Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 201

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chrom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Wiele pierwiastków chemicznych oraz ich związków ma szerokie zastosowanie w produktach dostępnych na rynku. Są obecne zarówno w produktach żywnościowych, preparatach leczniczych, jak i w kosmetykach. Na podstawie przeglądu literatury i danych producenta dokonano analizy ich aktywności oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z ich stosowania. Przeanalizowano też wpływ tych substancji na środowisko naturalne.
EN
A review, with 35 refs., of chem. elements and their comps. used in foods, drugs and cosmetics. Their activity, potential benefits and risks as well as environmental impacts were taken into consideration.
EN
The olefin polymerization catalysts constitute a large group of various compounds. Metallocene complexes are the largest part of this group. However, due to the instability at industrial plastics temperatures and the decomposition of complexes after MAO (or MMAO) activation, they have been partly replaced by non-metallocene compounds. This article concerns the studies on new non- metallocene precatalysts for the olefin polymerization and oligomerization. The report focuses on the structure and the catalytic activities of the complexes of chromium(III), vanadium(IV) and cobalt(II) with the following ligands: dipicolinate, 2-pyridinecarboxylate, oxalate, oxydiacetate, iminodiacetate, 2,2’- bipyridine, 4,4’-dimethoxy-2,2’-bipyridine, 1,10-phenantroline. These complex compounds are highly active precatalysts for olefin polymerization and oligomerization. The complexes: [Cr(dipic)2][Cr(bipy)(dipic)H20]-2H20 and [Cr(dipic) 2]Hdmbipy2.5H20 deserve special attention because they are new type of the precatalysts i.e. organic salt type complexes composed both of organic cations and anions. These compounds are not only interesting because of their structure but also because of their high catalytic activity.
4
Content available remote Domieszkowane katalizatory kobaltowo-molibdenowe do syntezy amoniaku
PL
Zbadano katalizatory kobaltowo-molibdenowe stanowiące alternatywę dla katalizatorów żelazowych do syntezy amoniaku. Określono wpływ stężenia związków cezu, chromu oraz potasu, zastosowanych jako promotory, na zawartość faz krystalicznych azotków kobaltu i molibdenu (Co₂Mo₃N i Co₃Mo₃N) w katalizatorach przed i po procesie syntezy amoniaku. Ustalono także wpływ stężenia promotorów na takie właściwości katalizatorów, jak aktywność katalityczna i wielkość powierzchni.
EN
The Co-Mo oxide catalyst was modified with Ce, Cr and K ions by an impregnation method and treated with NH₃ at 700°C for 5 h. The contents of promoters, phase compn. and sp. surface of catalyst were detd. The catalyst were used for NH₃ synthesis at 400°C and 10 MPa and then subjected to aging at 650°C for 12 h in order to assess their thermal stability. The effect of promoter concn. on the activity, sp. surface and content of cryst. phases of Co₂ Mo₃N and Co₃Mo₃N were detd.
PL
W przypadku chromu szczególnie ważne jest badanie jego specjacji z powodu dużej różnicy w toksyczności jego poszczególnych form chemicznych. Naturalnie chrom występuje na dwóch stopniach utlenienia: III i VI. Chrom na III stopniu utlenienia jest ważnym mikroelementem, natomiast Cr(VI) jest formą silnie toksyczną.
PL
W pracy opisano metodę oraz wyniki oznaczenia dwóch form specjacyjnych chromu w wodach, pochodzących z sześciu artezyjskich studni głębinowych, znajdujących się na terenie miasta Krakowa. Powodem celowości oznaczenia chromu w wodach głębinowych, przeznaczonych do spożycia są silnie zróżnicowane właściwości jonów chromu (III) i chromu (VI) szczególnie jeżeli chodzi o ich wpływ na organizm ludzki. Chrom(III) jest zaliczany do mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu. Chrom (Vl) ma negatywny wpływ, gdyż przypisuje się mu działanie mutagenne, a nawet kancerogenne. Jako metodę specjacyjnego oznaczania obu form jonów chromu wybrano katalityczno-adsorpcyjną woltamperometrię stripingową (CAdSV) połączoną z rejestracją katodowych woltamogramów techniką impulsej woltamperometrii różnicowej (DPV). Spośród wielu znanych metod instrumentalnych metoda DP CAdSV cechuje się największą precyzją, dokładnością i czułością pomiaru. Co szczególnie ważne próbki wody przeznaczone do analizy woltamperometryczej nie wymagają wstępnego przygotowania, w efekcie metoda spełnia rygorystyczne wymagania zielonej chemii analitycznej (ang. Green Analytical Chemistry).
EN
The publication describes the method and results of determination of chromium speciation forms in deep-water samples. The samples came from six deep wells located in the city of Cracow. The reason for the determination of chromium in water is the different properties of Cr(III) and Cr(Vl) ions, especially their effect on the human body. Chromium (III) is essential for the proper functioning and development of the organism. Chromium (VI) has a negative effect because it acts mutagenically and even carcinogenically. The catalytic adsorptive stripping voltammetry (CAdSV) has been chosen as the method of chromium quantitative determination. Differential pulse voltammetry (DPV) technique was used to record cathodic voltammograms. Among the many instrumental methods, the DP CAdSV is characterized by the highest precision, accuracy, and sensitivity of measurements. It is important that the water samples intended for this analysis do not require any preliminary preparation, so the method meets the requirements of Green Analytical Chemistry.
7
Content available remote Badanie akumulacji wybranych metali w wodzie z różnych ujęć rzeki Wisły
PL
Celem niniejszej pracy było zbadanie stężeń różnych ujęciach rzeki. Oznaczenie stężenia manganu i żelaza wykonano wykorzystując metodę absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA), a stężenie chromu oznaczono przy użyciu metody impulsowej woltamperometrii różnicowej adsorpcyjnej strippingowej (DP-AdSV) w układzie z elektrodą rtęciową jako elektrodą pracującą. Przeprowadzone badania nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń oznaczanych pierwiastków w wodzie. Szczególną uwagę zwrócono na próbkę wody pobraną tuż za miejscem zrzutu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki po awarii oczyszczalni ścieków „Czajka" w Warszawie, jednak nie wykazała ona odstępstw od normy. Uzyskane wyniki porównano z obowiązującymi normami.
EN
The aim of this work was to determine the chosen metals concentration in water derived from Vistula River in Cracow and Warsaw. Three water samples were collected from different parts of the river. Atomic Absorption Spectrometry (AAS) was used to determine the concentrations of manganese and iron, whereas measurements of chromium concentration were carried out using differential voltammetry in the system with the CGMDE electrode as a working electrode. The conducted research did not show that the permissible concentrations of the elements in water were exceeded. Particular attention was paid to the water sample collected just after the discharge site of untreated municipal sewage to the Vistula river after the failure of the "Czajka" sewage treatment plant in Warsaw, but it did not show any deviation from the norm. The obtained results were compared with the applicable standards.
8
Content available Teoretyczne badania katalizatora CrOx/SiO2
EN
The Phillips CrOx/SiO2 catalyst is one of the most commonly used system in the industrial production of high-density polyethylene (HDPE). This system has been extensively studied since decades, mainly by means of experimental techniques. However, the progress in determination of the nature of the chromium sites and understanding of surface reactions occurring has been rather not satisfying and many issues are still under debate. Among others, structure of the chromium oxide species on the surface of the reduced catalyst is not well defined. Likewise, the mechanism of the catalyst reduction and active site formation is not well established. Many experimental studies indicate that chromium exists on the surface of amorphous silica in a wide variety of different forms including monomeric, dimeric and polymeric species. Different oxidation states are also possible, as Cr(VI), Cr(V), Cr(IV), Cr(III), Cr(II) were detected. There is a general consensuses that Cr(VI) dominates at the surface after the catalyst preparation, while Cr(II) and Cr(III) are mainly formed after contact with a reducing agent, like ethylene or CO. Nevertheless, the detailed structure of these oxide species, as well as the active sites, is still strongly discussed. As experimental studies do not show a clear picture about the nature of silica-supported chromium catalyst, very helpful can be computational approach which can provide complementary information, not accessible by experimental techniques. In this short review we summarize the recent progress in the field of the Phillips (CrOx/SiO2) catalyst focusing on the most relevant theoretical papers that were published within last couple of years. We also highlight the need of applying advanced models if realistic theoretical description of the CrOx/SiO2 system is to be achieved. Additionally, different computational approaches in modeling of heterogenous catalysts are discussed.
EN
The aim of the study was to determine the effect of increasing doses of cobalt (0, 20, 40, 80, 160, 320 mg/kg d.m. of soil) on the total content of trace elements in soil after application of manure, clay, charcoal, zeolite and calcium oxide. The neutralizing substances were applied at 2% of the soil weight, and calcium oxide at a dose corresponding to one hydrolytic acidity. The content of the cobalt, cadmium, lead, chromium, nickel, zinc, copper, manganese and iron was determined in soil. The contamination of soil with cobalt and the application of neutralizing substances had significant effects on the total content of trace elements in soil In the series without substances, the soil contamination with cobalt increased the content of cobalt, lead, chromium, nickel and zinc in soil. All the neutralizing substances reduced the content of cobalt, manganese and iron in soil. The highest decrease in the cobalt content was observed in the series with manure, whereas the highest decrease in zinc occurred after addition of charcoal. The decrease in the content of the other metals (except nickel and lead) was observed in the pots with CaO and zeolite. The effect of other neutralizing substances depended on the trace element.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań siluminu podeutektycznego z dodatkiem chromu przeznaczonego do odlewania pod ciśnieniem. W charakterze stopu wyjściowego zastosowano silumin o składzie chemicznym zbliżonym do siluminu gatunku EN AC-46000. W celu wprowadzenia chromu do siluminu wyjściowego zastosowano zaprawę AlCr15. Ilość siluminu wyjściowego oraz zaprawy AlCr15 dobrano w proporcjach pozwalających na uzyskanie w stopie zawartości Cr około 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 i 0,5% wag. W ramach realizacji pracy zbadano zarówno silumin wyjściowy, jak również siluminy z dodatkiem chromu. Przedstawiono wyniki analizy termicznej i derywacyjnej ATD (ang. Differential Thermal Analysis – DTA), przeprowadzonej w celu zbadania procesu krystalizacji siluminów. Pokazano mikrostrukturę siluminów odlewanych do próbnika ATD oraz ciśnieniowo. Określono podstawowe właściwości mechaniczne siluminów odlewanych pod ciśnieniem. Przedstawione wyniki analizy ATD wykazały wpływ dodatku chromu na przebieg procesu krystalizacji badanego siluminu. Na krzywych ATD siluminu wyjściowego występują trzy efekty cieplne wywołane odpowiednio krystalizacją roztworu stałego α(Al), oraz dwóch eutektyk α + Al15(Fe,Mn)3Si2 + + β i α + Al2Cu + AlSiCuFeMnMgNi + β. Wprowadzenie chromu w ilości około 0,2% wag. spowodowało wystąpienie na krzywej derywacyjnej dodatkowego efektu cieplnego pochodzącego od krystalizacji fazy międzymetalicznej zawierającej chrom. Krystalizacja tej fazy zachodzi przed wydzielaniem się z cieczy dendrytów fazy α(Al). Analiza mikrostruktury siluminów odlewanych do próbnika ATD wykazała pojawienie się wydzieleń „nowej” fazy w siluminach zawierających 0,2% wag. lub więcej Cr. Wraz z pojawieniem się na krzywych ATD dodatkowego efektu cieplnego oraz „nowej” fazy w mikrostrukturze siluminu zauważono brak fazy Al15(Fe,Mn)3Si2. W siluminach odlewanych ciśnieniowo dodatek chromu również spowodował powstanie „nowej” fazy międzymetalicznej. Faza ta pojawia się przy zawartości około 0,3% wag. lub większej Cr. Ma ona morfologię zbliżoną do ścianowej. Wraz z podwyższaniem ilości chromu rozmiary tej fazy znacząco się zwiększają. Badania podstawowych właściwości mechanicznych siluminów odlewanych pod ciśnieniem wykazały, że dodatek Cr daje możliwość znaczącego podwyższenia głównie wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia względnego A. Pierwiastek ten w mniejszym stopniu wpłynął na podwyższenie twardości HB. Wartości umownej granicy plastyczności Rp0,2 siluminu wyjściowego i siluminów z podwyższoną zawartością chromu nie zmieniają się istotnie. Najwyższe właściwości mechaniczne uzyskano dla siluminów zawierających około 0,2 i 0,3% wag. Cr.
EN
The paper presents the results of studies of hypoeutectic silumin with a chromium addition used for pressure casting. A silumin with the composition similar to that of EN AC-46000 was used as the initial one. In order to introduce chromium into the initial silumin, an AlCr15 master alloy was applied. The amounts of the initial silumin and the AlCr15 master alloy were selected in the proportions making it possible to obtain about 0.1; 0.2; 0.3; 0.4 and 0.5 wt. % of Cr in the alloy. Both the initial silumin and the silumins with the chromium addition were examined. The results of the thermal and derivational analysis performed to investigate the silumins' crystallization process have been presented. The microstructure of the silumins cast into an DTA tester and under pressure has been demonstrated. The basic mechanical properties of the pressure cast silumins have been presented. The results of the DTA analysis showed an effect of the chromium addition on the course of the crystallization process of the examined silumin. Three thermal effects are present on the silumin's DTA curves, caused by the crystallization of the solid solution α(Al), and of two eutectics α + Al15(Fe,Mn)3Si2 + β and α + Al2Cu + AlSiCuFeMnMgNi + + β. The introduction of chromium in the amount of about 0.2 wt. % caused the presence of an additional thermal effect on the derivation curve, originating from the crystallization of the intermetallic phase containing chromium. The crystallization of this phase occurs before the precipitation of the dendrites of phase α(Al) from the liquid. The microstructure analysis of the silumins cast into the DTA tester showed the presence of precipitations of a “new” phase in the silumins containing 0.2% wt. Cr or more. With the occurrence of an additional thermal effect on the DTA curves as well as the “new” phase in the silumin's microstructure, the lack of phase Al15(Fe,Mn)3Si2 was observed. In the pressure cast silumins, the chromium addition also caused the formation of a “new” intermetallic phase, which occurs with the Cr content of about 0.3 wt. % or more. Its morphology is similar to a faceted one. With an increase of the chromium content, the size of this phase significantly increases as well. The investigations of the basic mechanical properties of the pressure cast silumins showed that the Cr addition makes it possible to significantly increase mainly the tensile strength Rm and the unit elongation A. To a lesser extent, this element caused an increase of the hardness HB. The values of the proof stress Rp0.2 of the initial silumin and the silumins with an increased chromium content do not change significantly. The highest mechanical properties were obtained for the silumins containing about 0.2 and 0.3 wt. % Cr.
PL
W pracy przedstawiono wpływ współspalania paliw alternatywnych w instalacji piecowej na zawartości Cr (VI) i Cr (III) w klinkierze portlandzkim. Stwierdzono, że utlenianie chromu (III) do chromu (VI) w piecu obrotowym uzależnione jest od współczynnika nadmiaru tlenu w strefie spiekania klinkieru oraz od stopnia substytucji węgla przez paliwo SRF (solid recovered fuels), wprowadzane przez palnik główny pieca obrotowego. Bilans chromu wykazał, że chrom wprowadzany był do badanej instalacji piecowej jako składnik akcesoryczny paliwa (55%) oraz namiaru surowcowego (45%). Wyprowadzany był jako pierwiastek śladowy w fazach tworzących klinkier portlandzki. Duża różnica bilansowa pomiędzy przychodem a rozchodem Cr wskazuje na akumulację chromu w badanej instalacji, gdzie współtworzy napiek na wymurówce ogniotrwałej pieca.
EN
The paper presents the influence of co-combustion of alternative fuels in the kiln on Cr (VI) and Cr (III) concentration in Portland clinker. It was found that the oxidation of chromium (III) to chromium (VI) in the rotary kiln depends on the stoichiometric ratio (λ) in the clinker sintering zone and coal substitution by SRF (solid recovered fuels) introduced by the main burner. The chromium balance showed that the chromium was introduced into the kiln as an accessory component of fuel (55%) and raw material (45%). It was removed as a trace element in the Portland clinker phases. A difference between the output and the input of Cr indicates the accumulation of chromium in the tested installation.
EN
In the paper, the permeability of polymer nanofiltration membranes was analysed. The studies were carried out for the model wastewater chromium (III) solutions at pH 4. The model wastewater chromium (III) solutions were included different concentrations of NaCl, Na2SO4, and CrCl3 . It was found that on the membrane permeability is influenced by their morphology and electrostatic properties, regardless of the composition of the feed. The negative charge of the DL membrane was limited by the polarization of the membrane and the osmotic effect. This had a beneficial effect on the permeability of the DL membrane. It positively influenced the permeability of the membrane. For the HL membrane, it does not have a surface charge under the process conditions, and the electrostatic effect is not observed. The formation of the polarization layer and the osmotic effect is limited only to a small extent by the Donnan effect. Thus, a significantly higher permeability drop for the separated salt of solutions was observed for the HL membrane, despite its looser structure. In the case of the CK membrane, it increased the polarization of the membrane, because, under the process conditions, the membrane was positively charged. This caused a reduction in membrane permeability, practically excluding its use as a nanofiltration membrane for concentrating chromium in salt solutions. The presence of small amounts of chromium in the solution containing a fixed concentration of chlorides and sulphates resulted in a slight increase in the permeability of the DL membrane to the solutions of the salts themselves. In the case of the HL membrane, this relationship was not observed. In the case of both membranes, an increase in chromium concentration caused a constant, slow decrease in permeability.
PL
W pracy przeanalizowano przepuszczalność polimerowych membran nanofiltracyjnych. Badania przeprowadzono dla modelowych roztworów ścieków chromowych o pH 4, zawierających różne stężenia NaCl, Na2SO4 oraz CrCl3 . Stwierdzono, że bez względu na skład nadawy, przepuszczalność membran zależy od ich morfologii oraz właściwości elektrostatycznych. Ujemny, w warunkach procesu, ładunek membrany DL ograniczał polaryzację membrany oraz efekt osmotyczny, co korzystnie wpływało na jej przepuszczalność. W przypadku membrany HL, w warunkach procesu nie posiada ona ładunku powierzchniowego, więc nie obserwuje się efektu elektrostatycznego. Powstawanie warstwy polaryzacyjnej i efektu osmotycznego tylko w nieznacznym stopniu jest niwelowane przez efekt Donnana. Zatem w przypadku membrany HL, mimo jej otwartej struktury, obserwowano znacznie wyższy spadek przepuszczalności dla separowanych roztworów soli. W przypadku dodatnio naładowanej w warunkach procesu membrany CK występowało zwiększenie polaryzacji membrany oraz obniżenie jej przepuszczalności. Praktycznie wykluczające użycie membrany CK jako membrany nanofiltracyjnej do zatężania chromu w roztworach soli. Obecność niewielkich ilości chromu w mieszaninie zawierającej ustalone stężenie chlorków i siarczanów powodowała nieznaczny wzrost przepuszczalności membrany DL w stosunku do roztworów samych soli. W przypadku membrany HL takiej zależności nie obserwowano. W przypadku obu membran wzrost stężenia chromu powodował stały, powolny spadek przepuszczalności.
13
Content available remote Wpływ domieszek kilku metali na właściwości krzemianu trójwapniowego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków ZnO, MgO, Al2O3, Cr2O3 i 2% MgO + 2% Al2O3, odpowiadający syntetycznemu alitowi. Największą wytrzymałość miał zaczyn z C3S zawierający cynk, po 28 dniach z dodatkiem 2% ZnO; wynoszącą 101 MPa. Znacznie mniejszą wytrzymałość miały próbki z dodatkiem Al2O3, a najmniejszą miał zaczyn z C3S + 1% Cr2O3. Na drugim miejscu po cynku lokuje się "syntetyczny" alit, który zapewnia dużą wytrzymałość po 1 i 2 dniach, a taką samą jak 3% dodatek ZnO po 7 dniach. Dobrą wytrzymałość daje także dodatek 2% MgO, z wyjątkiem krótkich czasów dojrzewana. Mikrokalorymetria wykazała, że występuje dobra korelacja ciepła hydratacji z wytrzymałością, aczkolwiek nie ma korelacji okresu indukcji, który jest długi w przypadku cynku, natomiast zaczyn C3S + ZnO ma po 1 dniu dużą wytrzymałość. Badania mikrostruktury zaczynów wykazały, że cynk nie jest równomiernie rozmieszczony w kryształach krzemianu trójwapniowego, są kryształy, które w ogóle nie zawierają cynku. Spowodowało to podobne zróżnicowanie w fazie C-S-H; faza ta zawierająca cynk ma nietypową morfologię.
EN
In the paper the experimental results of the influence of ZnO, MgO, Al2O3 Cr2O3 and 2% MgO + 2%Al2O3 addition to C3S, the last one corresponding to synthetic alite, on the properties of these solid solutions are presented. The highest compressive strength had the paste of C3S + ZnO, after 28 days equal to 101 MPa. Significantly lower strength had the specimens with Al2O3 and the lowest the paste of C3S+ 1% Cr2O3. On the second place after zinc was the paste of “synthetic” alite which had the high strength after 1 and 2 days and the same as the sample of C3S + 3% ZnO after 7 days. Good strength the specimens of C3S + 2% MgO are also assuring, with exception of the short period of curing. The microcalorimetry had shown the good correlation of the heat of hydration with strength, however, there was no correlation of the induction period time with early strength of the paste from C3S + ZnO. Simultaneously the observation of the pastes microstructure had shown that zinc is not uniformly distributed among the tricalcium silicate crystals; there are particles which do not contains zinc. The similar differentiation of C-S-H phase was observed; this phase containing zinc has the untypical morphology.
14
EN
The aim of the study was to determine the content of copper, manganese and chromium in white and red wines available on Polish market. The results have been compared with similar studies of other researchers as well as with the recommendations regarding dietary intake of analysed elements. Statistical analysis showed that there was a statistically important difference in manganese and copper content between the two groups of wines.
15
Content available remote Sorpcja jonów Cr(VI) na powierzchniowo modyfikowanych zeolitach naturalnych
PL
Dokonano przeglądu literatury na temat modyfikacji naturalnych zeolitów kationowymi surfaktantami organicznymi i ich zastosowań w procesie sorpcji jonów Cr(VI). Omówiono mechanizm sorpcji HDTMA na materiałach zeolitowych oraz metody analizy modyfikowanych powierzchni. Dyskusję efektywności modyfikacji oparto na analizie termicznej (DTA, TG) oraz widm FTIR i FT Ramana. Omówiono mechanizm sorpcji jonów Cr(VI) na modyfikowanych zeolitach oraz metody analizy (XRD, spektrofotometria MID). Porównano efektywności sorpcji jonów chromu(VI) na modyfikowanych naturalnych zeolitach.
EN
A review, with 69 refs., of methods for modifying zeolites with cationic surfactants and methods used for anal. of modified materials. An impact of the modifications on sorption efficiency was also presented.
PL
Współczesne metody spektroskopowe i elektrochemiczne nie zawsze pozwalają na oznaczanie pierwiastków toksycznych takich jak chrom(VI) w bardzo niskim zakresie stężeń. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie technik zatężania analitów. Jedną z najczęściej stosowanych technik wzbogacania jest ekstrakcja do fazy stałej. Istotne jest odpowiednie dobranie adsorbentu (fazy stałej). W pracy przebadano możliwość adsorpcji jonów chromu(III) oraz chromu(VI) na nanoporowatym tlenku glinu. Przeprowadzono odpowiednią modyfikację tlenku glinu z wykorzystaniem (3-mercaptopropyl)trimetoksysilanu (MPTMS) mającą na celu wprowadzenie grup tiolowych zdolnych do kompleksowania jonów metali. Przebadano wpływ środowiska reakcji na proces adsorpcji. Efekt modyfikacji adsorbentu weryfikowano z zastosowaniem techniki rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii (EDXRF). Pomiary stężenia jonów chromu(III) oraz jonów chromu (VI) prowadzono z wykorzystaniem emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP OES).
EN
Modern spectroscopic and electrochemical methods do not always allow the determination of elements toxic to a very low concentration range, such as chromium (VI). Therefore, analytical concentration techniques are used, and one of the most commonly used is solid phase extraction. In this method, it is important to choose the appropriate adsorbent (solid phase). The study investigated the adsorption of chromium (III) and chromium (VI) ions on nanoporous alumina. An appropriate modification of aluminum oxide was carried out using (3-mercaptopropyl) trimethoxysilane (MPTMS) to introduce thiol groups capable of complexing metal ions. The influence of the reaction environment on the adsorption process was tested. The effect of adsorbent modification was verified using energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF). Measurements of chromium (III) ions and chromium (VI) ions were carried out using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES).
PL
W pracy została opisana nowa metoda analizy specjacyjnej związków chromu na poziomie śladowym z użyciem techniki łączonej LC-ICP-MS zgodnie z normą PN-EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków. Obie formy chromu, Cr3+ i Cr6+, zostały rozdzielone w kolumnie anionowymiennej PRP X-100, 250 x 4,1 mm (10 μm) w czasie 10 min. Dokładność proponowanej metody została potwierdzona przez odpowiednie pomiary walidacyjne. Wartości granic wykrywalności wyznaczone dla tej metody wyniosły 3,8 ng/L dla Cr3+ oraz 2,2 ng/L dla Cr6+.
EN
The paper presents a new method of the speciation analysis of chromium by LC-ICP-MS hyphenated technique at the trace level in accordance with EN 71-3 Safety of toys – Part 3: Migration of certain elements. Both forms of chromium, Cr3+ and Cr6+, were separated in the anion exchange column PRP X-100, 250 x 4.1 mm (10 μm) during 10 minutes. The accuracy of the proposed method has been confirmed by appropriate validation measurements. The detection limits determined for this method were 3.8 ng/L for Cr3+ and 2.2 ng/L for Cr6+.
PL
Frakcjonowanie chemiczne jest powszechnie stosowane do oceny mobilności i biodostępności metali ciężkich obecnych w stałych próbkach środowiskowych. Choć wynik frakcjonowania chemicznego może być determinowany sposobem przygotowania próbek do badań, w przypadku prac dotyczących oceny środowiskowych skutków zanieczyszczenia chromem to zagadnienie jest często niedoceniane. Celem tych badań była ocena wpływu sposobów przygotowania próbek na wyniki frakcjonowania chemicznego chromu zdeponowanego w osadach rzecznych zanieczyszczonych ściekami garbarskimi. Uwagę skoncentrowano na ocenie wpływu suszenia i rozdrobnienia osadów. Frakcjonowanie prowadzono zgodnie z procedurą Tessiera, umożliwiającą podział zawartości chromu na pięć frakcji o różnej mobilności i biodostępności (jonowymienną, węglanową, tlenkową, organiczną i pozostałą). Wykazano, że rozdrabnianie osadów nie jest właściwym sposobem przygotowania próbek do badań ponieważ zmienia znacząco wyniki frakcjonowania i tym samym może prowadzić do błędnej oceny mobilności i biodostępności chromu zdeponowanego w osadach rzecznych. Suszenie osadów w zakresie temperatur 20–105 °C nie zmienia pierwotnej dystrybucji chromu między fazy biogeochemiczne.
EN
Chemical fractionation is generally used to assess the mobility and bioavailability of heavy metals present in solid environmental samples. Although fractionation results are determined by sample pretreatment methods, authors of publications usually disregard this issue and study exclusively the distribution of metals among biogeochemical phases. The aim of this work was to assess the effect of preparation of samples on results of chemical fractionation of chromium deposited in river sediments contaminated with tannery wastes. Attention was focused on the evaluation of the effect of drying and grinding of sediments. Fractionation was carried out according to the procedure of Tessier which makes it possible to divide total chromium content into five fractions of different mobility and bioavailability (ion-exchange, carbonate, oxide, organic and residual fractions). It has been found that sediment grinding is not an appropriate method of sample pretreatment, because it significantly changes fractionation results and thus it can lead to an incorrect assessment of mobility and bioavailability of chromium deposited in river sediments. Drying of the sediments at a range of 20–105 °C does not change the original distribution of chromium among biogeochemical phases.
EN
This paper presents an experimental analysis, which was carried out to evaluate the addition of nitrogen as an element complementing a chemical composition used for such cast parts. It has been demonstrated that nitrogen is very advantageous in the process of austenitizing and quenching, improving the stability and homogeneity of the alloy structure. Plates used as a lining of rotary mills operating in cement plants are castings, which acquire their properties mainly through proper heat treatment. Together with an appropriate microstructure and chemical composition, correct heat treatment allow to improve the wear resistance and significantly reduce the abrasive corrosion. Extensive investigations enabled establishing an optimum nitrogen content in the chemical composition of thick-walled castings used in cement industry. Results of experiments, managed for the steel of ledeburate type containing 0.8–1.2% of carbon, have found that the optimal level of nitrogen is in the amount of 0.07–0.10%. The proposed modification helped to reduce the amount of an expensive chromium, increase the hardness of the material (by about 2 HRC to 4 HRC), and to achieve the uniform microstructure and hardness, which noticeably improved the lifetime of the rotary mills plates.
20
PL
Celem pracy było oznaczenie zawartości chromu, z uwzględnieniem jego specjacji, w potoku Kluczwoda. Kryterium decydującym o wyborze oznaczonego pierwiastka jest jego silny wpływ na zdrowie człowieka. (Dodatkowo, w stosunkowo niedalekiej odległości od miejsca poborów próbek znajdują się zakłady przemysłowe, które mogłyby mieć wpływ na podwyższoną zawartość chromu w potoku). Ze względu na niskie stężenie oznaczonego pierwiastka zdecydowano się na dokonywanie pomiarów techniką woltamperometryczną.
EN
The purpose of this work was to determine chromium content, taking into account it’s chemical speciation, in water samples from the Kluczwoda stream. The reason to choose content of this specific element was its big influence on men’s health. (Moreover, there is industrial factories nearby, which could have impact on chromium content in the stream.) Regarding probable low chromium concentration in samples the voltammetry method was used.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.