Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote The analysis of the gear’s geometry measurement with various measuring systems
EN
The paper presents a comparison between contact and optical measuring systems, which can be implemented to measure the shape and dimensional accuracy. The comparison included the MarSurf XC20 contact system, the iNEXIVE optical microscope and the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head as well as the ATOS II Triple Scane structured light scanner. The measurements were conducted on a part of a gear rim. The assessment of the measuring accuracy in relation to the nominal model was performed in the GOM Inspect software. The parametric model of the gear created in the NX software was adopted as the nominal model. According to the obtained reports, it results that the MarSurf XC20 is the most accurate 2D measuring system whereas the ATOS II Triple Scane is the most accurate 3D measuring system.
PL
W artykule przedstawiono porównanie pomiarowych systemów; stykowych oraz optycznych, możliwych do wykorzystania przy weryfikacji dokładności wymiarowo-kształtowej. Porównanie obejmowało system stykowy MarSurf XC20, mikroskop optyczny iNEXIVE , ramię pomiarowe MCA II z głowicą laserową MMDx100 oraz skaner światła strukturalnego ATOS II Triple Scane. Pomiary przeprowadzono na fragmencie wieńca koła zębatego. Ocenę dokładności pomiaru w odniesieniu do modelu nominalnego przeprowadzono w programie GOM Inspect. Za model nominalny przyjęto model parametryczny koła zębatego stworzonego w systemie NX. Według otrzymanych raportów wynika, że najbardziej dokładnym systemem pomiarowym 2D jest MarSurf XC20, a systemem pomiarowym 3D ATOS II Triple Scane.
PL
Flender w monitorowaniu stanu skupia się przede wszystkim na bezpośrednim pomiarze drgań oraz analizie jego spektrum. Bardzo ważnym elementem badań jest także pomiar i analiza obciążenia momentem obrotowym bezpośrednio na wale przekładni lub sprzęgłach. Wraz z dodatkowymi informacjami na temat parametrów pracy przekładni, takich jak: ruch wału pływającego, temperatury czy ciśnienie, pomiary te pozwalają zdiagnozować stan przekładni w powiązaniu z czynnikami wpływającymi na jej pracę.
3
Content available remote Magnetic tests of SNA - HP-59A kinematic connection details in the RD-33 engine
EN
Aspects of assessing the technical condition of selected elements of the kinematic system in the renovation of RD-33 engines have been presented. In the beginning, typical operational problems have been discussed, and the test object was defined. Then, the theoretical foundations of three non-destructive testing methods based on magnetic field measurement were discussed. Next, the preliminary results of the research of a defective gear obtained by the magnetic metal memory method are presented. Finally, the conclusions have been made.
PL
W artykule przedstawiono aspekty oceny stanu technicznego wybranych elementów układu kinematycznego w remoncie silników RD-33. Na początku przybliżono typowe problemy eksploatacyjne i zdefiniowano obiekt badań. Następnie przedstawiono podstawy teoretyczne trzech metod badań nieniszczących bazujących na pomiarze pola magnetycznego. Dalej przedstawiono wstępne wyniki badań zbrakowanego koła zębatego uzyskane metodą magnetycznej pamięci metalu. W końcu przedstawiono wnioski.
EN
Tooth fracture is the most dangerous form of gear wear that excludes the gear from further use. In order to counteract the occurrence of this type of damage, it is very important to properly design the toothed gear. To calculate the gear tooth bending strength, a strength parameter called the nominal stress number σFlim is necessary. ISO 6336-5:2003(E) and available material databases provide σFlim values for the most popular engineering materials used for gears, including those for case-hardened steels. There is, however, no data for a new generation of nanostructured engineering materials, which are the subject of research conducted at the Tribology Department of ITeE – PIB. The σFlim parameter is most often determined in cyclic fatigue tests on toothed gears with specially selected tooth geometry. In order to determine the above strength parameter, a pulsator (symbol T-32) was developed and manufactured at ITeE-PIB in Radom. The article presents a new device, research methodology, and the results of verification tests for case-hardened steel 18CrNiMo7-6, confirming the correctness of the adopted design assumptions and the developed research methodology. The results of tooth bending fatigue tests are the basis for the selection of a new engineering material dedicated to gears, which later undergoes tribological testing.
PL
Złamanie zęba u podstawy jest najbardziej niebezpieczną formą zużycia kół zębatych wykluczającą je z dalszej eksploatacji. W celu przeciwdziałania wystąpieniu tego rodzaju uszkodzenia bardzo istotne jest właściwe zaprojektowanie koła zębatego. Do obliczeń wytrzymałościowych kół zębatych na złamanie zęba niezbędny jest parametr wytrzymałościowy zwany granicą zmęczenia σFlim. Norma ISO 6336–5:2003(E), a także dostępne bazy materiałowe podają wartości σFlim dla najbardziej popularnych materiałów wykorzystywanych na koła zębate, w tym dla stali nawęglanych. Brak jest jednak jakichkolwiek danych dla nowej generacji nanostrukturalnych materiałów konstrukcyjnych, które są przedmiotem badań prowadzonych w Zakładzie Tribologii ITeE – PIB. Parametr σFlim wyznacza się najczęściej w badaniach pulsacyjnych na kołach zębatych o specjalnie dobranej geometrii uzębienia. W celu wyznaczenia powyższego parametru wytrzymałościowego w ITeE – PIB w Radomiu opracowano i wytworzono pulsator (o symbolu T–32). W artykule przedstawiono nowe urządzenie, metodykę badawczą oraz wyniki badań weryfikacyjnych dla stali konstrukcyjnej 17HNM – nawęglanej i hartowanej, potwierdzające poprawność przyjętych założeń konstrukcyjnych i opracowanej metodyki badawczej. Wyniki badań zmęczeniowych stanowią podstawę wyboru nowego materiału konstrukcyjnego dedykowanego na koła zębate, które później poddaje się przekładniowym badaniom tribologicznym.
PL
Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania sprzęgła hydrokinetycznego oraz inteligentnej przekładni CST w układzie napędowym młyna kulowego służącego do mielenia rudy miedzi. Głównym celem rozważań nad możliwością instalacji tego typu urządzeń było zapewnienie łagodnego rozruchu młyna pod pełnym obciążeniem. Zakres pracy obejmował wykonanie modelu bryłowego, rozpatrywanego młyna w celu wyznaczenia momentów bezwładności obiektu, oraz przeprowadzenie obliczeń dynamicznych. Wyznaczono parametry, pozwalające na optymalny dobór sprzęgła hydrokinetycznego.
EN
The article describes the use of a fluid coupling and CST drive in the ball mill drive system. The ball mill is used for grinding copper ore. The selected devices ensure soft start the loaded mill. It was necessary to make a 3D model of a ball mill to determine its moment of inertia. The results of dynamic calculations allowed the selection of the suitable fluid coupling and CST drive system.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących geometrycznej analizy dokładności kół zębatych stożkowych o kołowej linii zęba wykonanych z żywic fotoutwardzalnych. Do badań wybrano koła zębate wykonane metodami przyrostowymi wg technologii PolyJet oraz DLP. Pomiary wykonywano z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej Klingelberg P40. Analiza otrzymanych wyników ujawniła odchylenia od geometrii bazowej kół dla obu rozpatrywanych przypadków. Koła wykonane wg technologii PolyJet oraz DLP uzyskały 11 klasę dokładności wg normy DIN 3965.
EN
The article presents the results of research on geometrical accuracy analysis of spiral bevel gears made of photocurable resins. The gears made using additive methods according to PolyJet and DLP technologies were selected for the research. The measurements were made using the Klingelberg P40 coordinate measuring machine. Analysis of the results obtained revealed deviations from the base geometry of gear for both considered cases. The gears made according to PolyJet and DLP technology have obtained the 11th class of accuracy according to DIN 3965.
PL
Przedmiotem pracy jest modelowanie procesu formowania wtryskowego koła zębatego z tworzywa termoplastycznego. W tym celu zastosowano program SOLIDWORKS do utworzenia modelu CAD wypraski i program AUTODESK MOLDFLOW do przeprowadzenia symulacji komputerowych procesu wtryskiwania wypraski oraz analiz przebiegu procesu i jego wyników. Doboru materiału użytego w badaniach dokonano w programie CAMPUS. Wykonano symulację wtrysku, uwzględniając położenie punktu wtrysku oraz różne parametry procesu. Wyniki analiz numerycznych procesu wytwarzania koła zębatego umożliwiły uzyskanie odpowiedniej jakości wypraski oraz zoptymalizowane parametry przetwórstwa.
EN
The subject of this work is the modeling of the process of forming an injection gear made of thermoplastic. For this purpose, the SOLIDWORKS software was used to create a CAD model of the molded piece and the AUTODESK MOLDFLOW software to carry out computer simulations of the injection molding process and analysis of the process and its results. Injection simulation was performed taking into account the location of the injection point and various process parameters. The results of numerical analyzes of the gear manufacturing process made it possible to obtain an appropriate, quality molding and optimized processing parameters.
8
Content available remote Reliability analysis of critical kinematic pair of the RD-33 engine
EN
The article addressed the technological problem occurring in the RD-33 turbine engine on the kinematic pair between the accessory gearbox (AGB) and fuel regulator pump HP-59A (Polish: NR-59A). In the beginning, examples of operational problems were described. Then, the power balance for the accessory gearbox and strength calculations of gear and splines of a critical pair were presented. It was demonstrated that gear made from an original material complies with strength criteria and the observed operational problems with splines are created by other factors.
PL
W artykule przedstawiono problem technologiczny występujący w silniku turbinowym RD-33 na połączeniu kinematycznym między skrzynką napędu agregatów a pompą regulatora paliwa HP-59A. Na początku opisano przykładowe problemy eksploatacyjne, następnie przedstawiono bilans mocy dla skrzynki napędu agregatów i obliczenia wytrzymałościowe dla koła zębatego i wielowypustu krytycznego połączenia. Wykazano, że koło zębate wykonane z oryginalnego materiału spełnia warunki wytrzymałościowe, natomiast obserwowane problemy eksploatacyjne z wielowypustem są generowane przez inne czynniki.
EN
Cycloidal (also called epicyclical or convex-concave) gears are used less often than common involute gears, which are very easy to manufacture and can be modified by corrections to the gear profile. Cycloidal gears are very sensitive to the proper axial distance between the pinion and the gear. The main advantage of convex-concave gears is the lowering of the contact pressure due to teeth flanks meshing and also the lowering of the slide ratios compared to involute gears. The calculation of the selected geometrical parameters and the contact pressure between the teeth flanks of the cycloidal gearing is described in the presented article.
10
Content available Designing pitch curves of non-circular gears
EN
The paper examines the design and generation of gear drives with non-circular gears. Gearings with a changing transmission gear ratio are used for the purposes of practical experimentation, even though “standard” gearings with a constant transmission gear ratio are used more often. In this paper, the author presents the design for the shape of a pitch outline for a specific requirement, that is, continuous change in gear ratio during one rotation. The gearing is designed such that the pitch curve is composed of an ellipse. The article also presents some kinematic properties of the designed non-circular gearing.
PL
W artykule przedstawiono sposób modernizacji układu napędowego głównej pompy hydraulicznej w zamiatarce podciśnieniowej WUKO ZM-260. Modernizacja układu polegała na zastąpieniu klasycznego wału napędowego, zakończonego przegubami Cardana, przekładnią hydrostatyczną. Prace modernizacyjne przeprowadzono w Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.
EN
The article presents the method of modernization of the drive system of the main hydraulic pump in the WUKO ZM-260 vacuum sweeper. Modernization of the mentioned system consisted in replacement of the classic drive shaft, ending with Cardan joints, hydraulic transmission. Modernization works were carried out in the Department of Mechanization and Robotic Mining of the Silesian University of Technology.
12
Content available remote Zalety oferowanych silników 120-hercowych z Lenze
PL
Częstotliwość znamionowa dla silników trójfazowych wynosząca 50 herców to ciągle jeszcze oczywistość. Jednak powstaje pytanie, dlaczego uzwojenia takich maszyn asynchronicznych zbudowane są właśnie w ten sposób? Szczególnie, że – dzięki kombinacji z przemiennikami częstotliwości – obroty silników są już zmienne.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki obliczeń względnej grubości filmu olejowego λ przeprowadzonych dla typowej walcowej przekładni zębatej stosowanej w górniczych przenośnikach transportowych. Obliczenia wartości tego parametru dokonano z wykorzystaniem metodyki zgodnej z normą ISO/TR 15144-1:2014 (E). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że eksploatacja rozpatrywanych przekładni odbywa się w warunkach smarowania granicznego i istotny wpływ na te warunki ma chropowatość powierzchni. W pracy zaproponowano także metody poprawy warunków smarowania przekładni oparte o nowoczesne technologie obróbki wykańczającej powierzchni kół zębatych.
EN
This paper presents the results of calculating the relative thickness of the oil film λ carried out for a typical cylindrical gearbox used in transport conveyors. Calculations of this parameter were made using the ISO/TR 15144-1: 2014 (E) methodology. As a result of the analysis, it was found that the operation of the gear under consideration is unfavorable in the lubrication conditions and the surface roughness has a significant influence on these conditions. The methods of improving gear lubrication conditions have been proposed in the paper, based on modern technologies of surface finishing of gears.
14
Content available remote Gear crack detection using residual signal and empirical mode decomposition
EN
Diagnosis of gearbox defects at an early stage is very important to avoid catastrophic failures. This article presents experimental results of tests made to evaluate the cracks of the cylindrical gears of a transfer case under advanced test conditions. For the diagnosis of a gearbox, various signal processing techniques are mainly used for the vibration study of the gears, such as: Fast Fourier Transform, synchronous time average, and time-based wavelet transformation, etc. Various methods can be found in the literature which can be used to calculate the residual signal (RS), however, in this paper, we suggest a new method combined empirical mode decomposition (EMD) technique with RS for detection of the crack gear. In order to extract the associated defect characteristics of the transfer box vibration signals, the EMD has been performed. The results show the effectiveness of the EMD method in the evaluation of tooth cracking in spur gears. This effectiveness can be proved by the obtained results of the experimental tests, which were presented and carried out on a test rig equipped with a transfer box.
EN
The dynamic modeling of vibration of a drivetrain is used for increasing our information about vibration generating mechanisms, especially in the presence of some kind of gear faults. This paper describes a research work on the automotive driveline modeling, vibration analysis, and the effect of gear defects on the dynamic behavior of the system. Firstly, main drivetrain components including the engine, clutch, single stage spur gearbox and disc brake are modeled, respectively. The nonlinear dynamic model is simulated by a thirteen degrees of freedom (DOF) system and the nonlinear function is due to the dry friction path. Secondly, two types of defects are modeled and introduced into the spur gear system; local damage and profile error. Then, the nonlinear equations of motion are solved by the numerical Runge Kutta method and a comparative study of the dynamic behavior of the system in healthy and defected cases is discussed for each fault type. The influence of the defects on the vibration response is presented in the time and frequency domain. Finally, analysis of the two defects together is presented.
EN
To study dynamic evolution law of mechanical reliability caused by wear, gear transmission system is taken as a research object. Considering the effect of clearance caused by wear on gear teeth load in double meshing area, the formula of dynamic distribution load which is undertaken by two adjacent teeth is deduced. And the distributed pressure and meshing speed, which should be taken into account while calculating gear wear, are obtained based on the Winkler surface model and principle of tooth mesh. Based on the Archard’s wear model, numerical simulation model for wear in spur gear is deduced, and the wear depth of each meshing points on teeth outline with different wear cycles are obtained. The calculation wear model is replaced with a surrogate model with Neural Network and Kriging method to overcome time-consuming defect. Random process model is integrated with the surrogate model, and dynamic reliability for nonlinear stochastic structure with unknown distribution characteristic is obtained with Neural Network-based Edgeworth series technique and four moment methods, which is compared with Kriging-based Monte Carlo simulation method. The computational efficiency and accuracy are also demonstrated.
PL
W artykule badano prawo dynamicznej ewolucji niezawodności mechanicznej powodowanej zużyciem na przykładzie układu przekładni zębatej. Na podstawie rozważań nad wpływem luzu powstałego na skutek zużycia na obciążenie zębów przekładni w obszarze podwójnych zazębień, wyprowadzono wzór na dynamiczny rozkład obciążeń przyjmowanych przez pary sąsiadujących zębów. Rozłożone naciski i prędkość zazębiania, które należy uwzględnić przy obliczaniu zużycia przekładni, otrzymano na podstawie modelu powierzchniowego Winklera oraz zasady zazębienia. W oparciu o model zużycia Archarda, wyprowadzono numeryczny model symulacyjny zużycia w przekładni zębatej oraz obliczono głębokość zużycia każdego z punktów zazębienia na zarysie zębów przy różnych cyklach zużycia. Aby uniknąć problemu czasochłonności, obliczeniowy model zużycia zastąpiono modelami zastępczymi bazującymi na sieci neuronowej i metodzie krigingu. Model procesu losowego zintegrowano z modelem zastępczym, a dynamiczną niezawodność dla nieliniowej struktury stochastycznej o nieznanej charakterystyce rozkładu uzyskano za pomocą techniki serii Edgeworth opartej na sieci neuronowej oraz metody czterech momentów, którą porównano z metodą symulacji Monte Carlo opartą na krigingu. Wykazano także wydajność obliczeniową i dokładność omawianej metody.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wpływu rozszerzalności cieplnej korpusu i podzespołów dwustopniowej przekładni zębatej walcowej na współczynnik nierównomierności rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku KHβ. Analizę przeprowadzono na przykładzie przekładni zębatej będącej częścią głównego układu napędowego siłowni okrętowej. W obliczeniach wykorzystano metodę iteracyjnego wyznaczania rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku opisanej w normie ISO 6336-1 załącznik E. Wykazano przydatność implementacji metody iteracyjnej wewnątrz środowiska programu CAE oraz łatwość jej rozbudowy o dodatkowe czynniki i zjawiska zwiększające dokładność obliczeń. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę wpływu zjawiska rozszerzalności cieplnej oraz zasadności jej uwzględnienia na etapie projektowania modyfikacji linii zęba przekładni zębatej siłowni okrętowej.
EN
This paper presents the results of numerical calculations of the effect of thermal expansion of housing and subassemblies of two stage cylindrical gear on the value of coefficient of load distribution non-uniformity along the contact line KHβ. An analysis was carried out for toothed gear that is a part of main power transmission system of marine power plant. An iterative method of evaluation of load distribution along the contact line described in ISO 6336-1, annex E was used. The usability of implementation of iterative method inside the CAE program environment and facility their evolution including the additional factors and phenomena which increase the computational accuracy is revealed. The achieved results allow to assess the effect of thermal expansion phenomenon and validity of their including on the stage of design of modification of flank pitch line of toothed gear of marine power plant.
PL
W artykule omówiono drgania własne przekładni zębatej małej mocy, dedykowanej do współpracy z pompą hydrauliczną stoiska hamownianego. W procesie analizy wykorzystano metodę elementów skończonych i komercyjne oprogramowanie ANSYS. Analizę drgań omawianego układu prowadzono dwuetapowo. W pierwszej kolejności wyznaczono częstości własne drgań poprzecznych kół zębatych z uwzględnieniem rotacji kół. Następnie, wykorzystując opracowane wykresy Campbella, wyznaczono prędkości wzbudzenia poszczególnych częstości drgań własnych poprzecznych omawianych kół. W dalszej kolejności analizowano drgania własne korpusu reduktora. Rozważono dwa przypadki obliczeniowe. W pierwszym przypadku uwzględniono tylko masę i geometrię korpusu zasadniczego i pokrywy. W drugim przypadku uwzględniono dodatkowo masę poszczególnych kół oraz ich geometryczny rozkład. Na podstawie opracowanych modeli numerycznych wyznaczono pierwszych dziesięć częstości drgań własnych i odpowiadające im formy własne korpusu reduktora. Następnie wyniki te wykorzystano do oszacowania poziomu naprężeń w ściankach korpusu dla dopuszczalnej wartości przyspieszenia. Prezentowana w pracy metodyka może być pomocna inżynierom zajmującym się analizą drgań przekładni zębatych.
EN
This paper discusses the free vibrations of the low-power gear which is dedicated to cooperate with the hydraulic pump of the test rig. The finite element (FE) method and the commercial ANSYS software are employed. The vibration analysis of the discussed system is performed in two stages. Firstly the natural frequencies of the free transverse vibration of the gears are obtained with including the centrifugal effect. Next, on the basis of the elaborated Campbell diagrams, the excitation speeds for selected natural frequencies of the analyzed wheels are obtained. Then, the free vibrations of the reduction gear are analyzed and two computational cases are discussed. In the first computing case, only the mass and geometry of all parts of the body are taken into account. In the second case, the mass of the toothed gears is also included. Based on the elaborated FE models, the first ten natural frequencies and natural mode shapes of the reduction gear are obtained. Then, these results are used to estimate the stress level in the walls of the body for the permissible acceleration value. Presented investigation can be attractive for design engineers dealing with the dynamics of complex systems.
PL
W artykule przedstawiono normalne i specjalne warunki pracy aparatury rozdzielczej. Podano przykłady narażeń środowiskowych. Omówiono zjawisko korozji elektrochemicznej. Przedstawiono próby urządzeń w oblodzeniu i wilgotne gorąco.
EN
The article presents normal and special service conditions switchgear and controlgear. Give for example environmental pollution. Characterization phenomenon electrochemical corrosion. Presents devices for low and high temperature and humidity test.
20
Content available remote Koła zębate wykonane drukarką 3D
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.