Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Safety Management System
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The priority of the maritime transport operation is a high level of security, which must be constantly monitored by shipowners with a security management system. The origin of the International Code for the Management of Safe Ship Operations and Pollution Prevention and the revised guidelines for the administration of the ISM Code by administrations, the first formal mandatory standard for safety management and pollution prevention goes back to the early 1980s. Arrangement of safe ship management and operation and consequent minimization of errors human being by far the most common cause of marine disasters is its main. The shipowner's and ship's certification procedure for the Safety Management System (SMS) is in line with Regulation (EC) No 336/2006 [1] of the European Parliament and the Council of Europe of 15 February 2006 on the implementation of the ISM Code in the Community, together with the Commission's amendment European Union of June 16, 2008. The documentation contains a developed Safety Management System adapted to the conditions of a given shipowner. All elements of the system must be documented, and, above all, the duties must be described in the organizational structures. Documentation must indicate how management supervises activities at various levels, employee participation and individual management representatives in individual processes, and how the safety management system is constantly improved. The shipowner maintains a security management system in line with the requirements of the Code and complies with the requirements of the certification system. The amount of information and the speed of changes taking place in the environment makes it necessary to introduce a system of information management and channels of their flow not only within the organization, but also in communication with third parties. Proper management of information resources increases the efficiency and effectiveness of the system. In the publication, the possibility of a formalized description of information flow in a well-functioning shipowner's safety management system.
2
Content available remote Requirements of the 4th railway package towards Safety Management Systems
EN
In accordance with the new requirements of rail law, from June 2020, a railway undertaking or rail infrastructure manager applying for a single safety certificate/ authorization should demonstrate compliance with the relevant requirements of the Safety Management System (SMS) set out in the Commission delegated regulation (UE) 2018/762. To this end, he should provide proof to the national safety authority or, where applicable, to the European Union Agency for Railway Safety, of the establishment of a safety management system in accordance with Art. 9 of Directive (EU) 2016/798. According to Regulation, the organization should describe the scope of the safety management system, indicating which parts of the business are covered by it, considering legal requirements. The publication attempts to identify necessary changes and additions to hitherto functioning SMS.
PL
Zgodnie z nowymi wymaganiami prawa, od czerwca 2020 r. przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej ubiegający się o jednolity certyfikat/ autoryzację bezpieczeństwa powinien wykazać zgodność z odpowiednimi wymogami dotyczącymi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/762. W tym celu powinien przedstawić krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa lub, w stosownych przypadkach, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dowód świadczący o ustanowieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798. Zgodnie z Rozporządzeniem organizacja powinna opisać zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem, wskazując, które części działalności są nim objęte przy uwzględnieniu wymagań prawnych. W publikacji podjęto próbę identyfikacji niezbędnych zmian i uzupełnień w dotychczas funkcjonujących systemach SMS.
PL
Zgodnie z nowymi wymaganiami prawa (tak zwanego IV pakietu kolejowego) od czerwca 2020 r. przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej ubiegający się o jednolity certyfikat/ autoryzację bezpieczeństwa powinien wykazać zgodność z odpowiednimi wymogami dotyczącymi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2018/762. W tym celu powinien przedstawić krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa (Urząd Transportu Kolejowego) lub, w stosownych przypadkach, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dowód świadczący o ustanowieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z art. 9 dyrektywy (UE) 2016/798. Organizacja powinna opisać zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem, wskazując, które części działalności są nim objęte przy uwzględnieniu wymagań prawnych. W trakcie planowania, opracowywania, wdrażania i przeglądu swoich procesów operacyjnych organizacja powinna zapewnić, by podczas prowadzenia działalności stosowane były kryteria akceptacji ryzyka i środki bezpieczeństwa, realizowane były plany służące osiągnięciu celów w zakresie bezpieczeństwa, a także gromadzone były informacje na potrzeby pomiaru prawidłowego stosowania i skuteczności ustaleń operacyjnych. Organizacja powinna również stale zwiększać adekwatność i skuteczność swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniając ramy określone w rozporządzeniu (UE) nr 1078/2012, w tym wyniki monitorowania, audytu wewnętrznego, przeglądu zarządzania i analizy zdarzeń kolejowych. W publikacji podjęto próbę identyfikacji niezbędnych zmian i uzupełnień w dotychczas funkcjonujących Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem.
EN
In accordance with the legal requirements (4th Railway Package), from June 2020, a railway undertaking or rail infrastructure manager applying for a single safety certificate/authorization should demonstrate compliance with the relevant requirements of the Safety Management System set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2018/762. Railway entities should provide proof to the National Safety Authority or, where applicable, the European Union Agency for Railways, that a Safety Management System has been established in accordance with Article 9 of Directive (EU) 2016/798. The organization should describe the scope of the Safety Management System, indicating which parts of the business are covered, considering legal requirements. The organization should ensure that risk acceptance criteria and safety measures are applied during its business, plans to achieve safety objectives were implemented, and information was gathered to measure the correct application and effectiveness of operational arrangements. The organization should also continually improve the adequacy and effectiveness of its safety management system, considering the framework set out in Regulation (EU) No 1078/2012 including the results of monitoring, internal audit, management review and rail event analysis. The publication attempts to identify necessary changes and additions to functioning Safety Management Systems.
4
Content available remote Analiza ryzyka w procesie nadzoru
PL
Artykuł podejmuje temat zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w aspekcie nadzoru opartym o analizę ryzyka (podejście RBO Risk Based Oversight). Przedstawiony został proces opracowywania i stosowania aktów prawnych i dokumentów niezbędnych do sprawowania nadzoru na poszczególnych szczeblach (organizacji lotniczych, państwa członkowskiego, europejskim) z zastosowaniem wyników analiz ryzyka oraz wskaźników bezpieczeństwa SPI (Safety Performance Indicators). Wskazano istotę i cel podejścia RBO przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością lotniczą oraz przedstawiono poziom adaptacji i wdrożenia podejścia RBO przez polski nadzór nad lotnictwem cywilnym. Poruszono również kwestię wdrożenia i efektywności działania systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS (Safety Management System) na poziomie organizacji lotniczych oraz idei Just Culture jako drogi do zwiększania świadomości i zachęcenia do zgłaszania niepożądanych i nieprawidłowości mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, bez obawy o konsekwencje. W artykule uwzględniono również nowelizację prawa UE - rozporządzenia 2018/1139 tzw. nowego rozporządzenia bazowego (NBR - New Basic Regulation), która umożliwia zastosowanie przepisów do statków powietrznych lotnictwa państwowego prowadzących działania wojskowe, celne, policyjne, poszukiwawczo-ratownicze, przeciwpożarowe, w zakresie kontroli granic i ochrony wybrzeża lub innych działań w interesie publicznym na rzecz bezpieczeństwa, interoperacyjności i efektywności.
EN
The article deals with the theoretical and practical aspects of safety management in civil aviation. Presented the process of approach of Risk Based Oversight (RBO) and application of legal acts and documents necessary for oversight at particular levels (aviation organization, member state, European). One of the main activity of the implementation and eff ectiveness of the Safety Management System (SMS) management system in air organizations are the effective systems for occurrence reporting and the Just Culture idea. The article also includes an amendment to EU law - Regulation 2018/1139, so-called the new Basic Regulation (NBR - New Basic Regulation), which makes it possible to apply the law to state aviation aircraft carrying out military, customs, police, search and rescue, fire-fighting, border control and coastal protection or other public interest activities in favor of safety, interoperability and efficiency.
PL
Lotniczy „Safety case” stanowi element Systemu Zrządzania Bezpieczeństwem (SMS). Zawiera kompleksowe analizy bezpieczeństwa i opracowywany jest podczas implementacji nowych technik i technologii, wprowadzania zmian organizacyjnych, strukturalnych. Wymaga identyfikowania i szacowania możliwości wystąpienia ryzyka, w celu wyeliminowania lub złagodzenia skutków jego zagrożenia. Poczynione już działania wskazują, że przyjęte rozwiązania mogą być implementowane też w komunikacji powszechnej, gdyż stanowią one niezbędny element SMS.
EN
The aviation „safety case” is an element of the Safety Management System (SMS). This document contains comprehensive analyses of safety and is drawn up during the implementation of new techniques and technologies, during the introduction of organisational and structural changes. This document requires identifying and estimating possibilities of risks occurrence to eliminate or mitigate effects of their threat. The operations already carried out show that the accepted solutions can be implemented also in the common transport, because they constitute a necessary SMS element.
PL
W artykule autor porusza tematykę bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo cywilnych portów lotniczych i ruchu lotniczego. Aspekt bezpieczeństwa rozpatrzony jest przez pryzmat identyfikacji zagrożeń. Ukazuje istotę zarządzania bezpieczeństwem w tak interesującym i ważnym środowisku, jakim jest środowisko lotnicze. W części pierwszej kluczowym elementem są uwarunkowania prawne ochrony portów lotniczych. To nie tylko system prawny, instytucje i służby zapewniające bezpieczeństwo. To także podstawy wynikające z ochrony infrastruktury krytycznej państwa. W części drugiej autor eksponuje współczesne zagrożenia oraz zwraca uwagę na ich prognozowanie. Rozwój lotnictwa powoduje konieczność stałego monitoringu sytuacji lotniskowej oraz unowocześniania struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Finalnie zaprezentowany został model współczesnych zagrożeń jako podstawa do polemiki dotyczącej ich eliminowania. W części trzeciej została omówiona potrzeba oraz kluczowe elementy zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Poruszono także kwestie różnic między zarządzaniem bezpieczeństwem jako procesem organizacyjnym oraz zapobieganiem wypadkom jako czynności zaradczej. Opisane elementy zostały zestawione z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem funkcjonującym zgodnie z wytycznymi ICAO.
EN
“Safety management of civil airports in Poland. Regulations. Threats. System” is a synthetic approach to aviation security. The first section analyses regulations of airport security. It is also the basis of the protection of critical infrastructure of the state. In the next section the author present contemporary threats and draws attention to their predictions. Finally the model is presented as the basis for today’s threats to the controversy in the prevention of risks. The third part discusses the need for and elements of safety management in aviation. Shows the differences between the process safety management and accident prevention organization. The described components are compiled from functioning Safety Management System in accordance with ICAO guidelines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.