Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  troska o środowisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Circular economy (CE) is seen as a key strategy for achieving sustainable development (SD). One of the components of SD is sustainable production and consumption. Poland, as an EU member state, has for many years been trying to imitate the good practices of other countries in the field of sustainable production and consumption, and above all, in reducing the amount of waste generated. However, the country’s economic situation, pandemic, people’s mentality, habits and other ecological, economic and social factors mean that the pursuit of CE is very slow. The aim of the article is to present own research showing the level of recovery and recycling of municipal waste in Poland in comparison to the EU, and the level of preparation of Polish society for the implementation of CE. The survey method with open and closed questions was used in the research. Moreover, the observation of the market and the analysis of the literature on the subject allowed for drawing additional conclusions. Research shows that part of the society does not segregate waste despite the obligation and higher fees, does not believe in CE and, unfortunately, disposes of waste incorrectly. In addition, the differences between the repair/ refurbishment and the purchase of goods from discount stores, or second-hand goods are so slight that it is not profitable for the consumer to repair, regenerate used goods - from an economic point of view, it is better to buy a new one at "cheap“ shop.
PL
Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE) jest postrzegana jako kluczowa strategia osiągnięcia zrównoważonego rozwoju (SD). Jedną ze składowych SD jest zrównoważona produkcja i konsumpcja. Polska jako kraj członkowski UE od wielu lat stara się naśladować dobre praktyki innych krajów w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a przede wszystkim zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Jednak sytuacja gospodarcza kraju, pandemia, mentalność ludzi, przyzwyczajenia i inne czynniki ekologiczne, ekonomiczne i społeczne powodują, że dążenie do CE następuje bardzo powoli. Celem artykułu jest zaprezentowanie badań własnych ukazujących poziom odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w Polsce na tle UE, oraz stopień przygotowania polskiego społeczeństwa do wdrożenia CE. W badaniu wykorzystano metodę ankietową z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ponadto obserwacja rynku i analiza literatury przedmiotu pozwoliły na wyciągniecie dodatkowych wniosków. Z badań wynika, że część społeczeństwa nie segreguje odpadów pomimo obowiązku i większych opłat, nie wierzy w CE i niestety pozbywa się odpadów w sposób nieprawidłowy. Ponadto różnice pomiędzy naprawą/odnowieniem a zakupem towarów ze sklepów dyskontowych, lub towarów z “drugiej ręki” są tak niewielkie, że konsumentowi nie opłaca się naprawiać, regenerować zużytych towarów – z ekonomicznego punktu widzenia lepiej kupić nowy w “tanim” sklepie.
EN
This exploratory study examines the factors that promote green purchasing intentions and understand the differences between the two generations, such as millennial and Generations Z, on green purchasing behaviour. Data collected from 372 respondents from two generations from three southern Indian states. Purposive and snowball samplings were adopted in the selection of respond-ents. The data was analyzed using the IBM SPSS 23.0 package using Factor Analysis, Pearson Correlation, Multiple Regression, and t-test. Subjective norms (SNs) had no significant association with Green purchase intentions (GPI). Variables such as media exposure (ME), environmental concern (EC), environmental knowledge (EK), and attitude (EA), Perceived Behavioural Control (PBC) had a significant impact on the GPI. Shopper’s purchase intention substantially impacted their buying behaviour of green products, and these results supported the TPB model. The ME, SNs, and PBC variables did not show any behavioural differences between the two generations. Still, variables such as EK, EC, EA, and GPI showed a behavioural difference in purchasing green products.
PL
Praca przedstawia czynniki, które promują zakupy ekologiczne i pozwalają zrozumieć różnice między dwoma pokoleniami: „millenialsów” i pokolenia Z w badanym aspekcie. W pracy wykorzystano dane zebrane od 372 respondentów reprezentujących dwa pokolenia pochodzące z trzech południowych stanów Indii. Dane analizowano za pomocą pakietu IBM SPSS 23.0, przy użyciu analizy czynnikowej, korelacji Pearsona, regresji wielorakiej i testu t. Subiektywne normy (SN) nie miały istotnego związku z intencjami zakupów zielonych (GPI). Zmienne, takie jak ekspozycja na media (ME), troska o środowisko (EC), wiedza o środowisku (EK) i nastawienie (EA), postrzegana kontrola behawio-ralna (PBC) miały znaczący wpływ na GPI. Zamiary kupujących znacząco wpłynęły na ich zachowania zakupowe dotyczące produktów ekologicznych, a wyniki te zostały potwierdzone przez model TPB. Zmienne ME, SN i PBC nie wykazały żadnych różnic behawioralnych pomiędzy dwoma pokoleniami. Mimo to zmienne, takie jak EK, EC, EA i GPI wykazały różnicę w zachowaniu przy zakupie produktów ekologicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.