Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WMP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Opisano historię programów pomiarowych do obsługi współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP), wdrożonych w trakcie kilkudziesięcioletniej działalności Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – IZTW (dawniej: Instytutu Obróbki Skrawaniem – IOS) w zakresie produkcji, użytkowania i modernizacji WMP.
EN
The history of the implemented measuring programs for the operation of coordinate measuring machines (CMM) during the decades-long activity of The Institute of Advanced Manufacturing Technologies (former: The Institute of Metal Cutting) in the field of production, use and modernization of CMMs has been described.
PL
W artykule przedstawiono proces sprawdzenia błędów MPEE maszyn współrzędnościowych oraz przeprowadzono analizę ich odchyłek w celu określenia, czy parametr ten powinien być wiodącym czynnikiem przy wyborze maszyny współrzędnościowej. Proces pomiaru oparto na normie ISO 10360-2, program przygotowano w środowisku ZEISS CALYPSO. Jako wzorzec zastosowano liniał stopniowy typu „ITS step” certyfikowany świadectwem DKD. Badania przeprowadzono na trzech WMP: • Zeiss MMZ T 20 30 16 S-ACC, • Zeiss Prismo Navigator 10 MASS S-ACC, • Zeiss Accura II 10 MASS.
EN
The topic of the article is the analysis of the influence of the MPEE error on the actual accuracy of measurements performed on the selected coordinate measuring machines (CMM). The process of MPEE error checking in coordinate measuring machines is described and the analysis of its deviations is conducted in order to determine whether this parameter should be a key factor in choosing a proper coordinate measuring machine. The measurement process was based on ISO 10360-2 and the programme was prepared in ZEISS CALYPSO. A straightedge „ITS step” certificated by DKD has been used as an example. The tests were performed on three CMM’s: • Zeiss MMZ T 20 30 16 S-ACC, • Zeiss Prismo Navigator 10 MASS S-ACC, • Zeiss Accura II 10 MASS.
PL
Współrzędnościowe maszyny portalowe należą do grupy maszyn o najwyższej dokładności i są najczęściej stosowane do pomiarów geometrycznych elementów maszynowych, a zwłaszcza motoryzacyjnych. Opisano parametry i funkcje maszyn różnych producentów.
EN
Gantry type coordinate measuring machines belong to a group of machines operating to the highest accuracy standards and they are most commonly used for geometric measurements of machine elements, especially in automotive industry. Description of characteristics and functions of the machines offered by different manufacturers is presented.
PL
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe o konstrukcji wspornikowej są z założenia przeznaczone do pomiaru części i elementów maszynowych, a zwłaszcza części motoryzacyjnych, w warunkach produkcyjnych. Zaprezentowano typowe rodzaje tych maszyn i omówiono ich własności, takie jak zakresy pomiarowe i dokładności.
EN
Coordinate measuring machines of cantilever type are specifically intended for use in production environment, for measurement of the produced parts and machine elements, especially automotive parts. Common types of these machines are presented with their properties, such as measuring range and accuracy explained.
PL
W trakcie prowadzonych w IZTW prac nad wpływem zjawisk termicznych na błędy geometrii maszyn pomiarowych z użyciem modelowania cyfrowego [1÷3] zaistniała potrzeba wyznaczenia parametru współczynnika przewodności cieplnej, umożliwiającego przeprowadzenie wiarygodnej analizy termicznej typu transient dla szczeliny powietrznej prowadnicy aerostatycznej.
EN
In the course of works carried out in the Institute of Advanced Manufacturing Technology on the impact of thermal issues on geometry errors of CMM using computer modelling [1÷3] there was a need to designate the coefficient of thermal conductivity in a gap of air bearing (Thermal Conductance Value in ANSYS system) to enable a reliable transient thermal analysis.
PL
Opisano kontynuację badań elementów oraz podzespołów maszyn pomiarowych przedstawionych w Mechaniku nr 3/2012 i nr 11/2015. Tym razem zajęto się bardziej złożonymi elementami i podzespołami. Przeprowadzono analizę komputerową konstrukcji maszyny pomiarowej. Badania wykonano na ręcznej maszynie pomiarowej produkcji IZTW Kraków typu NMP 5.5.4 (o zakresach ruchu w osiach X×Y×Z: 500×500×400 mm). W różnych konfiguracjach rozmieszczono zestawy czujników temperatury i przemieszczeń, które rejestrowały warunki panujące w maszynie. Rozpatrzono kilka przypadków zjawisk termicznych i porównano je z wirtualnym modelem komputerowym.
EN
Presented in the paper is how the research and analysis work is continued on the more sophisticated details and subassemblies of measuring machines referred to in Mechanik issues. In present stage the work is concentrated on examination and computer analysis of the entire measuring machine structure. Submitted to the examination was hand operated NMP 5.5.4 measuring machine produced in the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IZTW), Cracow (displacement range: 500 mm in X axis, 500mm in Y axis, 400 mm in Z axis). Complete sets of temperature and displacement sensors to register conditions prevailing on the machine were installed in several different configurations. Several examples of thermal issues were reviewed and confronted with the computer generated model.
PL
W syntetyczny sposób porównano podejście do zagadnienia zjawisk termicznych i ich wpływu na dokładność pracy w dwóch przypadkach: obrabiarek i współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP). Zaprezentowano sposoby pomiaru temperatury, odkształceń termicznych i błędów pozycjonowania w przestrzeni. Omówiono metody analizy błędów spowodowanych zjawiskami termicznymi oraz sposoby ich kompensowania. Przedstawiono metody zwiększania odporności termicznej maszyn pomiarowych. Zestawiono zasadnicze podobieństwa i różnice w analizie, badaniach i metodach kompensacji w obu analizowanych obszarach konstrukcji i eksploatacji – obrabiarek i WMP.
EN
Comparative approach to thermal phenomena and their impact on accuracy of work in two areas: machine tools and coordinate measuring machines (CMM) is presented in a synthetic way. Measurement methods of thermal deformation, errors, positioning in space, temperature measurements are described. Methodical errors caused by thermal phenomena and ways to compensate them are presented. Methods of increasing thermal resistance of measuring machines are presented. Comparison of essential similarities and differences in analysis, research, and methods of compensation in two analyzed sectors of construction and service of machine tools and CMMs is performed.
8
Content available remote Wpływ odchyłki kształtu na wyniki pomiarów elementów walcowych
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę klasyfikacji i pomiaru elementów walcowych z odchyłkami kształtu. Podano wstępny opis wymiaru lokalnego wynikającego ze zmian w danym przekroju oraz wzdłuż tworzącej. W zakresie metodyki badań opisano pokrótce sposób otrzymywania próbek walcowych z elementarnymi odchyłkami kształtu. Próbki były mierzone za pomocą okrągłościomierza i na WMP. Wyniki pomiarów pozwoliły na wstępną ocenę wpływu liczby pomiarów oraz liczby przekrojów pomiarowych na rezultaty badań.
EN
The paper presents the theme of both classification and measurement of cylindrical elements with shape deviations. Moreover the preliminary description of local size comming shape changes in given cross-section and also along generating line has been given. In case of reaserch methodology has been briefly described the method of obtaining of cylindrical samples with elementary shape deviations. Samples have been measured with the use of both roundness gauge and also CMM. Measurement results allowed to carry on preliminary evaluation of the impact of both measurements and cross section numbers on measurement results.
Mechanik
|
2013
|
R. 86, nr 5-6
343--344, 346, 348, 350, 352
PL
Zaprezentowano współrzędnościowe maszyny pomiarowe o budowie, która pozwala na zainstalowanie bezpośrednio w produkcji. Zastosowano specjalne rozwiązania konstrukcyjne z uwzględnieniem nowych materiałów, które – wraz z nowymi układami sterującymi – uodparniają je na wpływy temperatury, drgania i zanieczyszczenia, a jednocześnie umożliwiają uzyskanie wyższych prędkości i przyspieszeń układów ruchomych maszyny. Pozwalają na bezpośredni monitoring procesu pomiarowego niezbędnego do oddziaływania na jakość procesu obróbkowego.
EN
Coordinate measuring machines which can be installed directly in production are presented. Special design solutions, new materials and new control systems which make them resistant to the influence of temperature, vibration and pollution allowing to obtain higher speed and acceleration of moving parts of machine are shortly described. Direct monitoring of measurements necessary to obtain the higher quality of the machining process is guaranteed.
Mechanik
|
2013
|
R. 86, nr 7
497--498, 500, 502--504
PL
Zaprezentowano współrzędnościowe maszyny pomiarowe o budowie, która pozwala na zainstalowanie bezpośrednio w produkcji. Zastosowano specjalne rozwiązania konstrukcyjne z uwzględnieniem nowych materiałów, które – wraz z nowymi układami sterującymi – uodparniają je na wpływy temperatury, drgania i zanieczyszczenia, a jednocześnie umożliwiają uzyskanie wyższych prędkości i przyspieszeń układów ruchomych maszyny. Pozwalają na bezpośredni monitoring procesu pomiarowego niezbędnego do oddziaływania na jakość procesu obróbkowego.
EN
Coordinate measuring machines which can be installed directly in production are presented. Special design solutions, new materials and new control systems which make them resistant to the influence of temperature, vibration and pollution allowing to obtain higher speed and acceleration of moving parts of machine are shortly described. Direct monitoring of measurements necessary to obtain the higher quality of the machining process is guaranteed.
11
Content available remote I++ simulator used to support working with coordinate measuring machine
EN
This paper presents examples of usage of Coordinate Measuring Machine simulator, which facilitate metrological tasks in laboratory and industrial conditions, and constitute a great convenience in Coordinate Measuring Technique learning process.
PL
Artykuł przedstawia przykłady zastosowań symulatora Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej, które ułatwiają pracę metrologa w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych oraz stanowią duże udogodnienie w procesie nauczania Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej.
PL
Złożone części maszyn wykonywane są najczęściej na obrabiarkach sterowanych numerycznie wyposażonych w układy sterowania CNC. Automatyczne programowanie części maszyn i obróbki odbywa się za pomocą zaawansowanych systemów CAD/CAM, takich jak: NX, Pro Engineer, Catia, itp.
PL
Postęp w zaawansowanych technikach pomiarowych umożliwia tworzenie coraz to nowszych metod diagnostycznych w medycynie. W celu prawidłowego zdiagnozowania choroby, należy rozpatrzyć zarówno wewnętrzną strukturę narządów jak i ich budowę zewnętrzną poprzez określenie parametrów geometrycznych, wysokości, szerokości itp. Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia metrologiczne, które odgrywają sporą rolę w medycynie. Autorzy w pracy przedstawili wykorzystanie Współrzędnościowych Maszyn Pomiarowych (WMP) i Współrzędnościowych Ramion Pomiarowych (WRP) w ustaleniu struktury zewnętrznej, wymiarów oraz kształtu mierzonego obiektu(część kości i stawów). Przedstawione także zostało wykorzystanie tomografu komputerowego(TK) w zastosowaniach medycznych, a następnie zestawiono porównane wyniki pomiarów otrzymane na poszczególnych urządzeniach. Autorzy w pracy zwracają uwagę również na praktyczne znaczenie wyników pomiarów uzyskanych za pomocą tomografu komputerowego.
EN
Thanks to the progress in examination of human body, it is possible to create new methods of diagnostics. To diagnose diseases properly, one should recognize the internal and external structure of organs, their geometrical parameters, width, height, etc. And this is a place, in which cooperation between coordinate metrology and medicine is the most strong. Metrological devices could be used in this area, in a variety of uses. Paper shows usage of Coordinate Measuring Machines (CMM) and Coordinate Measuring Arms (CMA) in determination of external structure, dimensions and shape of measured objects (part of bones and joints). Also use of Computed Tomographs (CT) in medical applications will be presented. Then the comparison of results of measurements performed on each device will be made. Apart from this, article puts attention on practical meaning of results obtained from CT measurements. Problem of the shape mapping and its accuracy will also be discussed.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy stosowania metody Monte Carlo (MMC) do modelowania wpływu temperatury w pomiarze współrzędnościowym, a co za tym idzie, wpływu temperatury na niepewność pomiaru. Dzięki opracowanym modelom możliwe jest ustalenie wpływu temperatury na niepewność pomiarów dla znanych kształtów i zadań pomiarowych, a następnie wykorzystanie ich jako składowych niepewności dla wyznaczania niepewności bardziej skomplikowanych kształtów metodą budżetu błędów oraz dla pomiaru symulowanego przy pomocy wirtualnej maszyny współrzędnościowej.
EN
New possibilities of modeling the thermal influence on the accuracy of measurements have been investigated in the Laboratory of Coordinate Metrology in Cracow University of Technology. The analysis results of using MCM to model the thermal influence on coordinate measurements (standards, working objects, environmental conditions) as well as the uncertainty of these measurements (Paragraph 2) are given in the paper. Determining the mentioned thermal influence is important since temperature changes have a great (comparing to other uncertainty contributors) contribution to the measurement accuracy. For different cases the probability distribution functions were assigned to the modeled values and the best possibilities were established and presented in the paper (Tab. 1). Thanks to the created models it is possible to determine the thermal influence on the measurement uncertainty of known measuring tasks, and then to use it as the uncertainty component for evaluation of the uncertainty for more complicated shapes and for measurements simulated by a virtual coordinate machine. It is also possible to describe the thermal influence on measurements in case of lack of the thermal stabilization (Fig. 2). MMC proved to be useful in a calibration laboratory. The model created with its help will be used as a basis for further investigations of the thermal influence on the measurement accuracy (Paragraph 3).
PL
Niniejsze opracowanie jest związane z dwoma znacznie rozpowszechnionymi technikami pomiarowo-badawczymi o charakterze uniwersalnym, czyli takimi, które mogą być zastosowanie w różnych dziedzinach np. w technice i medycynie. Za cel przyjęto wstępne porównanie techniki współrzędnościowej z tomografią komputerową. Obydwie obecnie stosowane techniki wykorzystują zaawansowane oprogramowanie, ale działają wg zupełnie różnych zasad. W pracy opisano schematy strukturalne działania obu urządzeń , wektory oddziaływań pól pomiarowych i ich cechy charakterystyczne co do układów współrzędnych. Te cechy zostały odniesione do oceny odwzorowania kształtu powierzchni z regularnymi wgłębieniami. Przeprowadzono badania wstępne oraz zamieszczono przykładowe rezultaty pomiarów w postaci graficznej. Dla głównych kryteriów metrologicznych sporządzono porównanie cech w formie tabelarycznej i sformułowano wnioski z zaakcentowaniem zastosowań medycznych. W przypadku zastosowania TK ocena liczbowa odstępstw od kształtu nominalnego odbywa się zasadniczo na drodze porównawczej i jest wyraźnie mnie precyzyjna od oceny metodą współrzędnościową ale dla zastosowań medycznych wystarczająca.
EN
This study is connected with two much prevalent measurement and testing techniques of a universal character, namely those that can be applied to various fields such as engineering and medicine. The aim is the initial comparison of coordinate techniques with computer tomography. These two techniques use advanced software, but operate on entirely different principles. The paper describes structural diagrams of two devices: Coordinate Measuring Machines and Computer Tomography, vectors of measurement fields impacts and their characteristics as a coordinate system. These features were related to the assessment of surface mapping of a spherical shape. Preliminary studies were conducted, and examples of measuring results in graphic form were provided. For the main metrological criteria the comparison of the characteristics in tabular form was made and the conclusions with emphasis on medical applications were formulated. In the case of Computer Tomography, the numerical evaluation of deviations from the nominal shape is primarily performed through the compari-son and is clearly less precise than the evaluation with coordinate method but is sufficient for medical applications.
16
Content available remote Porównanie testów dokładności współrzędnościowych ramion pomiarowych
PL
Wyniki badań porównawczych metod sprawdzania dokładności współrzędnościowych ramion pomiarowych na podstawie przeprowadzonych pomiarów wg amerykańskiej normy ASME B89.4.22-2004 oraz europejskiej normy PN-EN-ISO 10360-2:2003 dotyczących współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych oraz ich porównanie pod kątem różnic obu rodzajów testów i ich przydatności.
EN
Explained are the results of precision cheks on the coordinate measuring arms as carried out to the US specification standard ASME B89.4.22-2004 and to the European specification standard PN-EN ISO 10360-2:2003 on coordinate measuring machines. Presented are the results of the two experimental tests with the differences between these tests and their applicability modes compared.
PL
W artykule przedstawiono badania wykonane w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Częstochowskiej, które dowiodły, że z wykorzystaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych można zwiększyć dokładność obróbki przez modyfikację wewnętrznych algorytmów programów sterujących lub modyfikację procesów technologicznych.
EN
CNC machine tools are mostly applied to machine complicated elements. Recently, Polish industry obtained many so called "second hand" machine tools equipped with old generation NC systems. Because of the applied algorithms these systems are of the smaller accuracy than currently produced ones. Therefore regular accuracy tests are very important. Investigations performed by authors prooved that proper application of coordinate measuring machines made possible to improve the machining accuracy by modification of the internal algorithms of control programs or by modification the technological processes.
PL
W artykule przedstawiono analizy teoretyczne i badania doświadczalne potwierdzające, że korekcja promienia końcówki pomiarowej może być istotnym źródłem błędów podczas saningowych pomiarów przeprowadzanych na maszynach współrzędnościowych. Przedstawiono wyniki pomiarów przykładowego elementu na maszynie Mitutoyo LEGEX 910 CMM wyposażonej w sondę skaningową MPP-300, ze wskazaniem mechanizmów złej korekcji promienia końcówki pomiarowej.
EN
Paper discusses an understanding for the compensation of the probe ball radius in a scanning process carried out by coordinate measuring machines (CMM). According to some initial trials of scanning measurement using the stylus tip radius correction built-in the CMM software, it was found, as will be shown in the paper, that the indigenous CMM software do not compensate the stylus tip radius well. As a result, the information about the real shape of the measured reatures can be distored. The difficulties with the corrected measured point determination will be demonstrate no the basis of tests were carried out on a Mitutoyo LEGEX 910 CMM equipped with a MPP-300 scanning probe.
PL
W artykule przedstawiono wyniki polepszenia charakterystyki metrologicznej trójpodporowej głowicy przełączającej (impulsowej). Wyeliminowano dwie największe wady tych głowic, a mianowicie iskrzenie na stykach oraz "trójgraniastą" charakterystykę. Zbudowano od podstaw głowice (PS-3) w której zmodernizowano część mechaniczną polegającą na dodaniu do klasycznego zespołu przełączającego trzech dodatkowych mikroprzełączników oraz umieszczeniu ich pod istniejącymi stykami głównymi głowicy. Dodano również blok elektroniczny, którego zadaniem jest odpowiednie formowanie impulsów wychodzących z głowicy oraz stworzono oprogramowanie, w którym dokonuje się korekcji "surowego" wyniku.
EN
In this article, the result of the metrological characteristic improvement has been presented. The investigation dealt with the pulse probe head with three pillars for Coordinate Measuring Machines, where two problems were to solve: scintillation on the electrical contacts and "triangular" characteristics. The new probe head (PS-3) with modernized mechanics was constructed. To the switching unit were added three more microswitches placed under the main contacts of the head. The additional electronic block was introduced, too, which had to form output pulses and perform calculations. The additional software was to correct the "rough" data.
PL
Generowanie linii szkieletowej jest sposobem na definiowanie kształtu profilu lotniczego. Pomiarom poddano pióro łopatki turbiny gazowej, która ma profil lotniczy, definiowany jako profila NACA (National Advisory Committe for Aeronautics). Pomiary przeprowadzono na CMM (współrzędnościowa maszyna pomiarowa) metodą skanowania. Podczas cyklu skanowania zapisywane są współrzędne położeń środka kulki głowicy pomiarowej do zbioru w PC. Rzeczywiste współrzędne punktów na mierzonym przedmioce są przesunięte w kierunku normalnym o odległość promienia kulki głowicy pomiarowej. Opracowane oprogramowanie zawiera algorytm tworzenia linii szkieletowej profilu łopatki i stanowi kontunuację obliczeń charakterystyki profilu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.