Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klatka schodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Wyjścia i drogi ewakuacyjne w budynkach biurowych
3
Content available remote Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólne
PL
W artykule podano wymagania dotyczące akustyki klatek schodowych i korytarzy zawarte w polskich normach. Wymieniono dostępne na rynku rozwiązania dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych na ciągach komunikacji ogólnej.
EN
This paper specifies the requirements concerning the acoustics of staircases and corridors included in the Polish standards. Solutions to ensure proper acoustic insulation against impact sounds in general purpose corridors available on the market have been listed.
PL
Zadaniem pożarowych systemów różnicowania ciśnienia w budynku jest niedopuszczenie, aby dym przedostał się do przestrzeni chronionych takich, jak: drogi ewakuacyjne, przeciwpożarowe drogi ratownicze, szyby gaśnicze, szyby windowe, hole, klatki schodowe oraz wszystkie pomieszczenia, które w przypadku pożaru powinny pozostać wolne od zadymienia. W celu utrzymania wymaganej różnicy wartości ciśnienia pomiędzy przestrzenią chronioną a pozostałą częścią budynku, należy określić jak duże nieszczelności występują w przegrodach pomieszczeń chronionych. Jest to podstawowe kryterium prawidłowego doboru wydajności jednostki napowietrzającej. Wcześniejsze badania koncentrowały się na potwierdzeniu skuteczności systemów ciśnieniowych przy założeniu stałego poziomu nieszczelności. Celem obecnie przeprowadzonych testów było określenie, jaki wpływ na warunki utrzymania nadciśnienia ma zmiana nieszczelności obudowy przestrzeni chronionej. Parametr ciśnieniowy został poddany analizie pod względem stabilności utrzymywanego nadciśnienia oraz dynamiki osiągania zakładanych wartości różnicy ciśnienia.
EN
The main idea of fire pressure differential systems (PDS) in the building is to prevent the passage of smoke into protected spaces such as escape routes, fire escape routes, fire-extinguishing windows, elevator shafts, lobbies, stairwells and all rooms that should remain free from fire smoke. In order to maintain the required pressure difference between the protected space and the rest of the building (the value depends on the applicable legal provisions and standards), it should be determined how large leaks occur in the partitions of protected spaces. This is the basic criterion for the proper selection of the aeration unit efficiency. Previous studies have focused on confirming the effectiveness of pressure systems assuming a constant level of leakage. The purpose of the currently conducted tests was to determine what effect a change in the leakage of the housing of the protected space has on the conditions of maintaining the overpressure. The pressure parameter was analyzed in terms of the stability of the maintained overpressure and the dynamics of achieving the assumed values of the pressure difference.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru przepływu powietrza wentylacyjnego w przestrzeni klatki schodowej średniowysokiego budynku LabFactor Politechniki Łódzkiej w różnych warunkach atmosferycznych. Realizowane badania polegały na pomiarze temperatury powietrza zewnętrznego i wewnętrznego oraz prędkości przepływu powietrza przez klapę dymową w czasie otwarcia klapy i drzwi zewnętrznych. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów przygotowano wykresy zmienności strumieni powietrza przepływających przez klapę w cyklu otwarcia, dla różnych temperatur powietrza zewnętrznego. Potwierdzono znaczącą zależność prędkości i kierunku przepływu przez klapę w zależności od różnic temperatur pomiędzy przestrzenią klatki schodowej a otoczeniem.
EN
The article presents the results of measuring the ventilation air flow in the staircase of the LabFactor medium-high building of the Lodz University of Technology under various weather conditions. Measurements were carried out while the external door and the smoke damper were opened. During the research external and internal air temperature and the air flow velocity through the smoke damper was measured. Based on the obtained measurement results, graphs of the variability of air flows flowing through the smoke damper were prepared. A relationship between velocity and direction of the flow through the damper and temperature differences between the staircase space and the surroundings was demonstrated.
PL
Przy doborze systemu oddymiania zawsze najważniejszym kryterium powinno być bezpieczeństwo ludzi, trzeba jednak brać pod uwagę, że inwestorzy dokładnie analizują również koszty konkretnych rozwiązań. Warto mieć świadomość (i uświadamiać inwestorom), jak bolesne mogą być w razie pożaru konsekwencje popełnionych błędów i skutki wadliwego działania systemu. W podjęciu najlepszych decyzji na pewno pomaga znajomość wszystkich wad i zalet dostępnych rozwiązań.
PL
W artykule przedstawiono problemy remontowe wspólnych części poza mieszkaniowych wewnątrz budynków zrealizowanych w technologii wielkopłytowej. Wykonywanie bieżących napraw oraz przeprowadzanie pełnowartościowych remontów jest niezbędne do utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym. Działania te należą do podstawowych obowiązków ich właścicieli i administratorów, co bezpośrednio wynika z przepisów Prawa budowlanego.
EN
The article presents renovation issues of shared areas inside residential buildings constructed with the use of large concrete slab technology. Periodic maintenance work as well as total full value repairs are crucial to keep the buildings in good technical condition. These activities are basic duties of their owners and administrators, which is directly regulated by the construction law.
PL
W artykule omówiono elementy systemów oddymiania grawitacyjnego z nawiewem naturalnym oraz mechanicznym, ze wskazaniem newralgicznych elementów obu systemów. W oparciu o zrealizowane symulacje CFD przeprowadzono analizę skuteczności ich działania. Przy ocenie skuteczności działania każdego z analizowanych przypadków został wzięty pod uwagę, zgodnie z wymaganiami wytycznych CNBOP [11], czas oddymienia przestrzeni klatki. W celu weryfikacji uzyskanych wyników prób dymowych w skali rzeczywistej, przeprowadzonych w laboratorium dymu LabFactor Politechniki Łódzkiej porównano je z wynikami analiz CFD.
EN
The paper presents elements of natural smoke exhausting systems with natural and mechanical air supply, and pointing out critical elements of both systems. Effectiveness of their operation was carried out based on CFD simulation. Three volume of mechanical air supply system were analyzed. Analyzing the systems efficiency, based on CNBOP standards [11], the time of smoke exhaust was considered. In the final part result of smoke test in natural scale carried out in the smoke laboratory LabFactor Lodz University of Technology were compared with the result of CFD.
PL
Przedstawiono wyniki badań oraz wnioski autorów na temat możliwości zwiększenia efektywności systemu oddymiania klatki schodowej przy zastosowaniu nawiewu mechanicznego o zmiennej wydajności (analiza możliwych zdarzeń i kryteriów projektowych). Przedstawiono efekty zastosowania, obliczonego zgodnie z wytycznymi [1] nawiewu mechanicznego o zmiennej wydajności w instalacjach oddymiania klatek schodowych. Wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy: Wytyczne W-0003:2016: Systemy oddymiania klatek schodowych, jako pierwsze w kraju opracowanie opisuje podstawę projektową dla tego typu systemów. Problem z dostarczeniem powietrza kompensacyjnego pojawiał się zazwyczaj w przypadku klatek bez bezpośredniego dostępu do przestrzeni atmosfery zewnętrznej na poziomie wyjścia z budynku. Poszukiwano więc skutecznego rozwiązania tego problemu w przypadku klatek schodowych, co do których nie można było wprost zastosować zaleceń normy PN-B-02877-4:2001 [6]. Rozwiązanie to miało polegać na oddymianiu takich klatek schodowych przy wykorzystaniu nawiewu mechanicznego jako doprowadzenia powietrza kompensacyjnego. Temat był istotny, ponieważ opisany problem dotyczył najczęściej budynków wznoszonych w Polsce, czyli takich które stanowią kategorię zagrożenia ludzi ZL4. Kontrowersje dotyczą głównie wyznaczenia wystarczającej wydajności nawiewu mechanicznego na klatkę schodową oraz sposobu jej regulacji (nawiew o wydajności stałej lub regulowanej). W artykule przedstawiono przykładową analizę skutków działania różnych wariantów nawiewu kompensacyjnego w typowej klatce schodowej na skuteczność oddymiania i poprawę warunków ewakuacji. Ponadto przedstawiono wyniki badań oraz wnioski autorów dotyczące systemów oddymiania klatek schodowych, sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz CFD oraz prób działania instalacji z wykorzystaniem gorącego dymu. Przeprowadzone analizy i testy wskazują, że nawiew zlokalizowany na dole klatki schodowej jest skutecznym sposobem zabezpieczenia klatek schodowych, które nie mają dostępu do grawitacyjnie doprowadzanego powietrza kompensacyjnego. Różne podejścia do kwestii wartości wydajności nawiewu mechanicznego oraz zmienności tej wydajności względem warunków panujących w przestrzeni klatki schodowej, wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa samego systemu w różnych możliwych zdarzeniach mogących wystąpić podczas ewakuacji i/lub akcji ratowniczo-gaśniczej.
EN
The purpose of this paper is to describe the results of studies performed by the authors about the possibility of increasing effectiveness of smoke extraction from staircases by using mechanical supply with variable volume. Analyzes of possible consequences. The article ilustrate the effects of using mechanical air supply with variable volume calculated according to guidelines [1] issued by Scientific and Research Centre for Fire Protection. National Research Institute: Guidelines W-0003:2016: Smoke extraction systems for staircases – this is the first one which describes design method for this kind of systems. The Problem with supplyng fresh air to staircases happens mainly for staircases without any connection to external atmosphere on the level of entering the building. There was a need to implement a new solution for staircases where recommendations of PN-B-02877-4:2001[6] cannot be used. The idea was to use mechanical supply as compensation. The problem was very important because it concerned most of buildings built in Poland which was the ZL4 category of danger for dwellers. The Controversies are mainly about how the volume of the mechanical supply should be calculated and how it should be controlled (the volume of mechanical supply can be constant or variable). The Article introduces an example of possible consequences and effectiveness of using different volumes of air supply for typical staircase and for the effectiveness smoke extraction and improvement of conditions for evacuation. In this paper are introduced the results of tests and the other conclusions about smoke extraction systems which are described the conducted CFD analyses and hot smoke tests. Conducted analyzes and tests shows that supply located in the bottom of any staircase is a good alternative for security of staircases that are not connected to external atmosphere and doesn’t have gravity compensation. Different approaches to the volume of air supplyand the controlling this volume depending on the conditions in staircases influence the safety of the system in many happens that may occur during evacuation and/or fire brigade action.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nośności biegów schodowych w remontowanych budynkach wielkopłytowych w systemie „Szczecińskim”. W większości przypadków poprawa stanu technicznego schodów polega na ich oblicowaniu płytkami gresowymi, co zwiększa obciążenie konstrukcji i może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania schodów.
EN
The following publication presents research results (including bearing capacity assessment) of a flight of stairs in the renovated „Szczeciński” system large-panel prefabricated buildings. Improving technical condition of a stairs usually depends on gres tiling, which increases structural load and may be essential in a staircase safety.
12
Content available remote Ewakuacja od klatki schodowej do wyjścia z budynku
PL
W artykule poruszono problem końcowych odcinków dróg ewakuacyjnych, prowadzonych od klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz budynku. Rozważono 3 warianty rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonalność urządzeń do wentylacji pożarowej.
EN
The article discusses the problem of the final sections of escape routes, from the staircase to the exit outside the building in buildings. Three variants of technical solutions were considered with particular emphasis on their impact on the functionality of fire ventilation equipment.
PL
Przedstawiono wyniki badań różnych systemów oddymiania klatek schodowych. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym, wybudowanym w istniejącym budynku dziewięciokondygnacyjnym. Badania obejmowały zarówno testy z gorącym dymem jak i rzeczywiste pożary. Stanowisko badawcze wyposażone zostało w sprzęt pomiarowy umożliwiający pomiar temperatury, transmitancji oraz przepływu. Przeprowadzone testy pozwoliły na porównanie skuteczności działania różnych systemów oddymiania. Podstawą do porównań była szybkość usuwania dymu, odporność systemu oddymiania na zakłócenia czynnikami zewnętrznymi, skuteczność działania instalacji w różnych warunkach rozwoju pożaru, itd. Analiza wyników testów, przeprowadzonych przy różnych wariantach oddymiania wykazała, że najefektywniejszym rozwiązaniem są systemy oddymiania ze zmienną wydajnością nawiewu kompensacyjnego. Do prawidłowego i bezpiecznego działania takiego systemu konieczna jest płynna regulacja wydajności nawiewu przy zachowaniu stałego przepływu przez urządzenie oddymiające.
EN
The article presents the results of tests of various smoke extraction systems of stairwell. The research was carried out on a dedicated test rig, built in the existing nine-storey building. The tests included both hot smoke tests and real fires. The test rig has been equipped with measuring equipment which allows measurement of temperature, transmittance and air flow. The conducted tests allowed to compare the effectiveness of various smoke extraction systems. The basis for comparisons was the speed of smoke removal, the resistance of the smoke exhaust system to disturbances by external factors, the effectiveness of the installation in various conditions of fire development, etc. The analysis of the test results carried out for various smoke extraction systems showed that the most effective solution is smoke extraction systems with variable, mechanical air supply. The correct and safe operation of such system is possible only with stepless adjustment of the air supply, the purpose of which is maintaining a constant flow through the smoke extraction device.
14
Content available remote Effects of staircase on the seismic behavior of RC moment frame buildings
EN
Staircase has a potential to change the seismic behavior of structures, but it is often neglected during design. In this research, effects of staircase in 5 groups including 27 models have been studied. Results show that staircase constructed with the use of RC slab, performs as a K-shaped bracing in longitudinal direction and as an inclined shear wall in transverse direction, so in both directions structural stiffness increases, period and lateral displacement of structure decrease, but staircase constructed by means of stringer beam only acts as a bracing in longitudinal direction. Stiffness caused by small span, inclined RC slabs and perimeter infill walls of staircase, based on the staircase location and the number of structural bays could change mode shape and lead to torsion. Along ladder running, staircase leads shear force and bending moment of columns adjacent to the landing to increase, while the internal forces of others to decrease. The majority of adverse effects of the staircases can be prevented by isolating the staircase from master structure. In this case, only the changes in geometry of the structure due to location and dimension of staircase and arrangement of infill walls should be studied.
16
Content available remote Systemy wentylacji pożarowej klatek schodowych
PL
W artykule przedstawiono metody zabezpieczenia przed zadymieniem oraz oddymiania klatek schodowych w budynkach średniowysokich. Porównano rozwiązania grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła, odprowadzania dymu i ciepła poprzez klapę dymową, z zastosowaniem nawiewu mechanicznego oraz nadciśnieniowe zabezpieczenie klatek schodowych. Przedstawiono podstawowe założenia, metodologię obliczeń każdego z tych systemów oraz ich wady i zalety. W końcowej części publikacji przedstawiono szacunkowe porównanie kosztów inwestycyjnych (w ujęciu procentowym), które musi ponieść inwestor przy realizacji wybranego systemu zabezpieczania klatki schodowej.
EN
The paper presents different smoke control systems for stairwells in medium high buildings. Several solutions of the systems were compared: natural smoke exhausting with natural and mechanical air supply and pressure smoke control system. Article presents basic assumptions, calculation methodology, advantages and disadvantages for each from presented systems. The final part of the publication presents comparison of their investment costs (in percentage terms).
PL
Możliwość stosowania urządzeń do oddymiania klatek schodowych stanowi alternatywę dla systemów zapobiegania zadymieniu tych przestrzeni dla bardzo szerokiej grupy budynków wielokondygnacyjnych.
PL
Modelowanie informacji o budynku (BIM) to proces, który polega na tworzeniu, generowaniu, zarządzaniu i wykorzystywaniu cyfrowej reprezentacji właściwości fizycznych i funkcjonalnych budynku. Termin 4D w zamierzeniu odnosi się do czwartego wymiaru – czasu. BIM 4D modeluje obiekt budowlany w czasie realizacji, eksploatacji bądź wariantowania robót. Omówiono projekt wykonany całkowicie w BIM 4D. Dokonano też krytycznej analizy idei BIM.
EN
Building Information Modelling (BIM) is a process that involves creating, generating, managing and using a digital representations of physical and functional characteristics of building. The use of the term 4D is intended to refer to the fourth dimension: time, i.e. 4D is 3D + schedule (time). The role of 4D BIM is to add a new dimension to 3D CAD or solid modelling—that is, 4D BIM adds a fourth dimension of Time to the 3D Space of CAD solid modelling on computer. In the paper show the project entirely made using 4D BIM.
19
Content available remote Plan spawania stalowej klatki schodowej
PL
Omówiono plan spawania stalowej klatki schodowej. Przedstawiono postać konstrukcyjną klatki, stosowane materiały podstawowe i dodatkowe do spawania oraz stosowaną technologię spawania. Zestawiono normy wykorzystywane w planie spawania. Podano wymagania dotyczące kontroli odbiorowej elementów handlowych i pochodzących z kooperacji, kontroli materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, spawaczy, przygotowania elementów do spawania oraz kontroli w trakcie i po spawaniu. Omówiono wymagania dotyczące naprawy wadliwych odcinków spoin oraz prostowania elementów. Przedstawiono schemat spawania.
EN
A plan of welding a steel staircase was given. A structure of the staircase, usage of base and additional welding materials, and a technology of welding were given. Standards used in the process of welding were shown. Requirements, which refer to commission of trading elements and those from cooperation; to control base and additional welding materials, welders; to prepare elements to welding, as well as to control during and after welding process were specified. All the requirements, which relate to mend faulty fragments of welds and to straighten elements were described. A diagram of welding was given.
PL
Stosowane w wielu krajach europejskich przepisy i normy dotyczące ochrony budynków przed hałasem obejmują także wymagania dotyczące ograniczenia przenoszenia dźwięków uderzeniowych z obszarów komunikacji ogólnej, w tym z klatek schodowych, do pomieszczeń chronionych. Wymagania te podane są w postaci dopuszczalnych wartości wskaźnika ważonego poziomu uderzeniowego w pomieszczeniach L’nw lub LnT,w przy pracy wzorcowego stukacza ustawionego na poszczególnych elementach klatki schodowej (podestach, biegach schodowych). Spełnienie tych wymagań możliwe jest jedynie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń przeciwdrgniowych. W artykule dokonano przeglądu różnego rodzaju zabezpieczeń akustycznych, które mają aprobaty techniczne ITB oraz omówiono warunki ich stosowania w budynkach.
EN
In many European countries regulations and standards regarding building protection against noise consider also requirements regarding impact noise transmission from common areas, e.g. stairwells, into rooms requiring low level of noise. The requirements are given as admissible values of weighted impact sound level L’nw or LnT,w measured with a tapping machine placed on different elements of the stairwell (flight of stairs, landings). Fulfilling those requirements is only possible by means of suitable vibration isolators. This paper is a review of different types of vibration isolators having ITB Technical Approval. It also describes the way of their usage.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.