Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zróżnicowanie roślinności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy podjęto próbę ukazania różnorodności roślinności zwałowisk karbońskiej skały płonnej z dominującym udziałem traw i roślin zielnych, a także rozpoznanie preferencji uziarnienia podłoża wraz z biomasą powstającą w płatach roślinności zdominowanych przez różne gatunki traw i roślin zielnych. Skład florystyczny zbiorowisk opiera się głównie na dominacji jednego gatunku czy współdominacji gatunków rodzimych zielnych tj.: Chamaenerion palustre, Daucus carota, Centaurea stoebe, Lotus corniculatus, Tussilago farfara, Melilotus alba lub obcych: Erigeron annuus, Matricaria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea oraz gatunków traw tj.: Calamagrostis epigejos, Solidago gigantea, Poa compressa, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Phragmites australis. W poszczególnych zbiorowiskach odnotowano od 23 do 55 gatunków roślin. Do najbardziej różnorodnych gatunkowo należą zbiorowiska z wysokim pokryciem takich gatunków jak: Poa compressa (H'–1,89), Daucus carota (H'–1,82), Festua arundinacea (H'–1,45), Calamagrostis epigejos (H'–1,42), natomiast najmniejszą różnorodnością odznacza się zbiorowisko z udziałem Phragmites australis (H'–0,91). Analiza uziarnienia podłoża na zwałowiskach karbońskiej skały płonnej wykazała zależność między gatunkiem dominanta, a składem granulometrycznym oraz zawartością materii organicznej w podłożu.
EN
The study attempts to show the diversity of vegetation of Carboniferous waste dumps with a predominant proportion of grasses and herbaceous plants, as well as recognition of soil grain preferences with biomass arising in patches of vegetation dominated by various species of grass and herbaceous plants. The floristic composition of the communities is based mainly on the dominance of one species or co-dominance of native herbaceous species i.e.: Chamaenerion palustre, Daucus carota, Centaurea stoebe, Lotus corniculatus, Tussilago farfara, Melilotus alba or aliens: Erigeron annuus, Matricaria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea and grass species, i.e. Calamagrostis epigejos, Solidago gigantea, Poa compressa, Festuca arundinacea, Festuca rubra, Phragmites australis. In individual communities from 23 to 55 species of plants were recorded. The most diverse species include communities with high coverage of such species as: Poa compressa (H'–1.89), Daucus carota (H'–1.82), Festua arundinacea (H'–1.45), Calamagrostis epigejos (H'–1.42), while the smallest variety is characterized by the community with the participation of Phragmites australis (H'–0.91). Analysis of the grain size of the subsoil on the Carboniferous waste dumps showed a relationship between the dominant species and the granulometric composition as well as the content of organic matter in the subsoil.
EN
The objective of this study was to analyse the diversity of pine and spruce bog forests on the domes of Carpathian raised bogs located in the Upper San River Valley. In order to determine the present species composition, 59 phytosociological relevés were performed (32 within spruce forests, and 27 in pine forests). For all relevés, the Shannon-Wiener index, evenness index and mean Ellenberg indicator values were calculated. Detrended correspondence analysis was conducted in order to determine the degree of similarity between distinct units of vegetation and to identify the main environmental gradients that have an impact on species composition. The results revealed considerable similarities between the ground vegetation of both spruce and pine forests growing on peat substrate. Within pine forests there was a greater proportion of certain plant species characteristic of raised bogs, and plants typical of bog coniferous forests. The ground flora of spruce forests was more diverse. Although spruce forests predominantly contained species typical of raised bogs, there was also a group in which Molinia caerulea predominated. Ellenberg indicator values typical of pine forests lay within ranges that were characteristic of spruce forests, but pine forests occupy more humid, more acidic and poorer habitats than most patches of spruce forests. Both spruce and pine bog forests were developed as a result of the colonization of open bogs, but the time-scale and rate of intensity were different. Palaeobotanical and historical data indicate that the Scots pine first reappeared on the domes of raised bogs in the first half of the 20th century. The concept that the spruce forests are older than those of pine is supported by their greater habitat diversity. Conversely, the younger age of pine forests is confirmed by their low habitat diversity, and greater proportion of photophilous raised-bog species.
PL
Celem opracowania jest ukazanie zróżnicowania struktury roślinności w dolinie środkowej Wisły, wynikającego z przecięcia równiny zalewowej wałami przeciwpowodziowymi. W pracy wykorzystano numeryczne mapy roślinności doliny środkowej Wisły na odcinku pomiędzy Puławami i miejscowością Karczew pod Warszawą. Wyniki przeprowadzonej analizy świadczą o znaczącym wpływie obwałowania rzeki na strukturę i różnorodność roślinności. Wały przeciwpowodziowe przyczyniają się do powstania dwóch odmiennych jednostek krajobrazowych: międzywala i zawala położonych w obrębie naturalnej równiny zalewowej. Ich wpływ na ogólną różnorodność roślinności na badanym obszarze jest wieloraki. Z jednej strony przyczyniają się do podniesienia ogólnej różnorodności na zawalu przez zwiększenie liczby typów zbiorowisk i ogólnej liczby płatów na jednostkę powierzchni, a z drugiej obniżają tę różnorodność np. w wyniku upraszczania kształtu wydzieleń. Wpływają również na zwiększenie stopnia synantropizacji roślinności.
EN
This paper has sought to point to differences in vegetation structure in the middle Vistula river valley resulting from floodplain intersection by embankments. Digital maps of vegetation in the valley reach between towns Puławy and Karczew above Warsaw were the basic materials for the analysis. Embankments turned out to have a significant influence on the structure and diversity of floodplain vegetation. They contribute to existence of 2 different landscape units, between and behind dikes, located within natural floodplain. Their impact on vegetation diversity of the study area is very complex. On the one hand, they contribute to increase in the general diversity of the area behind dikes raising the number of vegetation communities types and the number of patches within the unit of area. However, on the other hand, they reduce the diversity simplifying the shape of polygons. They also increase the level of vegetation synanthropization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.