Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 163

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  price
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W listopadzie ubiegłego roku dokonaliśmy przeglądu nasadzeń drzew przy kilku drogach jednego z powiatów. Z 1200 sztuk posadzonych drzew przed trzema laty do ponownego posadzenia było aż 280 sztuk. To dużo…
PL
W artykule przedstawiono opis polimerobetonowych płyt ustojowych do zastosowania przy budowie energetycznych i teletechnicznych linii napowietrznych. Zwrócono uwagę na ich istotną cechę, jaką jest ich masa, oraz na ich wpływ na końcową cenę budowli.
EN
This paper presents a description of polymer concrete ground slabs for use in the construction of power and teletechnical overhead lines. Attention has been drawn to their important feature, which is their weight, and to their influence on the final price of the structure.
PL
W Peru produkowane jest 80% światowej produkcji włókna alpak, dlatego to włókno jest uważane za włókno pochodzące z tego kraju. Sektor alpakowy w Peru przywiązuje dużą wagę do utrzymania praktyk społecznych, ekologicznych oraz do promocji zrównoważonego rolnictwa w regionie Andów. Kryzys w peruwiańskim sektorze alpakowym rozpoczął się już w 2019 roku, co wyrażone jest w mniejszej ilości wyeksportowanego włókna (-36%) w porównaniu z rokiem 2018, mimo nieznacznego wzrostu cen o 2%. Z powodu pandemii COVID-19, popyt spadł w Europie i Azji, wpływając na dochody i sytuację ekonomiczną rodzin utrzymujących się z hodowli alpak. Z tego powodu i aby przyczynić się do reaktywacji gospodarczej, Ministerstwo Rolnictwa Peru stara się promować sprzedaż odzieży z włókna alpak na rynku krajowym poprzez zakupy państwowe. W ramach tego procesu Ministerstwo przygotowało projekt karty homologacyjnej dla swetra szkolnego, w skład którego wejdzie 30% włókna alpak i 70% akrylu. Analitycy prognozują, że w najbliższych latach wzrost gospodarczy będzie wolniejszy niż w ostatniej dekadzie, ze względu na powolne ożywienie gospodarki światowej i wzrost liczby ludności w skali nieco mniejszej niż prognozowano kilka lat wcześniej.
EN
In Peru produced 80% of world production of alpaca fiber, the fiber is therefore considered fiber originating in that country. The alpaca sector in Peru attaches great importance to the maintenance of social and ecological practices and to the promotion of sustainable agriculture in the Andean region. The crisis in the Peruvian alpaca sector began already in 2019, which is reflected in the lower quantity of exported fiber (-36%) compared to 2018, despite a slight increase in prices by 2%. Due to the COVID-19 pandemic, demand has slumped in Europe and Asia, affecting the economic incomes of families living on alpacas. For this reason and to contribute to economic recovery, the Peruvian Ministry of Agriculture is trying to promote the consumption of alpaca fiber clothing domestically through state purchases. As part of this process, the Ministry has prepared a draft approval card for a school sweater, which will be consist of 30% alpaca fibers and 70% acrylic. Analysts forecast that in the coming years the economic growth will be slower than in the last decade, due to the slow recovery of the world economy and the population growth at a slightly lower scale than forecasted several years earlier.
EN
Historically, the value theory was based on an objectivist approach, where the value of the goods arises through the involvement of private means of production, with a special role of work or a subjectivist approach, where value is a subjective phenomenon and depends on marginal utility of the economic entity. The neoclassical revolution replaced the vague value theory with price theory, the economic reality and consumer expectations led to a situation in which lowering the price of goods at the expense of the environment became a commonly accepted mode of operation. For a long time, the value theory in economics was not an area of reflection, both in the sense of economic and moral value. It was assumed that the subjective character of the value phenomenon makes the analysis of value elusive for the tools of economics. At the same time, environmental goods were considered to be so-called free, occurring in unlimited quantities. These assumptions have contributed to the development of an economics theory that is the antithesis of the economics of sustainable development, excessively exploiting the environment and, indirectly, society as well. The assumptions of sustainable development redefine the space for interpretation of the value theory and imply a change in the approach to an environmental element that cannot be understood in the sense of a free good and which imposes an objective understanding of values that can be preserved or lost in the production process.
PL
Historycznie, teoria wartości opierała się na obiektywistycznym podejściu, gdzie wartość dobra powstaje poprzez zaangażowanie prywatnych środków produkcji, ze szczególną rolą pracy lub też subiektywistycznym podejściu, gdzie wartość jest zjawiskiem o subiektywnym charakterze i zależna jest od użyteczności krańcowej podmiotu gospodarującego. Neoklasyczna rewolucja zastąpiła niejasną teorię wartości teorią ceny, rzeczywistość gospodarcza i oczekiwania konsumentów doprowadziły do sytuacji, w której obniżanie ceny dóbr kosztem środowiska, stało się powszechnie przyjętym sposobem działania. Przez długi okres teoria wartości w ekonomii nie stanowiła obszaru rozważań, zarówno w znaczeniu wartości ekonomicznej, jak i moralnej. Przyjęto, że subiektywny charakter zjawiska wartości czyni analizę wartości nieuchwytną dla narzędzi ekonomii. Jednocześnie dobra środowiskowe uznawane były za tzw. wolne, występujące w nieograniczonych ilościach. Te założenia przyczyniły się do rozwoju gospodarki będącej antytezą ekonomii rozwoju zrównoważonego, nadmiernie eksploatującej środowisko, a pośrednio również społeczeństwo. Założenia rozwoju zrównoważonego otwierają na nowo przestrzeń do interpretacji teorii wartości i implikują zmianę podejścia do elementu środowiskowego, którego nie można rozumieć już w znaczeniu dobra wolnego, i który narzuca obiektywne rozumienie wartości, która w procesie produkcji może zostać zachowana lub utracona.
6
Content available Construction materials market in Poland 2018
EN
The equilibrium of the construction market in Poland had been severely shaken at the beginning of the 21st century and only became normalised in recent years. In the article, the authors have attempted to indicate the options allowing producers and distributors of building materials to overtake the competition as well as to answer the research question of whether in this situation companies should consider increasing the customer service effort. The study incorporated the use of the Blue Ocean Strategy, which indicates that competitiveness is not the only success factor and that it is much more important to stand out from the competition. The research carried out has shown that implementation of the Blue Ocean Strategy by construction materials wholesalers is absolutely possible, desirable and advisable in order to avoid entering the area of mere price competition, which may lead the company to the brink of bankruptcy.
PL
Bezdomni na ulicach Nowego Jorku i strajki w australijskich fabrykach spowodowane zmianą gatunku papieru toaletowego – tego typu propagandowe informacje w pierwszej połowie lat 80. ub. w., jeszcze w czasie trwania stanu wojennego – miały wykazać absurdalność marzeń Polaków o Zachodzie. W okresie, w którym papier toaletowy był reglamentowanym towarem deficytowym, kupowanym na zapisy lub za oddaną makulaturę, myśl o strajku z powodu jego jakości rzeczywiście wydawała się absurdalna. Mało tego, dzięki rządowej propagandzie Polacy mogli dowiedzieć się, że papier toaletowy gdzieś na świecie może mieć różne gatunki i różną jakość...
PL
Zmiana kosztów pracy i materiałów to nieunikniona zmiana wartości całej inwestycji, nie tylko drogowej. Oprócz zmian ważna jest też dynamika tych zmian, która pozwala na prognozowanie i szacowanie przyszłych kosztów. W artykule zaprezentowano zmiany stawek robocizny kosztorysowej i podstawowych materiałów wykorzystywanych do budowy dróg w latach 2016 - 2018.
EN
Change in labour and material costs is an unavoidable change in the value of the entire investment, not only the road investment. In addition to the changes, the dynamics of those changes is also important, allowing for forecasting and estimating the future costs. The paper presents changes in the cost estimate labour rates and prices of basic materials used for road construction in years 2016 - 2018.
PL
W artykule przeprowadzono analizę stosowanych przenośników w systemach odbioru i transportu pyłu z kotłów z paleniskiem rusztowym w energetyce przemysłowej i ciepłowniczej. Zwrócono uwagę na konstrukcję najczęściej stosowanych rodzajów przenośników, ich parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne. Dokonano oceny porównawczej zużycia energii elektrycznej do napędu urządzeń. Przeprowadzona analiza może być pomocna przy podejmowaniu decyzji techniczno-finansowych w ww. zakresie.
EN
This paper analyzes the conveyors used in dust collection and transport systems from grate boilers in industrial and heating energy. Attention was paid to the construction of the most commonly used types of dust conveyors, their construction and operational parameters. A comparative assessment was made of electricity consumption for the drive of the equipment. The analysis helps in making technical and financial decisions.
PL
W artykule poruszony został problem z zakresu kształtowania się ceny energii elektrycznej w wybranych państwach Europy, oraz próba przeprowadzenia prognozowania ceny energii elektrycznej w walucie euro w Polsce na trzy przyszłe okresy. Badania rozpoczęto od analizy wielowymiarowej ceny energii elektrycznej za 1 kilowatogodzinę w wybranych państwach w Europie w ujęciu sześciomiesięcznym w latach 2008-2018. Następnie wykonano jej ocenę. Dalszym etapem badania była analiza szeregu czasowego danych dotyczących ceny energii elektrycznej za 1 kilowatogodzinę w walucie euro w Polsce w ujęciu dynamicznym. Ostatnim etapem było zbudowanie modelu prognozowania ARIMA i wykonanie prognozy na trzy przyszłe okresy.
EN
The article addressess a problem in price formation of electric power in particular European countries. Moreover, it shows an attempt to conduct a forecasting in the price of electricity, stated in Euro, in Poland for three future periods. The research was initiated with multidimensional analysis of the electricity pricing per kilowat hour in the selected European countries within a sixmonth period between 2008-2018. Then, the evaluation was conducted. The following stage of the research was the analysis of the time series of data concerning the electricity pricing per kilowatt stated in Euro, in Poland, on a dynamical basis. The final stage was to construct a model of ARIMA prognostic model, as well as conduct a forecast for three future periods.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa, funkcjonując w pojedynkę, mają znikome szanse na zdobycie i utrzymanie pozycji istotnego gracza. W związku z tym, decydują się na przystąpienie do rozbudowanej struktury łańcucha dostaw, której podłożem jest większa liczba, zróżnicowanych ogniw. Osiągnięcie określonego stopnia współdziałania przedsiębiorstw wymaga koordynacji. W teorii wyróżnia się na ogół trzy formy koordynacji - rynkową, hierarchiczną i społeczną. Celem artykułu jest identyfikacja rynkowej formy koordynacji działań wielopodmiotowych, która dominuje w spektrum działań koordynacyjnych podejmowanych w łańcuchu dostaw firmy Honda. Identyfikacja form koordynacji pomogła autorom w potwierdzeniu dominacji rynkowej formy koordynacji.
EN
Contemporary companies, when operating as a sole entity, have little chances for achieving and sustaining its leading position. Therefore, they decide to participate in the developed structure of a supply chain, constituted by a number of diversified actors. Likewise, achieving a certain level of collaboration requires a coordination mechanism. There are three basic forms of coordination in the theory, namely: market, hierarchical and social. The aim of the paper is identification the essence and the example of using the market coordination that holds a prevailing position in the spectrum of coordinative activities performed in Honda supply chain. Identification form of coordination helps authors to confirm that market for of coordination is dominant.
12
Content available Nowa era w światowym rynku LNG
PL
Rok 2017 w ponad 150-letniej historii węglowodorów będzie jednym z wielu podobnych. Ale dla skroplonego gazu ziemnego będzie rokiem przełomu. W Azji na liderem wzrostu importu stały się Chiny, wychodząc na drugiego światowego importera, wyprzedzając nawet Koreę Południową i mocno rywalizując z Japonią. Otwarto Kanał Panamski dla handlu LNG i „drogę północną” tak, że pojawiły się w Europie dostawy rosyjskiego gazu skroplonego. Rok 2017 stał pod znakiem dramatycznego skracania długości zawartych kontraktów long-term, krótszych ich kadencji i zmniejszania wolumenów – czyli był kolejnym okresem urynkowienia commoditization handlu tym surowcem energetycznym. Artykuł opisuje bieżący stan produkcji i handlu LNG w 2018 roku. Koncentruje się na wydobyciu gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, Katarze, Australii, Rosji jako krajów mogących produkować i dostarczać LNG do Unii Europejskiej. Szczegółowo przeanalizowano kwestię cen i warunków kontraktów w 2017 r. Autorzy podkreślają, że rynek obecnie cechuje nadpodaż i utrzyma się ona co najmniej do połowy 2020 r. Novatek, Total – liderzy projektu Yamal-LNG – oddali do użytku instalację skraplającą na 5,5 mln Mg/r., a tankowiec Christophe de Margerie był pierwszą komercyjną jednostką, która pokonała trasę do Norwegii, a później dalej do Wielkiej Brytanii bez pomocy lodołamaczy i ustanowiła nowy rekord na Północnej Drodze Morskiej. W 2017 r. rosyjski koncern zwiększył udział w europejskim rynku gazu z 33,1 do 34,7%. Rosja, ale i Norwegia wyeksportowały w 2017 r. do Europy (i Turcji) rekordowe wolumeny „rurowego” – klasycznego gazu ziemnego, odpowiednio 194 i 122 mld m3, czyli o 15 i 9 mld m3 gazu ziemnego więcej niż w 2016 roku. Jeszcze w 2016 r. stawiano tezę, że Rosja łatwo nie odda swojej strefy wpływów i będzie robić wszystko oraz wykorzystywać najróżniejsze mechanizmy, nie tylko rynkowe, by inny niż rosyjski gaz ziemny był po prostu droższy i ekonomicznie mniej opłacalny. Podkreślano również, że presja, jaką wywiera na Rosjanach cały czas technicznie możliwe i ekonomicznie opłacalne przekierowanie do europejskich terminali metanowców wyładowanych amerykańskim LNG powoduje, że Gazprom nie ma wyboru i musi dopasowywać swoje ceny. Amerykanie, ale i każdy inny dostawca (Australia?) po prostu mogą to zrobić i sama ta świadomość po prostu wystarcza, by rosyjski gaz musiał być obecny w Europie w dobrej cenie.
EN
In the over 150 years of hydrocarbon history, the year 2017 will be one of the many similar. However, it will be a breakthrough year for liquefied natural gas. In Asia, China grew to become the leader of import growth, becoming the second world importer, overtaking even South Korea and chasing Japan. The Panama Canal for LNG trade and the “Northern Passage” was opened, so that Russian LNG supplies appeared in Europe. The year 2017 was marked by a dramatic shortening of the length of long-term concluded contracts, their shorter tenure and reduction of volumes – that is, it was another period of market commoditization of this energy resource. The article describes the current state of LNG production and trade till 2018. It focuses on natural gas production in the United States, Qatar, Australia, Russia as countries that can produce and supply LNG to the European Union. The issue of prices and the contracts terms in 2017 was analyzed in detail. The authors stress that the market is currently characterized by an oversupply and will last at least until mid–2020. Novatek, Total – Yamal-LNG project leaders have put the condensing facility at 5.5 million tons into operation. The Christophe de Margerie oil tanker was the first commercial unit to cross the route to Norway and then further to the UK without icebreakers and set a new record on the North Sea Road. In 2017, the Russian company increased its share in the European gas market from 33.1 to 34.7%. In 2017, Russia and Norway exported record volumes of „tubular” – classic natural gas to Europe (and Turkey), 194 and 122 billion m3 respectively, which is 15 and 9 billion m3 more natural gas than in 2016. The thesis was put forward that Russia would not easily give up its sphere of influence and would do everything and use various mechanisms, not only on the market, that it would simply be more expensive and economically unprofitable than natural gas. It was also emphasized that the pressure of the technically possible and economically viable redirection to European terminals of methane carriers landed in the American LNG, results in Gazprom not having a choice but to adjust its prices. The Americans, but also any other supplier (Australia?) can simply do the same and this awareness alone is enough for Russian gas to be present in Europe at a good price.
PL
Na polskim rynku mleka i produktów mlecznych systematycznie rosną obroty handlu zagranicznego o coraz bardziej wewnątrzgałęziowym charakterze. Branża mleczarska pozostaje eksporterem netto i w bilansie rynkowym eksport ma duże znaczenie, gdyż produkcja mleka jest większa od jego zużycia. Duża skala eksportu powoduje, że ceny krajowe są silnie skorelowane z cenami światowymi. W handlu zagranicznym przeważają produkty konsumpcyjne, ale do krajów trzecich eksportowane są duże ilości trwałych produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku – OMP, masła, serów dojrzewających). Dodatnie saldo wymiany w handlu zagranicznym potwierdza konkurencyjność krajowego mleczarstwa na rynku międzynarodowym.
EN
The value of Polish foreign trade in milk and dairy products has been growing on a regular basis. However the trade becomes more and more of inter-branch nature. Polish dairy sector still remains a net exporter. Hence, milk production considerably exceeds its consumption and dairy exports are of great importance in the balance sheet. Bulk exports means strong correlation between the domestic and the world prices. The structure of exports is dominated by processed products ready for consumption. However, the preserved products (skimmed milk powder - SMP, butter, hard ripening cheeses) are also important in the export portfolio. The surplus achieved in foreign trade confirms the competitiveness of Polish dairy sector on international markets.
14
Content available remote Cena czyni cuda na dachach
EN
The paper has focused on market for critical raw materials and its influence on mineral prices. Usually ores and ore products are deemed critical raw materials if they mostly or totally come from foreign countries, have difficult replacement, and are vital for the Nation’s economy, especially for defence issues. Tungsten, niobium, graphite and lithium were chosen for analysis from the critical mineral commodities declared by the European Commission and the Government of the Czech Republic. An analysis of these mineral commodity market conditions has been made, and their impacts on particular mineral availability and price have been assessed. As regards tungsten supplies, there are relatively many producer countries with the existing or developing extraction structures, but China has at its disposal 60% of the deposits. Lithium reserves are sufficient, but supplies are highly concentrated – four producer companies deliver about 90% of lithium in the world. Also niobium supplies are extremely concentrated, in the period, 2009–2012, two Brazilian mines and a single Canadian one produced 99% of niobium in the world. The biggest world producer of natural graphite is China that dominates 70% of the market. Natural resources of the above mentioned mineral commodities are not critical. The Earth’s crust deposits are sufficient for long-term exploitation, and what’s more, a technology has been patented for lithium recycling. What rather matters is the issue of the free play of market forces. The theoretical preconditions for the free play of market forces and balanced price convergence – market presence of many various producers and many customers – are disturbed by producer structure, high concentration of mining companies and countries. Free market interference is implied in dominance of individual producer countries or production companies, and their ability to decide about production levels and related prices. Nevertheless, the inevitable rise of mineral commodity prices will mean that exploitation of some sources, which are currently deemed uneconomical, may become interesting.
PL
W artykule skoncentrowano się na rynku surowców krytycznych i ich wpływie na ceny surowców mineralnych. Zazwyczaj rudy i produkty wzbogacania uznane za surowce krytyczne surowce jeśli w większości lub w całości pochodzą z innych krajów, mają trudno zastępowalne i są niezbędne w gospodarce narodowej, zwłaszcza dla przemysłu obronnego. Jako przedmiot analizy wybrano wolfram, niob, grafit i lit będące surowcami krytycznymi w dokumentach opublikowanych przez Komisję Europejską i rząd Republiki Czeskiej. Przeprowadzono analizę rynku surowców oraz jego wpływ na dostępność i cenę minerałów. Zasobywolframu zostały zidentyfikowane w kilku krajach natomiast 60% złóż znajduje się w Chinach. Rezerwy litu są wystarczające, ale podaż jest bardzo skoncentrowana cztery firmy producenckie dostarczają około 90% litu. Również podaż niobu jest niezwykle skoncentrowana, w latach 2009-2012 dwie kopalnie brazylijskie i jedna kanadyjska wyprodukowały 99% niobu na świecie. Największym światowym producentem grafitu naturalnego są Chiny, które obejmują 70% rynku światowego. Zasoby naturalne wymienionych surowców mineralnych nie są krytyczne. Złoża skorupy ziemskiej są wystarczające dla długotrwałej eksploatacji, a ponadto opatentowano technologie recyklingu np. litu. Isotny jest problem gry wolnorynkowej. Teoretyczne warunki wstępne dla swobodnej gry sił rynkowych i zrównoważonej konwergencji cen – rynek to obecność wielu różnych producentów i wielu klientów – warunki są zakłócane przez strukturę producentów, dużą koncentrację firm górniczych. Zakłócenia wolnego rynku są implikowane przez dominację poszczególnych krajów producenckich lub przedsiębiorstw produkcyjnych, oraz ich zdolność do decydowania o poziomach produkcji i cenach. Niemniej jednak nieunikniony wzrost cen surowców mineralnych może oznaczać, że wykorzystanie niektórych źródeł, które obecnie uważa się za nieekonomiczne, może stać się interesujące.
PL
W artykule przedstawiono wartości gazu ziemnego jako nośnika energii pierwotnej będącego w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Pod uwagę wzięto i poddano analizie głównie takie czynniki, jak: poziom rodzimych zasobów, cena gazu ziemnego, aspekt ekologiczny jego użytkowania. W analizie posłużono się modelami matematycznymi: ARIMA, ekonometrycznym modelem wahań sezonowych.
EN
The article presents the values of natural gas as a primary energy carrier capable of providing energy security for Poland. The main factors that have been taken into consideration and have been analyzed included: the level of indigenous resources, the price of natural gas, the ecological aspect of its use. The mathematical models: AR1MA and econometric model of seasonal fluctuations were used for the analysis.
PL
W latach 2003-2016 relacje cen detalicznych większości środków mechanizacji rolnictwa do cen skupu płodów rolnych zmieniały się na niekorzyść rolnictwa. Cena zestawu 25 środków mechanizacji rolnictwa, wyrażona w jednostkach masy pszenicy była w 2016 r. o 50,3%, żyta - o 51,2%, żywca wieprzowego - o 63,7%, a mleka krowiego (w jednostkach objętości) - o 45,9% wyższa niż w 2003 r. W relacji do pszenicy potaniały tylko: dojarka z rurociągiem mlecznym (o 10,4%), dojarka konwiowa (o 4,4%), Niższe względem żyta były ceny: dojarki z rurociągiem mlecznym o 17,7%, dojarki konwiowej - o 12,2%, owijarki bel - o 7,8% i poidła jednomiskowego dla bydła - o 4,4%. Te same maszyny potaniały wobec żywca wieprzowego: dojarka z rurociągiem mlecznym (o 17,3%) i dojarka konwiowa (o 11,7%), owijarka bel (o 7,2%) oraz poidło jednomiskowe dla bydła (o 3.8%). Natomiast w stosunku do mleka potaniało pięć środków mechanizacji rolnictwa: dojarka z rurociągiem mlecznym (o 20,2%) dojarka konwiowa (o 14,8%), owijarka bel (o 10,5%), poidło jednomiskowe dla bydła (o 7,2%) i schładzarka do mleka zbiornikowa o pojemności 500 l (o 2,3%).
EN
During the years 2003-2016 changes of price relations between farm machinery and agricultural products were unfavorable for farmers. The price of machinery set including tractor and 24 implements, expressed in mass units of wheat was in 2016 by 63.7%, of rye - by 50.3%, of pigs for slaughter - by 51.2% and of cow milk (in volume units) - by 45.9% higher than in 2003. Only 2 implements cheapened in relation to wheat: pipeline milking machine - by 10.4% and bucket milking machine - by 4.4%. Pipeline milking machine cheapened in relation to rye by 17.7%, bucket milking machine - by 12.2%, bale wrapping machine - by 7.8% and water bowl for cattle - by 4.4%. The same machines cheapened in relation to pigs for slaughter: pipeline milking machine - by 17.3%, bucket milking machine - by 11.7%, bale wrapping machine - by 7.2% and water bowl for cattle - by 3.8%. Instead, five implements cheapened in relation to cow milk: pipeline milking machine - by 20.2%, bucket milking machine - by 14.8%, bale wrapping machine - by 10.5%, water bowl for cattle - by o 7.2% and 500 l tank milk cooler - by 2.3%.
PL
W latach 2003–2016 nastąpił wzrost cen środków mechanizacji rolnictwa o 22,7-483,0%. Zestaw złożony z ciągnika i 24 maszyn i narzędzi podrożał w tym czasie o 124,1%. Dynamika tego wzrostu najsilniej zaznaczyła się w latach 2004 i 2005. W 2004 r. ceny zwiększyły się o 13,0-49,1%, a w 2005 r. - o 6,6-41,9%. Wspomniany zestaw 25 środków mechanizacji rolnictwa podrożał w 2004 r. o 25,3%, a w 2005 r. - o 17,0%. Przyczyną tak dużego wzrostu cen w tych latach było zwiększenie stawki VAT na sprzęt rolniczy z 0 do 22% wraz z wejściem Polski do UE. Z uwagi na to, że zmiana opodatkowania nastąpiła 1 maja, skutki tego zdarzenia z jednej strony tylko częściowo wpłynęły na przeciętną cenę w 2004 r., a z drugiej - były też widoczne w 2005 r. W 2016 r. w przypadku 24 spośród 32 badanych środków mechanizacji rolnictwa odnotowano wzrosty cen od poniżej 0,1 do 5,6%, a w przypadku ośmiu - obniżki o 0,1-8,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zestaw 32 środków mechanizacji rolnictwa podrożał o 2,0%.
EN
During the years 2003-2016, the increase of farm machinery prices by 22.7-483.0% was noted. The set including tractor and 24 machines and tools grew at that time dearer by 124.1%. The most strongly accented dynamics of that rise in prices occurred in years 2004 and 2005. In 2004, the rise in prices amounted to 13.0-49.1%, and in 2005 - 6.6-41.9%. Above mentioned set of 25 farm equipment in 2004 grown dearer by 25.3%, and in 2005 – by 17.0%. The reason of so important rise in prices in these years was increase of the VAT rate from 0 to 22% after entering of Poland to the European Union. As the entering to the EU took place 1st of May 2004, the results of this fact on one hand not fully affected the average prices of that year, and on the other hand - they were present also in 2005. In 2016, in cases of 24 among 32 observed machines and tools rises in prices by less than 0.1 to 5.6% were noted, and in cases of eighth - drops by 0.1-8.7% as compared with the previous year. The set of 32 machinery objects grew dearer by 2.0%.
PL
Artykuł opisuje bieżący stan poszukiwań i wydobycia węglowodorów – szczególnie gazu ziemnego w kierunku wykorzystania do skroplenia do LNG. Koncentruje się na wydobyciu w Stanach Zjednoczonych, Katarze, Rosji, jako krajów mogących dostarczać i mających bezpośredni wpływ na dostawy LNG do Unii Europejskiej. Szczegółowo przeanalizowano kwestię cen i punktu cenowego dla Henry Hub, poniżej którego opłacalne staje się dostarczanie LNG do UE. Wskazuje, że eksport LNG dla rządu rosyjskiego stał się bardzo ważny dopiero w latach 2013–2014. Autor konkluduje, że w jego opinii Rosja dość późno zaczęła myśleć o rozwoju terminali LNG i że zbyt późno (grudzień 2013 roku) weszła w życie w Rosji ustawa dotycząca liberalizacji eksportu LNG, rozbijając tym samym monopol Gazpromu na eksport gazu ziemnego. Amerykańska rewolucja łupkowa kosztowała miliardy dolarów, pozwoliła jednak kompletnie zmienić amerykański przemysł wydobywczy oraz pozycję surowcową, ale przede wszystkim energetyczną Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podkreślono, że dla polskiego projektu łupkowego, poniesione dotychczas koszty są minimalne i w żadnym wypadku nie pozwalają ocenić potencjału zasobów niekonwencjonalnych złóż w Polsce. Według wyliczeń w projekt „polskie łupki” powinno było zostać zainwestowane od 20 do 40 mld zł na jeden obszar koncesyjny, a dopiero wykonanie 300–400 odwiertów poziomych (najlepiej na obszarze 2–3 koncesji) z wielosekcyjnymi szczelinowaniami hydraulicznymi daje szansę na racjonalność decyzji.
EN
The article describes the current state of the exploration and production of hydrocarbons – particularly natural gas towards the use of condensation to LNG. It focuses on mining in the United States, Qatar, Russia, the countries which can provide and have a direct impact on the supply of natural gas and LNG to the European Union. The article thoroughly analyzes the issue price and the price point for the Henry Hub, below which the delivery of LNG to the EU becomes cost-effective. This indicates that the export of LNG for the Russian government was very important until 2013–2014. The author concludes that, in his opinion, Russia, began to think about the development of LNG terminals much too late as the law on the liberalization of exports of LNG, smashing the same monopoly Gazprom to export natural gas entered into force in Russia (December 2013). The American revolution has cost billions of dollars, but allowed the American mining industry and the position of raw materials, but above all, the energy of the United States of America to change completely. He emphasizes the previously incurred costs that for the Polish shale gas project, are minimal and in no case allow us to evaluate the potential of unconventional resources in Poland. According to the calculations in the ”Polish shales” project from PLN 20 to 40 billion should be invested on one area of the concession, and only the execution of 300–400 horizontal wells (preferably in the area of the concession) with a multi-section hydraulic fracturing provides an opportunity for decision rationality.
PL
Badania koncentrują się na aspektach metodycznych i mają na celu podjęcie próby określenia wzajemnych relacji, jakie występują między jakością usług transportowych, jako jednego z rodzajów usług logistycznych realizowanych w ramach łańcucha dostaw, a wartością, jaką jest on zdolny generować dla finalnego klienta. Zasadniczym przedmiotem badania jest określenie podstawowych czynników determinujących jakość usług transportowych, do której pomiaru zaproponowano zastosowanie znanej od połowy lat 80. XX w. metody Servqual. Została ona jednak nieco zmodyfikowana przez autora, co w efekcie pozwoliło silniej wyeksponować relacje istniejące między tą kategorią a określonym typem rynku usług transportowych. W nawiązaniu do wybranych typów tych rynków z właściwym im mechanizmem ustalania cen przedstawiono w sposób modelowy, na podstawie relacji jakość produktu-jego cena, siłę wpływu użyteczności produktu na poziom wartości generowanej dla finalnego klienta. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę budowy łańcucha wartości opartego na wzroście jakości produktów transportowych.
EN
The purpose of the study which is methodological in its nature, is to make an attempt to determine the impact of the quality of transport services, as one of the types of logistics services in the supply chain on the value generated within it. The scope of the study include both methodological aspects concerning the selection of the proper method of measuring the quality of the transport products which relates directly to the well known SERVQUAL method, as well as aspects enabling to apply this category to a specific type of transport services market. In relation to the selected types of these markets with the right pricing mechanism it has been shown a model based on the relationship: the quality of the product, its price which reflects the strength of the impact the usefulness of the transport product at the level of value generated for the final client. Test results point out to the need for the construction of the value chain based on the increase in the quality of the transport products.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.