Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polimery biodegradowalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono metodologię badań procesu biodegradacji prototypowych wyrobów wytworzonych z polilaktydu i jego kompozycji polimerowych z polihydroksyalkanianami w warunkach kompostowania przemysłowego. Próbki inkubowano w pryzmie kompostowej, systemie kontenerowym KNEER oraz systemie BIODEGMA na terenie Stacji Segregacji i Kompostowni w Zabrzu. Opracowana metodologia pozwala ocenić, czy testowane materiały i wytworzone z nich produkty końcowe o odpowiednich właściwościach użytkowych, po spełnieniu swojej funkcji, kwalifikują się do recyklingu organicznego.
EN
This work presents a methodology for testing the biodegradation process of prototype products made of polylactide and its polymer compositions with polyhydroxyalkanoates under conditions of industrial composting. The samples were incubated in a composting pile, KNEER containers system or BIODEGMA system at the Segregation and Composting Station in Zabrze. The developed methodology allows the assessment of whether the tested materials and final products, with appropriate functional properties, are suitable for organic recycling.
EN
The modification of processing and functional properties of polymeric materials is widely used in polymer processing. The current progress in this field involves the introduction of new ways of modifying polymers, often by changing their structure from homogeneous to porous. As a result, these polymers have lower density, and thus modified processing and functional properties. The paper presents the results of a study on the selected properties of the injection-molded specimens of polylactide (PLA) modified with blowing agents, before and after thermal ageing. Blowing agents with exothermic (Hydrocerol 530) and endothermic decomposition (Hydrocerol ITP-810, Expancel 951 MB 120 and LyCell F-017) were used. The mass content of the blowing agents was changed in the range from 0.5% to 3%. The study involved examination of the changes in properties such as Young’s modulus, tensile strength, tensile stress, strain at maximum tensile stress, Vicat softening temperature and impact strength depending on the mass content and type of blowing agent before and after the ageing process.
EN
Given the added need for eco-friendly material, environmental scientists are constantly on the look-out for new solutions. In this respect, biodegradable polymer proved to be a promising one. The Selfix material, being a bioplastic, is biodegradable and, unlike other plastic products, can be considered feasible for the industry as a smart material capable of biodegrading at the end of its life cycle. Using Selfix, waste paper can be re-used, thus eliminating the need for recycling and helping to reduce the CO2 emissions. The present paper develops 3D models with Selfix material to offer benefits such as easy-cutting and sticking properties in a way that can be educational for children. We examine the mechanical properties of this material using tensile testing, laser-cutting, CNC milling, surface roughness and also scanning electron microscope or SEM.
4
PL
Aktualnie obserwowane tendencje w badaniach nad wytwarzaniem polimerów z surowców odnawialnych, a także w zakresie ich analizy wskazują na systematyczny wzrost zainteresowania tego rodzaju materiałami polimerowymi. Zastosowanie wyrobów wykonanych z polimerów biodegradowalnych, które po okresie użytkowania podlegają recyklingowi organicznemu znacznie obniża obciążenie środowiska zużytymi opakowaniami i pozwala na ich racjonalną utylizację w wyniku kompostowania przemysłowego. Zasadniczą rolę podczas doboru polimeru do konkretnych zastosowań odgrywa precyzyjna charakterystyka materiału. Techniki analityczne stosowane w tym obszarze to między innymi różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), chromatografia żelowa (GPC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), dynamiczna analiza właściwości mechanicznych (DMA), spektrometria mas (np. ESI-MSn, MALDI-MS, APCI-MS), spektroskopia NMR oraz spektroskopia absorpcyjna (IR, UV-VIS), a także techniki mikroskopowe (np. mikroskopia sił atomowych, AFM). W artykule omówiono wybrane polimery biodegradowalne i techniki analityczne związane z prowadzonymi badaniami własnymi.
EN
Current trends in research on the production of polymers from renewable resources as well as in the field of their analysis indicate a systematic increase in interest in such polymeric materials. The use of products made from biodegradable polymers, which after usage are subjected to organic recycling, significantly reduce the environmental burden of the used packaging and allows for their rational disposal by industrial composting. The precise characteristic of the material plays a crucial role in the selection of polymer for the specific applications. The analytical techniques applied in this area include differential scanning calorimetry (DSC), gel permeation chromatography (GPC), high performance liquid chromatography (HPLC), dynamic mechanical analysis (DMA), mass spectrometry (ESI-MSn, MALDI-MS, APCI-MS), nuclear magnetic resonance (NMR) and absorption spectroscopy (IR, UV-VIS) as well microscopic techniques (e.g. atomic force microscopy, AFM). The article discusses selected biodegradable polymers and analytical techniques related to own research.
5
Content available Biodegradowalne poliestry
PL
Tworzywa polimerowe są powszechnie stosowane w życiu codziennym. Ze względu na niską cenę i specyficzne właściwości, zastępują tradycyjne materiały, jak np. szkło, drewno czy papier. Jednakże użytkowanie materiałów polimerowych generuje powstawanie trudnych do utylizacji odpadów. Przepisy prawne oraz naciski na stosowanie proekologicznych materiałów spowodowały wzrost zainteresowania tworzywami o właściwościach biodegradowalnych. Ważną grupą polimerów biodegradowalnych są poliestry alifatyczne.
EN
Polymers are common used in everyday life. Due to their low price and specific properties, they replace traditional materials such as glass, wood or paper. However, the use of polymeric materials generates waste, which disposal is difficult. Legislation and pressures on the use of pro-ecological materials have increased interest in biodegradable polymers. An important group of biodegradable polymers are aliphatic polyesters.
PL
Przeprowadzono próby zwiększenia przenikalności tlenu i ditlenku węgla folii z polilaktydu (PLA). Granulat modyfikowano poprzez mieszanie PLA z polimerami biodegradowalnymi lub wprowadzanie napełniaczy mineralnych. Badania miały na celu otrzymanie materiału opakowaniowego, który pozwoli wydłużyć czas przechowywania produktów oddychających, np. świeżych, krojonych owoców i warzyw. Wykazano znaczny wzrost przenikalności gazów dla folii otrzymanej z PLA, do której wprowadzono 10% bentonitu oraz dla blendy polimerowej PLA/PBAT (50/50).
EN
Polylactide (PLA) film was studied for O2 and CO2 permeability. The PLA pellet was modified by blending with other biodegradable polymers or by adding mineral fillers. The packaging film was found suitable for packaging fresh cut fruits and vegetables. The incorporation of 10% bentonite into PLA matrix and prepn. of a blend of PLA with poly(1,4- -butylene-co-terephthalate-1,4-butylene adipate) (50/50) resulted in a significant increase in gas permeability.
EN
The effects of the UV radiation on the surface geometrical structure, phase transition temperatures, and the temperature of the onset of thermal decomposition of a polylactide film containing 2 wt % of dye are presented. The surface geometrical structure was examined using a scanning electron microscope (SEM) and atomic force microscope (AFM). The temperatures of both the phase transitions and the changes in the melting enthalpy of the crystalline phase were determined using a differential scanning calorimeter (DSC). The temperature of the onset of thermal decomposition of the film was determined with a thermogravimetry (TG) instrument. It was found that the UV radiation generated in an aging test chamber mostly causes changes in the surface geometrical structure of the examined film and reduces the onset temperature of the film thermal decomposition.
PL
Przedstawiono wpływ promieniowania UV na strukturę geometryczną powierzchni, temperaturę przejść fazowych i temperaturę początku rozkładu cieplnego folii polilaktydowej zawierającej 2 % mas. barwnika. Badania struktury geometrycznej powierzchni wykonano metodami skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM). Za pomocą różnicowego kalorymetru skaningowego (DSC) wyznaczano temperaturę przejść fazowych i zmian entalpii topnienia fazy krystalicznej. Temperaturę początku rozkładu cieplnego folii badano przy użyciu termograwimetru (TG). Stwierdzono, że promieniowanie UV, generowane w komorze starzeniowej, zmienia głównie strukturę geometryczną powierzchni folii oraz obniża temperaturę początku jej rozkładu.
PL
Zbadano wpływ plastyfikatora organiczno-nieorganicznego na strukturę i wybrane właściwości mieszanin polilaktydu (PLA), maleinowanego polilaktydu (MPLA) i termoplastycznej skrobi kukurydzianej (TPS). Zastosowano dwa plastyfikatory zawierające grupy Si–OH: MEOS – produkt reakcji metylooktylodichlorosilanu z etylotrimetoksysilanem, oraz MOBS – produkt reakcji metylooktylodichlorosilanu z izobutylotrietoksysilanem. Proces wytwarzania termoplastycznej skrobi kukurydzianej, kompatybilizatora MPLA oraz mieszanin PLA/MPLA/TPS (60/10/30), różniących się zawartością plastyfikatora (1,5; 3; 5 % mas.) prowadzono w dwuślimakowej wytłaczarce współbieżnej. Do analizy struktury stosowano skaningową mikroskopię elektronową (SEM) i skaningową kalorymetrię różnicową (DSC). Właściwości termiczne oceniano na podstawie wyników analizy termograwimetrycznej (TGA). Zbadano statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne. Stwierdzono, że dodatek plastyfikatora znacznie zwiększa wydłużenie względne przy zerwaniu oraz udarność mieszanin PLA/MPLA/TPS, zwiększając tym samym ich odporność na kruche pękanie.
EN
The effect of organic-inorganic plasticizer on the structure and selected properties of the blends of polylactide (PLA), maleinated polylactide (MPLA) and thermoplastic corn starch (TPS) has been investigated. Two types of reactive plasticizers with silanol groups were used: MEOS – product of the reaction between methyloctyldichlorosilane and ethyltrimethoxysilane, and MOBS – product of the reaction between methyloctyldichlorosilane and isobutyltriethoxysilane. Twin-screw co-rotating extruder was used for the preparation of thermoplastic starch, compatibilizer MPLA and PLA/MPLA/TPS (60/10/30) blends with different plasticizer content (1.5, 3 or 5 wt %). Scanning electron microscopy (SEM) and differential scanning calorimetry (DSC) methods were used to study the structure of the products. The thermal properties were determined using thermogravimetric analysis (TGA). Static and dynamic mechanical properties were also investigated. It has been found that the addition of plasticizer significantly increases the elongation at break and impact strength of PLA/MPLA/TPS blends, improving this way their fracture toughness.
EN
There are presented results of investigation of electrostatic separation of binary mixtures containing a biodegradable polymer {polylactide (PLA), polycaprolactone (PCL), or poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) [P(3,4HB)]} and a commonly used polymer [poly(vinyl chloride) (PVC) or poly(ethylene terephthalate) (PET)]. It was found that the binary mixtures of these polymers could be efficiently separated. The electrostatic separation process of the P(3,4HB)/PET mixture appeared to be most successful. It is indicated that the share of a biodegradable component in the mixture essentially influences the separation effects. Therefore, suitable choice of necessary conditions is needed to perform the separation process, which includes appropriate separator settings, depending on fractions of individual components in the mixture being separated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu separacji elektrostatycznej mieszanin dwuskładnikowych zawierających polimery biodegradowalne {polilaktyd (PLA), polikaprolakton (PCL) lub poli(3-hydroksymaślan-co-4-hydroksymaślan) [P(3,4HB)]} i polimery powszechnego użytku [poli(chlorek winylu) (PVC) lub poli(tereftalan etylenu) (PET)]. Stwierdzono, że mieszaniny tych polimerów mogą być skutecznie rozdzielane w tym procesie. Najbardziej efektywna okazała się separacja mieszaniny P(3,4HB)/PET. Z badań wynika również, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność tej separacji jest udział masowy składnika biodegradowalnego w danej mieszaninie. Z tych względów wymagany jest odpowiedni dobór warunków prowadzenia separacji elektrostatycznej, w tym nastaw separatora w zależności od udziału poszczególnych składników mieszaniny rozdzielanej.
10
Content available remote Experimental investigations into foaming of biodegradable polymers using scCO2
EN
Results of experimental investigations of batch foaming of poly(ε-caprolactone) using scCO2 are presented in the paper. The high pressure system consisting of CO2 cylinder, scCO2 pump, high pressure cell, pressure and temperature gauge and back pressure regulator was applied in the experiments. The porous three-dimensional solid-gas structures were prepared for the following range of process parameters: temperature 298+373 K, pressure 8+18 MPa, time 1+4 h and depressurization rate 0.007+4 MPa/s. The significant influence of process parameters on the obtained foams morphology was identified.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu spieniania polikaprolaktonu (PCL) przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym. Badania przeprowadzono w instalacji złożonej z butli CO2, pompy do płynów nadkrytycznych, komory wysokociśnieniowej, miernika ciśnienia i temperatury oraz regulatora ciśnienia wstecznego. Badania wykonano dla zakresu zmienności parametrów operacyjnych: temperatura: 398÷373 K, ciśnienie: 8÷18 MPa, czas nasycania: 1÷4 h, szybkość dekompresji: 0,007÷4 MPa/s. Wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę wytwarzanych pian.
PL
Pojawienie się ostatnio na rynku produktów z polimerów biodegradowalnych stymuluje podstawanie coraz to nowszych uregulowań dobrowolnych, a także obowiązkowych w Unii Europejskiej.
EN
Poly(lactic acid) (PLA) nonwoven and PLA (85 wt %)/P(3HB) (15 wt %) [P(3HB) — poly(3-hydroxybutyrate)] composite nonwoven were obtained using the melt-blown technique. The thermal properties, physical-mechanical parameters, specific surface area and susceptibility to hydrolytic degradation were studied for the obtained nonwovens. DSC analysis indicated noticeable changes in the polymers structure during melt-blowing. The addition of P(3HB) to PLA nonwoven generally downgraded the physical-mechanical properties and caused specific surface area decrease. Both analyzed nonwovens were more susceptible to hydrolysis in alkaline than neutral medium.
PL
Techniką melt-blown otrzymano włókninę z poli(kwasu mlekowego) (PLA) oraz włókninę kompozytową PLA (85 % mas.)/P(3HB) (15 % mas.). [P(3HB) — poli(3-hydroksybutanian)]. Zbadano właściwości termiczne, parametry fizykomechaniczne, powierzchnię właściwą i podatność na degradację hydrolityczną uzyskanych włóknin. Termogramy DSC wykazały zmiany w strukturze polimerów na skutek przetwórstwa techniką melt-blown. Dodanie P(3HB) generalnie pogorszyło parametry fizykochemiczne włókniny z PLA i spowodowało zmniejszenie powierzchni właściwej. Badane włókniny hydrolizowały szybciej w środowisku zasadowym niż w obojętnym.
EN
Greige PLA knitted fabric was scoured with sodium carbonate in the presence of non-ionic detergent followed by bleaching with hydrogen peroxide. The scoured and bleached fabrics were processed in a laboratory IR dyeing machine over arange of temperatures, pH and time intervals. The levels for temperature, time and pH were so selected as to simulate the industrial scale disperse and reactive dyeing systems. The processed fabric was tested for weight loss and tensile strength to assess the degradation of PLA during simulated dyeing processes. Various commercially available protein derivatives were also added to the simulated dyeing bath to investigate their effect in retarding the degradation of fibres. SEM was employed to investigate the surface morphology of fibres.
PL
Badano podatność włókien polilaktydowych na rozkład hydrolityczny podczas symulowanego procesu barwienia. Dzianinę polilaktydową oczyszczano za pomocą węglanu sodu w obecności niejonowego detergentu, a następnie wybielano przy użyciu nadtlenku wodoru. Oczyszczoną i wybieloną dzianinę poddawano obróbce w laboratoryjnym urządzeniu do barwienia, w przedziałach temperatury, pH i czasu, symulujących warunki rzeczywistego procesu barwienia przemysłowego. Na podstawie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie oraz ubytku masy barwionej dzianiny oceniano stopień degradacji włókien PLA. Do kąpieli barwiącej dodawano różne, handlowo dostępne pochodne białkowe i, na podstawie analizy zdjęć wykonanych skaningowym mikroskopem elektronowym, określano ich wpływ na opóźnianie degradacji włókien PLA podczas procesu barwienia.
PL
Problemy zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami z tworzyw polimerowych, wyczerpujące się zasoby surowców kopalnych, nowe regulacje prawne dotyczące m.in. odzysku odpadów tworzywowych, a także protesty ekologów ukierunkowane na wprowadzanie na rynek materiałów ekologicznych były głównymi powodami, dla których w wielu placówkach naukowo-badawczych podjęto prace badawcze w zakresie inżynierii materiałowej, recyklingu oraz technologii wytwarzania nowych materiałów użytkowych, przyjaznych dla środowiska naturalnego, a jednocześnie zachowujących właściwości klasycznych polimerów. W artykule omówiono wybrane zagadnienia w zakresie biotworzyw, tj. tworzyw biodegradowalnych i/lub wytwarzanych z surowców odnawialnych. Przedstawiono trzy główne grupy biotworzyw obejmujące tworzywa: (a) wytwarzane z surowców petrochemicznych i ulegające biodegradacji, (b) nieulegające biodegradacji oraz wytwarzane z surowców odnawialnych oraz (c) wytwarzane z surowców odnawialnych i ulegające biodegradacji. Scharakteryzowano właściwości wybranych tworzyw biodegradowalnych, a także procesy biodegradacji oraz kompostowania. Ze względu na niektóre wady tych tworzyw lub możliwość ich częściowej degradacji już na etapie przetwórstwa omówiono również wybrane metody modyfikowania ich niektórych właściwości.
EN
Rapidly growing annual production of polymers which attained 288 Mt in 2012 causes the enhancement of range of their applications as well as problems with management of their wastes arising. The environment becomes more and more burdened by non-biodegradable plastics and also processing raw materials for producing plastics. The problems of environmental protection, new legal regulations, protests of ecologists are main reasons to take the new initiatives in material engineering, manufacturing new functional renewable and biodegradable materials for packaging purposes as well as their recycling technologies not affecting their basic properties. From the environmental point of view the greatest meaning have, so called, bio-plastics i.e. manufactured from renewable and/or biodegradable raw materials. In spite of still poor application compared to other plastics (only 1% of the total polymer production) they begin to be more and more competitive compared to classic polymers of petroleum origin. They may be divided into three main groups: (a) biodegradable plastics made of petrochemical raw materials, e.g. polycaprolactone (PCL), aliphatic – aromatic co-polyesters (AAC), (b) plastics manufactured from renewable raw materials, non biodegradable, often provided with the prefix “Eco” or “Bio” like e.g. polyethylene (Eco-PE), polypropylene (Eco-PP), poly(ethylene terephtalate) (Eco-PET), and (c) plastics manufactured from renewable and biodegradable raw materials like polylactide (PLA). At present the most advanced research tasks are conducted in renewable plastics. The problem concerns biodegradables (often called “double green”) like PLA as well as non-biodegradable plastics like Eco-PE. The greatest expectations concern application of “double green” because of their total bio-decomposition, renewability, and their ease in processability using classic processing machines. In spite of many valuable features some bio-plastics need to be modified regarding certain disadvantageous properties concerning their usefulness. To do it following modification, i.e. physical as well as chemical may be undertaken, e.g. by blending with other polymers, preparing composites with different fillers or copolymerization, grafting or cross-linking. Biopolymers in primary or modified form may be applied not only in medicine for tissue rebuild engineering but also in mass application because of their easier and easier availability and ever decreasing prices.
PL
Głównym celem prezentowanej pracy było zbadanie przebiegu degradacji hydrolitycznej porowatych rusztowań komórkowych wykonanych z bioresorbowalnych terpolimerów z pamięcią kształtu; L-laktydu, glikolidu i węglanu trimetylenu, oraz L-laktydu, glikolidu i ε-kaprolaktonu. W trakcie prowadzonej hydrolizy odnotowywano spadki masy i średnich mas cząsteczkowych, oraz niewielkie zmiany chłonności wody badanych materiałów. Za pomocą mikroskopii skaningowej (SEM) śledzono zmiany morfologii powierzchni rusztowań zachodzące podczas prowadzonej degradacji in vitro. Przeprowadzone badania wykazały, że podłoża komórkowe formowane z terpolimerów L-LA/GA/ o-TMC i L-LA/GA/ε-CL ulegają stopniowej degradacji hydrolitycznej, a udział enzymu – lipazy wyraźnie przyspieszał ten proces zwłaszcza w wypadku rusztowania formowanego z kopolimeru zawierającego mikrobloki węglanowe. Najniższy ubytek masy odnotowano dla próbki zawierającej jednostki węglanowe, wynosił on około 10% masy wyjściowej rusztowań po 112 dniach, a w wypadku obecności lipazy masa tego materiału była niższa o ponad 24%. Wysoki stopień porowatości otrzymanych rusztowań, a co za tym idzie ich duża powierzchnia właściwa powoduje, że materiały te podatne są w znacznie większym stopniu na degradację enzymatyczną, niż podobne lite materiały wykonane z tych samych terpolimerów. Spadek liczbowo średniej masy cząsteczkowej był obserwowany w przypadku obu rodzajów terpolimerów, jednak dla terpolimeru z jednostkami kaproilowymi był on wyraźnie większy (po 112 dniach z około 40 tys. g/mol do około 2 tys. g/ mol). Warte uwagi jest to, że stopień degradacji próbek wykonanych z terpolimeru L-LA/GA/o-TMC, podczas trzech pierwszych tygodni, był stosunkowo mały, a dopiero wyraźne silne przyspieszenie tego procesu nastąpiło po 30 dniach. W przypadku degradacji prowadzonej w obecności lipazy zanotowano w czasie 112 dni spadek liczbowo średniej masy cząsteczkowej tego materiału z około 40 tys. g/mol do 9 tys. g/mol. Z punktu widzenia inżynierii tkankowej powolny proces degradacji terpolimeru L-LA/GA/o-TMC w ciągu pierwszych dwóch - trzech tygodni jest bardzo korzystny, ponieważ komórki mają wystarczająco dużo czasu na migrację, adhezję i namnażanie.
EN
The main aim of this work was to check the degradation course of polymeric scaffolds in medium with and without of enzyme - pancreatic lipase. Based on the conducted degradation studies the usefulness of the formed scaffolds was confirmed. Scaffolds have been prepared using two types of terpolymers varying in composition: L-lactide, glycolide, trimethylene carbonate, and L-lactide, glycolide and ε-caprolactone. The weight loss, water absorption, molecular weight distribution (by GPC) as well as changes in surface morphology using SEM during degradation process have been evaluated. The results have proved the degradation process of scaffolds, both in the hydrolytic and enzymatic ways has been occurred. Addition of an enzyme - lipase facilitates the degradation process of the samples, especially those containing carbonate segments. High porosity of the scaffolds and their huge specific surface area make these materials more susceptible to degradation as compared to solid materials i.e. blown, extruded polymers. Decrease in the number average molecular weight was observed in the case of both degraded scaffolds; however in that containing caproyl units it was higher. It is worth noting, that degradation rate of sample L-LA/GA/o-TMC during first three weeks is quite slow showing almost the same behaviour for both enzymatic and hydrolytic degradation. From the tissue engineering point of view the slow degradation process of the terpolymer L-LA/GA/o-TMC during first two - three weeks is very promising because cells would have enough time for migration, adhesion and proliferation.
16
Content available remote Biodegradowalne polimery w materiałach opakowaniowych
17
Content available remote Electroless metallization of polymers
EN
Purpose: The purpose of this article was to review selected issues related to the electroless metallization of polymeric materials. Design/methodology/approach: The presented issues concerned classic electroless metallization, laser-assisted electroless metallization and electroless metallization of biodegradable polymers. Findings: The electroless metallization is most commonly used process of polymer metallization. It is possible only when the surface of a polymer product is seeded with metallic catalyst. Due to its good properties of catalysing the oxidation reaction of most reducing agents used in electroless metallization, palladium is the most commonly used catalyst in this process. Lasers can be effective tools for the preparation of polymer surface to be coated with metal layer, especially to clean, roughen, and/or induce chemical reactions on polymer surface prior to or along with metallization process. In recent years, new polymeric materials, produced from renewable resources are intensively studied and polylactide is one of such materials. An increasing interest in application of polylactide to manufacture electronic printed circuit boards and carriers was recently noticed. Research limitations/implications: A number of various metallization methods are widely reported in literature. In this article a review of only few methods is presented, which are in line with the newest trends in polymer industry and science. Practical implications: There are a number of methods of electroless metallization of polymer materials, which need to be improved to satisfy specific application conditions. For that reasons researches are leading to find better and universal metallization methods to improve overall properties of deposited metal layer. Originality/value: This article presents results of some researches related to the electroless metallization of polymeric materials.
18
Content available remote Spienianie polilaktydu
PL
Omówiono sposób otrzymywania pianek polilaktydowych z mieszaniny zawierającej polilaktyd i endotermiczny LY-Cell-Compound lub egzotermiczny Genitron EPA środek porotwórczy. Proces wytłaczania pianek prowadzono w temperaturze stref grzejnych cylindra 150, 172 i 218°C oraz w temperaturze głowicy 155°C. Stwierdzono wpływ rodzaju i zawartości środka porotwórczego na wartości gęstości pozornej i wytrzymałość na rozciąganie oraz na strukturę komórkową otrzymanych pianek polilaktydowych. Najmniejszą wartość gęstości pozornej (0,47 g/cm³) otrzymano dla pianki uzyskanej z kompozycji zawierającej 1,5% poroforu Genitron EPA.
EN
Two blowing agents were used for foaming polylactide by extrusion at 150–218°C (head temp. 155°C) to study their effect on d., tensile strength and cell structure of the foams. The lowest d. (0.47 g/cm³) was achieved for azodicarbonamide-contg. Polylactide.
PL
Otrzymano nowe wielkocząsteczkowe koniugaty kamptotecyny. Matryce polimerowe zostały otrzymane w wyniku polimeryzacji z otwarciem pierścienia ε-kaprolaktonu, glikolidu, rac-laktydu oraz węglanu trimetylenu. Zsyntezowane matryce i kamptotecynę połączono za pomocą 1,6-diizocyjanianu heksametylenu. Otrzymane koniugaty wielkocząsteczkowe scharakteryzowano za pomocą spektroskopii 1H i 13C NMR oraz FTIR. Toksyczność otrzymanych produktów polimerycznych oceniono na podstawie testów przeprowadzonych przy użyciu bakterii luminescencyjnych oraz pierwotniaków. Ponadto, przeprowadzono badania kinetyki uwalniania kamptotecyny w warunkach in vitro.
EN
New macromolecular conjugates of camptothecin were prepared. The polymeric matrixes were obtained by the ring-opening polymerization of ε-caprolactone, glycolide, rac-lactide or trimethylene carbonate. The synthesized polymers and camptothecin were coupled via 1,6-hexamethylene diisocyanate. The synthesized macromolecular conjugates of camptothecin were characterized by 1H and 13C NMR or FTIR spectroscopy. Toxicity of the obtained polymeric products were evaluated with bacterial luminescence test and two protozoan assays. Furthermore, the in vitro release of camptothecin from the obtained conjugates was investigated.
PL
Głównym kierunkiem przetwarzania serwatki jest otrzymywanie kwasu mlekowego w procesie fermentacji mlekowej. Z kwasu mlekowego otrzymuje się polimer w pełni biodegradowalny [poli- (kwas mlekowy)], który otrzymuje się na drodze polimeryzacji bezpośredniej, prosto z kwasu mlekowego oraz w wyniku pośredniej polimeryzacji. W ramach badań własnych sprawdzono katalizatory na bazie cynku (Zn), cyny (Sn) oraz cyrkonu (Zr) w procesie polimeryzacji z otwarciem pierścienia oraz bezpośredniej polikondensacji z kwasu mlekowego.
EN
The main direction of whey processing is production of lactic acid in the process of lactic fermentation. Lactic acid can be used to produce fully biodegradable polymer [poly(lactic acid)] (PLA), in the process of direct polymerization, directly from lactic acid, and in indirect polymerization. This study reviews the literature comparing various methods of PLA synthesis and potential uses of this polymer. The impact of physical parameters on the average molecular weight (Mw), glassy temperature (Tg), flow temperature (Tp) for amorphous PLA during polymerization, and melting point (Tm) for crystalline PLA is presented. Under our own research zinc (Zn), tin (Sn) and zirconium (Zr) based catalysts were tested in the polymerization process, with opening of lactide ring obtained from condensation of two lactic acid molecules and direct polycondensation of lactic acid.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.