Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  colorimetry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper describes how CIE colour fidelity index Rf values are correlated with CIE Ra colour rendering index values for typical FL fluorescent lamps. The results shows that for broad band FL lamps Rf doesn’t introduce drastically changes in relation to Ra values. The other situation is with narrow band FL lamps whose spectral power distribution was designed for achieving of high Ra value. At that case there is no correlation between Ra and Rf.
PL
W artykule przedstawiono badania nad zależnością wskaźnika wierności barwy CIE Rf od wskaźnika oddawania barw CIE Ra dla standardowych lamp fluorescencyjnych (świetlówek) FL. Wyniki pokazują, że dla szerokopasmowych świetlówek, wskaźnik Rf nie wprowadza drastycznych zmian w stosunku do wartości Ra. W przypadku wąskopasmowych lamp FL, tj. takich których rozkład widmowy został zaprojektowany w celu osiągnięcia wysokiej wartości Ra pomimo faktu iż wizualnie ich światło nie oddaje perfekcyjnie barw, wartość wskaźnika Rf nie koreluje z Ra.
PL
W artykule zaprezentowano dwie metody prognozowania przesunięcia punktu chromatyczności Δu’v' zachodzącego w trakcie eksploatacji źródeł LED. Zmierzone w trakcie eksploatacji LEDa rozkłady widmowe mocy promienistej, zostały użyte w metodzie prognozowania bazującej na modelowaniu rozkładu mocy promienistej oraz metodzie regresji nieliniowej opierającej się na wartości współrzędnych położenia punktu chromatyczności u',v'. Zamieszczono porównanie wyników predykcji zmian położenia punktu chromatyczności wybranymi metodami. W celu weryfikacji dokładności wyników uzyskiwanych przy użyciu obydwu modeli przeprowadzono predykcję wartości Δu’v' dla czasu eksploatacji LEDa wynoszącego 9200 h. Wartości otrzymane przy użyciu nieliniowej regresji zmiany u',v' charakteryzują się wyższą dokładnością od uzyskanych modelowaniem rozkładu widmowego LED.
EN
The chromaticity shift Δu'v in white LEDs are occurring during the exploitation of this type of light sources. The spectral power distributions measured during LED exploitation can be used for calculation of chromaticity shift. Due to long LED lifetime is important to have mathematical methods which could predict their chromaticity shift. The article presents the method of white LED chromaticity shift prediction. The method was based on nonlinear regression of chromaticity coordinates u'v' by R software. For compaction was taken chromaticity shift prediction by modeling the spectral power distribution of LEDs described in the paper Qian C.; Fan J.; Fan X.; Zhang G.: “Prediction of lumen depreciation and color shift for phosphor-converted white light-emitting diodes based on a spectral power distribution”. The chromaticity shift values obtained using non-linear regression of u'v' are given with higher accuracy than obtained by modeling the spectral power distribution of LEDs. It is worth noting that methods of chromaticity shift prediction can be also used to determine the durability of LED’s luminous flux, color rendering and efficacy.
EN
Cross-dating of bricks and mortars from historical building, through thermal (TL) and optically stimulated (OSL) luminescence have achieved good accuracy and precision. However this approach is, in many cases, not exhaustive especially for buildings with different construction phases closely temporally spaced to each other. The uncertainties of experimental data added to the reuse of old bricks and/or the presence of mortars applied on restorations represent the main limits to obtain the complete chronology. In the case of the Convento de S. Francisco (Coimbra, Portugal), the dating results were crossed with the stratigraphic study of the building, mineralogical characterization by XRD and colorimetric data of the mortar samples. Thanks to luminescence ages, mineralogical composition and color specification, two phases of construction were identified: the first from the 17th century and the first half of the 18th century and the second from the second half of the 18th century to the first half of the 19th century. These results were confirmed by mineralogical characterization and colorimetric measurements of mortars that identify two different types of materials in aggregate/binder ratio terms and superficial optical characteristics.
4
Content available Kamienie milowe w chemii klinicznej
EN
Clinical chemistry is the science on the border of the two disciplines: medicine and chemistry. It is defined as the application of the chemistry in the study of biological samples in order to diagnose, treat, cure diseases as well as in monitoring and prognosis [1]. Development of clinical chemistry is dated on the 19th century. Biuret test, and a method for detection of sugar in the urine were then described, also blood gases were extracted [13, 17]. In the mid of 19th century blood could be analyzed for the presence of potassium, sodium, phosphorus and calcium [31]. In the second half of 19th century Duboscq built first colorimeter. This model was widely adapted in laboratories and was in use till the 20-ties of 20th century [44]. Colorimetry also became the most popular technique in the clinical chemistry. In the 80ties of 19th century was developed a method for estimating the concentration of creatinine and detection of bilirubin [36, 39]. Increasing number of available laboratory tests resulted in the separation laboratory diagnostic as a distinguish branch of science. At the beginning of 20th century has been introduced quantitative analytical methods for determination of ammonia, urea, creatinine, cholesterol, uric acid, nitrogen, phosphorus, and chloride in biological fluids as well as measurements of blood gases. In 1930 was introduced clinical enzymology with the first method for assessing the activity of alkaline phosphatase. In the mid of 20th century in the medical laboratories routinely were measured amylase, lipase, acid and alkaline phosphatase, phosphocreatine kinase, alanine and asparagine aminotransferases [78, 79]. Development of electrical engineering and computing resulted with intensive development of laboratory instruments. First automated spectrophotometer was invented in 1957 (Autoanalyzer, Technicon company). In 1970, Automatic Clinical Analyzer f. Du Pont was able to perform determinations in any configurations not as so far in the series [99].
PL
W pracy przedstawiona została krytyczna analiza wymagań oraz metod służących do określania jakości oddawania barw powierzchni testowych oświetlanych źródłami światła używanymi współcześnie do ogólnych celów oświetleniowych. Wykazano, że metoda określania ogólnego wskaźnika oddawania barw Ra, może w przypadku niektórych źródeł typu LED, prowadzić do niejednoznacznych i mylnych wniosków dotyczących jakości oddawania barw przez te źródła.
EN
The paper presents the critical analysis of the requirements and methods for determining the color rendering of the test surface illuminated by general lighting lamps. It has been shown that the general color rendering index Ra, may result in some type of LED sources, misleading conclusions on the color quality of some light sources.
PL
Urządzenia z wyświetlaczami LCD lub OLED są coraz bardziej powszechne. Smartfony, tablety, notebooki, telewizory, infokioski wykorzystują dynamiczną prezentację treści poprzez ekrany wykorzystujące technologię diod organicznych lub ciekłokrystaliczną. Niezależnie od technologii istotne jest, aby urządzenie właściwie prezentowało treści barwne, niezależnie od sposobu obserwacji ekranu. W artykule zaprezentowano badania wybranych urządzeń przenośnych z ekranami w technologii LCD i OLED pod względem analizy rozkładu widmowego i parametrów kolorymetrycznych w funkcji kąta obserwacji ekranu. Analiza uzyskanych wyników pozwoli ocenić, czy tego typu urządzenia można zastosować do opracowania nowoczesnych opraw oświetlenia awaryjnego o zmiennej treści.
EN
Nowadays devices with LCD or OLED displays are becoming more common. Smartphones, tablets, notebooks, TVs, kiosks utilize a dynamic presentation of content through the screens using the technology of organic diodes or liquid crystal. Regardless of the technology, it is important that the device correctly presented color content, independently of the observation of screen. The paper presents a study of selected mobile devices with screens in the LCD and OLED technology in terms of the analysis of the spectral distribution and colorimetric parameters as a function of angle of observation of the screen. Analysis of the results will allow assessing whether this type of device can be used to develop a modern emergency lighting with variable content.
7
Content available remote Pomiary kolorymetryczne wybranych monitorów komputerowych
PL
Pewne cechy fotometryczne monitorów, w tym zdolność odwzorowania barw są istotną przesłanką, kwalifikującą dany monitor komputerowy do określonych zadań. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych monitorów, stosowanych jako wyświetlacze w zestawach komputerowych. Badaniami objęto stosowany jeszcze monitor typu CRT, monitory LCD z podświetlaniem matrycy typu świetlówkowego oraz nowoczesne monitory LCD z podświetleniem matrycy za pomocą diod LED. Aktualnie producenci monitorów komputerowych stosują 32-bitową paletę kolorów. Oznacza to, że monitor komputera jest w stanie wyświetlić 16,8 miliona różnych odcieni kolorów, łącznie z ich przeźroczystością. Wytypowane do badań monitory (technologia CRT, LCD oraz LED) zostały sprawdzone pod względem zgodności wyświetlanych barw z odpowiednikami występującymi w naturze. Użyty w badaniach analizator barw (wykorzystujący metodę kolorymetryczną, której celem jest pomiar składowych trójchromatycznych, pozwalających na wyznaczenie współrzędnych chromatyczności x, y badanej barwy) wykorzystano do pomiarów parametrów: pola barw (gamutu), równomierności podświetlania, krzywej gamma oraz równomierności temperatury barwowej. Pole barw (gamut) danego monitora jest obszarem (trójkątem) znajdującym się w przestrzeni kolorów, którego wierzchołki określone są skrajnymi barwami podstawowymi. Kształt gamutu, wyznaczony za podstawie współrzędnych standardu obowiązującego w Europie PAL/SECAM. Właściwości kolorymetryczne badanych monitorów oceniano na podstawie pomiarów pól gamutowych, pomiarów równomierności podświetlania matrycy, temperatury barwowej bieli oraz wyznaczonych krzywych gamma.
EN
Some features of photometric monitors, including the ability to color reproduction, are an important consideration qualifying the display for specific tasks. The paper contains the results of the survey colorimetric measurements of several monitors, used today as displays on computers. Domain of study included yet used a CRT monitor, LCD display with fluorescent backlight matrix and modern LCD display with LEDs. Currently, manufacturers of computer monitors use 32- bit color. This means that the computer monitor is able to display up to 16.8 million different shades of colors, including their transparency. Selected for study monitors (CRT technology , LCD and LED) have been tested for color display of naturally occurring counterparts. Used in studies of color analyzer (using a colorimetric method , the aim of which is to measure the chromaticity components , allowing for the appointment of the chromaticity coordinates x, y color test) was used to measure parameters : color box (gamut) , uniformity of illumination , the gamma curve and color temperature uniformity .Field of colors (gamut) of the monitor is the area (triangle) located in the color space whose vertices are defined extreme primaries . The shape of the gamut , designated for coordinates of the current European standard PAL / SECAM. The colorimetric test monitors were evaluated on the basis of measurements on gamut’s field, measuring uniformity of backlight matrix, the color temperature of the screen and determined of gamma curves.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych próbek lotnych popiołów powstających podczas spalania węgla w kotłach energetyki zawodowej. Pomiary kolorymetryczne zrealizowano za pomocą spektrofotometru UV-Vis wyposażonego w sferę integrującą do rejestracji promieniowania rozproszonego. Następnie na podstawie modelu CIE Lab dokonano obliczeń parametrów L, a, b opisujących jasność próbek oraz barwy chromatyczne. Stwierdzono liniową zależność pomiędzy jasnością a zawartością niewypalonego węgla w badanych próbkach, a tym samym potwierdzono możliwość oceny zawartości węgla w lotnych popiołach na podstawie badań kolorymetrycznych. Na wynik pomiaru w nieznaczny sposób wpływa obecność w próbce substancji o zabarwieniu czerwonym, opisywanym parametrem a w modelu CIE Lab.
EN
The article presents the results of colorimetric measurements of samples of fly ash, originating during coal combustion in professional power boilers. Colorimetric measurements were realised using a UV-Vis spectrophotometer, equipped with an integrating sphere for the scattered radiation registration. Then, based on the CIE Lab model, the calculations of the L, a, b parameters describing the brightness of samples and chromatic colours were performed. A linear correlation was found between brightness and unburned coal content in research samples, which confirmed the possibility of the assessment of coal content in fly ash, based on colorimetric research. Measurement results are slightly influenced by the presence in the sample of a substance of a red colour, described by a parameter in the Lab model.
PL
Metody pomiaru barwy w żywności to rozległy temat. Aby zrozumieć ich ideę, niezbędna jest wiedza spoza zakresu technologii żywności. Artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi podstawowych zagadnień związanych z barwą i systemami wizyjnymi, a także przedstawienie metod analizy sensorycznej oraz instrumentalnej wykorzystywanych w pomiarach barwy artykułów spożywczych.
EN
Methods of measuring food color is a vast subject. To understand the concept of them requires knowledge outside the scope of food technology. Article explains the basics issues of color and visual systems, and presents methods of sensory analysis and instrumental measurements of color used in food products.
PL
W niniejszym artykule opisano wyniki badania wpływu struktur rastrowych na podstawowe cechy wielobarwnej odbitki wielotonalnej mogące zmieniać wrażenia barwne wywoływane przez światło od niej odbite, przy ustalonych pozostałych parametrach procesu wykonania odbitki. W pierwszej kolejności przeanalizowano wpływ algorytmu rastrowania na cechy kolorymetryczne wielotonalnych pól pierwszorzędowych uzyskanych w różnych technologiach drukowania. Następnie zbadano w jaki sposób różne struktury rastrowe wpływają na podstawowe cechy (długości krawędzi, powierzchnie ścian i objętości) obszarów barw odtwarzalnych (ang. color gamut) wybranego procesu drukowania w różnych przestrzeniach metrologicznych związanych z barwą: CIEXYZ, CIELAB oraz CIECAM02.
EN
The article describes results of the research work on the influence of screening structures on basic properties of halftone color prints which may change colour impressions evoked by light reflected from the prints with other fixed parameters of print preparation process. In the first place, the author analyzes the impact of screening algorithm on calorimetric properties of halftone primary colors obtained by various printing techniques. Next the author examines how different halftone screening structures affect basic properties (edge length, wall surface and capacity) of color gamut of selected printing process in different metrological spaces connected with the color: CIEXYZ, CIELAB and CIECAM02.
EN
Purpose: The subject of the presented research was reactive plasma generated by circular vacuum-arc sources used for deposition of thin hard coatings. Design/methodology/approach: Experimental investigations on spatial distribution of ionized and excited plasma components were performed with the use of the optical emission spectroscopy. Quantitative analysis of microdroplets distribution was carried out using measuring optical microscope supplied with the numerical image analysis system. Findings: Based on the obtained radial distributions of volatile and condensed components the general picture of plasma flow emitted by a single circular arc source was reconstructed. Radial distributions of analysed emitting elements and analysed fractions of microdroplets showed layered structures that depended on the discharge conditions. Research limitations/implications: The spectral method used for the reconstruction of concentration distributions of ionised and excited plasma components generated by a single circular arc source could not be used for reconstruction of such distributions in the vacuum chamber of the industrial device. Originality/value: The carried out investigations showed that the differences in spatial distributions of plasma active elements determine the uniformity of crystallization conditions in vacuum-arc deposition processes performed in large-scale multi-source industrial devices.
12
Content available remote Pomiar barwy za pomocą detektora o nieznormalizowanych czułościach widmowych
PL
Typowy kolorymetr trójbodźcowy jest wyposażony w głowicę pomiarową, która posiada zestaw fotodetektorów o czułościach widmowych dopasowanych do kolorymetrycznego obserwatora normalnego. Dzięki temu możliwy jest bezpośredni pomiar składowych trójchromatycznych. W artykule przedstawiono rozwiązanie kolorymetru, w którym wartości zmierzone za pomocą fotodetektora o nieznormalizowanej czułości widmowej są przeliczane na układ kolorymetrycznego obserwatora normalnego.
EN
Typical trichromatic colorimeter has three photodetectors with spectral sensitivities closed to color matching functions. It allows to directly measure normalized tristimulus values. This paper describes colorimetric system with photodetectors with non-standard spectral sensitivities. Obtained tristimulus values are recalculated into standard colorimetric observer color space.
EN
In this work the inference performed on DNA molecules is considered. The process known as self-assembling of DNA strands is fundamental to achieve longer chains of molecules encoding knowledge base. By proper organization of this process any logic operations can be accomplished. In particular, systems based on decision trees may be easy assembled. A severe problem of nano-systems is to provide communication between nano-world and real-world. To solve this problem it is proposed to make use of colorimetric change phenomenon. Here an inference procedure is proposed that allows to check the knowledge base in form of decision tree. Although DNA strands react in the nano-world, due to optical read-out the inference result is attained quickly and easy. Thus, complicated and expensive operations of genetic engineering laboratory are eliminated.
EN
Nitrate poisoning occurs when nitrite is absorbed into the blood, where it changes the red-colored blood pigment, called hemoglobin, to methemoglobin. Hemoglobin carries oxygen from the lungs to the other tissues, but methemoglobin cannot carry oxygen. Poisoning occurs when the methemoglobin concentration in the blood stream is so high that the oxygen carrying capacity of the blood is reduced to a critical level. Over the years nitrate contamination has acquired alarming proportions due to seepage of nitrates of fertilizers into the soil. Though several methods of monitoring nitrate concentration have been devised with some success, there is still a persistent need for devising easily deployable and in-situ techniques for monitoring nitrates in groundwater. Fiber optic techniques are capable of meeting these requirements, besides offering several other important advantages. Fiber optic nitrate detection sensors have thus become quite attractive and are currently being investigated to address the high costs associated with the existing nitrate concentration monitoring procedures. This paper describes fiber optic interrogator for in-situ nitrate detection in groundwater based on colorimetry technique.
EN
This paper demonstrates the possibility of using counter-propagation neural networks to identify the combinations of dyes in textile printing paste formulations. An existing collection of 1430 printed samples produced with 10 dyes was used for neural network training. The reflectance values served as input data and the known concentrations of single dye or two dyes were used for printing each sample. Some variations of neural network parameters were tested to determine the best model, and a cross-validation method was used to estimate the generalization error. Also, some modifications of input and output data were made to improve the learning capabilities.
PL
Praca ta pokazuje możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych w celu identyfikacji kombinacji barwników stosowanych w druku tekstylnym - do opracowania pasty. W celu przetestowania sieci neuronowej wykorzystano zbiór 1430 zadrukowanych próbek uzyskanych przy użyciu 10 barwników. Jako dane wejściowe zastosowano wartości współczynnika odbicia. Użyto znanych stężeń jednego lub dwóch barwników do zadrukowania każdej z próbek. Aby określić najlepszą metodę badano pewne zmienności w parametrach sieci neuronowej, przeprowadzono również odpowiednie testy w celu oszacowania błędu ogólnego. Wprowadzono pewne modyfikacje danych wejściowych i wyjściowych umożliwiające ulepszenie zdolności „uczenia się” sieci neuronowych.
PL
Szacowanie niepewności standardowej zgodnie z zaleceniami Przewodnika ISO w przypadku parametrów kolorymetrycznych wyliczanych ze zmierzonych danych spektralnych może nastręczać spore trudności i jest upraszczane przy założeniu wartości współczynników korelacji 0 lub 1. Zaproponowana alternatywna metoda oparta na komputerowym przeszukaniu zbioru wszystkich możliwych wyników przy wszystkich możliwych odchyleniach danych spektralnych w celu znalezienia najgorszego przypadku przynosi obiecujące rezultaty i ukazuje ścisłe zależności pomiędzy niepewnościami danych spektralnych a maksymalnymi "niepewnościami" parametrów kolorymetrycznych.
EN
Estimation of standard uncertainty in case of colorimetric parameters calculated from measured spectral data can be tricky when applying ISO GUM recommendations and is simplified by assuming correlation coefficients to be equal either 0 or 1. Proposed alternative method which is based on computer-aided searching for the worst case in set of all possible deviations in spectral data gives promising results and shows strict relations between uncertainties of spectral data and the highest "uncertainties" of colorimetric parameters.
18
EN
The effect of pulsed laser radiation applied for surface cleaning of historical paper samples from the 17th c. and also samples of newly made paper was investigated by means of measurement of the colorimetric parameters: lightness L*, chromaticity C* and yellowness G. For production of the new paper samples the same method and material (linters cellulose) as used in the past were adopted. An artificial sample contamination was simulated by a mixture of charcoal powder with dust. Surface cleaning was performed by means of a Nd:YAG laser (6 ns pulsewidth) at wavelengths from UV, visible, and near IR ranges (355, 532, and 1064 nm). The laser fluence was selected from the range between the ablation and damage thresholds (0.3-0.9 J/cm/sup 2/) of the substrate materials. The absolute differences Delta L*, Delta C* and Delta C indicate that the smallest changes of the original color parameters and the most effective surface cleaning occurred at 532 nm. Artificial aging equivalent to periods of 25 and 50 years resulted in negligible changes of the L* and G values of laser cleaned, laboratory soiled samples, while for non-soiled samples a marked enhancement of the surface darkening with time was observed. Changes in L*, C*, and G after the laser treatment at 355 nm and 1064 nm are ascribed to the photochemical damage of the cellulose fibers and to enhanced absorption of the laser radiation by soil particles.
PL
Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN
Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
PL
Przedstawiono zależności pomiędzy chemicznymi i geometrycznymi charakterystykami jarznika lampy wyładowczej a własnościami promienistymi lampy.
EN
The relationships of chemical and geometrical parameters of discharge lamp arc and spectral characteristics of the lamp are shown. The influence of the halogen impurities selection as well as geometry of arc in high-pressure discharge lamps on its spectral characteristics and operational quality are discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.