Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biurokracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Biographies of architects have a well-established tradition in the Polish historiography of architecture. This also applies to the historiography of Polish architecture at the turn of the 19th c., which predominantly revolves around biographical studies. However, architectural biographies of this period often concentrate on the architects active in big cities, while their colleagues working in provincial areas receive comparatively less research attention. The lack of in-depth exploration of this subject has a detrimental impact on our comprehensive understanding of the Polish architectural culture of that period, particularly its social aspects. Another notable trait of Polish architectural biographies concerning the turn of the 19th c. is the focus on the architects’ creative output (e.g. projects, buildings). Researchers have hitherto paid relatively less attention to tracing the trajectory of individual careers and specific conditions that shaped their development. The inclusion of these aspects in academic discourse offers valuable insights into the social and political backdrop that influenced architectural activity. This holds particular significance in relation to the era of the constitutional Kingdom of Poland (1815-1830), which witnessed a rapid development of modern bureaucracy in the field of building and architecture. This article delves into the well-documented case of Bonifacy Witkowski. Notably, he was among the first graduates of architecture from the University of Warsaw, and within a few years of his graduation, he attained the position of a chief provincial builder in the Province of Mazovia.
2
Content available Struktury organizacyjne turkusowych organizacji
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy struktur organizacyjnych turkusowych organizacji. Okazuje się, że są to elastyczne rozwiązania, które jednak wyróżnia pewien poziom zbiurokratyzowania, zwiększający ich złożoność. Wydają się one mieć ograniczone zastosowanie w praktyce zarządczej, głównie ze względu na to, że opierają się na bardzo optymistycznym obrazie człowieka, któremu ponadto obce jest dążenie do dominacji nad innymi.
EN
The article presents the results of analysis of organizational structures in turquoise organizations. It became apparent that these solutions are flexible, however characterized with a certain degree of bureaucratization which increases their complexity. It seems that they are applied in practical management only to limited extent, mainly due to the fact that they are based on a very optimistic vision of a human being, who is additionally deprived of a need to seek domination over others.
PL
Konieczność tworzenia polityki i strategii logistycznej na szczeblu państwa, regionu czy miasta (szczególnie aglomeracji), wywołuje dyskusję na temat wpisania tejże logistyki w struktury jednostki administracji publicznej, czy samorządowej, które z reguły są zbiurokratyzowane. Stąd Autorzy, przyglądając się z jednej strony – rzeczywistości Polski i Rosji, z drugiej zaś – dorobkowi teoretycznemu podejmują wstępnej odpowiedzi na pytanie czy da się wmontować logistykę w zbiurokratyzowaną strukturę organizacyjną. Autorzy bazując na opiniach logistyków - praktyków wskazują na szereg potencjalnych problemów, związanych z takim działaniem.
EN
A necessity to formulate logistics policy and strategy on the national, regional or urban (agglomeration in particular) levels triggers discussions about the place of logistics in structures of public or self-government administration units that are in principle bureaucratised. Hence, the Authors who, on the one hand, analyse examples of Poland and Russia and on the other hand study relevant theoretical output, try to answer a question whether it is possible to place logistics in the organisation structure that is bureaucratised. Using opinions of logisticians who are practitioners, they point to a wide range of potential issues to be dealt with in the context described above.
5
Content available remote Analysis of changes in the organizational structure of municipal offices
EN
The multitude of tasks and problem issued faced by local governments necessitates their evolution towards improvement of the existing organisational structures. Comparison of the existing organisational structures of various municipal offices could create a misleading that their organizational structures do not undergo any transformations. In reality, the type of an organisational structure remains unchanged while its elements change very frequently. These changes are activated when, according to the office management, they do not ensure proper performance of tasks faced by local government administration and appropriate customer service. Also note that, in the applied solutions, there is a strive for perfection which can be noticed, in a sense. It expresses the concept that this is not a structure which can effectively play its role today and is prepared for challenges of tomorrow. However, the process of transformations has not developed any new solutions. To this end, the local government must develop organisational structures appropriate for identifying and reaching its objectives. For this reason, it's worthwhile to consider solutions which combine elements of the existing and modern solutions or address new opportunities created by process-oriented structures. However, these transformations must, first and foremost, cause a transformation of bureaucratic-style municipal offices into modern organisations which apply modern methods of management. These are organisations which introduce deep-reaching organisational changes, i.e. transform their hierarchic interorganisational relations into more partner relations and transform their structural solutions into more flexible solutions as well as change their employees' way of thinking. Without such transformations in local government, municipal offices will be still referred to as bureaucracy and civil servants as bureaucrats.
PL
Mnogość zadań i problemów jakie stoją przed władzami lokalnymi powoduje konieczność ewoluowania w kierunku doskonalenia istniejących struktur organizacyjnych. Porównując ze sobą schematy organizacyjne różnych urzędów gmin można sądzić, że ich struktury organizacyjne nie podlegają żadnym zmianom. Nic bardziej mylnego. Rzeczywiście niezmienny pozostaje typ struktury organizacyjnej, ale jej elementy zmieniają się bardzo często. Zmiany aktywowane są w momencie kiedy w opinii kierownictwa urzędu nie zapewniają prawidłowego wykonywania zadań jakie stoją przed administracją samorządową oraz należytej obsługi interesanta. Należy również podkreślić, że w ramach stosowanych rozwiązań zauważa się, w pewnym sensie, dążenie do doskonałości. Jest to wyraz przekonania, że nie jest to struktura spełniająca skutecznie swoją funkcję na dziś i gotowa do podjęcia wyzwań przyszłości. Pomimo to w procesie zmian nie wykształciły się nowe rozwiązania. Dlatego należy rozważyć wdrażanie rozwiązań łączących elementy dotychczasowych i nowoczesnych rozwiązań lub zwrócić uwagę na zupełnie nowe możliwości jakie dają struktury procesowe. Jednak zmiany muszą, przede wszystkim, spowodować przekształcenie urzędów gmin, organizacji biurokratycznych, w nowoczesne organizacje stosujące nowoczesne metody zarządzania. Organizacje, które dokonują gruntownych zmian organizacyjnych tj. zmieniają hierarchiczne stosunki wewnątrzorganizacyjne na bardziej partnerskie oraz przekształcają rozwiązania strukturalne na bardziej elastyczne, ale także sposób myślenia wszystkich pracowników. Bez tych zmian w samorządzie urzędy gmin w dalszym ciągu będą nazywane biurokracją, a urzędnicy biurokratami.
6
Content available remote Interpreting projects - bureaucratical mechanisms or lever for change?
EN
There is a huge amount of research focused on the theme of project organization, stemming from the idea that project can be considered a tool to increase the degree of flexibility within bureaucratic and functional organizations, whereas in other few researches project management is supposed to stress the level of bureaucracy. The goal of this paper is studying the functioning of the project management within an Italian public organization, traditionally considered highly bureaucratised, in terms of effects produced on control mechanisms.
PL
Istnieje ogromna liczba badań, skoncentrowanych na tematyce organizacji projektowych, wynikająca z rozumienia projektu jako narzędzia, które podnosi poziom elastyczności w ramach organizacji biurokratycznych i funkcjonalnych, podczas gdy w niewielu badaniach zarządzanie projektem kładzie nacisk na poziom biurokracji. Celem niniejszego artykułu jest analiza funkcjonowania zarządzania projektem we włoskich organizacjach publicznych, tradycyjnie postrzeganych jako podmioty wysoce zbiurokratyzowane, w kontekście efektów wywieranych na mechanizmy kontroli.
PL
Janusz Palikot ma misję. Podjął się walki o odzyskanie godności polskiego przedsiębiorcy. Celem jest uczynienie z administracji publicznej atrybutu nowoczesnego państwa, w centrum którego jest obywatel. Impet i determinacja Komisji "Przyjazne Państwo", której przewodzi są, jak na razie, imponujące. Czy przyniosą oczekiwane rezultaty?
8
Content available Budowa strategii dla firmy
PL
Opracowanie kompleksowej strategii dla każdej jednostki organizacyjnej, to bardzo ważny i niezbędny krok w porządkowaniu oraz ukierunkowaniu każdej firmy na kilka lub kilkanaście lot. Wiele zależy od tego, dla jakiego okresu taką strategię chcemy opracować. Opracowana według wszelkich zasad strategia, to wyjściowy etap do opracowania struktury i organizacji zarządzania firmą. Tak pojmowaną strategię powinien opracować zespół fachowców, składający się z przedstawicieli różnych jednostek organizacyjnych. W szczególności w takim opracowaniu należy brać pod uwagę: rozwój wiedzy, innowacyjność, czynnik globalizacji oraz znaczące umiędzynarodowienie logistyki. Proces podejmowania decyzji - jako istota efektywnego działania.
EN
Drawing up comprehensive strategy for each unit of an organization is a very important and necessary step towards organizing and orienting the activities of any company for several years in the future. Much depends on the period to be covered by such strategy. The strategy drawn up in a proper way becomes a point of departure for the development of the structure and organization of company's management. Strategy understood in this way should be drawn up by a team of experts consisting of representatives of various organizational units. In particular, such study should take into account technological development, innovation, global factor and considerable internationalization of the logistics. Decision making process - is an essence of efficient action.
PL
Idea cudu gospodarczego wyraźnie porywa Polaków. Wiedzeni wizjonerską koncepcją, gotowi są odkryte atuty i możliwości przekuwać w czyny. Już ponad połowa badanych deklaruje zainteresowanie wizją narodowego zrywu, zmierzającego ku zasobniejszemu i bezpieczniejszemu jutru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.