Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  migracje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the article is to present the influence of the migration phenomenon on the contemporary level of terrorist threat, along with an indication of its main source. As research methods, the analysis of literature, foreign media materials and secondary data on selected terrorist attacks in Europe in 2015-2017 are used. The phenomenon of migration and its relation to progressing globalization are analyzed in detail as well. The article also points out examples of development of effective solutions in the field of international cooperation in the fight against terrorism at the European level.
PL
Celem artykułu było przedstawienie wpływu zjawiska migracji na poziom zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Metoda badawcza wykorzystana w opracowaniu to przede wszystkim analiza: literatury, zagranicznych materiałów medialnych i danych wtórnych dotyczących wybranych zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w Europie w latach 2015-2017. Szczegółowo zanalizowano także samo zjawisko migracji oraz jego związek z postępującą globalizacją. Wskazano również przykłady wypracowania skutecznych rozwiązań w zakresie międzynarodowej współpracy w walce z terroryzmem na poziomie europejskim.
PL
Współczesne migracje stawiają przed każdym krajem - celem migrantów wiele wyzwań. Poza problemami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, ważnym problemem wynikającym ze skali migracji jest kwestia zagrożenia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Obecny kryzys migracyjny w krajach ‘starej UE’, a zwłaszcza w Niemczech, sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Dostępne dane dla Niemiec pokazują istotny statystycznie wzrost zachorowalności na gruźlicę, syfilis, krztusiec, WZW B, a nawet na malarię. Wzrost liczby osób chorych stwarza realne zagrożenie epidemiologiczne dla ludności w Niemczech. Niekontrolowany ruch wewnątrz państw UE oraz wysoki poziom dostępności transportowej czyni to zagrożenie jeszcze bardziej poważnym.
EN
Modern migrations pose many challenges for each country - the goal of migrants. In addition to political, social and economic problems, an important problem arising from the scale of migration is the issue of the threat of epidemiological security. The current migration crisis in the 'old EU' countries, especially in Germany, is conducive to the spread of infectious diseases. Available data for Germany show a statistically significant increase in the incidence of tuberculosis, syphilis, whooping cough, hepatitis B, and even malaria. The increase in the number of ill people poses a real epidemiological threat to the population in Germany. Uncontrolled traffic within EU countries and a high level of transport accessibility make this threat even more serious.
3
Content available Prawa człowieka w obliczu migracji
PL
Dyskusja o prawach człowieka nie ustaje od lat 40. XX wieku. Obecnie problematyka ta podnoszona jest w kontekście migracji, zwłaszcza kryzysu migracyjnego, który od kilku lat dotyka Europę. Świat zachodni, występujący w obronie praw człowieka, wyznaczający ich standardy i strzegący ich, ma problem z zastosowaniem teorii w praktyce. Od strony formalnoprawnej kwestia ta wydaje się załatwiona - na straży praw człowieka stoją odpowiednie organy, sytuację uchodźców regulują określone dokumenty. Tymczasem obserwuje się trudność z konkretyzacją owych przepisów - na drodze stoją tu luki w prawie oraz granice - zarówno fizyczne, jak i mentalne. Ważna jest tu rola kultury występującej jako czynnik dynamiczny, różnicujący i unifikujący w relacji z Innym. Wobec nieustannych fluktuacji współczesnego świata, warto zrezygnować z perspektywy statycznej na rzecz dynamicznego ujęcia praw człowieka.
EN
The debate about the human rights has not stopped since the 40s. At present, this issue is raised in the context of migration, especially the migration crisis, which has been affecting Europe since last few years. The Western world, which stands in the wat of protecting human rights, defining their standards and protecting them, has a problem with applying the theory into practice. On the formal-legal side this issue seems to be setted - human rights are guarded by the institutions, the refugee situation is regulated by specific documents. But there is a difficulty with conceting these regulations - there are gaps in law and borders - both: physical and mental. The role of culture as a dynamic factor, differentiating and unyfying in relations with Others is important. In the face of constant fluctuations in the contemporary world, it is worth to leave the static perspective for a dynamic view of human rights.
4
Content available Migranci ukraińscy w Polsce w latach 2014-2017
PL
Wejście Polski do UE i NATO, swoboda przemieszczania się wewnątrz UE i wzrost gospodarczy stworzył nowe możliwości migracji zarobkowej w Polsce. Polska stała się atrakcyjnym z ekonomicznego punktu widzenia celem migracji dla tysięcy mieszkańców Ukrainy. Dodatkowo konflikt na Ukrainie doprowadził do zwiększenia migracji z tego kraju. Praca ma na celu ukazanie zróżnicowania statusu formalnego migrantów z Ukrainy w Polsce. Jak również wskazanie zmian liczby migrantów ekonomicznych z Ukrainy. Do analizy zmian potoku migracji wykorzystano dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W 2016r. około 127 tys. obywateli Ukrainy miało prawo do legalnego pobytu w Polsce. Tylko 2016r. polskie placówki dyplomatyczne wydały 1,1 mln wiz uprawniających do pobytu w Polsce od 3 do 6 miesięcy. Po wprowadzeniu ułatwień dla obywateli Ukrainy wjeżdżających do UE (11.06.2017) spodziewany jest spadek liczby imigrantów ukraińskich w Polsce.
EN
Poland's accession to the EU and NATO, freedom of movement within the EU and economic growth created new opportunities for labor migration in Poland. Poland has become an attractive from an economic point of view the goal of migration for thousands of Ukrainians. In addition, the conflict in Ukraine has led to increased migration from this country. The work aims to show the diversity of the formal status of migrants from Ukraine in Poland. And also an indication of changes in the number of economic migrants from Ukraine. The data of the Office for Foreigners were used to analyze changes in the migration pipeline. In 2016 about 127 thous. Ukrainian citizens had the right to stay legally in Poland. Only 2016. Polish diplomatic missions issued 1.1 million visas entitling them to stay in Poland for 3 to 6 months. After introducing facilitations for Ukrainian citizens entering the EU (11/06/2017), the number of Ukrainian immigrants in Poland is expected to decrease.
5
Content available Migracje w perspektywie etyki
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych problemów moralnych związanych z migracjami i polityką migracyjną. Kwestia migracji, z którymi nie wiąże się ryzyko zagrożenia terrorystycznego oraz kwestia migracji, z którymi takie ryzyko jest związane, dyskutowane są oddzielnie.
EN
Analysis of some moral issues related to migrations and migration policy is the main goal of this text. The set of these issues has been divided into two groups. Into one group have been included problems of these migrations which are not connected with the risk of terrorism, and into the second one - problems of those migrations which are connected with such a risk.
6
Content available Migracje a religia. Wybrane aspekty
PL
Przedmiotem analizy w artykule jest kwestia wzajemnych relacji między migracjami a religią. Autor nawiązuje do toczących się dyskusji na temat migracji i roli religii we współczesnym świecie. Podobnie jak inne formy aktywności ludzkiej migracja może być postrzegana jako zjawisko społeczne lub z perspektywy jednostki. W obu przypadkach może to rzucić nieco światła na motywy decyzji o zmianie miejsca pobytu, preferencje między alternatywnymi lokalizacjami, wzorce i tendencje zachowań w miejscu przeznaczenia oraz zmian jakie może to wywołać w samej religii. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób tożsamość religijna i symboliczna etniczność wpływają na migrację i współistnienie różnych grup z ich odmiennymi, religijnymi stylami życia. Ponieważ współistnienie różnych religii niesie ze sobą różnorodne wyzwania, nie można migracji oddzielić od kwestii wolności sumienia, praktyk religijnych i przestrzegania prawa w kraju przeznaczenia, które określa granice tolerancji religijnej.
EN
The subject of analysis in this article is the question of mutual relationship between modern migration and religion. Author tries to provide an insight into the ongoing discussions about migration and the role of religion in changing modern world. Like other forms of people's activity migration may be viewed as an social phenomenon or from the perspective of the individual. In both cases, the analysis of its connection with religion may shed some light on motivations of the decision to move or to stay, preferences among alternative locations, patterns and trends of behavior in the place of destination, and how they lead to changes in the religion itself. The paper attempts to answer how religious identity and symbolic ethnicity influence migration and the coexistence of different migrant groups with their different religious lifestyles. As the coexistence of different religions does inevitably lead to challenges they cannot be separated from the issues of freedom of conscience, religious practices and observance of law in the country of destination which sets the limits of religious tolerance.
PL
W ramach globalnego przepływu pracowników i siły roboczej istnieje cały szereg terminów określających osoby zmieniające swoje miejsce zamieszkania w celach zarobkowych. Znaczna większość migrantów obiera kierunek przemieszczania się do krajów rozwiniętych gospodarczo, niż te z których pochodzą. Jest to jednak spore uproszczenie, w związku ze zmieniającymi się trendami globalnymi jak i motywami migracji i wybieranymi destynacjami. Większość badań skupia się na przedsiębiorcach wpisujących się w kontekst migracjach z „Południa na Północ” Mniej uwagi poświęcono badaniom nad przedsiębiorcami, którzy wyjechali z kraju wysoko rozwiniętego celem otworzenia swojej działalności w krajach o dużo niższym rozwoju gospodarczym. Dla rozróżnienia, przedsiębiorcy imigranci, którzy z własnej woli, a nie konieczności zmienili kraj pobytu i miejsce działalności swojej firmy, zostali zdefiniowani jako „Self Initiated Expatriate entrepreneurs”, lub „expat-preneurs”. Expat-preneurs ponadto mogą przyczynić się do poprawy rozwoju gospodarki lokalnej i mieć realny wpływ na rozwój biznesu czy napływ inwestycji zagranicznych. Niniejsze opracowanie jest przeglądem literatury, w którym wykorzystano analizę zawartości, aby wypełnić istniejącą w niej lukę oraz urozmaicić badania opracowane w kontekście migracji z Południa na Północ.
EN
Within the global movement of labor, there are a whole range of terms available to define people changing their place of residence for gainful employment. A large proportion of migrants choose to migrate to economically more developed countries than the country from which they originate. However, this is a generalization, simplifying global trends as well as the motives of migration and the destination. Most of the research to date has focused on entrepreneurs in the context of "South to North" migration. Less attention has been paid to the study of entrepreneurs who have migrated in the opposite direction ("North to South"). These immigrant entrepreneurs, who voluntarily change their country of residence and place of business, have been defined as "Self Initiated Expatriate Entrepreneurs" (Andresen, 2014) or "expat-preneurs" (Solimine, 2015; Vance, 2016). Expat-preneurs maybe able to help improve the development of the local economy and have a real impact on business development or inflow of foreign investment. This study is a literature review, using content analysis, and highlights the existing gap in literature surrounding the migration of immigrant entrepreneurs in a 'North to South' direction.
8
Content available Krótka historia imigracji w Holandii
PL
Autor przedstawia krótka historię imigracji w Holandii, od powstania Republiki Siedmiu Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich w XVI wieku oraz powiązanych z tym faktem masowych migracji ludności, poprzez kolejne stulecia. Jednak przede wszystkim skupiając się na XX i XXI stuleciu, gdzie porusza kwestie mniejszości etnicznych i religijnych, feminizacji migracji, kryzysu uchodźczego z 2015 roku oraz przedstawia obecną strukturę ludności Królestwa Niderlandów.
EN
The author presents a short history of immigration in the Netherlands, from the founding of the Republic of the Seven United Netherlands Provinces in the 16th century and the related mass migration of people through subsequent centuries. However, first of all, focusing on the twentieth and twenty-first century, where he addresses the issues of ethnic and religious minorities, feminization of migration, the refugee crisis of 2015 and presents the current structure of the population of the Kingdom of the Netherlands.
PL
W artykule analizie poddano zjawisko wzrostu liczebności imigrantów zarobkowych w województwie śląskim. Autor przedstawia opartą o wyniki badań empirycznych skalę problemu oraz jego charakterystykę, a także wskazuje najważniejsze kwestie, które wiążą się z poruszanym problemem.
EN
This paper focuses on the increasingly noticeable phenomenon that occurs in Silesian voivodeship - the growth in the number of economic migrants. Author seeks to present empirical research based on the scale of this matter and its characteristics, as well as highlight the most important issues that are related to the problem.
PL
Badania przesiedleń ludności zachodzących na poziomie województw, regionów czy kraju pełnią ważną rolę w poznaniu i zrozumieniu różnego rodzaju procesów demograficznych. Opracowanie podejmuje skromną próbę opisu zjawisk migracyjnych, jakie zachodzą w województwach mazowieckim i łódzkim oraz wyjaśnia przyczyny i skutki migracji wewnętrznych. Przy pomocy danych demograficznych porównano dwie jednostki administracyjne oraz określono związek między stolicami tych województw. Dane uzyskane dla każdej jednostki zestawiono zdanymi krajowymi.
EN
The study of population migration plays an important role in understanding the causes of demographic processes. In this article an attempt was made to describe and explain the migration phenomena that occur in the Mazovia and Lodzkie voivodships. The demographic data of both voivodships was compared and the relationship between them was determined. Significant changes have occurred in the area of migration in the last few decades.
PL
Cnota gościnności jest jedną z najważniejszych cnót chrześcijańskich. „Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!” (1P 4,9) - kategoryczny biblijny nakaz stanowi punkt wyjścia dla rozumienia kwestii migracji w ramach katolickiej nauki społecznej. Corocznie publikowane papieskie orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy stanowią ukonkretnienie tej doktryny, zwracając uwagę na ważne (w danym historycznym momencie) kwestie. W artykule podjęta zostanie próba identyfikacji głównych wątków podnoszonych w tych dokumentach oraz ich historycznych kontekstów na podstawie analizy orędzi Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Dyskusji poddane zostaną także wskazówki przytaczane w orędziach - zarówno na płaszczyźnie etycznej, jak i (w szerokim tego słowa rozumieniu) politycznej.
EN
Hospitality is one of the most important christian virtues. „Be hospitable to one another without complaining” (1P 4,9) - the firm biblical warrant is a starting point for understanding an issue of migration within catholic sociology. Papal messages published every year for The World Day Of Migrants And Refugees are a realization of this doctrine and pay attention to important issues in a particular historical moments. Article’s analysis of the papal messages of John Paul II, Benedict XVI and Francis is a trial of identifaction of main threads and historical contexts of these documents. Indications suggested in the messages are discussed - both on ethical and (in a broad sense) political field.
PL
Zjawisko migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy jest zjawiskiem powszechnym od lat 50. XX w. Jego nasilenie nastąpiło pod koniec 2010 r. wraz z początkami Arabskiej Wiosny i ekspansją działań terrorystycznych, za które odpowiedzialność brało utworzone na terytorium Iraku i Syrii Państwo Islamskie. Uchodźcy i imigranci obrali w drodze do Europy Zachodniej kilkanaście szlaków podróży. Jednakże, do najczęściej obieranych z nich zaliczyć należy szlak wschodni śródziemnomorski oraz szlak bałkański, przez które w 2015 r. przedostało się ponad 1,6 mln osób, część w sposób niekontrolowany. Zjawisko to zostało spotęgowane m.in. przez deklarację Kanclerz Niemiec Angelę Merkel z dnia 31 sierpnia 2015 r.: Wir schaffen das. Jednak nie wszystkie państwa podzielały tę opinię.
EN
Migration from Africa and the Middle East to Europe has been a common phenomenon since the 1950s. Its intensification occured at the end of 2010. It was initiated by the Arab Spring and the expansion of terrorist activities for which responsibility was taken by Daesh which was created on the territory of Iraq and Syria. Refugees and immigrants have chosen several ways during migration to Western Europe. However, the Eastern Mediterranean and the Western Balkan routes, which were used in 2015 by more than 1.6 million people, were most often selected. This phenomenon has been intensified after the declaration of the Chancellor of Germany Angela Merkel of 31 August 2015: Wir schaffen das. However, not all countries shared this opinion.
PL
Artykuł odnosi się do polityki migracyjnej Australii i Belgii. Dokonano w nim analizy i oceny zastosowanych instrumentów instytucjonalno-prawnych, m.in. takich jak metody walki z nielegalną imigracją, polityka migracji powrotnych, polityka integracyjna, kursy adaptacyjne, polityka antydyskryminacyjna, partycypacja polityczna, testy obywatelskie, dostęp do rynków pracy, pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, system punktowy. Na przykładzie państw typowo imigracyjnych, z których jedno jest, a drugie nie jest członkiem Unii Europejskiej, pokazano, jak zastosowanie pewnych mechanizmów polityki migracyjnej może wpłynąć na bezpieczeństwo państwa. W odniesieniu do nielegalnej imigracji przeanalizowano środki ograniczające wielkość napływającego strumienia cudzoziemców, a także ukazano społeczną ocenę tego zjawiska, w tym wypowiedzi przedstawicieli władz państwowych.
EN
The article is descriptive of the migration policies of Australia and Belgium. It analyzes and evaluates the institutional and legal instruments applied to these policies, including such methods as combating illegal immigration, return migration policy, integration policy, adaptation courses, anti-discrimination policy, political participation, civic tests, access to labor markets, recruitment of highly qualified employees, point system. By the exemplification of important issues for the typical immigration countries, as those described, one of which is, and the other is not a member of the European Union, author shows how applying certain mechanisms of migration policy may affect the security of the state. In relation to illegal immigration, the measures limiting the size of the incoming stream of foreigners were also analyzed, and a social assessment of migration phenomenon, including the statements of representatives of state institutions, were also presented.
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia problemów migracyjnych z dwóch perspektyw: polskiej i ukraińskiej. Autorki zwracają uwagę na różne wymiary, przyczyny i skutki migracji. Pokazują kontekst społeczno-ekonomiczny w nawiązaniu także do aneksji Krymu i militarnego konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy, w obwodzie ługańskim i donieckim. Przywołane dane statystyczne obrazują aktualną sytuację migracyjną obywateli Ukrainy do Polski. Prezentują ich aktywność edukacyjną i zarobkowa na polskim rynku pracy.
EN
The article is an attempt to present migration problems from two perspectives: Polish and Ukrainian. The authors draw attention to the different dimensions, causes and effects of migration. They show the socio-economic context in reference to the annexation of the Crimea and the military conflict in the south-east of Ukraine, in the Lugansk and Donetsk region. The above mentioned statistics show the current situation of migration of Ukrainian citizens to Poland. They present their educational and gainful activity on the Polish labor market.
EN
The cosmopolitan centre of Khartoum, built in order to meet the requirements of the British residing there in isolation, was a concept realising the planning vision of a contemporary metropolitan city created on the level differing from the twentieth-century urban-planning principles of the West. Branching off, according to a meticulously planned and controlled scheme, the orthogonal grid of Khartoum with its opposite, chaotic Umm-durman on the other bank of the Nile, within half a century of their existence became proof of the phenomenon which, even today, might be regarded as a utopia. Free from tension, full of cultural contrasts and class differences, the capital of Sudan did not escape the touch of premature old age. A period of prosperity, known from old postcards and sentimental stories, was replaced with another utopia whose vision did not survive the clash with reality. In the second part of work concerning the history and urban development of Khartoum, the Authors presented issues concerning the realisation of urban-planning visions from the 1st and 2nd half of the 20th century. They also drew attention to their consequences and the fact that they constitute a signifi cant legacy for the current generation of urban planners.
PL
Kosmopolityczne centrum Chartumu, zbudowane aby sprostać wymaganiom rezydujących tam w izolacji Brytyjczyków, było koncepcją realizującą planistyczną wizję współczesnego miasta metropolitalnego stworzonego na poziomie nieodbiegającym od dwudziestowiecznych założeń urbanistycznych Zachodu. Rozgałęziająca się według ściśle zaplanowanego i kontrolowanego schematu, ortogonalna siatka Chartumu wraz z zaprzeczającym jej, chaotycznym Umm-durmanem po drugiej stronie Nilu stały się w ciągu półwiecza istnienia dowodem fenomenu, który nawet dziś mógłby być uznany za utopię. Wolna od napięć, pełna kulturowych kontrastów i różnic klasowych stolica Sudanu nie uniknęła dotyku przedwczesnej starości. Czas dobrobytu znany dziś ze starych pocztówek i sentymentalnych opowieści zastąpił czas innej utopii, której wizja nie zniosła zderzenia z rzeczywistością. W drugiej części pracy dotyczącej historii rozwoju urbanistycznego Chartumu autorzy przedstawili problemtykę dotyczącą realizacji wizji urbanistycznych z I i II połowy XX wieku. Zwrócili również uwagę na ich skutki i fakt, że stanowią istotną spuściznę dla współczesnej generacji planistów.
PL
Artykuł odnosi się do polityki migracyjnej Szwecji, Hiszpanii i Holandii. Dokonano w nim analizy i oceny zastosowanych instrumentów instytucjonalno-prawnych tych polityk, m.in. takich jak partycypacja polityczna, nadawanie obywatelstwa, zastosowanie okresów przejściowych, dostęp do rynków pracy, pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników czy polityka wobec migracji powrotnych. Na przykładzie wybranych państw imigracyjnych ukazano ich znaczenie dla ich bezpieczeństwa demograficznego, ekonomicznego, społecznego i politycznego.
EN
The main focus of the article is concentrated on the migratory policies of Sweden, Spain and Holland. The author analyzes and evaluates the legal and civil instruments valid and applicable to its implementation in the areas of: political participation, citizenship granting, the use of transitional periods, access to labour markets, attraction of highly qualified employees of policy on returning migrants. The exemplification of the meaning for demographic security, economic security, as well as social and political security, has been presented in view of the importance of given subject matter.
17
Content available remote Trendy migracyjne w XXI wieku
PL
Celem artykułu jest przedstawienie obecnych trendów migracyjnych, głównie na terenie Europy, co jest spowodowane eskalacją Państwa Islamskiego oraz kryzysem na Ukrainie. W szczególności te dwa czynniki doprowadziły do zmian kierunków migracji i napływu Syryjczyków do państw Europy Zachodniej oraz Ukraińców w znacznej większości do Polski. Obserwując wybierane przez migrantów destynacje można zauważyć zależność, iż najczęściej są to państwa o wysokich zapomogach socjalnych, większych możliwościach znalezienia pracy oraz wyższych pensjach. Jednakże narastające migracje ujawniają także negatywne aspekty dla państw przyjmujących migrantów. Dochodzi do wzrostu zagrożeń, związanych z różnicami kulturalnymi czy religijnymi, a także do nasilenia się nielegalnych migracji.
EN
The purpose of this article is presenting current migration trends, mainly in Europe. It is caused by escalation of Islamic State and crisis in Ukraine. Especially these two elements have made some changes in migration directions. After the establishment of Islamic State and crisis between Russia and Ukraine, took place increase in migration from Syria to countries in West Europe and from Ukraine to Poland. By observing main destinations, which are chosen by migrants, it shows dependence, that generally they choose countries, where there are: high social assistance, higher possibilities to find a job and high salaries. However increasing migrations induce negative aspects for host countries. In these countries threats are growing, what is connected with difference in culture or religion and illegal migrations.
PL
W artykule omówiono funkcjonujące na poziomie wspólnotowym administracyjne sposoby (instrumenty) udzielania pomocy ratowniczej i humanitarnej w sytuacjach zagrożeń spowodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. Szczególną uwagę poświęcono analizie nowego instrumentu (2016) przeznaczonego do udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii Europejskiej. Dokonano porównania nowego instrumentu z Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności oraz przeanalizowano polityczne i organizacyjne powody utworzenia nowych rozwiązań, służących de facto minimalizowaniu kryzysów humanitarnych związanych ze zjawiskiem migracji.
EN
The article discusses the European Union formal (administrative) instruments dedicated for civil protection and humanitarian support during the natural or man-made disasters. Particular attention was paid to analysis of the new instrument (2016) on the provision of emergency support within the Union. A comparison of the new instrument and EU Civil Protection Mechanism shows similarities and differences of those instruments. The author examines the political and organizational reasons for creation of new instrument, which was in fact designed to minimize humanitarian crises emanated from the migration.
EN
A noticeably increased intensity of migration becomes a very important issue with regard to economic, socio-cultural and political matters. Broader flow of people results in the occurrence of numerous threats, but also provides opportunities and benefits for both the participants of migration flows, and the areas to which the flowis directed. An important role in this process is played by the students, who con stitute a special category of immigrants. The article contains a socio-economic characteristics of foreign students from countries of the former CIS, with the emphasis on their reasons for immigration, organizing their new life abroad, life plans and in particular their economic activity. The core purpose of the article is to identify the mechanisms of adaptation of foreign students as a specific category of immigrants to functioning in the new socioeconomic environment. The article, in addition to its cognitive merit, also has a practical purpose. The problems and obstacles faced by foreign students in Poland form a basis for general recommendations for actions aimed at improving the conditions of functioning of foreign students in the new realities.
PL
Współcześnie zauważane zwiększone natężenie ruchów migracyjnych staje się zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia kwestii ekonomicznych, społeczno-kulturowych i politycznych. Coraz łatwiejszy przepływ ludzi wpływa na pojawienie się licznych zagrożeń, ale także stanowi szanse i przynosi korzyści zarówno dla uczestników ruchów migracyjnych, jak także dla obszarów, do których ten ruch jest ukierunkowany. Ważną rolę w tym procesie odgrywają także studenci, którzy stanowią specyficzną kategorię imigrantów. Artykuł zawiera socjoekonomiczną charakterystykę studentów obcokrajowców pochodzących z kraju byłej WNP, w tym uwypuklone zostały motywy imigracji, sposób organizowania życia w nowych uwarunkowaniach wynikających z faktu przyjazdu do innego kraju, plany życiowe oraz, co niezwykle ważne w tej perspektywie, aktywność ekonomiczna tych osób. Podstawowa oś rozważań w artykule sprowadza się do wskazania mechanizmów adaptacji studentów obcokrajowców, jako specyficznej kategorii imigrantów, do funkcjonowania w nowym otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Artykuł, oprócz waloru poznawczego, ma także cel praktyczny. Na bazie ukazanych problemów i barier, z jakimi borykają się studenci obcokrajowcy w Polsce, przedstawione zostały ogólne rekomendacje działań na rzecz poprawy ich warunków funkcjonowania w nowych realiach.
PL
Artykuł opisuje zjawisko imigracji do Polski. Analizuje wybrane, najbardziej liczebne i najbardziej charakterystyczne zdaniem autora grupy imigrantów. Charakteryzuje sytuację prawną imigrantów w kontekście praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce. Wskazuje pozytywne i negatywne aspekty imigracji zarówno z punktu widzenia państwa przyjmującego, jak również osób osiedlających się w Polsce. Zwraca uwagę na problemy asymilacyjne i integracyjne imigrantów przebywających w Polsce.
EN
The article describes the phenomenon of immigration to Poland. The author analyzes the most numerous and characteristic immigrant groups in Poland. The paper demonstrates foreigners’ legal situation in the context of their rights and obligations. It indicates the positive and negative aspects of the immigration, both from the host country’s point of view, as well as immigrants in Poland. It characterizes some problems with assimilation and integration of immigrants residing in Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.