Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 270

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanotechnologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Fotokataliza jest skuteczną metodą oczyszczania wody i ścieków, umożliwiającą degradację całego spektrum zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz mikroorganizmów. Pomimo intensywnych badań nad innymi fotokatalizatorami (np. ZnO, ZnS, kompozyty półprzewodnikowo-grafenowe, MoS2, WO3 i Fe2O3), tlenek tytanu(IV) (TiO2) pozostaje najpopularniejszym fotokatalizatorem ze względu na swój niski koszt, nietoksyczność i wysoką zdolność utleniania. Co więcej, fotokatalizatory TiO2 można łatwo unieruchomić na różnych powierzchniach i zastosować do oczyszczanie wody i ścieków na dużą skalę. Obecny przegląd ma na celu zwrócenie uwagi na najnowsze osiągnięcia w zakresie fotokatalizy z głównym naciskiem na wykorzystanie nanokatalizatorów. Omówiono wykorzystanie nanofotokatalizy do degradacji takich substancji niebezpiecznych, jak związki endokrynnie czynne (pestycydy, farmaceutyki fenole i inne), barwniki, mikroorganizmy oraz metale ciężkie.
EN
Photocatalysis is an effective method for water and wastewater treatment allowing degradation of a wide spectrum of organic and inorganic pollutants and microorganisms. Despite recent research into other photo-catalysts (e.g. ZnO, ZnS, semiconductor-graphene composites, MoS2, WO3 and Fe2O3), titanium dioxide (TiO2) remains the most popular photo-catalyst due to its low cost, non-toxicity and high oxidation capacity. Moreover, TiO2 photo-catalysts can be easily immobilised on various surfaces and used for large-scale in water and wastewater treatment. The present review aims to highlight the latest developments in photo-catalysis with the main focus on application of nano-catalysts. The use of photocatalysis for the degradation of hazardous substances such as endocrine active compounds (pesticides, phenols, pharmaceuticals and others), dyes, microorganisms and heavy metals is discussed.
2
Content available remote Otrzymywanie nanomateriałów przez magnezotermiczną redukcję minerałów
PL
Naturalne tanie i szeroko dostępne surowce mineralne, takie jak krzemionka, kalcyt, magnezyt, syderyt czy dolomit, mogą być przetwarzane metodą redukcji magnezotermicznej w kierunku otrzymania nowych nanomateriałów. Minerały węglanowe zawierające węgiel w ilości do kilkunastu % mas., mogą być źródłem nanostruktur węglowych. Tego typu surowce wyjściowe poddano przeróbce chemicznej metodą syntezy spaleniowej w celu otrzymania nowych nanomateriałów, zawierających także krzem oraz trójwymiarowe struktury grafeno-pochodne. Przeprowadzono dodatkowe badania rozpoznawcze właściwości adsorpcyjnych otrzymanych produktów.
EN
SiO₂, Mg formate, dolomite and siderite were reduced with Mg at above 2000 K to produce C and Si nanoparticles. The products after purifin. showed an ordered structure with some defects and had a good capacity for adsorption of 4-chlorophenol from its aq. soln.
EN
It has been shown that in the last decades nanotechnology plays a key role not only in science but more and more oft en in industry as well. Recent research has shown that agricultural waste is a possible feedstock to produce nanocellulose which can be used for diff erent applications, such as a biosensor, semiconductor and reinforcing agent. The use of agro-waste as a precursor not only off ers advantages for raw material costs, but also for the climate, low processing costs, availability and convenience. It also helps to address environmental issues, such as illness, foul odor and concerns with indoor use. Diff erent processes, such as chemical treatment, mechanical treatment and chemo-mechanical treatment, have been used to extract nanocellulose from agro-waste. This article highlights the latest technologies used to acquire agro-waste nanocellulose, as well as existing advances in and applications of nanocellulose technologies.
PL
W ostatnich dziesięcioleciach nanotechnologia odgrywa kluczową rolę nie tylko w nauce, ale coraz częściej także w przemyśle. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że odpady rolnicze mogą stanowić potencjalny surowiec do produkcji nanocelulozy. Wiadomo, że nanoceluloza jest doskonałym materiałem do różnych zastosowań, m.in. jako biosensor, półprzewodnik i czynnik wzmacniający – włókna. Wykorzystanie agroodpadów jako surowca jest korzystne nie tylko ze względu na ich cenę, ale także ze względu na potencjalnie niewielki wpływ na klimat, niskie koszty i łatwość przetwarzania oraz dostępność. Niweluje również możliwe problemy wynikające z emisji nieprzyjemnych zapachów i ich negatywnego wpływu na zdrowie organizmów żywych. Do ekstrakcji nanocelulozy z agroodpadów stosuje się procesy obróbki chemicznej, obróbki mechanicznej i obróbki chemiczno-mechanicznej. Przedstawiono najnowsze technologie wykorzystywane do pozyskiwania nanocelulozy zagroodpadów, a także dotychczasowe postępy i zastosowania technologii zużyciem nanocelulozy.
PL
Nano-adsorbenty ze względu na swoją wielkość i wysoki stosunek powierzchni do objętości wykazują unikalne właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi sorbentami, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zyskały duże zainteresowanie środowiska naukowego. Duża powierzchnia właściwa czyni nano-adsorbenty skutecznym narzędziem do oczyszczania wody i ścieków. W niniejszym przeglądzie podjęto próbę zaprezentowania możliwości zastosowania różnych typów nano-materiałów, takich jak metale i tlenki metali, nanorurki węglowe i grafen oraz różne nano-kompozyty polimerowe jako adsorbenty do usuwania metali ciężkich i anionów oraz substancji organicznych ze środowiska wodnego. Funkcjonalizacja nano-materiałów poprzez modyfikację chemiczną często zmienia charakter powierzchni nano-adsorbentów i znacznie poprawia zdolności adsorpcyjne.
EN
Nanomaterial adsorbents due to their size and high surface area to volume ratio exhibit unique properties in comparison with conventional ones and have gained significant attention of the scientific community in the last few decades. Large surface area makes nanomaterial adsorbents an effective tool for water and wastewater treatment. In this review, an attempt to the applicability of different types of nanomaterials, such as metals and metal oxides, carbon nanotubes and graphene, and various polymeric nanocomposites as adsorbents for removal of various heavy metals and organics from water environment is made. Functionalization by chemical modification often changes character of nanoadsorbents surface, and significantly improves adsorption abilities.
PL
Omówiono nowe rozwiązania w zakresie powłok ochronnych w oparciu o referaty prezentowane na konferencjach europejskich. Uwzględniono materiały z następujących kongresów: Europejski Kongres Techniczny Farb i Lakierów (ETCC), Postępy w Dziedzinie Technologii Powłok (ACT) i Europejski Kongres Korozyjny (EUROCORR).
EN
New developments in the field of protective coatings are discussed on the basis of papers presented at European conferences. Materials of following congresses are included: European Technical Coatings Congress (ETCC), Advances in Coatings Technology (ACT) and European Corrosion Congress (EUROCORR).
PL
W artykule przedstawiono założenia i szczegółowe cele projektu oraz aktualny stan wiedzy i możliwości uzyskania postępu w zapewnieniu spójności pomiarowej w europejskim i światowym przemyśle, w zakresie poprawy wydajności i jakości urządzeń do pozyskiwania energii z nanoprzewodów. Omówiono zakres współpracy Głównego Urzędu Miar z Politechniką Wrocławską w tematyce metrologii pojedynczych nanowłókien, służących do pozyskiwania energii oraz potencjalny wpływ założonych w projekcie przedsięwzięć na środowisko, metrologię i użytkowników.
EN
The article presents the assumptions and detailed objectives of the project as well as the current state of the art and the possibilities of achieving progress in ensuring traceability in European and global industry in the field of improving the efficiency and quality of devices for energy harvesting from nanowires. The scope of cooperation between the Central Office of Measures and the Wrocław University of Technology in the field of metrology of individual nanofibers used for energy harvesting was discussed. The potential impact of the design assumptions on the environment, metrology and users were also discussed.
EN
Background: Nanotechnology is applied in the food industry to ensure food safety, and it is used both in the processing of food and detection of contaminants. The assurance of quality and safety of food has become an important issue for authorities and food supply chain actors. In order to protect consumers from contamination, adulteration and spoilage, it is absolutely necessary to conduct analyses of food, as it is exposed to numerous chemical substances, which may be harmful to human beings and the environment. Methods: This work presents an overview of the literature concerning nanosensors with metal nanoparticles, which are used to detect the presence of chemical contaminants, pathogens and toxins, as well as to monitor food quality status. Such solutions will undoubtedly contribute to maintaining the safety and quality of food. Results and conclusion: At present, food supply chains are becoming more complex, environmental constraints are becoming stricter, and consumers are changing the way in which they select and consume food, and all those factors inspire modern societies to be more concerned about the harmful substances that could be present in food products. Application of nanoparticles in the food production industry are farreaching and more research in this space is warranted. As developments in the research and development of nanotechnologies continue, so will the opportunities for the food industry to benefit from nanoscience.
PL
Wstęp: Nanotechnologia jest stosowana w przemyśle spożywczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i jest wykorzystywana zarówno w przetwórstwie żywności, jak i wykrywaniu zanieczyszczeń. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności jest ważną kwestią w łańcuchu dostaw żywności. Aby chronić konsumentów przed skażeniem, zafałszowaniem i psuciem, absolutnie konieczne jest przeprowadzenie oceny jakości żywności, ze względu na narażenie na substancje, które mogą być szkodliwe dla ludzi i środowiska. Metody: W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej nanosensorów zawierających nanocząstki metali, które służą do wykrywania obecności zanieczyszczeń chemicznych, patogenów i toksyn, a także do monitorowania stanu jakości żywności. Takie rozwiązania niewątpliwie przyczynią się do utrzymania bezpieczeństwa i jakości żywności. Wyniki i podsumowanie: Obecnie łańcuchy dostaw żywności stają się coraz bardziej złożone, ograniczenia środowiskowe stają się coraz surowsze, a konsumenci zmieniają sposób, w jaki wybierają i spożywają żywność. Wszystkie te czynniki powodują zainteresowanie i coraz większą dbałość o jakość i bezpieczeństwo żywności. Zastosowanie nanocząstek w przemyśle spożywczym daje szerokie perspektywy, w związku z tym uzasadnione są dalsze badania w tym obszarze. Wraz z rozwojem badań i rozwoju nanotechnologii będą również rosnąć możliwości, jakie przemysł spożywczy może czerpać z nanonauki.
PL
Problem toksyczności nanomateriałów zyskał wyraźną odrębność zarówno w nauce, jak i prawie Unii Europejskiej. Duża różnorodność produktów nanotechnologii wprost przekłada się na zróżnicowanie w ich potencjalnej toksyczności. Wspólnym mianownikiem jest często konieczność dostosowania procedur oceny toksykologicznej do specyficznych nanomateriałów, co wynika z ich własności fizykochemicznych. Artykuł przedstawia wybrane regulacje prawne związane z toksykologią nanomateriałów wprowadzanych na rynek europejski, a także przykładowy schemat oceny bezpieczeństwa toksykologicznego nanomateriału w sytuacji, kiedy te regulacje nie obowiązują.
EN
The issue of nanomaterials' toxicity has become a distinct problem both in science and in European Union law. The great variety of nanotechnology products translates into diversity in their potential toxicity. The common factor is often the need to adapt the toxicological evaluation procedures to specific nanomaterials due to their physicochemical properties. The article presents selected legal regulations related to the toxicology of nanomaterials introduced to the European market and an exemplary scheme for assessing the toxicological safety of a nanomaterial when these regulations are not in force.
10
Content available Nanomaszyny molekularne
EN
The work discusses the beginning of nanotechnology, mentions its creators and tells about breakthrough discoveries that contributed to its developments as a science. Next, the focus was on several of the most important nanomaterials, including the C60-fullerene, which is very important for nanomachines and several of their applications. This is followed by two approaches to the synthesis of these nanomaterials and nanomachines - bottom-up and top-down, with a very important aspect that is the self-assembly of nanoparticles The next chapter presents the types, construction, and methods of synthesis of selected nanomachines, including: nanowheelbarrows, which are the kind of prototype to nanomachines; nano-trucks, the first generation of nanomachines; second generation nanomachines - nanosamines and trimers; motorized nanocar. A bit was also mentioned about nanobooks with carborane and organometalo wheels. The penultimate chapter discusses the movement of nanovehicles - what influences it and how it looks, depending on the construction and properties of the machine. Finally very briefly various applications of nanomachines were described, especially in medicine, but also in agriculture, environmental protection or cosmetology.
PL
Rozwój nanotechnologii w przemyśle spożywczym związany jest z różnorodnymi możliwościami zastosowania produktów otrzymanych taką techniką. Cząsteczki o rozmiarach od 1 do 100 nm powstają w wyniku procesów chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Korzyści, jakie niesie ich wykorzystanie, to m.in. łatwa przyswajalność (jako składników żywności), stopniowe uwalnianie w materiałach opakowaniowych (nano-przeciwutleniacze) czy zwiększona wrażliwość na określone związki chemiczne (nanoczujniki). Pozytywne aspekty stosowania cząsteczek w nanoskali to także wytwarzanie nowych, jadalnych i w pełni biodegradowalnych opakowań żywności. Niestety, z szeregiem zastosowań produktów nanotechnologii w przemyśle spożywczym wiążą się też problemy i negatywne skutki. Według literatury naukowej małe rozmiary cząsteczek związków chemicznych ułatwiają przedostawanie się ich do organizmu człowieka, co w konsekwencji może powodować dolegliwości ze strony układu immunologicznego i sercowo-naczyniowego. Wśród negatywnych skutków wymieniane są również alergie i bioakumulacje w środowisku. Jest to przyczyną sceptycznego podejścia konsumentów, a w szczególności Europejczyków, do nanoproduktów.
EN
The development of nanotechnology in the food industry is associated with various possibilities of using products obtained with such a technique. Particles from 1 to 100 nm in size are formed as a result of chemical, physical or biological processes. The benefits of using them include easy absorption (as food ingredients), gradual release in packaging materials (nano-antioxidants), or increased sensitivity to specific chemical compounds (nano-sensors). The positive aspects of using molecules at the nanoscale are also the production of new, edible and fully biodegradable food packaging. Unfortunately, problems and negative effects are also associated with a number of applications of nanotechnology products in the food industry. According to the scientific literature, the small size of facilitate their penetration into the human body, which, as a consequence, can cause complaints related to the immune and cardiovascular systems. Allergies and potential bioaccumulation in the environment are also mentioned among the negative effects. This is the reason for the skeptical approach to nano-products by consumers, in particular by Europeans.
12
Content available remote Wpływ nanosurfaktantów na skuteczność działania herbicydów
PL
Badano efektywność chwastobójczą herbicydów zastosowanych w obniżonych dawkach w zależności od dodatku adiuwantów należących do różnych grup chemicznych. W doświadczeniu wykorzystano środek chwastobójczy zawierający cykloksydym i jako roślinę testową pszenicę ozimą (Triticum aestivum L.) oraz preparat mający w swym składzie 2,4-D oraz fluroksypyr, w przypadku którego jako roślinę testową wykorzystano rzepak ozimy (Brassica napus var. oleifera). Jako adiuwanty wykorzystano dwa niejonowe surfaktanty krzemoorganiczne oraz dwa surfaktanty zawierające nanocząstki srebra. Pomiarom poddano kąt przylegania oraz napięcie powierzchniowe kropel cieczy opryskowej. Największą skuteczność działania herbicydu zawierającego cykloksydym stwierdzono w przypadku kombinacji, w której wykorzystano surfaktant z nanocząstkami srebra Ag1, a następnie nanosurfaktant Ag2. Najlepszy efekt chwastobójczy preparatu zawierającego 2,4-D oraz fluroksypyr obserwowano po zastosowaniu tego herbicydu aplikowanego łącznie z nanosurfaktantem Ag2.
EN
Two non-ionic oranosilicates and 2 Ag nanoparticles-contg. surfactants were sep. added to com. herbicides based on cycloxidim (C) or on a mixt. of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and fluroxypyr (D), resp. Surface tension and contact angle of the liq. droplets from the obtained prepns. were detd. In addn., the effectiveness of spraying with the preparations C and D was tested for crops of winter wheat and winter rape, resp. The addn. of Ag-contg. surfactant to herbicides resulted in large increase in the contact angle and slight decrease in surface tension compared to values obtained for herbicides without any adjuvant. The other adjuvants had only a small effect on changes in the physicochem. parameters of the modified herbicides. High herbicidal effectiveness was obsd. for spraying wheat crops with the use of Ag-modified herbicide. The effect of herbicide modifications with organosilicate surfactants on their herbicidal effectiveness for spraying wheat and rapeseed crops was much smaller.
PL
Intensywny rozwój nauk z obszaru inżynierii materiałowej sprawił, że modyfikując właściwości materiałów kompozytowych coraz częściej konieczne jest sterowanie strukturą materiału na poziomie skali nano aby uzyskać pożądane właściwości użytkowe. Zmiany właściwości nanokompozytów polimerowych są ściśle związane z jakością rozprowadzenia fazy wzmacniającej w osnowie polimerowej. Badano mikrostruktury kompozytów polimerowych na osnowie polietylenu małej gęstości z dodatkiem nanorurek haloizytowych (HNT) wytworzonych w procesie wytłaczania jednoślimakowego przy różnych prędkościach obrotowych ślimaka. Na podstawie otrzymanych fotografii mikroskopowych ze skaningowego mikroskopu elektronowego dokonano analizy struktury badanych kompozytów oraz oceny jakości zdyspergowania HNT w osnowie z polietylenu. Przeprowadzono badania z wykorzystaniem skaningowego kalorymetru różnicowego, na podstawie których określono wpływ zawartości HNT na temperaturę zeszklenia, temperaturę topnienia, temperaturę krystalizacji oraz stopień krystaliczności polietylenu małej gęstości.
EN
Low d. polyethylene prepd. by K. Głogowska and Ł. Majewski (2019)¹⁾ was studied for dispersion of nanotubes in polyethylene matrix by using a scanning electron microscope. Redn. of the rotational speed of the screw in composites with a constant content of nanotubes resulted in an increase of the no. of small sized agglomerates. Increasing the content of nanotubes in composites resulted in an increase of the the no. of agglomerates and their size. The melting, glass transition and crystn temps. were detd. by differential scanning calorimetry. Melting points and glass transition temps. of composites were slightly lower than the corresponding values of polyethylene, while an inverse relationship was obsd. for the crystn. point value.
14
Content available remote Możliwość wykorzystania nanorurek węglowych w obszarze General Aviation
PL
Nanotechnologia to stosunkowa młoda dziedzina nauki, która skupia się na poznawaniu oraz szerokim wykorzystywaniu technologii w skali nano. Materia w takim wymiarze wykazuje niejednokrotnie znacząco różne właściwości, które znajdują swoje zastosowanie w zupełnie nowych obszarach technicznych. General Aviation, tak jak każda inna dziedzina lotnictwa, nieustannie dąży do obniżania kosztów produkcji i eksploatacji statków powietrznych przy zachowaniu niezmiennych parametrów bezpieczeństwa oraz niezawodności. Systemy stosowane w lotnictwie np. komunikacyjnym zazwyczaj nie znajdują zastosowania w obszarze General Aviation ze względu właśnie na ich kosztowność. Przykładem może być system przeciwoblodzeniowy stosowany w samolotach pasażerskich, który nie może być stosowany w przypadku samolotów obszaru GA ze względu na koszty oraz dodatkowe obciążenie konstrukcji. Nanorurki węglowe wykazują bardzo dobre właściwości hydrofobowe, dzięki czemu mogą okazać się doskonałym substytutem dla systemów z obszaru lotnictwa komunikacyjnego. Artykuł przedstawia rozważania na temat możliwości zastosowania poszczególnych właściwości nanorurek węglowych w obszarze lotnictwa ogólnego.
EN
Nanotechnology is a relatively new field of science that focuses on technology at the nanoscale. Matter in this dimension often shows significantly different properties that find their application in completely new technical areas [1]. General Aviation, like every other area of aviation, constantly strives to reduce the costs of production and operation of aircraft while maintaining unchanged safety and reliability parameters. Systems used in aviation, for example communication, usually do not apply in the area of General Aviation because of their cost. An example of this is the anti-icing system used in passenger airliners, which cannot be used in GA aircraft due to the costs and additional construction load. Carbon nanotubes exhibit very good hydrophobic properties, thanks to that, they can turn out to be an excellent substitute for systems in the area of aviation transport.
EN
The field of nanotechnology is the most dynamic region of research in material sciences and the synthesis of nanoparticles is picking up significantly throughout the world. This trend is related to the possibilities of using them in many disciplines, including microbiology, biotechnology and laboratory diagnostics. Due to the high interest in nanoparticles synthesis, the methods of formation and stabilization of nanometric particles have become the subject of many studies in recent years. Medicinally active plants have proven to be the best reservoirs of diverse phytochemicals for the synthesis of biogenic silver nanoparticles. The resulting structures are characterized by optimal properties, and the method used is more ecological than chemical reduction. Accordingly, this review presents different methods of preparation silver nanoparticles and application of these nanoparticles in different fields.
PL
Nanotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznych dyscyplin badań w dziedzinie inżynierii materiałowej, a liczba syntez nanocząstek metali znacząco rośnie na całym świecie. Ten trend związany jest z możliwościami wykorzystania ich w wielu dyscyplinach nauki, m.in. mikrobiologii, biotechnologii i diagnostyce laboratoryjnej. Ze względu na duże zainteresowanie nanocząstkami metody tworzenia i stabilizacji nanometrycznych cząstek stały się w ostatnich latach przedmiotem wielu badań. Udowodniono, że ekstrakty roślinne, zawierające zespół związków fitochemicznych, mogą być wykorzystywane do syntezy biogennych nanocząstek srebra. Powstałe struktury charakteryzują się stosownymi właściwościami, a metoda „zielonej” syntezy jest bardziej ekologiczna od innych technik. W związku z tym w artykule przedstawiono różne metody biosyntezy nanocząstek srebra oraz ich interdyscyplinarne zastosowania.
EN
Photovoltaic systems are becoming the most efficient one concerning proper utilization of solar radiation. But nanotechnology solution can replace photovoltaic’s by using new production technology to lower the price of solar cells to one tenth. Sun provides a nearly unlimited energy resource, but existing solar energy harvesting technologies are quite expensive and cannot compete with fossil fuels. According to the European Union’s requirements expressed in Directive 2009/28/EC, every member state of EU is obliged to increase the share of renewable energy in total energy consumption by 2020. For Poland, the target was set at the level of 15%. Nevertheless, the place of changes is not sufficient so far and in the oncoming years the sector will require further improvement. However Poland is one of Europe’s leaders in the production and sale of solar collectors and is ranked third in Europe.
PL
Systemy fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne w aspekcie wykorzystywania promieniowania słonecznego. Jednak rozwiązania nanotechnologiczne mogą zastąpić systemy fotowoltaiczne z wykorzystaniem nowej technologii produkcji, co wpłynie na obniżenie ceny ogniw słonecznych do jednej dziesiątej. Słońce dostarcza praktycznie nieograniczonych zasobów energii, ale istniejące technologie pozyskiwania energii słonecznej są dość drogie i nie mogą konkurować z paliwami kopalnymi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej wyrażonymi w Dyrektywie 2009/28/WE, każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku. Dla Polski ustalono, aby ten udział był na poziomie 15%. Wprowadzane do tej pory zmiany nie są wystarczające, a w nadchodzących latach sektor ten będzie wymagał dalszych działań rozwojowych.
EN
Nano- and biotechnologies are the key elements of the complex of NBIC-technologies, developed within the concept of continuous growth of innovations in the context of the transition to the sixth technological mode. The purpose of the article is to study the prospects for the development of nano- and biotechnologies in various sectors of the economy, as well as explore opportunities for accelerating the commercialization of research results in these areas. The article’s relevance is confirmed by the strengthening of the role of nano- and biotechnologies in the sphere of innovation development of countries worldwide. The results of the study have shown that the nanotechnology market has a divergent structure, and the basic characteristic of nanoproducts is their interdisciplinary nature. The world leaders in the production and commercialization of nanotechnologies are the United States, China, Japan, Germany and South Korea. Biotechnologies are developing rapidly as well. Worldwide, the largest number of biotechnologies is created in areas such as health care (biomedicine and biopharmaceuticals), industry and agriculture. The leading countries in the field of development and commercialization of biotechnologies are the United States, France, Germany and South Korea.
EN
Sun is the most powerful source of clean, cheap and environmentally friendly source of energy, but still, the usage of this resource cover less than 1% of current world energy requirements [1]. However, nature realizes efficient conversion of solar energy to chemical energy on mass scale in different photoactivated processes like photosynthesis, which are essential for our life on this planet. The process takes place in green parts of plants with exceptional efficiency and precision. Natural photosystems like that attract attention to many researchers to develop artificial energy conversion devices. Many photoactive materials (polymers, nanostructures and small molecules) exhibiting high solar energy conversion and catalytic activity have been synthesized and rapidly applied in fields like pollutant removal [2] or solar cells [3]. Although significant development of artificial devices that can mimic natural processes have been achieved, their commercialization still remains a problem. Construction of molecular structure that can mimic natural photosystems is very challenging with regard to synthetic chemistry and impossibility of use the “top – down” methods which cannot reach the molecular level. Generally, photoactive materials have low stability and short lifetime due to their oxidative and aqueous degradation and decomposition under high intensity of light [4]. One of the most challenging problems during designing of artificial photosystems is directionality of excitation energy transfer along properly ordered chromophores. What is more, the mechanism of energy migration often cannot be described using well-known Förster or Dexter theories [5]. This work will focus on the selected artificial photosystems based on polymers. First, short theory of energy transport is presented, followed by description of devices based on multilayered films, repairable polymeric systems, nanohybrids of carbon nanotubes and photoactive polymers, light harvesting conjugated microporous polymers and polymer brushes.
EN
Nanocrystalline apatites Ca10(PO4)6(OH)2 (HAp) non-doped and doped with Ag+ and Eu3+ ions were synthesized by different wet chemistry methods. The obtained hydroxyapatite was loaded with Ag0, as well as nitroimidazole antimicrobials: metronidazole and tinidazole. The antimicrobial activity of the obtained materials against Prevotella bivia and Parabacteroides distasonis was studied. The method used for the antibacterial susceptibility testing was broth microdilution, according to the CLSI – Clinical and Laboratory Standard Institute – standard M11-A8; agar Schaedler, enriched with 50% LHB - Lysed Horse Blood, was used as a medium for culturing strains. The antibacterial activity increased for the immobilized antibiotics – HAp doped with metronidazole and tinidazole was six times more bactericidal than non-immobilised metronidazole for both clinical isolates. In comparison with non-immobilised tinidazole, HAp immobilised with tinidazole was six thousand times more effective against P. distasonis and two hundred times more effective against P. bivia. HAp doped with tetracycline was over two times more bactericidal than tetracycline non-immobilised (according to the literature data). The exact MIC for bionanocomposites of HAp and silver was not obtained. The research shows that bionanocomposites of hydroxyapatite are good drug carriers for both antibiotics and silver particles and ions. The use of bionanocomposites of apatite immobilised with antibiotics in dentistry could result in a prolonged antibacterial activity of these compounds.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.