Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modyfikacja laserowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Microstructure of laser-modified electro-sparking coatings
EN
The article summarizes research on a method used to improve tribological properties. The paper presents possibilities of using laser surface modification by means of EDM. The performed research confirmed that the concentrated laser beam stream can effectively modify the state of the ESD coating layer, WC-Cu and improve their usability. The work aims to assess the properties of coatings after laser treatment, based on the observation of the newly created structure of the material, the measurement of adhesion and microhardness measurement.
PL
W artykule podsumowano badania nad metodą poprawy właściwości tribologicznych. Przedstawiono możliwości zastosowania modyfikacji laserowej powierzchni na drodze obróbki elektroiskrowej. Wykonane badania potwierdziły, iż skoncentrowanym strumieniem wiązki laserowej można skutecznie modyfikować stan warstwy powłok elektroiskrowych, WC-Cu i wpływać na poprawę ich właściwości użytkowych. Artykuł ma na celu ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzonych na podstawie obserwacji nowo powstałej struktury materiału, pomiaru przyczepności oraz pomiaru mikrotwardosci.
EN
The article presents the possibilities of using laser surface modification on the way EDM to better tribological properties. The paper tries to expand knowledge in the fields of the application of electrospark deposition. Surface treatment by applying a coating by electrospark deposition has many advantages (e.g., local interface or applying thin layers); therefore, this technology is used in the industry. Concentrated streams of laser beams can effectively modified the state of the electrospark coating, WC-Cu, and improve its performance. The aim of the study is to evaluate the influence of laser treatment on the properties of electrospark coatings. Evaluation of the properties of the coatings after laser treatment was carried out by observation of the microstructure, surface geometry analysis, and tribological test.
PL
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania modyfikacji laserowej powierzchni na drodze obróbki elektroiskrowej do uzyskania lepszych właściwości tribologicznych. Przedstawione w pracy zagadnienie może posłużyć do rozszerzenia wiedzy w zakresie obszarów zastosowania obróbki elektroiskrowej. Obróbka powierzchni poprzez nanoszenie powłok metodą elektroiskrową cechuje się wieloma zaletami (np. możliwością lokalnego oddziaływania czy nakładania cienkich powłok), dlatego też technologia ta jest wykorzystywana w przemyśle. Skoncentrowanym strumieniem wiązki laserowej można skutecznie modyfikować stan warstwy powłok elektroiskrowych, WC-Cu i wpływać na poprawę ich właściwości użytkowych. Celem pracy jest ocena wpływu obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, analizy struktury geometrycznej powierzchni oraz testów tribologicznych.
EN
The paper presents the influence of diffusional boronizing, borochromizing processes, and laser modification on microstructure, microhardness, and frictional wear resistance of C45 constructional steel. The borochromizing process consists of two stages: first the boronizing was applied, and then chromizing was carried out as a second step. The boronizing was performed at 900°C for 4h, and then chromizing at 1020°C for 7h using the gas-contact method in powder containing amorphous boron and ferrochrome. Then, the boronized and borochromized layer was modified by remelting it using a TRUMPH CO2 2600W-power laser. The microstructure after diffusional boronizing and borochromizing consists of needle-like iron borides with a thickness of 80 μm and 100 μm and with a microhardness of 1400 HV0.1–1850 HV0.1. Three zones are formed after laser modification: the remelted zone MZ (eutectic mixture of borides and martensite) with a thickness of 100–120 μm, a martensitic heat affected zone (HAZ), and the core. The microhardness in the remelted zone is approx. 1200 HV0.1, as a result of which there appears a milder hardness gradient between the surface and the core. It was found that the frictional wear resistance of the boride layers modified by chromium and laser is higher than that of the layers after diffusional boronizing.
PL
W pracy przedstawiono wpływ procesu borowania i borochromowania dyfuzyjnego oraz laserowej modyfikacji na mikrostrukturę, mikrotwardość i odporność na zużycie przez tarcie stali konstrukcyjnej C45. Proces borochromowania składa się z dwóch etapów: borowania, a następnie chromowania. Borowanie przeprowadzono w temperaturze i czasie wynoszącym 900°C i 4 h, a chromowanie w 1020°C i 7 h w mieszaninie proszkowej zawierającej bor amorficzny i żelazo-chrom. Warstwy borowane i borochromowane następnie poddano modyfikacji przez przetopienie laserem CO2 firmy TRUMPH o mocy 2600 W. Mikrostruktura warstw borowanych i borochromowanych dyfuzyjnie zawiera iglaste borki żelaza o grubości ok. 80 μm i 100 μm oraz mikrotwardości 1400–1850 HV0.1. Po laserowej modyfikacji otrzymuje się trzy strefy: przetopioną MZ o grubości 100–120 μm (mieszanina eutektyczna borków i martenzytu), martenzytyczną strefę wpływu ciepła HAZ, a następnie rdzeń. Mikrotwardość w strefie przetopionej wynosi ok. 1200 HV0.1, stąd wynika łagodniejszy gradient twardości między powierzchnią a rdzeniem. Stwierdzono, że warstwy borków modyfikowane chromem i laserem wykazują wyższą odporność na zużycie przez tarcie od borowanych dyfuzyjnie.
EN
We modified the surfaces of F-doped SnO2 thin films using laser patterning to improve the photovoltaic properties of dye-sensitized solar cells. To do so, we varied the laser power density and the distance between laser-patterned lines. First, we investigated three power densities. Higher densities led to higher sheet resistances owing to increases in surface roughnesses. The lowest power density increased surface roughness without electrical degradation. Next, we explored three line spacings at a fixed power density. The films with the narrowest spacing exhibited the highest power conversion efficiency (~7.00%), the highest short-circuit photocurrent density (16.28 mA/cm2), and a good fill factor (58.82%).
5
Content available remote Laserowa modyfikacja struktury i właściwości wybranych gatunków stali
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów pracy lasera Star Weld Select na mikrostrukturę trzech wybranych stali. Do badań użyto stal węglową 1.0037, stal narzędziową stopową 1.2343 oraz stal austenityczną 1.4301. Zróżnicowanie składu chemicznego badanych materiałów miało istotny wpływ na zmiany mikrostruktury uzyskane pod wpływem działania lasera. Dokonano miejscowego przetopienia oraz wykonano napoiny na powierzchni próbek. Stwierdzono, że gęstość mocy lasera i gatunek obrabianego materiału podłoża ma wpływ na możliwe do uzyskania utwardzenie materiału podłoża, jak i twardość uzyskanej napoiny. Zastosowanie mniejszej gęstości mocy i większej średnicy drutu do napawania skutkuje uzyskaniem mniejszej twardości oraz większej grubości wytworzonej strefy przetopu. Napoiny wytworzone na stali austenitycznej i niskowęglowej konstrukcyjnej charakteryzują się podobnym poziomem twardości. Natomiast wykonanie miejscowego przetopienia stali austenitycznej nie wpłynęło na zmianę jej twardości, niezależnie do warunków pracy lasera. Na podstawie mikroanalizy składu chemicznego metodą EDS stwierdzono, że zastosowanie mniejszej gęstości mocy wpływa na ujednorodnienie składu chemicznego w miejscu przejścia napoiny do materiału rdzenia.
EN
The study shows the results of research on the influence of working parameters of the Star Weld Select laser on the microstructure of three selected steels. Carbon steel 1.0037, alloy tool steel 1.2343 and austenitic steel 1.4301 were used in the experiment. The diversification of composition of researched materials had a significant influence on the change of microstructure obtained as a result of laser action. Local remelting as well as padding welds were applied on the surface of the samples. It was observed that the power density value as well as the type of the base material being worked on, have an influence on the obtained hardening of the base material and the hardness of the obtained padding weld. The application of lower power density and bigger diameter of padding weld wire results in obtaining lower hardness and bigger thickness of the produced remelting zone. Padding welds produced on the austenitic and low-carbon constructional steel are characterized by similar level of hardness. Local remelting of austenitic steel, however, did not influence the hardness, regardless of the laser working conditions. On the basis of the microanalysis of chemical composition with EDS method, it was found out that the application of lower power density increases the homogeneity of chemical composition in the area of transition of the padding weld into the base material.
PL
W artykule opisano istotę oraz wpływ ablacyjnej mikroobróbki laserowej (laser Nd:YAG, długość fali promieniowania λ = 532 nm) na efektywność usuwania lakierowego systemu powłokowego (LSP) wytworzonego na elementach nadwozia samonośnego samochodu. Przedstawiono topografię oraz profil chropowatości powierzchni. Stwierdzono, że dominujący wpływ na usuwanie powłoki lakierowej miała gęstość mocy, tj. im większa, tym lepsze efekty. Istotne znaczenie w procesie ablacyjnego usuwania systemu powłokowego ma ilość skanowań powierzchni - progresja liniowa. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły celowość stosowania ablacji laserowej w procesach lakierniczych.
EN
The article describe the essence and influence of ablation laser micromachining (laser Nd: YAG, wavelength of radiation λ = 532 nm) on the removal efficiency lacquered coating system (LSP) manufactured on self-supporting car body panels. Presented the topography and surface roughness profile. It was found that the dominant influence on removal of paint coating had a power density- the bigger give better results. Important role in the ablative removal process of coating system has a number of scans surface - a linear progressive. The obtained results of laboratory tests confirmed usefulness applying laser ablation in the process of lacquering.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wiązki lasera iterbowego fibrowego 30W z głowicą Galvo na lakierowy system powłokowy wytworzony na nadwoziu samochodu osobowego. Zaprezentowano wpływ zmiany ogniskowej oraz różnych parametrów na efekty usuwania pojedynczych powłok. Podczas procesu oczyszczania, regulowanymi parametrami były: częstotliwość, gęstość mocy promieniowania, prędkość skanowania oraz ilość przejść wiązki skanującej. Po wykonaniu wstępnych badań stwierdzono, że laser prezentowany w artykule nie jest idealnym laserem do modyfikacji powłok lakierowych, jednak można uzyskać zadowalające wyniki usuwania polimerowej powłoki lakierowej z wypełniaczem metalicznym.
EN
The influence of 30W fiber iterbium laser beam with Galvo head on laquer coating system coming from automobile was introduced in this article. The influence of focus changing and various parameters for effects of single laquer coats removing were presented.During the cleaning, the regulated parameters were: frequency, power density, scanning speed, the amount of passes. After executing preliminary investigations it was affirmed that the laser presented in the article is not perfect for laquer coats modification but you can get satisfactory results of removing polimer laquer coat with metallic filler.
8
Content available remote Compositional, physical and chemical modification of polylactide
EN
The purpose of this article was to review some of the modification methods applied to improve mechanical, barrier and/or surface properties of polylactide (PLA). Design/methodology/approach: The presented modification methods were classified into three groups due to the dominant role of compositional, physical or chemical factor effecting the most PLA properties. Findings: It was found that incorporation of small amounts of montmorillonite up to 5% leads to formation of a nanocomposite with enhanced tensile strength and improved barrier properties. Corona treatment of pure PLA and PLA contained MMT nanofiller causes a significant decrease in the water contact angle and does not essentially affect the diiodomethane contact angle. This treatment leads to an increase in surface free energy that is much more significant for pure PLA than for PLA containing MMT nanofiller. It was also found that with increasing number up to 1000 of laser pulses of energies 5 mJ/cm2 an increase in surface free energy was observed, while the next laser pulses caused decrease of this energy. The determination and comparison of the influence of 3 wt.% of trimethylopropane trimethacylate (TMPTA) and 3 wt.% of trially isocyanurate (TAIC) crosslinking agents on the thermomechanical properties of electron beam irradiated PLA was reported. Research limitations/implications: A number of various modification methods are widely reported in literature. In this article a review of only such modification methods is presented, which are in line with the newest trends in polymer industry and science. Practical implications: There are a number of PLA properties, which need to be improved to satisfy specific application conditions. For that reasons researches are leading to find suitable modification methods to improve selected properties of PLA. Originality/value: This article presents some of modification methods, which are in line with the newest trends in polymer industry and science.
9
Content available remote Modyfikacja laserowa powłok WC-Co nanoszonych obróbką elektroiskrową
PL
Badano wpływ obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po naświetlaniu laserowym przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiarów mikrotwardości oraz chropowatości. Badania przeprowadzono wykorzystując WC-Co jako materiał powłokowy (anodę) nakładany elektroiskrowo na próbki ze stali 45 (katody), a następnie przetapiane wiązką laserową. Do nanoszenia powłok elektroiskrowych użyto urządzenie produkcji ukraińskiej, model EIL-8A. Obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd: YAG, model BLS 720.
EN
The paper is concered with determining the influence of the laser treatment process on the properties of electro spark coatings. The properties were assessed after laser treatment by analysising microstructure, measuring the microhardness and roughness. The tests were carried out on WC-Co coating (the anode) obtained by electro spark deposition over carbon steel 45 (the cathode) and molten with a laser beam. The coatings were deposited by means of the EIL-8A and they were laser treated with the Nd:YAG, BLS 720 model.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań technologicznej warstwy wierzchniej wytworzonej na stali zaworowej X45CrSi9-3 (H9S2)w procesie duplex, poprzez azotowanie jarzeniowe oraz impulsową modyfikacje wiązką lasera TEA CO2. Określono wpływ mikroobróbki laserowej na topografie powierzchni. Uzyskano wielofazową warstwę wierzchnią o wysokiej twardości od 800 do 1400 HV0,05 i zwiększonej chropowatości Ra. Zastosowana technologia mikroobróbki laserowej może znaleźć zastosowanie w diagnostyce kohezji strefy faz e +y, a także w celu wytwarzania warstwy o wysokiej odporności na zużycie w warunkach tarcia.
EN
The selection results of investigation of technological superficial layer on the valve steel X45CRSI9-3 (H9S2) formed by duplex technology: glow discharge nitriding and modification by impulse laser (TEA CO2 ) treatment on described. The influence of laser micro-treatment on the surface topography on determined Multiphase superficial layer with the high hardness 800 – 1400 HV0,05 and with the increase roughuess Ra on obtained. The use laser micro-treatment maybe to find the applying in the cohesion diagnostic phases e +y’ and also for production of layers with high resistance for tribological wear.
12
EN
The paper presents the results of laser surface modification of the nitrided layer produced on the 40HM steel. Laser tracks were arranged by a CO2 laser beam as a single track and as multiple tracks formed in the shape of helical linę. The microstructure in both cases consists of three following zones: re-melted zone, heat affected zone and the toughened substrate. The layers after nitriding and laser heat treatment (LHT) have a higher microhardness (up to 1000 HV), than the only nitrided layer (750 HV). Laser surface modification applied to the nitrided layer has advantageous influence on its exploitation properties (wear resistance) in comparison with conventional nitrided layer produced on toughened substrate.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki powierzchniowej modyfikacji laserowej warstwy azotowanej wytworzonej na stali 40HM. Pojedyncze ścieżki laserowe oraz prowadzone po linii śrubowej wykonano przy pomocy wiązki laserowej CO2. Mikrostruktura w obu przypadkach zawiera trzy strefy: strefę przetopioną, strefę wpływu ciepła i ulepszony cieplnie rdzeń. Warstwy otrzymane po azotowaniu i laserowej obróbce cieplnej wykazują wyższą mikrotwardość (do 1000 HV), niż warstwy wyłącznie azotowane (750HV). Modyfikacja laserowa zastosowana do warstwy azotowanej ma korzystny wpływ na jej właściwości eksploatacyjne (odporność na zużycie przez tarcie) w porównaniu do konwencjonalnych warstw azotowanych wytwarzanych na ulepszonym cieplnie podłożu.
13
Content available remote Structure and properties of titanium based layers produced using advanced methods.
EN
Results of complex studies of surface layers produced on titanium alloys by means of glow discharge nitriding or carbonitriding (GDN) and laser modification (LM) by remelting using Nd: YAG or diode lasers in nitrogen environment and PLD method are presented. A fine grained microstructure of surface layers was formed in GDN. Application of N2+CH4 environment produced carbonitrides with about 27 at.% concentration of C in Ti(N,C) phase. Three phases of types: TiN, TiN0,3 and Ti2N were stated in surface layers produced using GDN. Application of laser remelting in nitrogen environment led to formation of TiN phase independent of the applied type of laser. Well developed dendrites of TiN were stated in the laser remelted layer. TEM studies performed on thin foils from the cross-section of the LM layer revealed: highly dislocated microstructure inside arms of dendrites, and in-between the plate elongated grains, cellular structure and even nanostructure. Residual stresses were measured using X-ray method and their value was related to the type of the applied technological process. Examinations of corrosion resistance using potentiodynamic polarisation method was conducted as well as wear resistance test and texture measurements.
PL
Przedstawiono wyniki badań warstw wierzchnich wytworzonych na stopach tytanu z zastosowaniem: azoto- lub węglo-azotowania jarzeniowego i laserowej modyfikacji poprzez przetopienie laserem Nd:YAG lub diodowym w atmosferze azotu oraz metody PLD. Azotowanie jarzeniowe prowadziło do wytworzenia struktury drobnokrystalicznej zawierającej fazy: TiN, TiN0,3 i Ti2N. Węglo-azotowanie spowodowało pojawienie się węgloazotków Ti(N,C) z koncentracją około 27%at.C. Przetopienie laserowe w atmosferze azotu prowadziło do powstania fazy TiN niezależnie od zastosowanego typu lasera i parametrów procesu. Dobrze wykształcone dendryty fazy TiN obserwowano w przetopionej warstwie w obserwacjach SEM. Badania TEM na cienkich foliach z przekroju poprzecznego warstwy przetopionej laserem ujawniły cztery typy mikrostruktury: w obszarze ramion dendrytów strukturę o dużej gęstości dyslokacji (i), oraz pomiędzy ramionami: płytkowe wydłużone ziarna (ii), ziarna komórkowe (iii) i nanostrukturę (iv). Zmierzone wartości naprężeń własnych metodą rentgenowską zależały od zastosowanego procesu technologicznego. Wykonano pomiary odporności na korozję, odporności na zużycie tarciowe i tekstury.
14
Content available remote Materiały gradientowe na osnowie tytanu.
PL
Morfologia i skład fazowy warstwy azotowanej i węgloazotowanej wytworzonej na stopach tytanu: TiAl1Mn1 (OT4-O) i TiAl6Cr2Mo2 (WT3-1) techniką wspomaganą wyładowaniem jarzeniowym oraz na drodze modyfikacji laserowej poprzez laserowe przetopienie i laserowe stopowanie stanowiły przedmiot badań. Przeprowadzono analizę mikrostruktury SEM, rentgenowską analizę fazową XRD i badania tekstury oraz dokonano pomiarów występujących w warstwie wierzchniej naprężeń własnych. W powłoce uzyskanej techniką azotowania jarzeniowego zidentyfikowano trzy typy azotków: Ti2N, TiN i TiN0.3. Poziom naprężeń własnych zależny był głównie od warunków prowadzenia procesu osiągając wartości naprężeń ściskających w zakresie -1800 do -3200 MPa. W oparciu o zmierzone rentgenograficznie stałe sieciowe faz TiN i TiC i powstającej fazy typu Ti(N,C) w warstwie wierzchniej podczas węgloazotowania jarzeniowego wyznaczono zawartość wprowadzonego węgla do sieci krystalicznej wykorzystując regułę Vegarda. Przetopienie laserowe w atmosferze argonu, pokrywającymi się ścieżkami, uprzednio azotowanej jarzeniowo warstwy wierzchniej stopu TiAl1Mn1 lub w atmosferze azotującej stopu bez uprzedniego azotowania prowadziło do wytworzenia dominującej fazy TiN zbliżonej do stechiometrycznej. Pomiary naprężeń własnych ujawniły obecność naprężeń rozciągających na poziomie +500 do +800 MPa w zależności od warunków modyfikacji laserowej. Analizowano także powłoki tytanowe i tytanowo-niklowe uzyskane po laserowym przetopieniu w atmosferze argonu uprzednio naniesionych warstw niklowych w aspekcie tworzących się faz podczas szybkiej krystalizacji.
EN
Morphology and phase constitution after nitriding or carbonitriding of TiAl1Mn1 and TiAl6Cr2Mo2 titanium alloys produced by a glow discharge nitriding as well as laser modification by laser remelting and laser alloying were under examination. Microstructure SEM, XRD phase analysis, texture examinations and measurements of residual stresses were performed. Fine grain coatings produced by the glow discharge nitriding comprises three phases: Ti2N, TiN and TiN0.3. Residual stresses of compression type were in the range of -1800 to -3200MPa, depending on process conditions. Concentration of about 27at.%C in Ti(N,C) was established in surface layer after carbonitriding for which the Vegard's law was applied basied on the measured lattice parameters of the TiN, TiC and formed Ti(N,C) phases. Laser remelting in argon atmosphere by overlapping laser tracks of the formerly obtained coatings by the glow discharge nitriding or laser remelting in nitrogen atmosphere led to the formation of the TiN dominant phase, close to the stoichiometric one. Residual stress measurements revealed the tension stresses in the surface layers in the range of +500 to +800MPa in respect to conditions of laser modification. Coatings of titanium or titanium-nickel type produced by laser remelting in argon or nitrogen atmosphere were also examined in respect to formed phases at rapid solidification.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.