Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy expenditure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper analyzes the efficiency of material and energy expenditure in 679 farms with agricultural production as the main source of income for the years 2013-2015. Six groups of farms were identified according to usable agricultural area (UAA). The aim of the work was to determine the impact of UAA of farms on their material and energy expenditure efficiency. It was found that the area of UAA determines the farms’ material and energy expenditure efficiency. It was observed that small farms with UAA of 5 to 10 ha are characterized by the highest material and energy expenditure efficiency. It was proven that the material and energy expenditure efficiency in “Small” farms with UAA (<= 5ha) and “Very large”, with UAA (> 50ha) differs significantly from the efficiency determined for other farm groups. Material and energy expenditures were used the least efficiently in the farms with the smallest UAA.
PL
W pracy przeprowadzono analizę efektywności nakładów materiałowo-energetycznych w 679 gospodarstw rolnych, których głównym źródłem dochodu była produkcja rolnicza. Analizy dokonano dla lat 2013-2015. Wyodrębniono 6 grup gospodarstw wg powierzchni użytków rolnych (UR). Celem pracy było określenie wpływu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach na efektywność nakładów materiałowo-energetycznych. Stwierdzono, że powierzchnia UR w gospodarstwach rolnych determinuje efektywność nakładów materiałowo-energetycznych. Zaobserwowano, że gospodarstwa małe o powierzchni od 5 do 10 ha UR charakteryzują się największą efektywnością nakładów materiałowo-energetycznych. Dowiedziono, że efektywność nakładów materiałowo-energetycznych w gospodarstwach o powierzchni UR z grup Małe (<=5ha) i Bardzo duże (>50ha) istotnie różni się od efektywności w pozostałych grupach gospodarstw. Najmniej efektywnie nakłady materiałowo-energetyczne wykorzystywane są w gospodarstwach najmniejszych obszarowo.
EN
Wood pellets, as a renewable energy source, are an alternative to fossil fuels. Their use contributes to the quantitative protection of the traditional energy resources which are non-renewable and single use. The combustion of pellets has a neutral effect on increasing the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. An important environmental aspect of the Life Cycle Assessment of pellets is the energy consumption over its life cycle. The results of this assessment can be helpful in improving the environmental management in the companies related to the pellet life cycle. They can also be used in the comparative assessment of pellets and other energy carriers in terms of the environmental load resulting from the energy consumption over the entire life cycle of the analyzed fuels. The work aimed at analyzing and assessing the energy efficiency of using wood pellet taking into account its life cycle. In order to achieve the purpose of the work, the energy efficiency index, calculated as the quotient of energy benefits and energy expenditure incurred at individual stages of the pellet life cycle, was used. The results of the analysis indicate that among the studied stages of the pellet life cycle, the highest energy consumption occurs in the pellet use and production phases. Research shows that the energy benefits expressed in the amount of energy emitted in the form of heat in the pellet combustion process outweigh the energy expenditure being the sum of energy spent in subsequent stages of the pellet life cycle. The obtained results indicate a positive energy balance. The use of pellets for heating purposes allows for the recovery of energy spent throughout its entire life cycle.
PL
W pracy dokonano oceny biomechanicznej funkcji lokomocyjnych weterana wojennego. Uzyskane dla weterana wojennego wyniki ilościowej analizy chodu porównano z wartościami otrzymanymi dla grupy 56 zdrowych osób dorosłych, bez zaburzeń w obrębie narządu ruchu. Badania doświadczalne przeprowadzono z wykorzystaniem systemu optoelektronicznego BTS Smart. Analizie porównawczej poddano parametry czasowo-przestrzenne i kinematyczne chodu oraz zmiany energii całkowitej, potencjalnej, wypadkowej energii kinetycznej w czasie chodu. Uzyskane dla weterana wojennego wyniki znacznie odbiegały od wartości/zakresów normatywnych, wskazując na znaczne obrażenia aparatu ruch, które poniósł podczas wybuchu improwizowanego urządzenia wybuchowego.
EN
In the work the biomechanical evaluation of locomotion functions of a war veteran was made. The results of the quantitative gait analysis obtained for a war veteran were compared with the values obtained for a group of 56 healthy adults without locomotor disorders. Experimental studies were carried out using the BTS Smart optoelectronic system. The spatiotemporal and kinematic parameters of gait as well as changes in total energy, potential energy, kinetic energy and its components during gait were subjected to comparative analysis. The results obtained for a war veteran differed significantly from normative values / ranges, indicating significant injuries to the apparatus, which he suffered during the explosion of the improvised explosive device.
PL
W artykule podjęto próbę oceny wielkości wydatku energetycznego kierowców zawodowych samochodów ciężarowych, którzy realizowali przewozy transportowe na trasach tzw. „długodystansowych”. Zakres badań obejmował określenie relacji między ilością uderzeń serca a chwilową sytuacją drogową, rozumianą jako punkt drogi wymagający od kierowcy szczególnej uwagi np.: skomplikowane skrzyżowanie, itp. Badania przeprowadzono w prywatnym przedsiębiorstwie transportowym wykorzystując jako aparaturę pomiarową miernik skurczów serca firmy POLAR oraz mikroprocesorowy miernik wydatku energetycznego WE-4. Na podstawie pomiarów określono wskaźnik rezerwy tętna oraz wydatek energetyczny na podstawie wentylacji płuc. Odnotowano istotne relacje między stopniem trudności sytuacji drogowej a wskaźnikiem rezerwy tętna, co może być wykorzystane przy organizacji pracy kierowcy poprzez dopasowanie przerw do stopnia zmęczenia fizjologicznego.
EN
The scope of work will include the timing of driver's working time (two persons) during the typical working week. Physical load will be determined based on the amount of heart contractions and its interpretation using the WRT index and on the basis of the oxygen consumption determined by lung ventilation. Polar's computer apparatus and software will be used as well as the EC-4 microprocessor energy meter. The comparative analysis will allow to distinguish between the type of activity and the degree of physical strain. In addition, the research should provide an answer to the extent to which physical fatigue affects performance in the case of selected transport tasks. The final result should be a process optimization, where the objective function will be to minimize energy expenditure while maintaining the required work efficiency.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono biomechaniczną analizę chodu pacjentów poruszających się w ortezach, u których zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce lub pacjentów po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej. Badanie chodu przeprowadzono z wykorzystaniem systemu BTS Smart. Analizę przeprowadzono na podstawie zarejestrowanych w trakcie badania parametrów kinematycznych chodu oraz obliczonego wydatku energetycznego. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano wpływ dobranych ortez na jakość chodu poszczególnych pacjentów.
EN
This article presents biomechanical analysis of gait patients with ankle-foot orthoses, who were diagnosed with cerebral palsy or patients after a surgery for myelomeningocele. The gait test was performed using the BTS Smart system. The analysis was based on the kinematic parameters of gait recorded during the study and the calculated energy expenditure. On the basis of the results obtained, the influence of selected orthoses on the quality of walking of individual patients was demonstrated.
EN
The aim of the research was to determine the energy changes during the gait cycle for a group of healthy children and a group of patients with cerebral palsy, and to compare the value of energy expenditure (EE) with the determined values of the Gillette Gait Index (GGI) and the Gait Deviation Index (GDI). Methods: The study group consisted of 56 children with regular gait and 56 patients with diagnosed cerebral palsy (CP). The gait kinematics was determined by BTS Smart System. Based on the identified position of the body mass, the following parameters were determined: the potential energy, kinetic energy, and total energy. The values were standardized to 100% of the gait cycle. The values of the Gillette Gait Index (GGI) and the Gait Deviation Index (GDI) were calculated using the authors’ own software. Results: Values of potential, kinematic and mechanical energy changes and mean values of total energy (energy expenditure – EE) were calculated for a reference group and for patients with CP. The obtained results were standardized in relation to the body mass and stride length. Furthermore, the values of the Gillette Gait Index (GGI) and the Gait Deviation Index (GDI) were calculated. Statistical analysis of the obtained results was performed. The Spearman rank correlation coefficient was defined between the calculated GGI and GDI values and energy expenditure EE. Conclusions: Values of energy expenditure changes can be used as an objective comparative tool for gait results concerning children with various neurological and orthopaedic dysfunctions.
PL
Ocena obejmuje charakterystykę obciążenia fizycznego pracą, ze szczególnym uwzględnieniem wydatku energetycznego. Przedstawiono również opis metod, które umożliwiają wyliczenie wydatku energetycznego, główny nacisk kładąc na metodę chronometrażowo-tabelaryczną. Nawiązano również do wartości normatywów higienicznych dotyczących wydatku energetycznego obowiązujących w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki pomiaru wydatku energetycznego na stanowisku roboczym – piekarz. Analizę tę wykonano dla mężczyzny oraz dla kobiety, pracujących w czasie tej samej zmiany roboczej (w godzinach 16:00–24:00). Pomiary wydatku energetycznego metodą chronometrażowo-tabelaryczną prowadziły niezależnie dwie osoby. Celem autorów było odniesienie uzyskanych wartości wydatku energetycznego do obowiązujących kryteriów normatywnych. Badania te umożliwiły również porównanie wydatku energetycznego obliczonego wyżej wymienioną metodą przez dwie osoby i przeanalizowanie, jakie są różnice w obliczonych wartościach oraz czym mogły być spowodowane.
EN
The article includes the characteristics of the load of physical work, especially energy expenditure. It also presents a description of the methods that allow to determinate the energy expenditure on the workplace, with the main emphasis on the chronometric-tabular analysis, which have been used in practice. It also refers to the values of hygienic standards on energy expenditure valid in Poland. The article presents the study on the energy expenditure at the – baker’s stand. The analysis was made for men and for women working during the same work shift. The measurements of energy expenditure with the chronometric-tabular analysis by Lehmann were conducted independently by two people. The aim of this study was to analyze the physical effort in order to compare it with the hygienic standards. The studies also allow to compare the energy expenditure calculated by the mentioned method by two independent persons and indicate what are the differences in the calculated values and what could have they been caused by.
EN
The main objective of this publication is to present the possibilities of using the numerical calculations to determine the force and the total drawing work. Minimizing the effort of energy is an important element in modern mass production, because the rapid determination of the total work allows optimizing the production process and reduce its harmful effects on the environment. In this paper summarizes the numerical results with experimental data for the purpose of verification. It was confirmed that at significance level α = 0,05 results of simulation are consistent with experimental. It has been determined that on the overall drawing work has an influence the profile of the die and the friction conditions in the contact zone.
PL
Głównym celem tej publikacji jest przedstawienie możliwości zastosowania obliczeń numerycznych do wyznaczania siły i całkowitej pracy tłoczenia. Minimalizacja nakładu energetycznego jest ważnym elementem w nowoczesnej produkcji masowej, dlatego szybkie wyznaczenie całkowitej pracy pozwala optymalizować proces produkcyjny i zmniejszyć jego szkodliwy wpływ na środowisko. W pracy zestawiono wyniki numeryczne z eksperymentalnymi w celu ich weryfikacji. Potwierdzono, że na poziomie istotności α = 0,05 wyniki symulacyjne są zgodne z eksperymentalnymi. Określono, że na całkowitą pracę tłoczenia ma wpływ profil matrycy i warunki tarcia w obszarze kontaktu narzędzi.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą wysokości nakładów energetycznych oraz emisji ditlenku węgla w procesach wytwarzania metanu (w postaci CBM) z kiszonki kukurydzianej oraz bioetanolu z kukurydzy w pełnym cyklu życia. Na podstawie uzyskanych wyników analiz stwierdzono, że stosowanie biopaliw nie zawsze powoduje osiąganie wysokich poziomów ograniczenia emisji CO₂. Procesy wytwarzania biopaliw wiążą się z powstawaniem licznych zanieczyszczeń atmosferycznych, które zidentyfikowano głównie na etapie uprawy roślin oraz ich późniejszego przetwarzania na biopaliwo
EN
The title parameters were estd. for the whole processes involving the cultivation of corn and its processing sep. to MeH and EtOH as well as to CO₂ emissions. The emissions from processes for prodn. of bio-MeH and bio-EtOH were reduced by 38.9% and 41.5%, resp., when compared with theor. values.
EN
The Indian brick industry is an unorganized sector in which large numbers of migrant women workers are employed. A survey was conducted on 62 women workers working in different brickfields of West Bengal to assess their physiological workload, nutritional profile, total energy expenditure and energy balance. Energy intake was calculated using physiological fuel values of carbohydrate, fat and protein. From the results it is seen that 13% of the sample population falls under severe (grade III) chronic energy deficiency. The average daily consumption of the workers was comparatively lower than their daily energy expenditure, considering the nature of the job which falls under heavy to extremely heavy categories. This negative energy balance is effectively observed in the nutritional anthropometry data. Thus, an immediate ergonomics intervention with better nutrition should be implemented to improve the health status of the workers so they can safely continue to work for a longer period.
11
Content available remote Aspekt obuwia minimalistycznego w kontekście zmian parametrów mechaniki chodu
PL
W pracy przedstawiono wstępne zagadnienia, dotyczące użytkowania obuwia minimalistycznego. Na podstawie ogólnodostępnych wyników badań naukowych, zobrazowano wpływ używania tego typu obuwia na wybrane parametry mechaniki chodu.
EN
In this paper some preliminary problems in the field of minimalistic footwear were evolved. On the base of available research results, the influence of minimalistic trend on mechanic's variables of the foot - ground interaction was illustrated.
PL
W niemniejszej pracy zbadano wydatek energetyczny dla sześcioosobowej grupy strażaków wykonujących pracę na drabinie bez końca (szybkość przesuwu 10 m/min) oraz cykloergometrze (obciążenie 150 W). Badania wykonano dla ratowników pracujących w ubraniu specjalnym spełniającym normę PN – EN 469: 2008 i porównano je do wyników osiąganych w stroju sportowym. Wykazano, iż ubranie specjalne z 10-cio procentowym prawdopodobieństwem popełnienia błędu istotnie wpływa na wydatek energetyczny podczas wykonywanych ćwiczeń zwiększając go o 16,2+/-8,1 % oraz 16,7+/-8,1 % w odniesieniu do pracy w stroju sportowym odpowiednio dla ćwiczeń na drabinie bez końca oraz cykloergometrze. Tak duże wartości wskazują niezbędność podjęcia prac nad ubraniami o obniżonej masie i posiadających lepszą wentylację.
EN
In the present work energy expenditure for a group of six firefighters who work on a ladder without end (feed rate of 10 m / min) and cycle ergometer (capacity 150 W) was investigated. The study was performed for rescuers working in the special garment which is agreed the standard PN - EN 469: 2008 and compared them to the results achieved in sports gear. It has been shown that special garment with 10-percent probability of error significantly affect energy expenditure during performed exercise increasing it 16.2 +/- 8.1% and 16.7 +/- 8.1% in relation to the work in sports clothing appropriate for exercise on a ladder without end, and a cycle ergometer. Such high values indicate the necessity of work to receive special garments with reduced weight and have better ventilation.
EN
This study aimed to assess cardiovascular strain during sawmilling operations in terms of physical workload,based on heart rate changes. We measured resting and working heart rates and calculated cardiovascular load (%CVL), cardiovascular strain (%CVS) and relative heart rate (%RHR) in 35 sawmill workers. Based on heart rate only, the work in sawmills was classified as very heavy and extremely heavy. Similarly, a high-level category was recorded for %CVL and a very high range for %CVS. Thus, the workload in sawmill operations is usually very high and can lead to physiological strain of the workers. There is a need to redesign the work content of this occupation to prevent excessive strain in the workers, as this will increase their productivity and reduce their health risk.
EN
Individual total energy expenditure may be calculated as a sum of basal energy requirement and energy expenditure associated with physical activity. Measurement of basal energy requirement is not often conducted in dietetic practice, but may be applied using indirect calorimetry. The aim of the analysis was to present the possibilities of using the Fitmate PRO monitor in the assessment of resting metabolic rate and basal energy expenditure with a method of indirect calorimetry in a group of 91 overweight and obese women in various age. The mean results of the resting metabolic rate measured with method of indirect calorimetry using the Fitmate PRO monitor did not differ in the age groups of overweight and obese women. The results of the resting metabolic rate measured with method of indirect calorimetry using the Fitmate PRO monitor were correlated with body mass, height, fat mass, muscle mass and waist circumference. The Fitmate PRO monitor may be a valuable tool in everyday dietetic practice to assess the basal energy expenditure with method of indirect calorimetry in a group of overweight and obese women.
EN
The paper describes development of a new energy saving control algorithms for precise position control of permanent magnet synchronous motor. Designed control algorithms limit energy consumption for defined rotor position maneveur, increase efficiency of the drive and contribute to the substantial improvements of environment. Overall position control system consists of three parts. As the first part, the 'minimum energy generator' computes a special acceleration, velocity and position profile, where the magnitude and time of acceleration or deceleration are determined such a way that comply with position demand and prescribed time for position maneuver. The role of 'feed-forward precompensator', as a second part, is to achieve precise tracking of the prescribed reference position with zero dynamic lag. Third part is position controller, which can be based on field oriented control, forced dynamics control or sliding mode control. Developed 'energy saving control algorithms' are easy to implement digitally and can be exploited for position control of existing a.c. drives.
PL
Artykuł opisuje wyznaczenie nowych algorytmów energooszczędnego sterowania do precyzyjnego sterowania położeniem silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Zaprojektowane algorytmy sterowania ograniczają zużycie energii dla określonego manewru położeniem wirnika, zwiększają efektywność napędu i przyczyniają się do istotnej poprawy środowiska. Ogólnie rzecz biorąc, system sterowania położeniem składa się z trzech części. Jako część pierwsza, "generator minimalnej energii" oblicza szczególne profile przyspieszenia, prędkości i położenia, gdzie wielkość i czas przyspieszenia lub deceleracji są wyznaczane w taki sposób, że są zgodne z żądanym położeniem i czasem przewidzianym na manewr zmiany położenia. Rolą "wstępnego kompensatora sprzężenia antycypacyjnego", jako drugiej części, jest osiągnięcie precyzyjnego namierzenia przewidzianego położenia referencyjnego (odniesienia) przy zerowym opóźnieniu dynamicznym. Trzecią częścią jest sterownik położenia, który może bazować zorientowanym sterowaniu, sterowaniu wymuszonym dynamiką lub sterowaniu ślizgowym. Opracowane "algorytmy energooszczędnego sterowania" są łatwe do wdrożenia cyfrowego i mogą być stosowane do sterowania położeniem istniejących napędów prądu zmiennego.
PL
Postęp techniczny wymusza (umożliwia) rozwój wysublimowanych technologii produkcji rolniczej, które poprzez swoją innowacyjność i efektywność prowadzą do lepszego wykorzystania potencjału produkcyjnego gleby. W pracy starano się określić powiązania pomiędzy czynnikami agrotechnicznymi i eksploatacyjnymi a wielkością i jakością plonu ziemniaków. W szczególności dotyczy to nakładów energetycznych ponoszonych na uprawę podstawową oraz jej selektywność wynikającą z mozaikowatości gleby. Dlatego celem badań było przestrzenne określenie wpływu mozaikowatości gleby na wybrane parametry eksploatacyjne agregatu przekładające się na nakład energetyczny uprawy gleby a w efekcie na wielkość i właściwości plonu ziemniaków oraz możliwości technologicznego zróżnicowania uprawy gleby na podstawie map aplikacyjnych sporządzonych narzędziem wzorcowym. Stosowano dwa systemy regulacji głębokości roboczej głębosza: a) kopiujący sytemu regulacji głębokości roboczej głębosza, określono nakład energetyczny wyrażony w bezpośrednich nośnikach energii tworząc mapę cyfrową energochłonności pola, b) siłowy system regulacji głębokości pracy narzędzia, identyfikacja podeszwy płużnej z uwzględnieniem zmienności przestrzennej w obrębie pól, na których przeprowadzano doświadczenie. Badania przeprowadzono w ciągu technologicznym towarowej uprawy ziemniaków (178 ha), których plon oceniano z punktu widzenia cech ilościowo-jakościowych. Stwierdzono istotny związek pomiędzy zwięzłością gleby a oporem roboczym narzędzia wzorcowego pozwalający na wyodrębnienie obszarów w obrębie powierzchni danego pola, które wymagają szczególnego potraktowania w czasie uprawy podstawowej. Odnotowano, że istnieje możliwość wyznaczenia w obrębie danego areału przestrzennego zróżnicowania nakładu energetycznego odzwierciedlającego mozaikowatość eksploatacyjną gleby. Zaobserwowano zregionalizowane związki pomiędzy wybranymi właściwościami fizycznymi bulw a zwięzłością gleby i oporem roboczym agregatu. Uznano że nie jest możliwy selektywny zbór z uwagi na rzędową technologię produkcji ziemniaków i strukturę mozaikowatości przestrzennego rozmieszczenia wyekstrahowanych obszarów. Wykorzystanie siłowego systemu regulacji głębokości pracy narzędzia daje wiarygodne wyniki w identyfikacji podeszwy płużnej potwierdzone penetrometrem stożkowym, co w powiązaniu z plonem pozwala skutecznie eliminować obszary pola o niekorzystnych parametrach.
EN
Technological progress extorts (allows) developing refined agricultural production technologies, leading to better utilisation of soil production potential through their innovative character and efficiency. The work attempts to specify the relations between agrotechnical and operating factors, and potato crop volume and quality. In particular, this applies to energy expenditures related to basic cultivation, and its selectivity resulting from soil mosaicity. Therefore, the purpose of the research was to carry out spatial determination of soil mosaicity impact on selected operating parameters of the unit translating into energy expenditure related to soil cultivation, and as a result into the volume and characteristics of potato crop and possibilities of technological soil cultivation diversification, carried out on the basis of application maps prepared using a standard tool. Two adjustment systems for subsoiling machine working depth were employed: a) copying adjustment system for subsoiling machine working depth - the researchers determined energy expenditure expressed in direct energy carriers, by way of creating a digital map of field energy consumption level, b) force adjustment system for tool working depth - plough soil identification taking into account spatial variability in fields, where the experiment was carried out. The studies were carried out in commercial potato growing process line (178 ha), and the obtained crop was evaluated from the point of view of quantitative and qualitative characteristics. The researchers observed significant relationship between soil compactness and standard tool working resistance allowing to separate areas within the surface of a given field, which would require special treatment during basic cultivation. It was noted that, within a given acreage, there was a possibility to determine spatial diversification of energy expenditure corresponding to working mosaicity of soil. The research allowed to observe regionalised relations between selected physical properties of tubers and soil compactness and the unit working resistance. It has been found that selective harvest is not possible due to row potato production technology and mosaicity structure of spatial layout of extracted areas. Using the force adjustment system for tool working depth gives reliable results in plough soil identification, confirmed by cone penetrometer. This combined with crop allows to effectively eliminate field areas characterised by unfavourable parameters.
PL
W pracy przedstawiono analizę nakładów energetyczno- ekonomicznych poniesionych przy uprawie kwiatów w tunelach foliowych. Przeanalizowano trzy obiekty badawcze różniące się konstrukcją, wyposażeniem oraz technologią uprawy róż. Określono udział poszczególnych strumieni energetycznych w strukturze nakładów. Określono wielkość jednostkowych kosztów produkcji kwiatów. Dokonano oceny analizowanych obiektów zarówno pod względem energetycznym jak też warunków uprawy. Podjęto próbę udowodnienia tezy o zasadności stosowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych tuneli foliowych.
EN
The paper presents analysis of energy expenditures and economic outlays for floriculture in foil tunnels. The analysis covered three examined objects characterised by different design, equipment and rose growing technology being used. The research allowed to determine the share of individual energy streams in the expenditure structure. The value of flower production unit costs was determined. The analysed objects were assessed as regards both energy demand and cultivation conditions. The researchers made an attempt to prove the point regarding legitimacy of applying new structural solutions for foil tunnels.
18
Content available Analiza energetyczna wybranych typów szklarni
PL
W pracy przedstawiono analizę nakładów energetycznych poniesionych na ogrzewanie dwóch typów obiektów szklarniowych. Przeanalizowano zużycie energii w obiekcie spełniającym nowoczesne wymagania technologiczne i obiekcie starszym, oraz podjęto próbę udowodnienia tezy o zasadności stosowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych szklarni. Porównywane obiekty szklarniowe zajmowały podobną powierzchnie uprawy.
EN
The paper presents energy expenditure analysis for heating of two greenhouse facility types. The analysis covered energy consumption in a facility satisfying up-to-date technological requirements, and in an older facility. Moreover, the researchers made an attempt to prove that it is justified to employ new structural greenhouse concepts. The compared greenhouse facilities had similar cultivated surfaces.
PL
Podstawę oceny stanowiły przeprowadzone w roku 2004 opisy działalności 42 gospodarstw rodzinnych, położonych w różnych regionach kraju. Gospodarstwa zestawiono w grupy, przyjmując za podstawę podziału powierzchnię ha UR. Stwierdzono, że wzrost powierzchni ha UR wyraża się obniżeniem: intensywności organizacji produkcji w tym także produkcji roślinnej, nakładów robocizny (rbhxha UR-1), kosztów eksploatacji maszyn (złxha UR-1 ), kosztów materiałowo-energetycznych (złxha UR-1). Stwierdzono, że efekt ekologiczny za który przyjęto bilans substancji organicznej nie jest związany z intensywnością organizacji produkcji (szczególnie gospodarstw 400-550 punktów) i poziomem nakładów materiałowo-energetycznych, dotyczy to plonotwórczych środków produkcji.
EN
The assessment was based on the characteristics of operation of 42 family farms located in different regions of Poland, completed in 2004. The farms were arranged in groups. The division was based on total area in ha of arable land. The researchers proved that the increase of area in ha of arable land involves reduction of the following parameters: production organisation intensity (including plant production), labour amount (man-hoursxha of arable land-1), machinery operating costs (PLNxha of arable land-1), material and energy expenditure (PLNxha of arable land-1) Moreover, they observed that the ecological effect assumed as the balance of organic matter is not related to production organisation intensity (in particular farms - 400-550 points) and the level of material and energy expenditure. This applies to means of production, which bring crops.
EN
Heat stress on workers working outdoors in the power industry may result in fatigue and deterioration in task performance. This research collected and analyzed data on task performance of workers working indoors and outdoors with and without a cooling suit. The task performance was compared on the basis of heart rate, oxygen consumption, tympanic temperature, subjective responses, productivity, and error rates. Based on One-Way Analysis Of Variance (ANOVA) results, a significantly lower estimated working oxygen consumption was observed (p < .001) when the cooling suit was worn. The productivity was higher while workers wore the cooling suit as compared to no cooling suit (p = .011) whereas the error rates were significantly lower (p < .001). Also a significantly lower self-reported discomfort was observed in the neck and shoulders while working wearing the cooling suit (p = .004). This study concluded that wearing a cooling suit while working outdoors was associated with physiological benefits as well as improved task performance of the study participants.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.