials and technology were reviewed. Statistical data are given: number of research grants, financial assistance, project managers of the grants given in 1991-1998. The author pointed out the differentiation of the projects and inadequate financial backing of the projects. The changes in project evaluation and procedures of giving grants are suggested.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.