Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gleby lekkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów ciepła spalania ziarna kukurydzy, pszenżyta i żyta. Rośliny uprawiano na glebach lekkich, stosując obniżone nawożenie azotem. W plonowaniu każdego z trzech badanych gatunków zbóż nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pod wpływem wzrastających dawek nawożenia azotowego. Przy niskim poziomie nawożenia nie stwierdzono istotnych różnic wartości ciepła spalania między pszenżytem ozimym a kukurydzą, natomiast istotnie niższą wartością ciepła spalania od obu gatunków, cechowało się ziarno żyta. Wyjątkowo korzystne dla produkcji kukurydzy na ziarno warunki wegetacji spowodowały istotnie wyższe plonowanie i bardzo wysoką wydajność energetyczną w porównaniu do żyta i pszenżyta niezależnie od wysokości nawożenia azotowego.
EN
Measurement results of combustion heat of grain corn, triticale and rye are presented in the paper. Plants were grown on light soil at reduced nitrogen fertilization. No statistically significant differences were observed for increasing nitrogen fertilization in the yield of three cereal types tested. At a low level of fertilization, no significant differences of combustion heat between winter triticale and com were noticed, whereas a quite lower value of combustion heat in comparison with previous cereal types was found for rye. Extremely beneficial growing conditions in grain corn production resulted in the significantly higher yield and very high energy efficiency as compared to rye and triticale, regardless of the amount of nitrogen fertilizer.
2
Content available remote Plon i wydajność bioetanolu z kukurydzy w warunkach gleb lekkich
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ziarna kukurydzy - uprawianej na glebach lekkich z ograniczonym nawożeniem azotem - na cele energetyczne do wytwarzania bioetanolu. Wydajność procesu fermentacji ziarna oceniano energooszczędną metodą bezciśnieniowego uwalniania skrobi, obejmującą oznaczanie zawartości w ziarnie: suchej substancji, skrobi, białka, związków mineralnych i cukrów redukujących. Wyniki dwuletnich badań polowych (2010-2011) i badań laboratoryjnych potwierdziły, iż jest to możliwe.
EN
Possibility of application of com grown on light soil with limited nitrogen fertilization for bioethanol production purposes is presented in the paper. Fermentation process yield was estimated using the energy-saving method of pressureless starch release comprising the determination of dry matter, starch, protein, mineral compounds and content of reducing sugars in a seed. The results of two-year field and laboratory tests (2010-2011) confirmed that such application is possible.
EN
The aim of the study was to determine the total contents of acid soluble and water soluble Pb in light soil profiles that belong to rusty soils in the protected zone in the Roztocze National Park and adjacent industrial areas. The investigated soils had a natural content of total Pb. In spite of that, the results revealed accumulation of the analysed metals in surface levels (Ap), as compared with parent rock levels (C ). Higher concentration [%] of lead, zinc and copper in Ap levels was found in the soils of the production areas than in the soils of the protected zone. It was observed that the contents of total forms of Pb, acid soluble forms of Pb and water soluble forms of Pb in the analysed soils were significantly correlated with chemical properties, soil reaction, contents of organic carbon, and soil absorbing capacity.
PL
Celem pracy było określenie zawartości ogólnej Pb i jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym i w wodzie w profilach gleb lekkich należących do klasy gleb rdzawych położonych na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego i terenów produkcyjnych do niej przyległych. Badane gleby charakteryzowały się naturalną zawartością Pb ogólnego. Pomimo tego otrzymane wyniki badań świadczą o nagromadzeniu analizowanych metali w poziomach wierzchnich (Ap) w odniesieniu do poziomów skał macierzystych (C). Większą względną koncentracją [%] ołowiu w poziomach Ap charakteryzowały się gleby terenów produkcyjnych w porównaniu do gleb otuliny. Stwierdzono, iż zawartość ogólnych form ołowiu i jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym i wodzie w analizowanych glebach była istotnie skorelowana z właściwościami chemicznymi, w tym odczynem, zawartością węgla organicznego i pojemnością sorpcyjną.
4
EN
The research aimed at an assessment of physical and chemical properties of bottom sediments of the Besko reservoir located on the river Wisłok (Świętokrzyskie Voivodeship) for their agricultural applications. Studied bottom sediment revealed a considerable proportion of clay fractions in its composition, alkaline reaction, good sorption and buffering properties, therefore it may be used as a supplement to light acid soils to improve their productivity. While using the bottom sediment for plant cultivation, supplementary mineral fertilization should be applied because of its low content of nitrogen, phosphorus and potassium. Slightly elevated concentrations of some heavy metals do not prevent agricultural management of the sediment taken from strongly shallowed zones of the reservoir.
PL
Celem badań była ocena fizycznych i chemicznych właściwości osadów dennych zbiornika Besko zlokalizowanego na rzece Wisłok (województwo świętokrzyskie) pod względem ich rolniczego wykorzystania. Badany osad denny w swoim składzie wykazuje duży udział frakcji ilastych, zasadowy odczyn, dobre właściwości sorpcyjne i buforowe, zatem może być stosowany jako dodatek do gleb lekkich, kwaśnych w celu poprawy ich produkcyjności. Wykorzystując osad denny w uprawie roślin, należy zastosować uzupełniające nawożenie mineralne z powodu niskiej zawartości w nim azotu, fosforu i potasu. Nieznacznie podwyższone wartości niektórych metali ciężkich nie eliminują rolniczego zagospodarowania osadu wydobytego z silnie wypłyconych stref zbiornika.
PL
Badano wpływ wieloletniego nawożenia gruntów ornych gnojowicą z ferm trzody chlewnej na zanieczyszczenie środowiska wodnego azotem mineralnym. Prace prowadzono na 10 obiektach, położonych w województwach dolnośląskim, opolskim i lubuskim. Na 4 z nich występowały gleby lekkie, a na 6 zwięzłe. Stosowano obciążenie gleb azotem zawartym w gnojowicy, wynoszące od 155 do 365 kg ·ha-1·rok-1. Wykazano wyraźną zależność stężenia N-NO3 w wodach gruntowych i drenarskich od stopnia zwięzłości gleb oraz od obciążenia ich azotem dostarczanym z gnojowicą. Na glebach lekkich stosowanie dawki azotu w ilości zbliżonej do dopuszczalnej dla nawozów naturalnych, tj. 170 kg·ha-1·rok -1, było przyczyną dużego zwiększenia średniego stężenia N-NO3 w tych wodach - do wartości kwalifikujących je do pozaklasowych. Na glebach zwięzłych wpływ tej dawki na jakość wód gruntowych i drenarskich był nieznaczny.
EN
Long-term influence of fertilising arable land with pig-farm slurry was studied on pollution of aquatic environment with mineral nitrogen. Works were conducted in 10 sites situated in Dolnośląskie, Opolskie and Lubuskie Provinces. Light soils occurred in 4 of them and compact soils in 6. The load of nitrogen from applied slurry ranged from 155 to 365 kg·ha-1·year -1. A clear dependence of N-NO3 concentration in ground and drainage waters on soil compactness and on nitrogen load supplied with slurry was demonstrated. The doses of nitrogen in slurry applied in light soils close to permissible dose for natural fertilisers (170 kg·ha-1·year-1) resulted in increased average concentrations of N-NO3 in these waters and qualified them to non-standard class of water quality. In compact soils, the influence of such dose on the quality of ground and drainage waters was insignificant.
EN
The aim of the study was to determine the content of total forms of copper and forms soluble in hydrochloric acid in the light soils of The Roztocze National Park (RPN) located at different distances from the road with the heaviest traffic (3, 10, 50, 100 meters). The highest content of total copper in surface levels was found in light soils located in the closest vicinity of the road. The content of copper decreased with an increase in the distance from the road. The content of total forms of copper in the soils under study exceeded or nearly exceeded (on one side at distances 50 and 100 meters from the road) the admissible norms for soils in protective zones. The investigated soil samples, regardless of the depth at which they were collected or the distance from the road, had high mobility indexes of forms of copper soluble in hydrochloric acid.
PL
Celem badań było określenie zawartości ogólnej miedzi oraz jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym w glebach lekkich Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN) położonych w różnych odległościach od trasy samochodowej o najintensywniejszym nasileniu ruchu (3, 10, 50, 100 m). Największą zawartością miedzi ogólnej w poziomach wierzchnich charakteryzowały się gleby lekkie położone w najbliższym sąsiedztwie jezdni. Malała ona w kierunku oddalania się od trasy samochodowej. Zawartość miedzi całkowitej w badanych glebach przekraczała lub była bliska przekroczeniu (jednostronnie w odległości 50 i 100 m) stężeń dopuszczalnych dla gleb terenów chronionych. Badane próbki glebowe niezależnie od głębokości pobrania i odległości od jezdni cechowały się dużymi wskaźnikami ruchliwości form miedzi rozpuszczalnej w kwasie solnym.
EN
The study concerning biological properties of light soils was carried out in the area of pine forest flat-lying under 25-, 50- and 75-year-old trees growing in The Roztocze National Park The largest number of the investigated soil microorganisms and activity of dehydrogenase and catalase were observed in the soils under the oldest tree stands. The smallest number of the investigated soil microorganisms and activity of dehydrogenase catalase were observed in the soils situated under pine forest consisting of 25-year-old trees. The number of soil microflora was significantly correlated with the content of humus and the activity of the investigated enzymes.
PL
Podjęte badania dotyczące właściwości biologicznych gleb lekkich przeprowadzono na terenie boru sosnowego o zróżnicowanym wiekowo drzewostanie, tj. 25, 50 i 75-letnim położonym na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Stwierdzono, że największą liczebnością badanych drobnoustrojów glebowych oraz aktywnością dehydrogenaz i katalaz charakteryzują się gleby położone pod najstarszym z analizowanych drzewostanów. Najmniejszą natomiast charakteryzują się gleby lekkie położone pod borem sosnowym, którego drzewostan liczy 25 lat. Ilość mikroflory glebowej była istotnie skorelowana z zawartością próchnicy oraz aktywnością badanych enzymów.
EN
The aim of Ibis study was to determine the content of total zinc and its forms soluble in hydrochloric acid as wen as water-soluble forms in light soils of the Roztocze National Park. The investigation showed that the content of the total forms of zinc depended on the war the soil was used. Generally speaking, arable soils bad higher content of the total forms of zinc, as compared with forest soils. Also, arable soils tended to contain higher amounts of forms of zinc soluble in hydrochloric acid and water-soluble forms than forest soils. The investigated soils, no matter how they were used, bad high mobility indexes of forms of lead soluble in hydrochloric acid.
PL
Celem badań było określenie zawartości cynku ogólnego oraz jego form rozpuszczalnych w kwasie sol-nym i w wodzie w glebach lekkich Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przeprowadzone badania wykazały, że na zawartość formy całkowitej cynku miał wpływ kierunek użytkowania gleb. Gleby uprawne były generalnie bogatsze w cynk całkowity w porównaniu do gleb leśnych. W glebach uprawnych również zaznaczyła się tendencja większej zawartości form cynku rozpuszczalnego w kwasie solnym oraz form wodorozpuszczalnych w porównaniu do gleb leśnych. Badane gleby niezależnie od kierunku użytkowania cechowały się wysokimi wskaźnikami ruchliwości form ołowiu rozpuszczalnych w kwasie solnym.
PL
Celem badań było wykazanie zmian zachodzących w zawartości substancji organicznej i stosunku C:N w glebach lekkich przekształconych i nie użytkowanych, rekultywowanych osadem ściekowym.
13
Content available remote Efektywność nawodnień kroplowych u wybranych gatunków roślin sadowniczych
PL
W latach 1981-2001 badano efekty produkcyjne zastosowania nawadniania kroplowego u wybranych gatunków roślin jagodowych i drzew owocowych w regionie bydgoskim. Przeprowadzono ścisłe doświadczenia polowe z następującymi gatunkami roślin: aronia, porzeczka czarna, truskawka, jabłoń, śliwa i wiśnia. Najwyższą efektywność produkcyjną wody uzyskano w przypadku uprawy jagodowych w warunkach gleby bardzo lekkiej na plantacji truskawki. W badaniach z drzewami owocowymi jednostkowa efektywność produkcyjna nawodnień kroplowych była wyższa na plantacji drzew pestkowych (wiśnia i śliwa) aniżeli jabłoni.
EN
Productive results of chosen drip-irrigated berry crops and fruit trees in the region of Bydgoszcz were investigated in 1981-2001. Field experiments on the following species were carried out: chokeberry, black currant, strawberry, sour cherry, plum, apple. The highest productive water use efficiency from drip irrigation of berry crops grown under conditions of very light soil was obtained for strawberry. In research on fruit trees, the water use efficiency of stone fruit-bearing trees (sour cherry, plum) was higher than that of apple trees.
PL
W doświadczeniu wazonowym analizowano wpływ osadów ściekowych, pochodzących z 6 różnych oczyszczalni ścieków, na określone właściwości chemiczne gleby brunatnej wyługowanej wytworzonej z piasku słabo gliniastego. Do gleby w wazonach wniesiono jednakowe ilości w przeliczeniu na sucha masę osadów, a następnie uprawiano kolejno po sobie: seler korzeniowy, sałatę, rzodkiew, burak liściowy oraz szpinak. Każdorazowo, po zbiorze roślin pobierano próby glebowe w celu wykonania oznaczeń chemicznych. Badania wykazały, że użyte w doświadczeniu osady wpłynęły na wzrost: pH, pojemności sorpcyjnej, stopnia wysycenia zasadami, sumy kationów zasadowych i zawartości węgla organicznego. Spowodowały również wzrost zasolenia analizowanych podłoży.
EN
The effect of sewage sludges, taken from 6 various treatment plants, on particular phisico-chemical properties of brown leached soil, generated from lightly loamy sand, was investigated in a pot experiment. The same amount of sewage sludges, expressed in dry matter, were introduced to soil in a number of pots; afterwards five crops were grown in pots, one after another, in the following order: root celery, lettuce, garden radish, chard and spinach. Every time after the plant crop soil samples were taken in order to chemically determine them. The research showed that sewage sludges used in the experiment resulted in increase in pH, soil absorbing capacity, degree of alkaline saturation, alkaline cation total and content of organic carbon. Another result was also an increase in salinity of the analyzed soils.
PL
Przeprowadzono dwa doświadczenia wazonowe, w których badano działanie ziemi okrzemkowej na plonowanie gorczycy białej. W jednym doświadczeniu stosowano ziemię okrzemkową po filtracji soku z jabłek, a w drugim ziemię po filtracji soku z marchwi. Oba doświadczenia prowadzono z uwzględnieniem gleby lekkiej i ciężkiej. Do użytej w wazonach gleby po 8,5 kg dodawano ziemię okrzemkową w ilości odpowiadającej 0, 0,33%, 0,66% i 0,99% masy gleby. Obie ziemie okrzemkowe - po filtracji soku jabłkowego i po filtracji soku z marchwi ogólnie oddziaływały dodatnio bądź bez wyraźnego wpływu na plon gorczycy w warunkach gleby lekkiej. W przypadku gleby ciężkiej zastosowanie ziemi okrzemkowej po filtracji soku z marchwi nie wywierało wpływu na plon gorczycy, natomiast ziemia okrzemkowa po filtracji soku z jabłek powodowała jego obniżenie. Spadek rósł proporcjonalnie do wielkości dawki i maksymalnie wynosił 23%. Oceniane po filtracji ziemie okrzemkowe wykazywały częściowy wpływ na skład chemiczny zielonej masy gorczycy. Pod ich wpływem wyraźnie zwiększyła się zawartość fosforu w roślinach.
EN
Two pot trials were conducted to study the effects of addition of diatomite filters to soil medium on yield of white mustard. In the trials diatomite filters after apple or carrot juice filtration were applied. In two experiments light and heavy soils were used as growing media. To each pot 8.5 kg of the appropriate soil was put and diatomite at the rate 0, 33, 0.66 or 0.99% of soil weight was added. Generally, two used diatomites - after filtration of apple and carrot juice positively afftected or had no effect on the yield of white mustard grown on light soil. In the case of heavy soil addition of diaatomite after filtration of carrot juice did not affect white mustard yield whereas other studied waste caused yield decrease. This reduction was directly proportional to the rate and 23% was the highest reduction. Estimated diatomites had an influence of chemical composition of white mustard forage. Under their effects increase of phosphorus was found.
PL
Odpad pochodzący z przemysłu ziemniaczanego składa się z części ziemistych, które uzyskuje się podczas płukania ziemniaków i stanowi to w większości część mineralną odpadu. Na część organiczną składają się resztki ziemniaków, obierki i kiełki. Wcelu utrzymania właściwego pH dodawane jest wapno hydratyzowane w ilości 400 kg w ciągu doby produkcyjnej. Badania oparto na analizie chemicznej odpadu i powszechnie przyjętymi metodami oznaczono: makroelementy, pierwiastki śladowe (metale ciężkie) a także suchą masę, popiół, pH i C organiczny. Na podstawie składu chemicznego odpadu proponuje się stosowanie go przed siewem bądź sadzeniem większości roślin, z wyjątkiem ziemniaków, aby nie przenosić ich chorób. Ilość odpadu wniesiona z proponowanymi dawkami pod poszczególne rośliny pozwala pokryć zapotrzebowanie na ten składnik w pierwszych ich stadiach rozwojowych. Dawka fosforu wnoszona z tym odpadem tylko częściowo pokrywa zapotrzebowanie roślin na ten składnik, a minimalna ilość potasu w nim wskazuje na to, że składnik ten musi być wnoszony w postaci nawozów mineralnych. Analizowany odpad zawierał niewielkie ilości metali ciężkich, które nie przekraczały przyjętych norm. Stosunkowo duża zawartość wapnia i magnezu pozwala proponować ten odpad do stosowania głównie na gleby lekkie i bardzo lekkie celem poprawy ich właściwości fizykochemicznych.
EN
Waste materials from potato industry consist of mineral and organic particles. Mineral fine particles are obtained after potato washing, while organic parts comprise potato residues, peelings and shoots. In order to maintain proper pH, hydrated lime is added in amount of 400 kg within 24 hrs after production. The studies are based on chemical analyses of wastes, carried out according to common analytical methods. The following were determined: trace elements (heavy metals), dry mass, ash content, pH and organic carbon. It was assumed that very light and light soils (soil complexes 7, 6, 5), as well as medium and heavy soils (soil complexes 4, 3, 2, 1) can be amended with potato wastes. Nutrition and fertilisation requirements, related to potential yields, were estimated according to fertilisation recommendations elaborated by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) in Puławy. On the basis of chemical composition of the wastes tested, it is proposed to add it into the soil before sowing or planting of almost all the plants except potato, to avoid the transfer of potato diseases. The calculated doses of potato wastes ensure enough nitrogen for plants during initial growth phases, while the requirements for phosphorus are only coverd partly. Low content of potassium in the wastes tested should be supplemented with mineral K fertilisation. The wastes contained trace amounts of heavy metals which did not exceed permissible levels. Relatively high amounts of calcium and magnesium in the potato waste tested justify its application in light and very light soils, in order to improve their chemical properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.