Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most wiszący
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The shear lag effect of the steel box girder section in a self-anchored suspension bridge was investigated in this study. Finite element analysis software Midas Civil was used to discretize the girder under analysis into space plate elements and establish a plate element model. The law of shear lag in the longitudinal direction of the girder in the construction and completion stages was determined accordingly. The shear lag coefficient appears to change suddenly near the side support, middle support, side cable anchorage area, and near the bridge tower support of the steel box girder under the imposed load. The most severe shear lag effect is located near the side support and near the side cable anchorage area. Steel box girder sections are simulated before and after system conversion to analyze the shear lag coefficient in the bridge construction stage. The results show that the shear lag coefficient markedly differs before versus after system conversion due to the different stress mechanisms. The finite element analysis results were validated by comparison with the results of an analysis via analogous rod method.
PL
W pierwszej połowie XX w. w Stanach Zjednoczonych nastąpił gwałtowny rozwój mostów wiszących. Było to skutkiem ogromnego sukcesu związanego z oddaniem do użytku w 1883 r. mostu Brooklińskiego, rosnących potrzeb w zakresie coraz dłuższych przepraw mostowych oraz – co wydaje się równie ważnym elementem – udoskonalenia projektowania opartego na nowej teorii obliczania konstrukcji nośnych.
PL
W ciągu ostatnich 30 lat Chińska Republika Ludowa (ChRL) wdrożyła największy na świecie program projektowania i budowy dróg i mostów. Skoncentrował się on głównie w trzech strategicznych regionach kraju, w środkowym i dolnym biegu rzeki Jangcy, środkowym i dolnym biegu Rzeki Perłowej oraz w deltach obu tych rzek. Nowe konstrukcje stały się ważnymi kanałami ekspansji ekonomicznej i społeczno-technologicznego rozwoju tych regionów.
4
Content available Lizboński most wiszący ponte 25 de Abril
PL
Sukces Johna Roeblinga polegający na budowie mostu wiszącego przez Niagarę w 1855 r. dał przekonanie, że możliwe jest poprowadzenie linii kolejowej w tego typu konstrukcji. Kilka lat później zaprojektowanie przez Roeblinga mostu Brooklińskiego (ukończonego przez Washingtona i Emilię w 1883 r.), uważanego przez wielu za największe osiągnięcie inżynierii lądowej XIX w., otworzyło drogę do budowy mostów wiszących o długich przęsłach.
PL
Przedstawiono refleksje na temat fundamentowania obiektów mostowych, propozycje dotyczące wykorzystywania nowych możliwości projektowania i budowy fundamentów mostów oraz wizję przyszłości tej dziedziny budownictwa. Główną inspiracją refleksji są przykłady fundamentowania trzech mostów: wiszącego Akashi Kaikyo w Japonii, podwieszonego Sutong w Chinach i belkowego przez Jamunę w Bangladeszu.
EN
The article presents reflections on the bridge foundation, proposals for applying new design and construction capabilities, and a vision for the future in this field of building industry. The main inspiration for these reflections were examples of foundations of the following three bridges: the suspension one – Akashi in Japan, the cable-stayed Sutong in China, and the girder bridge over Jamuna river in Bangladesh.
PL
Zbadano mosty wiszące: technologiczny o rozpiętości głównego przęsła 165 m i zabytkowy o rozpiętości 27,7 m. Analiza uzyskanych wyników skanowania laserowego nie pozwoliła na oszacowanie uzyskanych przemieszczeń pierwszego mostu ze względu na zbyt dużą odległość skanera od mostu i związaną z tym zbyt małą gęstość skanów. W przypadku drugiego mostu wyniki wskazały, że zmniejszona odległość od mostu (około 40 m) pozwala na uzyskanie zadowalających wyników inwentaryzacji elementów mostu.
EN
The suspension bridges were tested: technological bridge with effective main span of 165 m, and a historic bridge with span of 27.7 m. The analysis of the obtained results of the laser scanning did not allow to estimate obtained displacements of the first bridge due to too long distance between the scanner and the bridge and too low density of scans. In the case of the second bridge, the results clearly indicate that reduced the distance to the bridge (40 m) allows to obtain satisfactory results, i.e. a full inventory of the bridge elements.
PL
John Roebling był wybitnym inżynierem niemieckim działającym w Ameryce Północnej w XIX wieku. Jest autorem wielu pionierskich projektów mostów wiszących. Przedstawiono jego życiorys oraz najważniejsze projekty.
EN
John Roebling was an outstanding German engineer who was working in United States in the 19th century. He is the author of plenty pioneering projects of suspension bridges. His life and most known projects are presented.
EN
In this study, the seismic behavior of an existing steel cable-stayed bridge equipped with lead-rubber bearing subjected to moderate and strong earthquakes is investigated. The bridge is located at high seismic zone and experienced an earthquake in 1988 which caused the failure of one of its anchorage plate of the support. Herein, the bridge was modeled in three dimensions and the base isolators implemented at the abutments and deck-tower connection. The bridge seismic responses were evaluated through nonlinear dynamic time-history analysis. The comparative analysis confirmed that the base isolation system was an effective tool in reducing seismic force transmit from substructure to superstructure. Furthermore, the overall seismic performance of cable-stayed bridge significantly enhanced in longitudinal and transverse directions. However, it is observed that the axial force of the tower in substructure increased due to the isolation system induced torsional deformation to the superstructure under transverse seismic loads.
PL
Budowany w Mozambiku drogowy most Maputo, łączący brzegi Zatoki Maputo, będzie miał najdłuższe przęsło w Afryce. Budowlami towarzyszącymi są estakady dojazdowe, a także drogi i mniejsze mosty południowego regionu tego kraju. Podano dane techniczne oraz opisano najważniejsze problemy projektowe i wykonawcze związane z tym zadaniem.
EN
New road Maputo bridge in Mozambique will connect the banks of Maputo Bay and it will be the bridge with the longest span in this continent. The north and south links, as well new roads and several minor bridges of the southern regions will be associated to the main bridge. The chosen design and construction problems due to this contract are also discussed.
PL
Wiszące mosty rurociągowe są konstrukcjami nietypowymi, znacznie odbiegającymi od konwencjonalnych drogowych mostów wiszących. Przedstawiony w niniejszej pracy przegląd stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że są to konstrukcje wyjątkowo lekkie i smukłe, w związku z czym są szczególnie wrażliwe na dynamiczne działanie obciążeń, takich jak na przykład oddziaływania wiatru. Ze względu na dużą różnorodność układów konstrukcyjnych, każdy projektowany wiszący most rurociągowy powinien być poddany indywidualnej analizie dynamicznej.
EN
Pipeline suspension bridges are unique structures, that significantly differ from classical highway suspension bridges. The paper presents a review of commonly used structural solutions, which indicates that pipeline suspension bridges are light and highly flexible structures. This leads to conclusion that they are especially sensitive to dynamic loads such as wind excitation, for instance. Due to the variety of suspension systems, each pipeline bridge requires an individual dynamic analysis.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie ostatnich prac autora związanych z projektowaniem i oceną skuteczności systemu monitorowania konstrukcji mostu podwieszanego i extradosed.
EN
The paper is a summary of the author’s recent work related to the design and assessment of the effectiveness of the monitoring system for cable stayed and extradosed bridges. A general description of the monitoring system of the extradosed bridge over the Vistula river near the city of Kwidzyn is presented, and examples of the results of the system are attached.
14
Content available remote Stalowe konstrukcje cięgnowe. Cz.1 Charakterystyka
15
Content available remote Analysis of Wind Stability of Cable-stayed Bridge with Single Cable Plane
EN
Taking Lanqi SongHua River Bridge as an example, this paper has made an analysis of the dynamic character, wind-resistant stability and flutter instability are analyzed, especially the analysis of the flutter stability at maximum double cantilever stage during construction phase. This paper analyzes the dynamic characters of the FE model of the whole bridge through response spectrum method to reap the natural frequency, the vibration modes and other parameters, and then checks the flutter stability. The results show that the bridge is very safe. The analysis method provides bases and references for the wind-resistant of Lanqi SongHua River Bridge.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody element skończonego do analizy właściwości dynamicznych mostu wiszącego na rzece Langi SongHua. Analizowano stabilność drgań, naturalną częstotliwość drań, wibracje odporność na porywy wiatru.
PL
Przedstawiono liczne przykłady konstrukcji cięgnowych (podwieszonych, extradosed i wiszących) zaprojektowanych w firmie konsultingowej Strasky, Husty and Partners Ltd. w Czechach i jej biurach zagranicznych. Przykłady te stanowią ilustrację rozwoju tych konstrukcji w okresie ostatnich ponad dwudziestu lat.
EN
Cable-stayed, extradosed and suspension bridges built according to SHP design in the Czech Republic, Spain and USA are described in terms of their architectural and structural solution and technology of the construction. Their architectural and structural arrangement was of these bridges was developed from their basic function- to bridge a natural obstacle or another man-made thoroughfare. Concrete and steel structures suspended in bridge axis or on their outer edges are discussed. Experimental testing of curved cable supported bridges is also presented.
18
Content available Most Brookliński - dzieło życia Roeblingów
PL
John Roebling, projektant i budowniczy mostu Brooklińskiego przez East River pomiędzy Nowym Jorkiem i Brooklynem, we wstępie do propozycji jego budowy w 1867 r. napisał: "Zakończona budowla, jeśli będzie zrealizowana zgodnie z moim projektem, stanie się nie tylko największym istniejącym mostem, ale największym inżynierskim dziełem kontynentu i wieku. Jej najbardziej widocznymi elementami będą wielkie pylony służące jako punkty orientacyjne dla obu miast i jednocześnie zyskają one status zabytku. Jako wielkie dzieło sztuki i udany przykład zaawansowanej inżynierii mostów konstrukcja ta zawsze będzie świadczyć o energii, przedsiębiorczości i bogactwie wspólnoty, która zagwarantuje jej wybudowanie".
19
Content available remote Identyfikacja parametrów mostu wiszącego na podstawie pomiarów eksploatacyjnych
PL
Przedmiotem badań były własności dynamiczne konstrukcji mostu stalowego nad ulicą Opolską w Krakowie. Identyfikację parametrów przeprowadzono na podstawie charakterystyk dynamicznych zmierzonych w warunkach obciążenia mostu ruchem pieszych. W celu zweryfikowania poprawności uzyskanych rezultatów zbudowano model elementów skończonych. Opracowany model dostrojono do modelu wyznaczonego metodą eksploatacyjnej analizy modalnej i zastosowano do analitycznego wyznaczenia częstotliwości drgań własnych konstrukcji mostu podwieszanego linami do pylonu.
EN
The research was carried out for the steel suspension bridge across Opolska street in Krakow. Parameter identification was carried out with the use of nonlinear system identification method on the basis of system responses to operational excitation resulting from pedestrian traffic. In order to verify the correctness of the obtained results, on the basis of the geometrical and material properties of the considered system, the finite elements model was created. The FEM model was updated through the comparison with model determined by the use of experimental modal analysis method and then applied to analytical evaluation of the considered suspension bridge natural frequencies.
EN
The article discusses the basic principles of operation of modern ground-based radar interferometer, constituting a part of the IBIS-S system, as well as its abilities to be applied in the surveys of the structure. This system assures high accuracy, continuous recording, and the simultaneous observation of numerous points, and therefore it is applicable to study the dynamics of objects. The article presents and discusses the results of measurements of vertical and torsional vibrations carried out on the pedestrian suspension footbridge. The conducted research confirms the accuracy and usefulness of the ground-based radar interferometer for measuring vibrations.
PL
Artykuł omawia podstawowe zasady działania nowoczesnego naziemnego radaru interferometrycznego, wchodzącego w skład systemu IBIS-S, oraz możliwości zastosowania go w pomiarach konstrukcji. System ten zapewnia wysoką dokładność, ciągłą rejestrację oraz jednoczesną obserwację wielu punktów, dzięki czemu znajduje zastosowanie do badania dynamiki obiektów. Artykuł prezentuje i omawia wyniki pomiarów drgań pionowych i skrętnych przeprowadzonych na kładce dla pieszych o konstrukcji wiszącej. Wykonane badania potwierdziły dokładność i przydatność naziemnego radaru interferometrycznego do pomiarów drgań.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.