Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 313

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztuka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The main research problem of the study is an attempt to present the family of Anna, Ryszard and Jan Zamorscy as contemporary artists associated with Wrocław through the implementation of artistic objects in the public space of the city. Although their work goes beyond outdoor facilities, thanks to the openness and universality of the space in which their works are located, they have become a permanent part of the inhabitants' awareness and the history of the city. The work shows a different view of the artists' activity, where the point of reference is the place of exhibition of artistic objects, and not their subject, scale, material of execution or the entire creative output of the Zamorscy family.
PL
Podstawowy problem badawczy opracowania to próba przedstawienia rodziny Anny, Ryszarda i Jana Zamorskich jako współczesnych twórców związanych z Wrocławiem poprzez realizacje obiektów artystycznych w publicznej przestrzeni miasta. Choć ich twórczość wykracza poza obiekty plenerowe, to dzięki ogólnodostępności i powszechności przestrzeni w jakiej zlokalizowane są ich dzieła, na stałe wpisali się w świadomość mieszkańców i historię miasta. Praca ukazuje odmienne spojrzenie na działalność twórców, gdzie punkt odniesienia stanowi miejsce ekspozycji obiektów artystycznych, nie zaś ich temat, skala, materiał wykonania czy ogół dorobku twórczego Zamorskich.
2
EN
Development of modern cities, technological progress, reising pace of life, fast-changing fashion and increasing needs of society make the offered urban solutions lose their relevance relatively shortly after their introduction forcing to search for new concepts. In response to those changes, multifunctional, mobile spatial forms are proposed, often with direct possibility of makeing changes. They have been called 'injections' of new ideas and qualities and fall within the definition of 'urban acupuncture'. Usually, the short lifetime of such objects determines cheap, easy to apply solutions. These are ephemeral forms: temporary, short-lived, corresponding to the needs of a specific place at a specific moment. Temporary actions are a form of provocation, it forces you to look at a known place from a different perspective. These types of interventions are aimed to improve or suggesting of the necessity to improve the quality of existing public space, architecture and its health. Text is based on analysis of documents: available scientific studies, documented examples of architectural and artistic solutions, as well as comments and observations relating to these realizations. Submitting this topic to theoretical reflection is aimed to draw attention to selected issues linking architecture with art in the context of 'city acupuncture', understood as spatial realizations and intervention projects in 'sick' areas of architecture. The text discusses the characteristics of temporary architecture and art in public spaces in the context of revitalization activities.
PL
Rozwój współczesnych miast, postęp technologiczny, rosnące tempo życia, szybko zmieniająca się moda i zwiększające się potrzeby społeczeństwa sprawiają, że oferowane rozwiązania przestrzenne tracą swoją aktualność w stosunkowo krótkim czasie po ich wprowadzeniu, a także skłaniają do poszukiwania nowych koncepcji. W odpowiedzi na zachodzące zmiany proponuje się wielofunkcyjne, mobilne formy przestrzenne, często z bezpośrednią możliwością wprowadzania zmian. Nazwane one zostały „zastrzykami” nowych idei i jakości oraz mieszczą się w określeniu „akupunktura miasta”. Zazwyczaj krótki czas istnienia takich obiektów determinuje tanie, łatwe w zastosowaniu rozwiązania. Są to formy efemeryczne: tymczasowe, krótkotrwałe, odpowiadające potrzebom konkretnego miejsca w danym momencie. Działania tymczasowe to forma prowokacji zmuszającej do spojrzenia na znane nam miejsce z innej perspektywy. Tego typu interwencje mają na celu poprawienie lub zasugerowanie konieczności procesu poprawy jakości zastanej przestrzeni publicznej, architektury i jej zdrowia. Praca jest oparta na analizie dokumentów: dostępnych opracowań naukowych, udokumentowanych przykładów rozwiązań architektonicznych i artystycznych, jak również odnoszących się do tych realizacji komentarzy oraz obserwacji. Poddanie tego tematu refleksji teoretycznej ma na celu zwrócenie uwagi na wybrane zagadnienia wiążące architekturę ze sztuką w kontekście „akupunktury miasta” rozumianej jako realizacje przestrzenne i interwencyjne projekty w „chorych” obszarach architektury. W tekście zostały omówione cechy charakterystyczne architektury tymczasowej oraz sztuki w przestrzeniach publicznych w kontekście działań rewitalizacyjnych.
EN
The aim of the article was to show the place of architecture in the space of art on the example of original projects. In the author’s opinion, architecture, using an artistic object as a means of expression, influences the process of living by showing the recipient, who is an inhabitant, important values from the point of view of creating a house that ensures a good quality of life and strengthening the understanding of both various aspects of living and elements of the house structure. The text presents original intentional projects, being the results of research work, and presents the manner and scope of their impact on the living process.The subject of the three described projects were spatial installations using, in two cases, ideological architectural sculptures as an artistic medium. All the projects had home and habitation as their leading themes. Their task was to recall memories, strengthen the sense of identification, or recall the values supporting the said dwelling. During the research, ideological architectural sculptures were placed in the natural landscape of Kashubia and in a block of flats. Appropriate photographic and descriptive documentation was made, constituting the basis for work according to the analytical and comparative method. An attempt was also made to conduct a survey of project participants and recipients.The article not only presents original attempts, the considerations contained in it may also inspire non-obvious activities, combining science and art, indicating the applicative nature of the former and the essence of the latter.
PL
Celem artykułu było ukazanie miejsca architektury w przestrzeni sztuki na przykładzie projektów autorskich. W opinii autorki architektura, wspierając się obiektem artystycznym jako środkiem wyrazu, wpływa na proces zamieszkiwania poprzez wskazanie odbiorcy, będącemu mieszkańcem, istotnych wartości ważnych z punktu widzenia stworzenia domu zapewniającego dobrą jakość życia oraz wzmocnienie rozumienia zarówno różnorodnych aspektów zamieszkiwania, jak i elementów struktury domu. W tekście zaprezentowano autorskie projekty intencjonalne stanowiące poniekąd efekty pracy badawczej oraz zreferowano sposób i zakres ich wpływu na proces zamieszkiwania. Przedmiotem trzech opisanych projektów były instalacje przestrzenne posiłkujące się w dwóch wypadkach ideowymi rzeźbami architektonicznymi jako medium artystycznym. Wszystkie projekty odnosiły się do domu i zamieszkiwania jako tematów przewodnich. Ich zadaniem było przywołanie wspomnień, wzmocnienie poczucia utożsamienia czy przywołanie wartości wspierających wspomniane zamieszkiwanie. Podczas badań lokowano ideowe rzeźby architektoniczne in situ.Wykonano stosowną dokumentację fotograficzną i opisową stanowiącą podstawę do pracy według metody analitycznej i porównawczej. Podjęto też próbę przeprowadzenia ankiety wśród uczestników i odbiorców projektów. W artykule nie tylko zaprezentowano autorskie próby i przedstawiono rolę sztuki w procesie powszechnej edukacji architektonicznej, zawarte w nim rozważania mogą bowiem stanowić też inspirację do podejmowania działań nieoczywistych, łączących naukę i sztukę, wskazując aplikacyjny charakter pierwszej i istotę drugiej.
PL
Projekt witraży w kościele świętego Macieja został opracowany w oparciu o jasną i klarowną myśl teologiczną. W osi wschód-zachód umieszczono przedstawienia symboliczne: na ścianie wschodniej, w prezbiterium – Zesłanie Ducha Świętego, na ścianie zachodniej, nad emporą organową – Wniebowstąpienie. W osi północpołudnie znajdują się przedstawienia figuratywne, których opowieść z reguły wykracza poza jedno okno i przechodzi do sąsiednich, tak jak samo przesłanie zbawcze nie da się zawrzeć w jednej opowieści. Witraże figuratywne zaczynają się od tryptyku przedstawiającego Zwiastowanie. W przeciwnym transepcie południowym znajduje się scena Zstąpienia do Otchłani. Wobec rozbudowanej w polskim Kościele katolickim tradycji Grobu Pańskiego, witraż ten zwraca uwagę na istotne i zaniedbane przesłanie teologiczne, wynikające z dynamicznych wydarzeń tego dnia. W prezbiterium na ścianie południowej umieszczono witraż „Mistycznej Wieczerzy”, rozpisany na podstawie ikony szkoły Nowogrodzkiej. Stanowi on otwarte pytanie o sens tejże Wieczerzy wobec faktu zdrady. Całość domyka umieszczony nad emporą na południowej ścianie witraż św. Macieja. Jest on zawieszony bezpośrednio nad ulicą, nad trotuarem dzięki czemu święty staje się jakoby częścią ruchliwego traktu komunikacyjnego. Dwie techniki witrażownicze, jakimi posłużono się wykonując witraże, mają również pewne odniesienie symboliczne. Wskazują na nieustannie toczący się – uwidoczniony w witrażach kościoła św. Macieja – dialog między tym, co nowoczesne a tym, co zakotwiczone w tradycji i historii. Dialog ten charakteryzuje wzajemny szacunek i uznanie. Jak było to możliwe? Drobna kobieta przyjęła wielkie wyzwanie i wypełniła pustkę gotyckiego kościoła swoimi intymnymi uczuciami i snami. Agata Saraczyńska napisała o Beacie Stankiewicz-Szczerbik, wrocławskiej artystce szkła, autorce witraży w kościele św. Macieja we Wrocławiu. O jej artystycznej drodze do malarstwa monumentalnego – od fascynacji sztuką średniowiecza oraz rzemieślniczymi osiągnięciami witreatorów przez dogłębne badania technologiczne po wypracowanie oryginalnego języka form. Sztuka Beaty Stankiewicz-Szczerbik udowadnia, że ograniczenia sprzyjają rozwojowi.
EN
The design of the stained-glass windows in the church of Saint Matthias was developed based on a clear and theological thought. Symbolic representations were placed on the east-west axis - on the eastern wall, in the presbytery, the Descent of the Holy Spirit, and on the western wall above the organ gallery, the Ascension. On the north-south axis there are figurative representations, whose story usually goes beyond one window and passes to the neighboring ones – just as the message of salvation cannot be contained in one story. The figurative stained-glass windows begin with a triptych depicting the Annunciation. In the opposite south transept, there is a scene of the Descent into Hades (the Abyss). In view of the tradition of the Lord's grave developed in the Polish Catholic Church, this stained-glass window draws attention to the important and neglected theological message of the dynamic events of the day. In the presbytery on the southern wall there is a stained-glass window of the ”Mystical Supper” based on the icon of the Novgorod school. It poses an open question about the meaning of this Supper in the face of betrayal. The whole is closed with a stained-glass window of St. Matthias above the matroneum on the South side. It is located directly above the street, above the footway so that the saint seems to be part of a busy communication route. The two stained glass techniques used to make the stained-glass windows also have some symbolic reference. It indicates the continual dialogue found in the stained-glass windows of St. Matthias Church, between what is modern and what is anchored in tradition and history. A dialogue that is characterized by mutual respect and recognition. How was that possible? A petite woman has taken on a great challenge and filled the void of a huge gothic church with her intimate emotions and dreams. Agata Saraczyńska wrote about Beata Stankiewicz-Szczerbik, a glass artist from Wrocław, the creator of the stained-glass windows in St. Matthew’s Church in Wrocław. The article describes her artistic journey towards creating contemporary monumental paintings, from her fascination for medieval art and the artisan achievements of vitreators, through technological research, to establishing an original language of forms - Beata Stankiewicz-Szczerbik’s art is living proof that restrictions lead to development.
5
Content available remote Szkła… entomologiczne
PL
Witraż jest trwałym dziełem sztuki. Jeżeli nie jest narażony na mechaniczne uszkodzenie, może cieszyć oczy przez stulecia. Niestety w historii naszej cywilizacji okresy pokoju nie były zbyt długie. W związku z tym kule armatnie, pożary czy eksplozje niszczyły domy, budynki oraz przeszklenia okienne wykonane z kruchego materiału. To jednak jest oczywiste i nie o tym ma być ten odcinek witrażowych rozważań.
9
Content available remote O(d)krywanie swojej wewnętrznej prawdy
10
Content available remote Now is time to New Glass
11
Content available remote Mistrz i Uczeń. Bolesławieckie plenery
12
Content available remote Dekada Ognia, czyli 10-lecie Pracowni Ceramiki ASP w Warszawie
PL
Dekada Ognia to kolejna z serii wystaw prezentujących ceramiczne rzeźby i obiekty studentów, absolwentów, uczestników Akademii Otwartej oraz pracowników Pracowni Ceramiki Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, działającej pod kierownictwem dr. hab. prof. ASP Stanisława Bracha.
13
Content available remote Cztery dni z designem
PL
Od 6 do 9 lutego 2020 r. katowicki Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe zamieniły się w inkubator dla polskiego przemysłu, architektury, sztuki i designu. Już po raz piąty, przez cztery dni, Katowice były miejscem dialogu dla szeroko rozumianej branży projektowej.
14
Content available remote Ceramika z drukarki
16
Content available remote Ceramika w obrazach dawnych mistrzów. Cz. 1
PL
Zwiedzając światowe zbiory sztuki natrafiamy na obrazy pełne konwencji, symboli i znaczeń. Wśród wielu zagadnień związanych z ich interpretacją pojawia się także pytanie o rolę przedmiotu w obrazie, w niniejszym rozważaniu skierowane na „reprezentację” ceramiki jako motywu malarskiego w sztuce dawnej.
EN
Art in public space responds to an aesthetic needs of man, gives possibility of interaction going beyond a sphere of passive observation, ensures contact between the artist and the recipient, allows for an identification of space. An interconnection between the resident and the city is a complex process in which art plays a significant role. Resident bond - the city is shaped by: a history of the city (of which a resident is part) commemorated by means of art; identification of an inhabitant with artistic objects of special sentimental value for the recipient; building a new history thanks to co-creating other spatial artistic forms. Art in public space is an important element in building the resident - city relationship.
PL
Sztuka w przestrzeni publicznej odpowiada na potrzeby estetyczne człowieka, daje możliwość interakcji wykraczającej poza sferę biernej obserwacji, zapewnia kontakt artysty z odbiorcą, pozwala na identyfikację przestrzeni. Tworzenie się wzajemnego powiązania między mieszkańcem a miastem to złożony proces, w którym sztuka odgrywa znaczącą rolę. Więź mieszkaniec - miasto kształtowana jest poprzez: historię miasta (którego mieszkaniec jest częścią) upamiętnioną za pomocą sztuki; utożsamianie się mieszkańca z obiektami artystycznymi o szczególnej wartości sentymentalnej dla odbiorcy; budowanie nowej historii dzięki współtworzeniu kolejnych przestrzennych form artystycznych. Sztuka w przestrzeni publicznej to istotny element w budowaniu relacji mieszkaniec - miasto.
PL
Celem artykułu jest próba przybliżenia humanistom technicznych aspektów rozwoju cywilizacji, zaś inżynierom i ekonomistom – humanistycznego spojrzenia na technikę i ekonomię. W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju nauk, kiedy zgromadzona wiedza przekracza możliwość ogarnięcia jej przez jednego człowieka, wspólna synergia ludzi dobrej woli staje się koniecznością w codziennych procesach. Ale, aby ta synergia mogła zaistnieć, musimy jako społeczeństwo zrozumieć punkty widzenia innych ludzi. Artykuł składa się z czterech części, w których są opisane główne determinanty rozwoju cywilizacyjnego. W pierwszej części, dotyczącej ekonomii, autor przypomina, skąd wyszliśmy jako zorganizowane społeczeństwa. W drugim rozdziale, dotyczącym techniki, autor skupia się na sile ludzkiego umysłu i dążeniu do ułatwiania sobie życia. W trzecim rozdziale, dotyczącym religii, autor podkreśla jej ważną rolę w życiu społeczeństw. I wreszcie w czwartym rozdziale jest mowa o sztuce jako ważnym środku komunikacji pozawerbalnej.
EN
The aim of the article is to try to familiarize humanists with the technical aspects of the development of civilization, while engineers and economists with a humanistic view of technology and economics. Nowadays, the dynamic development of the sciences, when the accumulated knowledge exceeds the possibility of being embraced by one man, a common synergy of people of good will becomes a necessity in everyday processes. But for this synergy to occur, we need to understand other people’s points of view as a society. The article consists of four parts, in which the main determinants of civilization development are described. In the first part concerning economics, the author reminds us where we came from as organized societies. In the second chapter on technology, the author focuses on the strength of the human mind and the desire to facilitate his life. In the third chapter, concerning religion, the author emphasizes its important role in the life of societies. Finally, the fourth chapter deals with art as an important means of non-verbal communication.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.