Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program nauczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Science teachers communicate curricula goals to their students, prepare teaching situations and lead their students through them in order to learn science. The purpose of this study was to identify the beliefs of teachers about teaching and learning, specifically, what the teachers focus on, how they comprehend knowledge and their role in the process of learning since they can promote or hold back development of scientific literacy. Q methodology was used to investigate the beliefs of 65 science teachers by having them rank and sort a series of 51 statements. Factor analysis was used to identify identical patterns. The analysis showed that the teachers held four types of dominant beliefs about the effectiveness of science instruction and some common feature which have potential to influence educational process. Teachers concentrate on covering the content even if they declare the importance of personal construction, feel responsible for students’ learning and its outcomes. Despite stressing the activity of the students, the teachers did not emphasize particular science process skills and scaffolding process. The findings of the study suggest that systematic trainings focused on the nature of science and the scaffolding process would be beneficial for teachers in all identified factors.
2
Content available remote Ewolucja edukacji proobronnej w szkołach średnich
PL
Celem artykułu jest przybliżenie założeń ewolucji edukacji proobronnej realizowanej w szkołach średnich, która ulega permanentnym zmianom programowym dostosowywanym do zmian w sposobach przygotowania młodzieży do zadań proobronnych państwa. W trakcie regulacji prawnych przedmiot edukacja wojskowa został zastąpiony przysposobieniem obronnym, a następnie edukacją dla bezpieczeństwa. Przy każdej zmianie ustawodawca zmieniał zakres wiedzy i kierunek kształcenia proobronnego. Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia we współczesnym świecie burzliwych i wielorakich przemian nakłada na szkołę nowe, a zarazem niezmierne ważne, zadania w edukacji proobronnej. Szkoła powinna stwarzać takie warunki edukacji uczniów, aby cechowały je konsekwentne i wychowawczo pożądane zachowania, wynikające z poczucia więzi ze szkołą, najbliższym środowiskiem i krajem.
EN
The aim of the article is to describe the evolution of the pro-defence education implemented in secondary schools, the program of which is the subject of constant changes which result from the necessity to adjust the curriculum to the changes in the way the young people are prepared to carry out pro-defence tasks. Due to the changes in law, defence education was replaced with Civil Defence Training and next with Education for Security. Each change resulted in the change of the scope of knowledge required and the aim of defence education. Preparing children and young people for the life in the contemporary world of turbulent and manifold transformations imposes new and extremely important duties on schools with regard to defence education. Schools should create proper conditions for the pupils’ education which will enable them to develop consistent and educationally desirable behaviour which stems from the bonds with the school, their closest environment and finally their homeland.
EN
At present, there is a renewed interest in interdisciplinarity in connection with the new mission of the humanities. It is related to their longer-term adaptation to new scientific challenges and social trends. Also, in Slovakia, there is a strong call for a more active activation of the humanities to interdisciplinary cooperation and participation in social change. It is necessary to overcome these barriers and their relative closure. The paper discusses the basic attributes of interdisciplinarity, its application possibilities and social significance. Interdisciplinary approach and its correct understanding can become a constructive tool in the humanities, in the creation of integrated research projects, for their acceptance in practice. The innovative force of applied ethics is related to the availability of competence in interdisciplinarity.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z procesem kształcenia w zakresie rysunku odręcznego na kierunku architektura wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Przedstawiono program kształcenia w przeciągu całego cyklu studiów. Zawarto refleksje dotyczące zarówno konieczności przygotowania studentów w tym zakresie, jak i przełożenia treści zapisanych w programie na warsztat zawodowy przyszłych architektów. Głównym celem pracy jest określenie, w jaki sposób proces nauczania rysunku odręcznego rozwija umiejętności plastyczne – narzędzie umożliwiające przedstawienie własnej koncepcji projektowej przyszłym inwestorom. W jego realizacji wykorzystano obserwację uczestniczącą, analizę prac studenckich, analizę prac realizacyjnych. Omówione badania doprowadziły do konkluzji o istnieniu konieczności zintensyfikowania zadań z rysunku architektonicznego.
EN
The paper deals with issues connected with the process of teaching in the field of hand-drawing at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in the field of Interior Architecture. It presents briefly the program of study throughout the whole cycle of studies. It includes reflections on both: the need to educate students in this field and the translation of the content of the curriculum into the professional workshop of future architects. The main objective is to determine how the hand-drawing teaching process develops visual arts as a tool for presenting own design concept to future investors. The implementation of the paper uses participant observation, analysis of students’ work, analysis of work execution. The research carried out leads to the conclusion about the need to intensify the tasks of regular architectural drawing.
PL
Od 1 września 2017 r. w polskiej oświacie wprowadzone zostały zmiany, zgodnie z którymi zlikwidowano gimnazja na rzecz szkół podstawowych. Zreformowany został również program nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Celem artykułu jest porównanie starego programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjach z aktualnie obowiązującym programem prowadzonym w szkołach podstawowych, ze wskazaniem istotnych różnic. Programy edukacyjne w szkołach muszą elastycznie się podporządkowywać zmianom zachodzącym w otoczeniu, w szczególności jeżeli chodzi o kształcenie w wymiarze bezpieczeństwa. Pogłębianie świadomości społecznej o nowych zagrożeniach oraz sposobach radzenia sobie z nimi wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Aktualny program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa stawia na praktycyzm oraz nowe wymiary bezpieczeństwa (na przykład bezpieczeństwo zdrowotne). Niewątpliwie jest aktualizacją starego programu, który ewoluuje wraz ze zmianami współczesnego świata.
EN
Changes have been introduced in the Polish education since 1st September 2017. Junior high school were abolished in favour of primary schools. The education curriculum for security education was also reformed. The aim of the study is to compare the old education curriculum for safety in junior high schools with the current curriculum in primary schools, pointing to significant differences. Educational programs in schools need to be flexible, especially in addressing changes in the environment, particularly in terms of safety education. Deepening the public awareness of new threats and ways to deal with them increases the sense of personal and structural security. The current program of education for security raises practicality and new dimensions of security (for example health security). Undoubtedly, it is an update of the old program, which evolves with the changes of the modern world.
PL
Zabierając głos w dyskusji na temat nauczania i popularyzacji ochrony dziedzictwa, pragniemy omówić istotne z punktu widzenia osób, na co dzień stykających się z nimi w naszej pracy zawodowej inżynierów budownictwa, problemy związane ze sposobem kształcenia osób, które mają największy, bo realny wpływ na to, jak to dziedzictwo jest kształtowane. Pełniąc nasze obowiązki jako projektanci i inspektorzy nadzory inwestorskiego, ale również jako nauczyciele akademiccy, możemy stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że obecnie istniejące programy nauczania na uczelniach technicznych kształcących przyszłych inżynierów budownictwa nie przygotowują ich do działań w tak wrażliwej materii, jaką są budynki i budowle zabytkowe. Autorzy mają nadzieję, że poruszony w artykule problem stanie się początkiem owocnej dyskusji nad przygotowaniem lepszego i dokładniejszego programu nauczania, co pozwoli na właściwe ratowanie dziedzictwa zarówno narodowego, jak i światowego.
EN
In the article authors would like to discuss some important problems seen through the eyes of ours and other civil engineers who deal with these issues in their daily professional work, which refer to the way of educating those people who have real, and therefore the greatest, infl uence on the way our heritage is being modelled. By carrying out our duties as designers and resident engineers, as well as university teachers, we can say with full responsibility that the current curricular content designed for engineering and technology universities, which is aimed at educating future civil engineers, does not prepare them to perform work in such a sensitive area as historic buildings and structures. The authors hope that the problem raised in this article will spark off a fruitful discussion on preparing better and more precise educational program which will save both the national and the world heritage.
EN
The article presents the changes that have taken place in the educational program in the field of fine arts at the Silesian University of Technology Faculty of Architecture since the 90s of the twentieth century to the present. They were caused by the new laws and rules relating to higher education, adapting it to the requirements of the European Union. There was a reduction of some courses of art and number of teaching hours while increasing the size of student groups. Observation of change leads to the impoverishment for aesthetic sensitivity and artistic skills of students, which is essential in communicating your design ideas. The results of analyzes were obtained on the basis of participant observation of teachers lecturing on the above mentioned subject.
PL
Artykuł prezentuje zmiany, jakie zaszły w programie nauczania przedmiotów z zakresu sztuk pięknych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej od lat 90. XX wieku do teraz. Spowodowane były nowymi ustawami i zasadami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, dostosowującymi je do wymogów Unii Europejskiej. Wystąpiła redukcja niektórych przedmiotów plastycznych i liczby godzin dydaktycznych przy równoczesnym zwiększeniu liczebności grup studenckich. Obserwacja zachodzących zmian prowadzi do sformułowania wniosków o zubożeniu wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych studentów, co jest niezbędne w przekazywaniu własnych idei projektowych. Wyniki analiz uzyskano na podstawie obserwacji uczestniczącej pracowników dydaktycznych prowadzących zajęcia z wyżej wymienionego przedmiotu.
8
Content available On teaching of geometric transformations in school
EN
The current core curriculum in mathematics for lower secondary school (3-rd educational level in Poland) omits formal definitions of concepts related to geometric transformations in the plane and is based on their intuitive sense. Practice shows that the current approach makes teaching very difficult and the students solve the typical tasks, not understanding the meaning of geometrical concepts. The article contains basic concepts connected with geometric transformations and examples of geometric tasks that are solved in the third and also in the fourth educational level in an intuitive way, sometimes deviating or even incompatible with the mathematical definition. We show how they could be solved in easier way with introducing definitions of geometric transformations in a simple and understandable for students way sometimes using vector calculus. We take into account isometries: reflection and point symmetry, rotation and translation and similarities with particular consideration on homothetic transformation.
PL
Prezentowane opracowanie opisuje doświadczenia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej związane z uruchomieniem nowego kierunku studiów – Gospodarka Przestrzenna. Do przygotowania programu kierunku Gospodarka Przestrzenna bezpośrednio przyczynił się projekt „Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej”. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Numer konkursu 2/ POKL/4.1.1/2008) od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2014 r. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofi nansowanie nr: UDA-POKL 04.01.01- 00-237/08-00 z 27.03.2009. Najważniejszymi osobami zaangażowanymi w zarządzenie projektem są Główny Koordynator dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG oraz Koordynator pomocniczy – dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek. W skład zespołu administracyjnego wchodzą także Wojciech Nowik, Michał Ajdacki i Marzena Stosik.
EN
The article describes the development of Architecture Faculty at Gdańsk University of Technology towards new programme for Spatial Economy. Since 2009 a new curriculum was being elaborated, and in 2012 the first students started their studies in this programme. There were certain steps taken to provide the new offer, such as further development of the teaching staff, extending library, publishing scripts for students. The new programme combines the requirements for teaching standards at the University and the common standards for the Union of Schools for Development Spatial Economy Studies. The innovative part of the new curriculum includes merging subjects into modules and allowing students to choose from a broad range of elective subjects – depending on their preference of specialisation. Subjects are to be lead by experienced teachers from different fields of science and with different background. This offer has proven to be very popular, when last year there were over 10 candidates per one place.
PL
Zachodzące w Polsce przemiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze przełomu lat 80. i 90. XX w., w tym przywrócenie samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, dały impuls do powstania nowych kierunków studiów na polskich uczelniach wyższych, w tym również gospodarki przestrzennej. Inicjatorami kształcenia na tym kierunku w Polsce byli: prof. dr hab. Jerzy Parysek (Instytut Geografi i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Tadeusz Zipser (Katedra Planowania Przestrzennego Politechniki Wrocławskiej). W 1991 r. na Wydziale Nauk Geografi cznych i Geologicznych UAM w Poznaniu rozpoczęto kształcenie na kierunku Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalna (później Gospodarka Przestrzenna). Parysek i Rogacki [1996, s. 82-83] wymieniają m.in. następujące czynniki mające wpływ na uruchomienie w ramach struktur UAM w Poznaniu tego kierunku nauczania o wyraźnie praktycznym nastawieniu: 1) konieczność szerszego potraktowania problematyki badawczej i edukacyjnej geografi i społeczno-ekonomicznej przez jej otwarcie na potrzeby nowej rzeczywistości m.in. tworzącego się samorządu terytorialnego i gospodarki rynkowej, 2) potrzeba wykształcenia kadr odpowiedzialnych za rozwój lokalny i planowanie przestrzenne oraz 3) otwartość władz uniwersyteckich na inicjatywy związane z poszerzaniem oferty dydaktycznej. Pierwsi absolwenci Gospodarki Przestrzennej opuścili mury Uniwersytetu w roku akademickim 1995/1996.
EN
Adam Mickiewicz University in Poznań was one of the first two higher schools in Poland which offered their students courses in Spatial Economy (the other was the Wrocław Polytechnic). The many years of experience collected since the first enrolment in this field at AMU in 1991 allow the staff of the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Economy to offer students ever new Spatial Economy specialities and raise the quality of the teaching process by adjusting it to the challenges and needs of the modern economy and society. In the academic year 2012/2013, there are 1st-degree licentiate and engineering studies as well as 2nddegree master’s studies conducted in this field. This article presents the most essential changes that have taken place in Spatial Economy education at AMU as a result of the introduction of the National Qualifications Framework demanded by the Bologna Process. It focuses on the levels and modes of study, changes in the number of students, structure of field-related educational effects, and curricula.
11
Content available remote Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w Politechnice Warszawskiej
PL
Zmiany zachodzące w przestrzeni, ich tempo, różne kierunki i płaszczyzny oraz wciąż pojawiające się nowe możliwości techniczne i technologiczne modelowania zjawisk spowodowały, że kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna należy prowadzić w sposób wykraczający poza klasyczne dziedziny inżynierii. Kierunek Gospodarka Przestrzenna w Politechnice Warszawskiej zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifi kacji został zaliczony do obszaru nauk technicznych, przyrodniczych i społecznych. Uznano za celowe wzmocnienie zagadnień inżynierskich o pozatechniczne aspekty przyrodnicze i społeczne. Narastająca złożoność świata wymaga bowiem, aby zakres kształcenia i badań prowadzonych przez uczelnię techniczną w coraz większym stopniu wykraczał poza klasyczne dziedziny inżynierii, w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk związanych z otoczeniem społeczno-ekonomicznym. Szybkość zmian powoduje, że za istotną część swej misji Politechnika uznaje promowanie kształcenia ustawicznego i tworzenie do tego właściwych warunków [Strategia 2011]. Tworząc program edukacyjny kierowano się „Misją Politechniki Warszawskiej” podkreślającą, że jest ona autonomiczną uczelnią przygotowującą przyszłe elity społeczne – ludzi światłych, o rozległych horyzontach i świadomych swych poglądów [Misja Politechniki Warszawskiej 2000].
EN
The degree course Spatial Economy in fact belongs to technical, environmental and social sciences. Introduction of such course at technical universities should be preceded by thorough analysis of wide range of spatial development issues and selection of those, which fall within the scope of technical sciences. These include in particular complex engineering tasks and non-technical aspects of engineering activities, such as economics, as well as environmental, legal and social factors. Two new specialities were introduced in the academic year 2012/2013: Environmental factors in spatial development and Urban studies in spatial planning. These specialities will supply elite professionals for spatial development, who will fulfil a gap in labour market, as well as educate future scientists. As a result, the Spatial Economy field of studies will be enhanced by knowledge, methods and engineering techniques within the scope of broadly perceived spatial planning.
12
Content available Pregradual Preparation of Teachers in Slovakia
EN
The contribution deals with the quality of pregradual preparation of teachers in the Slovak Republic. It analysis the causes of continuously decreasing number of secondary school graduates interested in teaching profession. The contribution evaluates present situation in pregradual preparation of teachers regarding the proportion of professional, pedagogical and psychological and didactic part. As far as the didactic part is concerned, the contribution points out the need for new approaches to be applied supporting digital technologies.
PL
Omówiono jakość przygotowanie nauczycieli do zawodu w Republice Słowackiej. Przeanalizowano przyczyny stale zmniejszającej się liczby absolwentów szkół średnich zainteresowanych pracą nauczycieli. Dokonano oceny obecnego przygotowania nauczycieli do zawodu w zakresie kompetencji zawodowych, pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych. Jeśli chodzi o część dydaktyczną, wskazano na potrzebę nowego podejścia do wykorzystywania technologii cyfrowych.
PL
Artykuł ma na celu zestawienie alternatywnych i tradycyjnych metod nauczania oraz porównanie ich efektów. W celu przybliżenia tematyki, dokonania analiz porównawczych oraz wyciągnięcia wniosków zostały opisane konkretne przykłady zrealizowanych projektów w ramach czterech wybranych metod dydaktycznych. Opisane projekty studenckie zostały przeprowadzone w Zespole Komputerowego Wspomagania Projektowania w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Na podstawie analizy przebiegu i wyników projektów autorka ocenia ich przydatność w odniesieniu do założonych efektów kształcenia. Jest to szczególnie istotne w kontekście dynamicznego rozwoju technologii cyfrowej i związanej z nim konieczności ciągłego uaktualniania programu nauczania.
EN
The paper is based on the author's pedagogical experience in the Institute of Architecture and Urban Planning at the Technical University of Lodz. It addresses pedagogical methods for teaching/learning of design in a changing and challenging educational setting. The impact of the Bologna Process and implementation of the Bloom's taxonomy on the assessments' requirements is stressed. The results of students' selected semester projects and workshops are presented, and methods of teaching are discussed. Various modes of teaching applied in the projects are presented, including group work, workshop and problem based learning as compared to instructional courses. On the basis of the analytical, systematic overview of teaching experiences and approaches the paper concludes with posing some questions concerning the best methods to achieve intellectually satisfying results of high quality. Nowadays architects and designers are challenged by constantly evolving technology and, in consequence, are provoked to explore undiscovered domains. Moreover, the best known masterpieces of contemporary architects would be not possible without advanced information technology. As a result, it evokes constant challenges and requirements of the education process.
EN
The aim of the paper is to present some of the results of an analysis of educational needs which was carried out among students of the Primary school teacher training study programme at Palacký University Olomouc and which was focused on the mathematical and didactical competencies of those students.
EN
Curriculum enrichment principle is one of the approaches in education of mathematically gifted students. Usage of didactic computer games could be one of the possibilities of accomplishment.
PL
Czy nauczanie architektury może dawać skuteczne zrozumienie natury architektonicznej wobec kryzysu podstawowych pojęć tej dziedziny? Wydaje się, że problemy dydaktyczne muszą iść w parze z podjęciem próby redefinicji podstawowych kwestii, z jakimi boryka się dyscyplina architektury. Diagnoza stanu obecnego pokazuje, jak głęboko naruszone zostały wewnętrzne relacje utrzymujące spoistość architektury. Świat zawodowy i akademicki, teoria i praktyka, forma architektoniczna i wielowarstwowa treść nie muszą być postrzegane jako spolaryzowane. Wnioski wiodą ku poszukiwaniu aktualizacji wartości architektonicznych i celowości działań organizujących przestrzeń, integracji teorii i praktyki oraz implementacji interdyscyplinarności skoncentrowanej na rozszerzaniu wiedzy o przestrzeni. Artykuł formułuje wybrane postulaty wyznaczające pożądane kierunki zmian w programach nauczania.
EN
Can architectural education efficiently provide the understanding of the nature of the discipline in the face of crisis of its principle concepts. It seems that didactic issues should be matched with an attempt to redefine the principles of architecture. The diagnosis of current condition unveils how deep the cohesion of architecture determined by internal relations has been breached. The professional world and the academic world, the theory and the practice, architectural form and multilayered content must not be perceived as polarized. Conclusions encourage the search for architectural values and purposefullness of all activities related to spatial development, for integration of the theory and the practice, and implementation of interdisciplinarity with its focus on enhancing the knowledge on the environment. The article accentuates selected postulates indicating required transformations in education programs.
PL
W referacie zaprezentowano program nauczania na specjalności "Bezpieczeństwo obiektów i informacji". Specjalność ta została uruchomiona na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Informatyki Stosowanej. Studenci poznają zagadnienia dotyczące zarówno ochrony obiektów (np. Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemy Kontroli Dostępu, Systemy przeciwpożarowe, Systemy Telewizji Użytkowej, Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, systemy transmisji alarmu, systemy zintegrowane) jak też ochrony informacji (np. kryptografia, zagadnienia prawne w oparciu o ustawę o Ochronie Danych Osobowych oraz o Ochronie Informacji Niejawnych, Polityka Bezpieczeństwa IT, Zarządzanie bezpieczeństwem IT).
EN
In the paper is presented the program of the teaching for the specialization the "Safety of objects and information" .This specialization was started at the stationary and non-stationary studies at the High Manager School in the Warsaw at the Department of Applied Computer Science. Students get acquaintance to know questions relating both the protection of objects (e.g. the Intruder Alarm System, Control Access Systems, Fire-protection Systems, Closed Circuit TeleVision, Sound Warning Systems, the systems of alarm monitoring, integrated systems) as well as also the protection of information (e.g. the cryptography, legal questions relating to the law about the Protection of Personal Data and about the Protection of Secret Information, the Politics of IT Safety , Management of the IT safety).
PL
Przedstawiono wyniki analizy aktywności studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych z przedmiotu "Użytkowanie maszyn rolniczych" prowadzonego w systemie e-learningowym. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wytyczne odnośnie doskonalenia systemu kształcenia, a także szczegółowych zagadnień programu dydaktycznego.
EN
The paper presents results of the analysis concerning activity of students participating in classes in the subject of "Agricultural machinery use", conducted in the e-learning system. Obtained results allow to formulate guidelines for education system improvement, and detailed educational program issues.
EN
As an answer to the diminishing number of candidates formining programmes in many European countries and the continuous industry demand for highly qualified university graduates the concept of joined curriculum mining programmes was developed. The basic idea consisted of the establishment of educational networks, within which the students move, choose educational modules, take the required examinations, prepare their thesis and obtain the graduate engineer degree at one of the universities integrated in the network. An approved precursor for this structure was the European Mining Course (EMC). Later two other programmes have been added - European Geotechnical and Environmental Course was the last to join this structure. Development of an international joined curriculum and launching the programme is a difficult and complex process. It requires consensus among the partners in developing the optimum curriculum regarding expertise of the partners, programme requirements as well as industry suggestions, available facilities, possible technical trips, travel distances and costs. However the major obstacles in successful launching and running international joined curriculum programmes are administrative barriers at university level as well as national legal regulations. Running the programme is a continuous improvement process. Keeping up to high quality standards requires monitoring the students', teachers' and coordinators' feedback. Is this high effort worthwhile?
PL
Niniejszy artykuł przedstawia proces opracowania Europejskiego Kursu Geotechniki i Ochrony Środowiska przez 5 uniwersytetów w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Polsce. Zagrożenia i możliwości środowiska edukacyjnego w Europie Środkowej pokazano jako tło sytuacji. Omówiono problemy i napotkane wyzwania, wyciągnięte wnioski i odniesione sukcesy. Zaprezentowano niektóre praktyczne aspekty, takie jak treść kursów i metody nauczania, procedury administracyjne, współpraca między uniwersytetami partnerskimi i górnictwem.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.