Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 446

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maintenance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
EN
Maintenance is a key manufacturing function that contributes to a company’s productivity, profitability and sustainability. Unfortunately, many aspects of the contribution of maintenance to sustainability in manufacturing remain unexplored, and many enterprises are not yet ready to assess the maintenance impacts on their sustainability. Maturity models are useful tools for assessing maintenance practices; however, no maintenance maturity model that allows the evaluation of the contribution of maintenance to sustainable performance was found in literature. This paper proposes a model for assessing the maturity and sustainability of maintenance processes. The model outputs are: a measure of the maintenance and sustainability maturity level; recommendations for improvement to undertake to enhance maintenance maturity and, thus, meet sustainability standards. The model was applied in three manufacturing enterprises: the calculation of their maintenance maturity and sustainability indices made the maintenance stakeholders more aware of the need to implement effective strategies for more sustainable maintenance performance.
PL
W artykule opisano problematykę utrzymania i eksploatacji pomp wirowych pracujących w systemach odwadniania dróg.
EN
The article describes the issues of maintaining and operating rotary pumps used in road drainage systems.
3
Content available remote Development of a hybrid predictive maintenance model
EN
Progress in the field of technology and science enables the digitalization of manufacturing processes in the era of Industry 4.0. For this purpose, it uses tools which are referred to as the technological pillars of Industry 4.0. Simultaneously with the changes in the field of manufacturing, the interdisciplinary cooperation between production and machine maintenance planning is developing. Different types of predictive maintenance models are being developed in order to ensure the good condition of the machines, optimize maintenance costs and minimize machine downtime. The article presents the existing types of predictive maintenance and selected methods of machine diagnostics that can be used to analyze machines operating parameters. A hybrid model of predictive maintenance was developed and described. The proposed model is based on diagnostic data, historical data on failures and mathematical models. The use of complementary types of predictive maintenance in the hybrid model of predictive maintenance is particularly important in the case of high-performance production lines, where high quality of products and timeliness of orders are crucial.
PL
Postęp w dziedzinie techniki i nauki umożliwia digitalizację procesów wytwórczych w erze Przemysłu 4.0. Wykorzystuje w tym celu narzędzia, które określane są jako filary technologiczne Przemysłu 4.0. Równocześnie ze zmianami w dziedzinie produkcji rozwija się interdyscyplinarna współpraca między produkcją a planowaniem obsługi maszyn. W celu utrzymania maszyn w należytej kondycji oraz optymalizacji kosztów obsługi i czasów przestojów, rozwijają się różne typy predykcyjnych modeli obsługi. W artykule przedstawione zostały istniejące typy predykcyjnej obsługi oraz wybrane metody diagnostyki maszyn, które mogą zostać wykorzystane do badania parametrów pracy maszyn. Opracowany oraz opisany został hybrydowy model predykcyjnej obsługi, wykorzystujący dane diagnostyczne, dane historyczne dotyczące awarii oraz modele matematyczne. Wykorzystanie w hybrydowym modelu predykcyjnej obsługi uzupełniających się typów predykcyjnej obsługi jest szczególnie istotne w przypadku wysokowydajnych linii produkcyjnych, gdzie kluczowe są wysoka jakość wyrobów oraz terminowość wykonywanych zleceń.
4
Content available remote Comparing the understandability of iteration mechanisms over Collections in Java
EN
Source code understandability is a desirable quality factor affecting long-term code maintenance. Understandability of source code can be assessed in a variety of ways, including subjective evaluation of code fragments (perceived understandability), correctness, and response time to tasks performed. It can also be assessed using various source code metrics, such as cyclomatic complexity or cognitive complexity. Programming languages are evolving, giving programmers new ways to do the same things, e.g., iterating over collections. Functional solutions (lambda expressions and streams) are added to typical imperative constructs like iterators or for-each statements. This research aims to check if there is a correlation between perceived understandability, understandability measured by task correctness, and predicted by source code metrics for typical tasks that require iteration over collections implemented in Java. The answer is based on the results of an experiment. The experiment involved 99 participants of varying ages, declared Java knowledge and seniority measured in years. Functional code was perceived as the most understandable, but only in one case, the subjective assessment was confirmed by the correctness of answers. In two examples with the highest perceived understandability, streams received the worst correctness scores. Cognitive complexity and McCabe's complexity had the lowest values in all tasks for the functional approach, but - unfortunately - they did not correlate with answer correctness. The main finding is that the functional approach to collection manipulation is the best choice for the filter-map-reduce idiom and its alternatives (e.g., filter-only). It should not be used in more complex tasks, especially those with higher complexity metrics.
EN
The operation of high-speed tracked vehicles takes place in difficult terrain conditions. Hence, to obtain a high operational relia-bility, the design or modernisation process must be precise and should consider even the slightest details. The article presents issues re-lated to the problem of formulating vehicle models using partial models of flexible elements used in tracked mechanisms. Changes occur-ring in the shape and properties of elements such as track pads and roadwheel bandages as a consequence of operating conditions are presented. These changes are reflected in the presented elastic–damping characteristics of components of the crawler mechanism. Nu-merical studies have shown that deterioration of chassis suspension components after a significant mileage may increase dynamic loads (forces) acting on the running gear. Increased forces in the running gear naturally result in increased stresses in the road surface on which the vehicle is travelling, which can pose a danger (or excessive wear and tear) to road infrastructure components such as culverts, bridges and viaducts. In the literature, model tests of objects are carried out on models that represent new vehicles, and the characteristics of the adopted elements correspond to elements not affected by the process and operating conditions. Its influence should not be ignored in the design, testing and running of a special vehicle. The tracked mechanism, as running gear, is designed for special high-speed vehicles for off-road and off-road driving. Its design ensures high off-road traversability. The dynamic loads originating from off-road driving are super-imposed on those generated by the engine, drive train and interaction of the tracks with the roadwheels, sprocket, idler and supporting tracks return rollers.
PL
Pomysł na wypracowanie ogólnodostępnych wytycznych dotyczących utrzymania terenów zieleni w miastach to efekt dyskusji zapoczątkowanej w ramach projektu pn.: „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”, który Fundacja Sendzimira realizowała w latach 2017–2019.
PL
W ostatnich latach kamienice Starego i Nowego Miasta w Warszawie poddawane są remontom. Czy prace te mieszczą się w pojęciu konserwacja-restauracja, czy są renowacją? Wątpliwości budzi przede wszystkim efekt estetyczny – nadanie elewacjom efektu nowości. Konieczność zachowania autentycznego wyrazu artystycznego dekoracji kamienic Starego i Nowego Miasta wynika z faktu, że są to dzieła wybitnych polskich artystów. Poza tym Stare Miasto jest wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. W artykule skupiono się na problemie rozwiązań estetycznych i artystycznych, które są jednak ściśle powiązane z zabiegami technicznymi. Skomentowano przykłady konserwacji tynków, dekoracji malarskich oraz sgraffit wykonanych w ciągu ostatnich sześciu lat. Krytycznej ocenie poddano decyzje dotyczące estetycznych rozwiązań. Omówiono też niektóre zabiegi techniczne np. kładzenie na elewację barwionych w masie tynków. Celem analizy jest zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą na zachowanie wartości dawności i autentyzmu wystrojów kamienic Starego i Nowego Miasta.
EN
In recent years, the tenement houses of the Old and New Town in central Warsaw have been undergoing renovation. Does this work fall within the concept of conservation-restoration, or merely renovation? The aesthetic effect is questioned-giving the facades a fresh new appearance. The need to maintain the authentic artistic expression of the decorations of the Old and New Towns is necessary as they are works of outstanding Polish artists. In addition, the Old Town is inscribed on the UNESCO World Heritage List. This paper focuses on the aesthetic and artistic solutions that are closely related to technical measures. Examples of the conservation of plasters, painting decorations and sgraffito that has been undertaken in the last six years are commented on. Decisions regarding aesthetic solutions are critically assessed. Some technical procedures were also discussed, e.g., the application of colored plaster on the facade. The aim of the analysis is to propose solutions that will allow the preservation of the age-values and the authenticity of the exterior decorations of the Old and New Town houses.
EN
The presented article focuses on the diagnostic measurement and evaluation of vibrations of equipment used for data-cable twisted pairing manufacture. A short description of the process of the data cables manufacturing process to which the diagnosed device belongs is provided and the qualitative parameters of the data cables are mentioned. The experimental part is devoted to the experimental diagnostics of the given system in order to locate and identify the possible reason for the occurrence of the parameter´s critical value of the loss of the data cable. When deterioration of electric properties was detected, monitoring the basic oscillation characteristics has been deployed as the key tool to detecting damaged machine parts, and avoiding quality deterioration of the products in the manufacturing process. Finally, the quality of the paired cables after the repair has been confirmed by measurements verifying the efficiency of the measures performed.
EN
The article presents selected maintenance problems of underground garages in residential and public buildings. Numerous examples from the authors’ engineering practice are presented. The characteristics of the most common failures and problems related to the repair of objects are discussed. The aim of the article is to emphasize the importance of proper diagnostics preceding an effective repair of damage.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy eksploatacyjne garaży podziemnych w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przedstawiono liczne przykłady z praktyki inżynierskiej autorów. Omówiono charakterystykę najpowszechniej występujących uszkodzeń oraz problemy związane z wykonywaniem napraw obiektów. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia właściwej diagnostyki poprzedzającej skuteczną naprawę uszkodzeń.
EN
Flight safety, which characterizes the aviation industry, is an important element that contributes to increasing the trust of customers and passengers. The aforementioned factor closely corresponds to the reliability of aircraft and their individual components, including power units. Over one hundred years of development of aviation techniques has led aviation to the currently observed level of safety and reliability. Aviation techniques should be understood as technologies as well as local and global regulations affecting individual branches of the industry. Guidelines No. 9 of the President of Polish Civil Authority of August 29, 2016 on the inter-repair periods of piston engines, indicate the possibility of waiving the requirements related to the performance of major repairs, and a number of conditions must be met. One of the requirements set out in the Guidelines is performing a spectrographic analysis of engine oil in order to estimate the rate of wear of individual engine parts (ULC, 2016). The main goal of this study was to recognize whether regular analysis of engine oil may affect the assessment of the technical condition of aircraft piston engines based on the example of ROTAX 912S, thus affecting or not influencing the maintenance intervals. The engines referred to in the research were produced in the amount of about 2,000 units. Thus, these engines gained popularity as power units for airplanes, helicopters, and gyroplanes. With the increasing number of ROTAX units introduced into service, research into the technical condition becomes more important due to their percentage share in the market.
PL
Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, która ukazała się na łamach „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” w numerze 3 z 2021 r. [1], tematyka dotycząca przepustów wielootworowych jest złożona i wieloaspektowa. Niniejszy artykuł zawiera kolejną część podstawowych informacji związanych z hydrologią i hydrauliką przepustów wielootworowych. Zagadnienia te są specyficzne dla tego typu obiektów, a szczególnie istotne w przypadku omawianych przepustów wielootworowych.
12
Content available remote Prądy błądzące a utrzymanie ruchu
PL
Problematyka utrzymania ruchu (UR), w szczególności dla maszyn i urządzeń krytycznych oraz tych innych, które mają duże znaczenie dla realizowanego procesu produkcyjnego, jest nierozerwalnie związana z potrzebą oceny stanu technicznego. Jedną z przyczyn prowadzących do przyspieszonej utraty integralności mechanicznej są pasożytnicze efekty elektryczne, zwane też błądzącymi: napięcia błądzące i prądy błądzące... [wprowadzenie]
PL
Pod pojęciem trwałości rozumiemy z reguły zdolność obiektu do spełniania przez określony czas wymagań użytkowych, bez wyraźnego obniżenia właściwości użytkowych lub wystąpienia nadmiernych kosztów użytkowania. Trwałość mierzona jest okresem eksploatacji, podczas którego właściwość użytkowa lub zespół takich właściwości nie ulegnie degradacji poniżej założonego poziomu dopuszczalnego, którego miernikiem mogą być nadmierne koszty utrzymania czy stany graniczne nośności i stany graniczne użytkowalności. Tak rozumiana trwałość mostu jest czasem, w którym obiekt spełnia określone kryteria.
EN
Multi-span buried flexible steel structures are often used as wildlife crossings over dual carriageways. In the paper, the author presents the types of such structures as well as damages that occur after a few years of their use. The causes of damages are determined on the basis of observation. The author also gives some recommendations concerning the design, construction and maintenance of such structures to increase their durability.
EN
Mining machinery maintenance strategy based on the current dynamic condition of the equipment not only improves reliability, reduces repair and renovation costs, but also affects electricity costs. Due to the use of modern monitoring and diagnostic systems, as well as advanced control and supervision methods, it is possible to improve the efficiency of devices and thus reduce energy costs. Due to the high power of the devices, even a slight decrease in efficiency translates into significant financial resources. Taking into account the prices of electricity as well as ecological aspects, investments in modern solutions give specific financial and social savings.
PL
Strategia zrównoważonego rozwoju sprzyja dążeniu do optymalizacji procesów budowlanych, w tym do optymalnego wykorzystania materiałów i rozwiązań technologicznych z pespektywy generowania kosztów utrzymania budynku, wynikających z różnej trwałości zastosowanych materiałów i wpływu ich zużycia na częstotliwość napraw. W artykule zaprezentowano wielokryterialną analizę porównawczą wybranych rodzajów robót naprawczych na podstawie oceny stopnia zużycia technicznego budynku metodą wizualną. W celu wyboru najlepszej technologii i materiałów do pokrycia dachu oraz wykonania posadzki wykorzystano trzy różne metody wielokryterialne: TOPSIS; AHP oraz PROMETHEE. Na podstawie uzyskanych wyników określono najkorzystniejsze rozwiązanie, pokazując jednocześnie przydatność wykorzystanych metod w procesie podejmowania decyzji.
EN
The sustainable development strategy favors the pursuit of optimization of construction processes, including the optimal use of materials and technological solutions from the perspective of generating the maintenance costs of the building resulting from the different durability of the materials used and the impact of wear on the frequency of repairs. The aim of the work is a multi-criteria comparative analysis of the proposed types of repair works based on the assessment of the degree of technical wear of the building using the visual method. In order to select the best technology and materials for roofing and flooring, three different multi-criteria methods were used, i.e.: TOPSIS, AHP and PROMETHEE. On the basis of the obtained results, the most favorable solution was determined, while showing the usefulness of the methods used in the decision-making process.
16
Content available remote Rola diagnostyki technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych
PL
Działania diagnostyczne w ramach oceny stanu technicznego obiektów budowlanych wynikać mogą zarówno z brzmienia obowiązujących przepisów prawa, jak również z doraźnych potrzeb związanych z eksploatacją i zarządzaniem obiektem budowlanym. Prowadzenie tych działań w sposób rzetelny i systematyczny pozwala utrzymać wymagany poziom bezpieczeństwa oraz jest racjonalnym narzędziem w gospodarce remontowej. Współczesne narzędzia badawcze umożliwiają stosowanie zaawansowanych technik diagnostycznych w inżynierskiej praktyce budowlanej. W artykule omówiono rolę diagnostyki technicznej w utrzymaniu obiektów budowlanych, odnosząc się do przykładów z praktyki inżynierskiej.
EN
Diagnostic activities as part of the assessment of the technical condition of buildings may result both from the applicable legal regulations as well as from the immediate needs related to the operation and management of a building facility. Conducting these activities in a reliable and systematic manner allows to maintain the required level of safety and is a rational tool in the renovation economy. Modern research tools enable the use of advanced diagnostic techniques in engineering construction practice. The article discusses the role of technical diagnostics in the maintenance of buildings, referring to examples from engineering practice.
17
Content available remote Błędy konstrukcyjne i remontowe obiektów hal sportowych
PL
W artykule omówiono istotne problemy związane z eksploatacją konstrukcji budowlanych. Szczegółowo przedstawiono problemy techniczne, jakie wystąpiły w konstrukcjach dachowych dwóch hal sportowych po pracach remontowych. Analiza konstrukcji dachu wykazała, że nośność elementów konstrukcyjnych została znacznie przekroczona. Nie zostały spełnione stany graniczne nośności i użytkowalności. Wskutek tego badana konstrukcja pokrycia dachowego znajdowała się w stanie przed awaryjnym. Zidentyfikowano zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników, co spowodowało konieczność wyłączenia z użytkowania badanych hal sportowych. Zaproponowano wymianę istniejącej ciężkiej okładziny dachowej na lekką z blach falistych układanych na płatwiach gorącowalcowanych. Zmieniono też konstrukcję dachu i obecnie obydwie hale są użytkowane.
EN
The paper discusses important problems associated with the exploitation of building structure. It contains preliminary definitions as well. The paper presents technical problems that have occurred in the roof structures in two sports halls after renovation works. Analysis of the roof structure demonstrated that the resistance of structural elements of the roof structure was considerably surpassed. The ultimate and serviceability limit states were also not met. In effect, the investigated structure of the roof cladding was in the pre-failure state. A security risk to users has been identified. The investigated sports halls had to be exempted from use. The replacement of the existing heavy cladding with the light one made of corrugated sheets placed on hot-rolled purlins was suggested. The roof structure was changed and now the hall is in service.
PL
Problem bezpieczeństwa w systemach produkcyjnych Przemysłu 4.0 ma charakter wielowymiarowy. Nowe technologie generują nowe rodzaje zagrożeń, ale jednocześnie umożliwiają budowę bardziej efektywnych systemów bezpieczeństwa. Systemy LOTO to zbiór specjalnych procedur i praktyk mających na celu ochronę pracowników przed energią uwalnianą przez pracujące maszyny lub zagrożeniami występującymi podczas bieżących czynności obsługowych. Celem badań było opracowanie wytycznych i materiałów szkoleniowych wspierających wdrażanie procedur LOTO w Przemyśle 4.0. Wymagało to przeprowadzenia analizy 5 wybranych inteligentnych systemów produkcyjnych Przemysłu 4.0 w celu identyfikacji zagrożeń, które mogą wystąpić podczas prac konserwacyjnych. Analizowane były systemy produkcyjne takie jak maszyny współpracujące bezpośrednio z operatorem, automatyka przemysłowa sterowana za pośrednictwem IoT, systemy produkcyjne wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji itp. Opracowane wytyczne i materiały szkoleniowe zostały zweryfikowane podczas szkolenia pilotażowego. W ankietach dotyczących wytycznych i materiałów szkoleniowych znalazły się wypowiedzi dotyczące ich zawartości, użyteczności oraz kompleksowości i kompletności. W ankiecie wykorzystano 5-punktową skalę Likerta. Następnie dokonano oceny wskaźnika ważności treści określając I_CVI i S-CVI. Do oceny istotności statystycznej wybrano test parametryczny wartości średniej jednej zmiennej z prawostronną hipotezą alternatywną t-studenta. Wyznaczono również prawdopodobieństwo testowe p-value. Opracowane wytyczne wraz z materiałami szkoleniowymi stanowią podstawę do wdrażania systemu LOTO w przedsiębiorstwie.
EN
The problem of safety in Industry 4.0 production systems is multidimensional. New technologies generate new types of hazards, but at the same time make it possible to build more effective safety systems. LOTO systems are a set of special procedures and practices designed to protect workers from energy released by running machinery or hazards that occur during ongoing maintenance activities. The goal of the research was to develop guidelines and training materials to support the implementation of LOTO procedures in Industry 4.0. This required analyzing 5 selected Industry 4.0 intelligent manufacturing systems to identify hazards that may occur during maintenance operations. Production systems such as machines that work directly with the operator, industrial automation controlled via the Internet of Things, production systems using artificial intelligence algorithms, etc. were analyzed. The developed guidelines and training materials were verified during the pilot training. Surveys of the guidelines and training materials included statements regarding their content, usability and and comprehensiveness and completeness. The survey used a 5-point Likert scale. The content validity index was then evaluated by determining the I-CVI and the S-CVI. A parametric test of the mean value of one variable with a right-sided alternative hypothesis of t-student was chosen to assess statistical significance. A p-value test probability was also determined. The developed guidelines, with training materials, form the basis for implementing the LOTO system at the enterprise.
EN
The article contains the analysis of factors influencing the efficiency of work of equipment maintenance, repair and operation (MRO) units of industrial enterprises. We have systematized various classifications of these factors, which were proposed in economic literature by different authors. We have divided the factors into following groups: general and local; primary and secondary; external and internal; major and non-essential; direct and oblique; reducing and boosting the expenses on equipment MRO and repair cost; production and non-production; depending on management and independent; economic, operation, organization ones; structural and production-technical ones; which are interconnected. It has been proposed to classify factors influencing the efficiency of equipment MRO units into five groups: economic, exploitation, organization, production-technical and structural ones. Using expert evaluation method, the factors have been divided into three groups according to degree of their influence on efficiency of work of equipment MRO units of industrial enterprises. The priority was given to the factors of the first group, having decisive influence on formation of efficiency. The most significant factors have been identified. In opinion of experts, these factors include: method of organization of work of equipment MRO service; level of economic autonomy of MRO enterprise in terms of organization of equipment MRO; financial and market situation of enterprise; the degree of repair complexity of production equipment.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące bezpiecznej eksploatacji i utrzymania lekkich koparek łyżkowych oraz czynniki wpływające na ich prawidłową eksploatację.
EN
The article presents the issues related to the safe operation and maintenance of light bucket excavators, and factors influencing their proper operation.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.