Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The properties of the electrocontact sintered metal-polymer composite materials are strongly determined by the heat flow taking place during sintering, which, in turn, is influenced by the amount and initial distribution of the polymer particles in the metal matrix. In case of the metal-polymer powder mixture in the form of a thin layer deposited on the bulk metal substrate, the influence of the latter is also taken into consideration. Thus, the model simulating the heating and sintering of the thin layer made of metal-polymer powder mixture on a metal plate is proposed. Based on mathematical calculations relating to the model describing the thermal state of the system, it is shown how heat flow fields are formed within the layer, depending on the polymer content and its distribution. These theoretical simulations seem to be useful in optimising the production of the antifriction metal-polymer layer on a bulk copper substrate by electrocontact sintering. The results of the tribological experiments and microstructural observations are in a good agreement with the theoretical model.
EN
Aluminium oxide layer on aluminium particles cannot be avoided. However, to make the metal-metal contacts possible, this sintering barrier has to be overcome in some way, necessarily to form sintering necks and their development. It is postulated that the disruption of alumina layer under sintering conditions may originate physically and chemically. Additionally, to sinter successfully non alloyed aluminium powder in nitrogen, the operation of both types mechanism is required. It is to be noted that metallic aluminium surface has to be available to initiate reactions between aluminium and the sintering atmosphere, i.e. mechanical disruption of alumina film precedes the chemical reactions, and only then chemically induced mechanisms may develop. Dilatometry, gravimetric and differential thermal analyses, and microstructure investigations were used to study the sintering response of aluminium at 620°C in nitrogen, which is the only sintering atmosphere producing shrinkage.
EN
Physico-mechanical and structural properties of electrocontact sintered copper matrix- carbon nanoparticles composite powder materials are presented. Scanning electron microscopy revealed the influence of preliminary mechanical activation of the powder system on distribution of carbon nanoparticles in the metal matrix. Mechanical activation ensures mechanical bonding of nanoparticles to the surface of metal particles, thus giving a possibility for manufacture of a composite with high physico-mechanical properties.
PL
Materiały kompozytowe o osnowie miedzi zawierające nanocząstki węgla wytwarzano metodą spiekania elektrostyko-wego. Spieki poddano badaniom właściwości fizyko-mechanicznych oraz badaniom strukturalnym. Obserwacje przełomów za pomocą mikroskopu skaningowego wykazały korzystny wpływ mechanicznej aktywacji mieszanki proszków na rozmieszczenie nanocząstek węgla w osnowie metalowej. Aktywacja prowadzona w wysokoenergetycznym młynie wibracyjnym doprowadza do mechanicznego połączenia nanocząstek węgla z powierzchnią cząstek miedzi, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie spiekanego kompozytu o wysokich właściwościach fizyko-mechanicznych.
EN
The paper presents the effect of sintering conditions on the microstructure and mechanical properties of low-carbon Mn-Cr-Mo PM steels. It was proved there is no effect of tempering temperature on the properties of Astaloy CrL-base steels, sintered at 1250°C in 5%H2-95%N2 mixture as compared with the properties of those sintered at 1120°C. The properties of Astaloy CrM-based steels, sintered at 1250°C in air were comparable or higher to Astaloy CrL-based steels. The addition of lump of ferromanganese was not sufficient for metal oxides reduction. The structure investigation confirmed the earlier observations that Mn-Cr-Mo PM steels have predominantly martensitic or martensitic/bainitic microstructure.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów spiekania na mikrostrukturę i własności mechaniczne spiekanych, niskowęglowych stali manganowo-chromowo-molibdenowych. W pracy wykazano, że własności mechaniczne stali wykonanej na bazie proszku stopowego Astaloy CrL (l,5%Cr, 0,2%Mo, reszta Fe) spiekanej w temperaturze 1250°C w atmosferze 5%H2-95%N2 nie zależą od temperatury odpuszczania, czego nie stwierdzono podczas badań własności wytrzymałościowych tych stali wy- twarzanych w niższej temperaturze spiekania (1120°C). Ponadto, prowadzone badania wykazały, że stale wytworzone na bazie proszku stopowego Astaloy CrM (3%Cr, 0,5%Mo. reszta Fe) po spiekaniu w temperaturze 1250°C w atmosferze powietrza charakteryzowały się porównywalnymi lub wyższymi własnościami mechanicznymi niż stale wykonane na bazie proszku stopowego Astaloy CrL, wytwarzane w tych samych warunkach. Podczas spiekania w powietrzu zastosowano odłamkowe cząstki żelazomanganu o łącznej masie 52 g, które umieszczano w bezpośrednim sąsiedztwie próbek (całkowita masa próbek 490 g) w stalowej łódce, w celu redukcji tlenków. Jak wykazały badania, dodatek żelazomanganu był niewystarczający, aby zapewnić kompletną redukcję tlenków.
EN
Dilatometric data for Astaloy CrM (3% Cr-0.5% Mo) and Astaloy CrL (1.5% Cr-0.2% Mo) powders with additions of 0.3% carbon and 3.0% manganese during sintering cycles up to 1120 and 1250 ° C in different atmospheres are reported. For comparison, also Astaloy CrM and Astaloy CrL powders were investigated. Starting with green densities of approx. 6.8 g/cm3, the final density of sintered compacts was influenced mainly by the sintering temperature, while the results showed the only minor effect of the sintering atmosphere on the final dimensional changes. However, the sintering atmosphere influences the sintering behaviour, microstructure and the final chemical composition of sintered compacts. In sintered and in the dilatometer cooled Mn-Cr-Mo-C steels predominantly bainitic structures were obtained.
PL
Praca przedstawia wyniki badań dylatometrycznych procesu spiekania mieszanek proszków zawierających, jako podstawowe, proszki Astaloy CrM (3% Cr-0.5% Mo) i Astaloy CrL (1.5% Cr-0.2% Mo) oraz dodatki 3% mas. Mn i 0.3% mas. C. Spiekanie izotermiczne realizowane było w dwóch temperaturach: 1120 ° C i 1250 ° C, a atmosferami spiekania były gazy: azot, mieszanina 95% obj. azotu + 5% obj. wodoru i argon. Gęstość spieków determinowana jest głównie temperatura spiekania, a wpływ atmosfery jest nieznaczny. Jednakże od rodzaju atmosfery spiekania uzależnione jest zachowanie się materiałów w trakcie cykli termicznych, jakim są poddane podczas spiekania. Atmosfera spiekania ma również wpływ na mikrostrukturę spieków oraz na zmiany składu chemicznego towarzyszące spiekaniu. Głównym składnikiem struktury spieków uzyskanej bezpośrednio po spiekaniu w warunkach chłodzenia dostępnych w dylatometrze był bainit.
EN
Boron is a well known as one of the best sintering enhancer for iron and ferrous alloys [1÷7]. The effects produced by the formation of a liquid phase are also detected on the sintered specimens surface. With the purpose to study this phenomenon, samples of austenitic stainless steel AISI 316L powders with three different amount of boron (0.2÷0.4 and 0.6 wt. %) were prepared. They were sintered at 1240°C for 60 minutes in pure dry hydrogen. Microstructural characterization was carried out in order to examine the effect of the liquid phase on the samples microstructure. A boron free surface layer containing a few closed pores was observed, which could be suitable for the improvement of corrosion resistance of sintered austenitic stainless steels.
PL
Bor jest skutecznym aktywatorem procesu spiekania proszków żelaza i proszków stopowych [1÷7]. Celem przeprowadzonych badań było wyjaśnienie wpływu dodatku boru na kształtowanie się mikrostruktury i właściwości spiekanych, austenitycznych stali nierdzewnych AISI 316L. W wyniku dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono, że przy spiekaniu w temperaturze 1240°C w czystym wodorze przy odpowiedniej szybkości nagrzewania i dodatku boru, można uzyskać stopień zagęszczenia bliski gęstości teoretycznej, z niewielką ilością sferoidalnych i zamkniętych porów w strukturze. Na szczególne podkreślenie zasługuje tworzenie się zagęszczonej warstwy powierzchniowej z pojedynczymi izolowanymi porami, która powinna przyczynić się do podwyższenia odporności na korozję spiekanych, austenitycznych stali nierdzewnych.
7
Content available remote Assessment of polyphase sintered iron - cobalt- iron boride cermets
EN
Sintering of iron, cobalt and boron powders has been analysed. As a result iron - iron boride, Fe - Fe2B and iron - iron/cobalt boride with a slight admixture of molybdenum, Fe - Co -(FeMoCo)2B cermets have been produced. Iron was introduced to the mixture as the Astaloy Mo Höganäs grade powder. Elemental amorphous boron powder was used, and formation of borides occurred both during heating and isothermal sintering periods causing dimensional changes of the sintered body. Dilatometry was chosen to control basic phenomena taking place during multiphase sintering of investigated systems. The microstructure and phase constituents of sintered compacts were controlled as well. The cermets produced were subjected to: metallographic tests, X - ray analysis, measurements of hardness and of microhardness, and of wear in the process of sliding dry friction. Cermets are made up of two phases: hard grains of iron - cobalt boride, (FeCo)2B (1800 HV) constituting the reinforcement and a relatively soft and plastic eutectic mixture Fe2B - Co (400 -500 HV) constituting the matrix.
PL
Analizowano proces spiekania proszków żelaza, kobaltu i boru. W wyniku eksperymentów wytworzono cermetale żelazo - borek żelaza, Fe - Fe2B i żelazo/kobalt - borek żelaza z domieszką molibdenu, Fe - (FeMoCo)2B. Żelazo było wprowadzane do mieszaniny proszków pod postacią proszku Astaloy Mo Höganäs abor pod postacią proszku elementarnego boru amorficznego Tworzenie się borku żelaza zarówno podczas podgrzewania jak i izotermicznego spiekania powodowało zmiany wymiarów spiekanej wypraski. Badania dylatometryczne zostały zastosowane do kontroli elementarnych przemian przebiegających podcza spiekania reakcyjnego w analizowanym układzie. Zbadano również mikrostrukturę i skład fazowy spieków. Spieki zostały poddane badaniom metalograficznym, dyfraktometrycznym, pomiarom twardości i mikrotwardości oraz zużycia w procesie tarcia suchego. Cermetale składały się z dwóch faz: twardych ziaren borku żelazo/kobalt - borek żelaza, (FeCo)2B o twardości 1800 HV stanowiących zbrojenie i względnie miękkiej i plastycznej mieszaniny eutektycznej Fe2B - Co o twardości 400 -500 HV stanowiącej osnowę.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z produkcją wyrobów spiekanych z zastosowaniem techniki łączenia poszczególnych elementów gotowego wyrobu. Chociaż główną uwagę zwrócono na spajanie części wykonanych z proszków metali, zwłaszcza żelaza, podano także przykłady łączenia materiałów spiekanych z innymi materiałami. Podano motywacje technologiczne i ekonomiczne oraz ograniczenia związane ze stosowaniem technik spajania w dziedzinie, metalurgii proszków. Wyraźnie podkreślono wpływ specyficznych właściwości materiałów spiekanych wynikających z porowatości zarówno na możliwości ich łączenia jak i na jakość uzyskiwanych połączeń. Obok czynników, jakie należy uwzględniać przy projektowaniu połączeń elementów spiekanych, przedstawiono także przydatność poszczególnych metod spajania do łączenia spieków cechujących się określonym składem chemicznym i/lub porowatością. Główną część opracowania stanowi przegląd różnych metod spajania, jakie są stosowane w metalurgii proszków. W porównaniu z uniwersalnymi technikami łączenia, jak spawanie lub lutowanie, szerzej zaprezentowano metody, które są stosowane wyłącznie wobec elementów wykonanych z proszków metali, a więc lutowanie realizowane równocześnie ze spiekaniem (sinterbrazing) i dyfuzyjne połączenia spiekalnicze (sinterbonding).
EN
The issues related to fabrication of sintered products using specific techniques for bonding particular components of the final product have been presented. Although particular attention is drawn to joining parts made from metal powders, mainly iron powders, examples of joining sintered and other materials are given. Technological and economic aspects of using bonding techniques in powder metallurgy as well as related limitations are discussed. An effect of specific properties of the sintered materials resulting from their porosity on the possibility of bonding them and on the quality of joints obtained has been clearly emphasized. Besides the factors to be taken into account in designing bonding of the sintered materials, usability of particular bonding methods for joining sinters of the specific chemical composition and/or porosity has been discussed. The core part of the paper includes review of various bonding methods used in powder metallurgy. In comparison with universal joining techniques such as welding or soldering, the methods applicable only to components made from metal powders such as sinter brazing and sinter bonding have been presented.
9
Content available remote Badanie udarności spiekanych proszków astaloy CrM.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań udarności spieków Astaloy CrM modyfikowanych borem. Do rozpylanego wodą proszku stopowego Astaloy CrM firmy Hoeganaes AB wprowadzono bor w ilości 0,2 i 0,4 % mas. w postaci elementarnego proszku boru, węglika boru B4C oraz mieszaniny proszku grafitu i boru o składzie odpowiadającym składowi węglika B4C, w celu zwiększenia zagęszczenia, hartowności i odporności na pękanie przy obciążeniach udarowych.
EN
In this paper results of a series of impact tests on sintered Astaloy CrM powders alloys modified by boron are presented and disscussed. Boron in different forms, i.e. as elemental boron powder, boron carbide B4C powder or mixture of boron and carbon elemental powders, was used in different weight percentage to activate sintering of Astaloy CrM powder and to increase hardenability, with the aim of increasing impact strength in view of structural applications.
EN
Sintering transformation mixtures of austenitic and ferritic powders have been investigated by sintering at 1240 degrees centigrade for 1 hour in hydrogen atmosphere. The concentration gradient between austenite and ferrite causes Ni diffusion into ferritic grains during sintering. As a consequences of this phenomenon the destabilization of austenite during cooling from the sintering temperature and formation of mixed constituent occurred. Moreover precipitation of sigma phase is formed at the ferrite/austenite phase boundaries.
PL
Wskutek istniejącego gradientu w stężeniu niklu pomiędzy proszkami stali ferrytycznej i austenitycznej, przy spiekaniu mieszanki proszków stali ferrytyczno-austenitycznej, nikiel dyfunduje z austenitu do ferrytu. W wyniku, austenit ulega częściowej destabilizacji i po spiekaniu w strukturze spieku oprócz austenitu i ferrytu zaobserwować można dodatkowy składnik strukturalny, który jest mieszaniną ferrytu, austenitu i martenzytu. Ponadto zaobserwowano wydzielenia fazy sigma na granicach ziarn pomiędzy austenitem i ferrytem.
PL
Przedstawiono właściwości proszków stali nierdzewnych ferrytycznych oraz przeprowadzono badania spiekania proszków stali nierdzewnej AISI 434L, jak również określono wybrane ich właściwości, które porównano z odpowiednimi właściwościami spiekanej stali austenitycznej AISI 316L.
EN
In this paper, the properties of ferritic stainless steel-powders are reviewed and the study of sintering of the stainless steel-powders AISI 434L is described, with particular reference to metallurgical features of the process. The dimensional change, mechanical properties and corrosion resistance of sintered ferritic stainless steels are detailed. These properties are then compared with those of sintered austenitic stainless steel AISI 316L.
PL
Proces spiekania reakcyjnego układów Fe-Al i Fe-Al-Si kontrolowano za pomocą dylatometru. Spiekaniu poddawano wypraski wykonane z proszków elementarnych. Celem badań było określenie wpływu szybkości nagrzewania, ciśnienia prasowania oraz obecności krzemu na zmiany wymiarowe spiekanych kształtek. Analiza dylatometryczna umożliwiła również określenie mechanizmów mających znaczenie podczas spiekania reakcyjnego badanych układów. Z uwagi na to, że faza ciekła pojawia się w spiekanych układach tuż przed reakcją syntezy faz międzymetalicznych i jeszcze przed osiągnięciem temperatury spiekania izotermicznego całkowicie zanika, głównym efektem dylatometrycznym jest pęcznienie kształtek. Wzrost szybkości nagrzewania ogranicza rozmiary tego pęcznienia.
EN
Reactive sintering process of Fe-Al and Fe-Al-Si systems was controlled by dilatometry. Green compacts were made using elemental powders mixtures. The influence of heating rate, pressing pressure and silicon addition on dimensional changes occuring during sintering was established. Some mechanisms taking place during that process were recognized and discussed. Since the liquid phase appears in investigated systems just before the self-propagating high temperature synthesis (SHS) reaction starts and even below the isothermal sintering temperature is reached, swelling is the main dillatometric effect of the sintering. Higher heating rate reduces the scale of the swelling.
PL
W pracy opisano proces spiekania stali szybkotnącej oznaczonej jako AGH60, w warunkach laboratoryjnych. Podano również jej własności mechaniczne oraz wyniki próby skrawania przeprowadzonej przy użyciu płytki wieloostrzowej wykonanej z tej stali. Jako surowca do przygotowania spieków użyto proszku stopowego rozpylanego wodą o składzie chemicznym zbliżonym do składu znanej stali ASP60 (oznaczanej obecnie także jako ASP2060), która produkowana jest metodą prasowania izostatycznego na gorąco. Tę ostatnią stal wykorzystano w pracy jako wzorzec. W trakcie badań wytwarzano płytki wieloostrzowe typu SPUN 120308 o gęstości zbliżonej do teoretycznej. Określono niezbędne warunki umożliwiające uzyskanie tak wysokiego stopnia zagęszczenia, gdy w trakcie spiekania nie jest wywierane na spiekany mateńał zewnętrzne ciśnienie. Spiekaną stal AGH60 goddano obróbce cieplnej, która obejmowała austenityzowanie w temperaturze 1180 °C w próżni, hartowanie poprzez oziębianie azotem w komorze tego samego pieca próżniowego i trzykrotne odpuszczanie w różnych temperaturach: 485, 500, 515, 530, 545, 560 i 575 °C. Temperatury każdego z trzech stopni odpuszczania realizowanych w jednym cyklu obróbki cieplnej były jednakowe. Po obróbce cieplnej mierzono twardość materiału, a prostopadłościenne mikropróbki wycięte z kształtek SPUN 120308 poddano badaniom wytrzymałości na zginanie. Ustalono w ten sposób wpływ warunków obróbki cieplnej na własności stali. Wytrzymałość na zginanie stali AGH60 (od 1600 do 2100 MPa) jest niższa w porównaniu z tą własnością stali ASP60 (3000 MPa). Pod względem twardości oba rozpatrywane mateńały nie różnią się tak wyraźnie. Maksymalną twardość wtórną wynoszącą 70 HRC uzyskano po odpuszczaniu spiekanej stali AGH60 w temperaturze 530 °C. Słowa kluczowe: stal szybkotnąca, stal ASP60, spiekanie stali szybkotnących, spiekanie supersolidus, obróbka cieplna stali szybkotnących, płytka SPUN 120308, umowna wytrzymałość na zginanie, próba skrawania do katastroficznego zużycia ostrza K,.
EN
Sintering under laboratory conditions of high-speed steel determined as AGH60 is descńbed. Mechanical properties of AGH60 steel and results of cutting test carried out by using multi-blade plate produced from this steel are also presented. As raw mateńals for preparation sinters alloyed water sprayed powder was used which chemical constitution is similar to ASP60 steel (at present determined as ASP2060) produced by isostatic hot pressing, ASP2060 steel was used as standard. During investigations multi-blade SPUN12306 plates with density similar to theoretical were produced. Necessary conditions for obtaining such high density without external pressure on sintered material were determined. Heat treatment of sintered AGH60 steel included vacuum austenitizing at the temperature of 1180 °C, hardening by nitrogen rapid cooling in the chamber of the same vacuum furnace and thereford tempering at different temperatures: 485, 500, S 15, 530, 545, 560, 576 °C. Temperatures of each three tempering stages realized in one heat treatment cycle were equal. After heat treatment mateńal hardness was measured and cubicoid microsampless cut out from SPUN 120306 shapes were put on bending strength tests. In this way the effect of heat treatment conditions on steel properties was determined. Bending strength of AGH60 steel (from 1600 to 2100 MPa) is lower than ASP60 steel (3000 MPa). Hardness of both considered mateńals is not so explicit different. Maximal secondary hardness of 70 HRC was obtained after tempeńng of sintered AGH60 steel at temperature of 530 °C. Keywords: highspeed steel, ASP60 steel, sinteńng of high speed steel, supersolidus sintering, heat treatment of high-speed steel, SPUN120308 plate, modulus of rupture, cutting test to catastrophic wear KT of blade.
EN
The influence of different amounts of boron in PM AISI 316L stainless steel on its microstructure and mechanical properties were studied with reference to sintering atmosphere, heating rate, temperature and time. During sintering in hydrogen, if the amount of boron, heating rate and sintering temperature are correctly chosen, both a significant improvement in pores morphology and near full density can be obtained and in turn mechanical properties and corrosion resistance of sintered pieces are strongly increased.
15
EN
Dimensional changes occuring during reactive sintering of three different elemental nickel - aluminium powder mixtures were investigated. Sintering process of powder compacts was curried out under vacuum in a horizontal dilatometer at a various heating rates. The synthesis reaction proceeded with a sudden release of heat and sudden dimensional changes, corresponding to the appearance of liquid phase in the system. Heating rate is a crucial parameter affecting the dominant sintering mechanisms: both extensive shrinkage as well as extensive swelling were observed for each investigated mixture composition depending on the actual heating rate. At slower heating rate the synthesis reactions were initiated and developed between solid powders of nickel and aluminium. In these cases, owing to the limited amount of liquid phase which developed, a swelling of compacts was observed. However, at the higher heating rate solid state reactions were limited and after transient swelling also shrinkage was observed.
16
Content available remote Dimensional changes during sintering of manganese-carbon steel compacts.
EN
Sintering behaviour in high purity hydrogen of Hoganas NC 100.24 iron powder with carbon and two different types of ferromanganese additions was investigated. The influence of different manganese contents (3.0 and 4.0 wt.-%), type of ferromanganese used (low and high carbon) and isothermal sintering temperature (1120, 1240 and 1300 degrees centigrade) on dimensional changes was investigated by dilatometry. It is shown that the dimensional changes occuring during heating and isothermal sintering and the final density of sintered compacts are influenced by manganese and carbon through their interactions with base iron. The results assist in the choice of industrial sintering conditions when the requirement is very small dimensional changes of compacts for a range of manganese and carbon contents.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.