Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W bieżącym roku minie 28 rocznica zapoczątkowania procesu transformacji mienia Skarbu Państwa w niepodległej, demokratycznej Polsce – państwie prawa. Ten bezprecedensowy proces prawno-organizacyjny dotyczył nabycia, transformacji oraz przekazywania praw majątkowych nieruchomości innym podmiotom. Istota przemian, dokonywanych sukcesywnie do dnia dzisiejszego, sprowadzała się do realizacji fundamentalnych postulatów: odstąpienia od prawnej zasady niepodzielności mienia państwowego, wyraźnego określenia podmiotu, któremu przysługiwać będzie mienie, administracyjnego ograniczenia ingerencji w procesie obrotu nieruchomościami. Prawo własności umocowane zostało konstytucyjnie. Gminom nadano osobowość prawną, wprowadzając kategorię mienia komunalnego. Proces transformacji realizowany był w następujących postępowaniach: uwłaszczenie, komunalizacja, nabywanie nieruchomości przez Agencję Własności Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz przekazywanie mienia powiatom oraz województwom [2]. Zapoczątkowana została rewindykacja majątków kościelnych osób prawnych. Uwzględniane zostały roszczenia stron o zwroty majątków ziemskich przejętych przez Skarb Państwa w wyniku dekretu o reformie rolnej oraz stron odnośnie nieruchomości pozostawionych poza wschodnimi granicami Polski – tak zwane mienie Zabużan. W opracowaniu przedstawiona zostanie w skrótowej formie analiza przepisów prawnych dotyczących przedmiotowych transformacji mienia Skarbu Państwa na przestrzeni ostatniego 27-lecia. Podkreślić należy, że przepisy te uległy zasadniczym, korzystnym zmianom po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
EN
The process of acquisition, conversion or transfer of rights to real estate owned by the State Treasury in Poland started in 1990 and has been based on the following assumptions: possibility of dividing property owned by the State Treasury, clear identification of the entity entitled to the property, limiting administrative intervention in real estate transactions. All property rights were constitutionally strengthened. Municipalities were given legal personality and a new category of property was introduced – municipal property. The transformation involved various methods such as municipalization, affranchisement, acquisition of real estate by the Agency of Agricultural Property of the State Treasury, transfer of property to counties and provinces [2]. In addition returns of the real properties which proved unnecessary for the purposes for which they were expropriated, as well as restitution of property belonging to religious legal persons were carried out. Some of the key issues were claims for restitution of the estates acquired for the benefit of the State Treasury as a result of the Decree on the Agrarian Reform, claims of the parties for the property left outside the Polish state borders (i.e. property beyond the Bug River) and ownership of public roads. The regulations of the legal status of roads are still being carried today. Over the past 27 years multiple legal provisions related to the transformation of the property of the State Treasury have been introduced, many of them related to Poland joining the European Union. The summary will analyze the positive and negative consequences of this process.
PL
Autorzy prezentują w pracy problematykę negatywnego wpływu refrakcji horyzontalnej na pomiar modularnej osnowy realizacyjnej oraz na przenoszenie azymutu astronomicznego w długich tunelach komunikacyjnych. Przedstawiona zostanie innowacyjna metoda minimalizacji/eliminacji systematycznych efektów refrakcyjnych na wyznaczane współrzędne w podziemnych sieciach tunelowych. Rozwój precyzyjnych, automatycznych tachimetrów oraz bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych systemem WLAN umożliwia efektywne wyrównywanie sieci łańcuchowej bezpośrednio w trakcie prac pomiarowych oraz drążenia górotworu kombajnem TBM. W krótkim zarysie przedstawiono osiągnięte rezultaty analiz modelowych, matematyczno-fizycznych opracowań, algorytmy wyrównań oraz prognozy przebitki dla przykładu wstępnie planowanego tunelu WYSOKIE TATRY pomiędzy Polską a Słowacją.
EN
The paper presents the problem of systematic influence of homogeneous environment on the results of precise astronomic azimuth and coordinates transferring in long modular geodetic networks for communications tunnel. A concept of exact solution of geodetic networks for elimination/minimalisation of horizontal refraction effect as well as a calculation example and tests is presented. The development of robotic total stations allows for effective refraction angles adjustment directly during measuring a WLAN-based transmitting system in tunnel objects. Innovative, group adjustment of traverse deviations in local geodetic networks allows for reliable control of directional angles transferring. Results of the research and predications of transverse displacement of coordinates in the elongated., local and unilateral tunnel networks are presented.
PL
Bezpieczeństwo użytkowania suwnic oraz ich bezawaryjność uzależnione są od spełnienia wymagań geometrycznych jej wszystkich podzespołów oraz torów podsuwnicowych, które podlegają okresowym pomiarom weryfikacyjnym, podczas których sprawdzane są warunki geometryczne odpowiednimi metodami geodezyjnymi, zgodnie z obowiązującymi normami [10] oraz instrukcjami branżowymi. Opracowanie niniejsze jest kontynuacją publikacji zamieszczonej w Przeglądzie Geodezyjnym 8/2018 dotyczącej wyznaczania geometrii ustawienia kół jezdnych suwnicy wielkogabarytowej. Autorzy, na podstawie wieloletnich doświadczeń zawodowych, badań teoretycznych i eksperymentalnych, prezentują metodykę geodezyjnego pozyskiwania danych pomiarowych, obejmujących geometrię deformacji szyn torów podsuwnicowych.
EN
The safety of using cranes and their failure-free operation depend on meeting the geometrical requirements of all its components and crane tracks. Crane tracks are subject to periodic verification measurements, during which geometric conditions are checked by appropriate geodetic methods, in accordance with the applicable standards [10] and industry instructions. This study is a continuation of the publication published in Przegląd Geodezyjny No. 8/2018 regarding the determination of the geometry of the wheel alignment of a large-size crane. The authors, based on many years of professional experience, theoretical and experimental research, present the methodology of geodetic acquisition of measurement data covering the geometry of crane rail track deformation.
PL
W opracowaniu autor prezentuje koncepcję innowacyjnej konstrukcji modularno-trilateracyjnej sieci tunelowej jako podstawowej osnowy dla realizacji wyznaczania sytuacyjnego osi długich tuneli komunikacyjnych. Technologia zakładania proponowanej osnowy oparta jest na pomiarze wyłącznie elementów liniowych oraz długości boków konstrukcji zautomatyzowanymi tachimetrami precyzyjnymi najnowszej generacji, natomiast kąty poziome wyznaczane są na podstawie wzorów Carnota. Opracowania teoretyczne oraz analizy dokładnościowe potwierdziły realne możliwości ich zastosowania w praktyce geodezyjnej przy drążeniu długich tuneli, zamiast aktualnie często zakładanych konstrukcji kombinowanych oraz osnów kątowo-liniowych.
EN
The author presents the concept of an innovative modular-trilateration structure of the tunnel network as a basic network for the situational setting out of the long axes of communication tunnels. The technology of establishing the proposed network is based on the measurements of the linear elements only in the form of the lengths of the sides of the respective geometrical constructions with the use of automated precision tachymeters of the latest generation, while horizontal angles are determined on the basis of Carnot formulas. Theoretical studies and precision analyzes confirmed the real possibilities of their application in geodetic practice for the drilling works of long tunnels. They can be used instead of currently often established constructions of combined angular-linear networks.
PL
W pracy przedstawiono problematykę refrakcji geodezyjnej oraz teoretyczne modele matematyczno-fizyczne efektów refrakcji w zastosowaniach do precyzyjnych zadań realizacyjno-pomiarowych w geodezji gospodarczej. Opracowanie powstało jako synteza treści publikacji autora z lat 1984–2018, dotyczących zagadnień refrakcji geodezyjnej na podstawie wyników teoretycznych i eksperymentalnych badań prowadzonych przez autora w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej Instytutu Geotechniki Politechniki Krakowskiej [4], [5], [7], [8], [9], [13], [14]. Wyniki badań autora prezentowane były jako referaty lub postery na konferencjach i sympozjach naukowo-technicznych oraz w publikacjach zagranicznych.
EN
The paper presents the problems of surveying refraction, theoretical mathematical-physical models and effects of refraction in applications for precision measurement tasks realisations in engineering surveying. The development was created as a synthesis of the content of the publication author with years of 1984–2018. Geodetic refraction results and considerations apply theoretical and experimental research in the Department of Engineering Geodesy of Institute Geotechnics Cracow University of Technology [4], [5], [7], [8], [9], [13], [14]. The geodesy refraction research of the were presented as oral presentations or posters at conferences and symposia or publications in the languages of the congress.
PL
Podczas zadań pomiarowych najwyższej precyzji w geodezji inżynieryjnej, m.in. w budownictwie przemysłowym, hydrotechnicznym oraz maszynowym, stosowane są od dziesięcioleci różne metody aliniometryczne (tzw. „stałej prostej”), z laserową lub świetlną płaszczyzną odniesienia. Istotną wadą tych metod optycznych jest negatywne oddziaływanie zjawiska refrakcji horyzontalnej lub/oraz pionowej, które może w istotny sposób sfałszować wartości wyznaczonych wektorów przemieszczeń. W pracy prezentowany jest teoretyczny model i formuły matematyczne dla obliczenia liniowych korektur refrakcyjnych.
EN
Diverse alignment methods with laser or light line of sight are applied to perform survey at realization of building engineering, hydrotechnical construction and machine building. As optical methods are characteristic of substantial impact ad refraction phenomena, the horizontal and vertical displacements are deteminet with smaller accuracy. The physical model of the refraction and application formula presented in the paper enable to determine for calculation examples of linear refraction corrections.
PL
W opracowaniu zaprezentowano autorską metodykę wyznaczania geometrii oraz regulacji ustawienia kół jezdnych mostu suwnicy. Przedstawiono innowacyjne przyrządy pomiarowe, skonstruowane w dostosowaniu do specyficznych warunków pomiarów eksploatacyjnych kół konstrukcji mostu, zgodnie z wymogami instrukcji pomiarowych i normy PN-89/M-45453 [1]. Technologia ta była kilkakrotnie stosowana przez autorów w praktyce geodezyjnej podczas pozyskiwania danych pomiarowych w dużych zakładach przemysłowych w trakcie pomiarów eksploatacyjnych wielkowymiarowych suwnic mostowych (Nuclear Power Components - Vitkowice - Czechy, Huta „KATOWICE”, Huta im. Sędzimira w Nowej Hucie, Huta „Zabrze”).
EN
The paper presents the author’s methodology for determining geometry and adjusting the settings of the crane bridge wheels. Innovative measuring instruments adapted to the specific wear and tear conditions of the bridge structure wheels were prenited in accordance with the requirements of the industry instruments and PN-89/M-4553 standard [1]. This technology has been applied several times by the authors in geodesy practice to acquire measurement data in large industrial plants during operational measurements of large-dimension bridge cranes (Nuclear Power Components - Vitkowice - Czech Republik, Huta „KATOWICE”, Huta im. Sędzimira – Nowa Huta, Huta „Zabrze”).
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki teoretycznych badań oraz eksperymentalnego wyznaczania cząstkowego kąta refrakcji poziomej w modularnej sieci realizacyjnej z poprzeczkami. Rozważania teoretyczne, analizy dokładnościowe, symulowane testy obliczeniowe oraz pomiary w sąsiedztwie nasłonecznionego muru oporowego nad rzeką Wisłą w Krakowie pozwoliły na opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania cząstkowego kąta refrakcji horyzontalnej w naturalnym ośrodku pomiarowym, zbliżonym do wewnętrznych warunków klimatycznych panujących w drążonym tunelu komunikacyjnym.
EN
The paper presents the results of theoretical research and experimental determination of a partial angle of horizontal refraction in a modular geodetic control network with crossbars. Theoretical considerations, accuracy analyses, simulated computational tests and measurements in the vicinity of a sunlit retaining wall over the Vistula River in Cracow allowed the development of an innovative method for determining the partial horizontal refraction angle in a natural measurement environment, similar to the internal climate conditions prevailing in the hollow communication tunnel.
PL
Zachodzące zmiany klimatyczne mogą w okresach zimowych prowadzić do anomalnych opadów śniegu. Grozi to powstawaniem destrukcyjnych obciążeń przekryć dachowych hal. W tym roku minęło 12 lat od największych katastrof budowlanych w Europie, gdzie wystąpiła cała seria poważnych awarii z powodu przeciążenia śniegiem oraz lodem dachów hal o dużej powierzchni. Wydarzenia te wskazały na potrzebę wprowadzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tego rodzaju zagrożeniami. Geodezyjny system monitorujący wybranych elementów konstrukcji w porę informuje o zagrożeniach wywołanych przez gromadzące się masy śniegu oraz o przebiegu występujących deformacji. W niniejszej publikacji przedstawiono autorski system MULTI-DISTO-MONITORING-SYSTEM do pozyskiwania informacji o aktualnym stanie odkształceń stalowych i żelbetonowych dźwigarów przekryć dachowych hal.
EN
Climate change can cause anomalous Snowall in the winter mounths. This threatens to cause destructive loading of girds roof coverings of large area halls. This years was 12 years since the biggest construction catastrophe in Europe, where a series of serious accidents occurred due to snow and ice overhanging of large surface halls. This event inducated the need to introduce an early warning system against such threats. A geodetic system that monitors selected construction elements in time tools you about the dangers posed by accumulating masses and the occurrence of deformation. This publication presents the Autor’s MULTI-DISTO-MONITORING-SYSTEM measurement system for obtaining information on the current state of deformation of steel and reinforced concrete girders.
PL
W pracy przedstawiono problematykę przyczyn i skutków katastrof grawitacyjnych zapór wodnych oraz automatyczne konstrukcje systemów pomiarowo-kontrolnych do wyznaczania linii wygięcia betonowego muru szybu pionowego zapory ciężkiej z telemetrycznym przekazem danych pomiarowych do dowolnie oddalonych Komputerowych Central Obliczeniowo-Kontrolnych. Przedstawione zostaną koncepcje, zasady konstrukcji, funkcjonowanie i pomiar przemieszczeń poziomych punktów muru betonowego za pomocą proponowanych systemów pomiarowych wg pomysłu autorów oraz wyniki wykonanych laboratoryjnych badań testowych. W artykule zaprezentowane będą konstrukcje następujących systemów pomiarowych: 1. Wielopoziomowy laserowo-kaskadowy system pomiarowo-kontrolny z odbiornikami CCD do wyznaczania przemieszczeń punktów w szybie pionowym zapory. 2. Wielopunktowy czujnikowy system pomiarowo-kontrolny na bazie zjawiska Hall’a do wyznaczania linii wygięcia muru zapory betonowej. 3. Wielopoziomowy system laserowy z odbiornikami CCD do wyznaczania wygięcia sekcji zapory betonowej.
EN
Following a short introduction about causes and consequences of concrete dams disasters, the authors present their original designs of measuring and control systems for determining of deformation curve of vertical shaft wall inside the concrete dam together with telemetric transmission of data to remote supervision center. Concepts, costructions, priniciples of operation and measurement of horizontal displacements of controlling points inside shaft using the proposed measuring systems will be presented as well as the results of laboratory testings. In the paper the following measuring system designs will be presented: 1. Multi-level cascade-laser measurement and cotrol system with CCD sensors for determining displacements of control points inside dam’s vertical shaft. 2. Multi-point measurement and control system based on Hall’s effect sensors for determining of deformation curve of concrete dam wall. 3. Mulit-level laser with CCD sensors for determining of deformation curve of concrete dam wall.
PL
W pracy przedstawiono obrazy satelitarne z lat 1968, 2006 i 2016 oraz zdjęcia lotnicze z roku 1926 obszaru PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ w Małopolsce, z wyraźnie widoczną deflacją, procesem zalesienia oraz postępującą wegetacją roślinną. W krótkim omówieniu przedstawiono powstawanie i zanikanie do niedawna największej europejskiej pustyni piaskowej, która jest osobliwością geologiczną natury w skali ogólnoeuropejskiej. Obszar pustyni został wpisany w 2007 roku na listę Programu Sieci Obszarów Objętych Ochroną Przyrody „NATURA 2000” finansowanego przez KOMISJĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Obszar pustyni dzięki efektywnej polityce ochrony środowiska został zrenaturalizowany.
EN
The paper presents the satellite images of 1968, 2006 and 2016 and aerial photographs from 1926 of the Bledowska's Desert (Lesser Poland Region). On this images we can observe visible changes occuring over several decades. These changes are: expression of deflation, a forestation and progressive plant vegetation. The uprising and disappearance of the largest central European sand desert has been made in the brief overview. The Bledowska Desert is a geological singularity of nature on a European scale. The desert area was entered in 2007 on the list of "Natura 2000", the network programs financed by the European Union Committees. The area of the desert, thanks to an efective policy of environmental protection, has been is naturalized.
PL
Autor prezentuje w publikacji twórczość i dorobek naukowo-badawczy, konstrukcyjny, dydaktyczny i organizacyjny jednego z najwybitniejszych geodetów polskich Profesora Edmunda Wilczkiewicza, byłego dziekana Wydziału Inżynierii Politechniki Lwowskiej oraz Wydziału Inżynierii Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej w Krakowie – Politechniki Krakowskiej. W krótkim zarysie przedstawiono osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji i budowy innowacyjnych przyrządów fotogrametrycznych z powodzeniem wykorzystywanych w okresie międzywojennym dla zadań aerofotogrametrii i terrafotogrametrii oraz opracowań wielkoskalowych fotomap Krakowa i Lwowa oraz granicy polsko-radzieckiej, jak również w zadaniach nietopograficznych zastosowań metod stereofotogrametrycznych w geodezji inżynieryjnej.
EN
The author presents in the publication creativity and scientific achievements, construction, didactic and organisation of one of the most outstanding Polish surveyors Professors Edmund Wilczkiewicz, former Dean of the Faculty of Engineering of Lviv Polytechnic and of Faculty of Engineering in the Cracow Polytechnic. A brief outline of the achievements in the field of innovative photogrammetric instruments. These instruments were successfully used in the interwar period for the taks an aerophotogrammetry and terraphotogrammetry, large-scale photomap works of Lviv and Cracow and the Polish-Soviet border. They were also used in nontopographic measurements by stereo-photogrammetry in the ingineering geodesy.
PL
Autorzy pracy prezentują system telemetrycznego monitoringu oraz pomiaru długich prowadnic szyn wind kopalnianych, wysokich budynków oraz wież telewizyjnych. Autorski system pomiarowo-kontrolny z zastosowaniem transmisji danych pomiarowych WiFi (WLAN) stosowany jest z powodzeniem w głębokich szybach kopalnianych. Jak wynika z rezultatów pomiarów, system jest dokładny, szybki, bezpieczny i niezawodny. Autorzy pragną przedstawić szerokiemu gronu specjalistów z zakresu geodezji inżynieryjnej, konstrukcję innowacyjnego systemu do wyznaczania deformacji prowadnic wind osobowych w wieżowcach i wieżach telewizyjnych. W tym celu wykorzystano najnowsze technologie pomiarowe oraz instrumenty DISTO S910 Leica Geomatics oraz bezprzewodową transmisję danych. Automatyczna rejestracja oraz bezprzewodowa transmisja obserwacji pozwalają na pozyskiwanie danych pomiarowych w wysokich obiektach budowlanych z windami. W pracy zwrócono szczególną uwagę na nietypową strategię pomiarową z uwagi na istotne obciążenia termiczne i wiatrowe budowli powyżej 100 metrów wysokości oraz duże wpływy refrakcji horyzontalnej na przebieg promienia laserowego DIODY, stanowiącej jeden z podstawowych elementów autonomicznego SYSTEMU-POMIAROWEGO.
EN
The authors of the paper present a telemetric system of monitoring and measurement of long guide rails of lifts in mines, high buildings and television towers. Author's measuring and control system using the WiFi data transmission (WLAN) has been successfully used in deep mine shafts. As follows from the results of the measurements – it is accurate, fast, safe and reliable. The authors wish to present to a wide range of professionals in the field of engineering geodesy, the construction of an innovative system for determining deformations of guide rails of passenger lifts in skyscrapers and television towers. For this purpose the latest technologies and measuring instruments Leica DISTO S910 Geomatics were applied as well as wireless data transmission. Automatic registration and wireless transmission of observations allow for the acquisition of measurement data in high building structures with lifts. The study paid particular attention to unusual strategy for measuring due to significant thermal and wind stress of buildings over 100 meters tall and a large influence of the horizontal refraction on the course of the laser beam of DIODA, which is one of the basic elements of the autonomic MEASURING SYSTEM.
EN
Systematic climate change can may bring about abnormally heavy snowfall in wintertime, which means that roofs in exposition, municipal, industrial halls and sports arenas may be excessively and destructively loaded [Kłosek and Prószyński 2008]. Ten years have passed since the greatest construction disasters in the EU countries happened, when a whole series of grave accidents took place due to snow and ice overload of roofs in large halls. These events emphasize the need to introduce an early warning system to prevent that kind of risk. A geodetic system that monitors selected parts of structure can warn about a danger related to accumulation of masses of snow and about a degree of deflections in a building structure. The article presents the newest original measuring Multi-Disto Monitoring System (MDMS) for collecting information on current state of geometric deformation of steel or ferroconcrete girders supporting large hall roofs.
PL
Systematycznie zachodzące zmiany klimatyczne mogą w okresach zimowych prowadzić do anomalnych opadów śniegu. Grozi to powstawaniem niedopuszczalnych destrukcyjnych obciążeń przekryć dachowych hal wystawienniczych, sportowych, komunalnych i przemysłowych (Monografia – Gliwice 2008). W tym roku minęło 10 lat od największych katastrof budowlanych w państwach Unii Europejskiej, gdzie wystąpiła cała seria poważnych awarii z powodu obciążenia śniegiem i lodem dachów hal o dużej powierzchni. Wydarzenia te wskazują na potrzebę wprowadzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tego typu zagrożeniami. Geodezyjny system monitorujący wybrane elementy konstrukcji w porę poinformuje o zagrożeniach wywołanych przez gromadzące się masy śniegu oraz o przebiegu, występujących odkształceń konstrukcji budowli. W niniejszej publikacji przedstawiono najnowszy autorski system pomiarowy - MULTI-DISTO-MONITORING-SYSTEM (MDMS) - do pozyskiwania informacji o aktualnym stanie deformacji geometrycznych stalowych i żelbetonowych dźwigarów przekryć dachowych hal wielkopowierzchniowych.
EN
While performing geodesic tasks of highest fidelity in machinery production plants, ironworks, rolling mills etc. – including monitoring of the geometry of production lines, geodesic measurements of dislocations and deformations of gravity dams and many other kinds of geodesic tasks, laser alignmetric methods have been used for decades. An important disadvantage of these simple optical methods lies in the negative impact of geodetic refraction on the path of the laser beam. This paper presents a theoretical mathematical-physical model for calculating refraction adjustment (line corrections) including a sample calculation.
PL
Podczas wykonywania zadań geodezyjnych najwyższej dokładności w fabrykach maszyn, w hutach, walcowniach, kontroli geometrii automatycznych linii produkcyjnych, geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń korpusów zapór grawitacyjnych oraz wielu innych asortymentach prac geodezyjnych, od dziesięcioleci stosowane są laserowe metody aliniometryczne. Istotną wadą tych prostych metod optycznych jest negatywny wpływ refrakcji geodezyjnej na przebieg promienia lasera [2],[3],[5],[6],[7],[8],[9],[11]. W pracy prezentowany jest teoretyczny model matematyczno-fizyczny dla wyznaczania liniowych korekcji refrakcyjnych wraz z przykładem obliczeniowym.
EN
The common aim of engineering surveys is to determine deviations from rectilinearity for elongated objects. We have developed a number of methods for measuring points that represent an elongated object. These are the constant straight (optical, laser, mechanical-string) method, the trigonometric method, geometric levelling method, photogrammetric methods and terrestrial laser scanning. When taking these measurements, it is crucial to have a direct access to the survey points of the measured object. Factors impeding the measurements include: adverse lighting conditions, vibration, dust, refractory effects, lack of direct access to the survey points, etc. The authors have developed a measurement methodology and designed a measuring set for taking measurements that enable to determine the location of survey points on an elongated object. The measurement is based on the constant straight method and the measuring set consists of the horizontal levelling staff and two laser pointers. The measuring set relies on the angular intersection (fixed angle) method. Intersection occurs when two laser beams meet. To determine the location of the survey point indicated by the mentioned laser beams, we used levelling staff readings taken with the surveying instrument that establishes the reference constant straight. Experimental studies carried out in the laboratory and in the field helped to determine the accuracy of measurements taken with the designed measuring set (the accuracy was below ± 1 mm) and revealed that this accuracy is comparable to accuracies achieved with famous classical measurement methods.
EN
The paper presents the problem of the influence of non-uniform horizontal refraction field of the measurement environment on the results of determining the astronomical azimuths and transferring the coordinates in the geodetic tunnel network. The concept of a modular network alignment with simultaneous elimination of the effects of horizontal refraction is presented. Automatic TOTAL STATION and the results of precise angles and distances measurements allow currently effective multi stage linear-angular networks adjustment during tunnelling. The results of the innovative group tunnel networks adjustments are the coordinates of the network points and the elimination of existing disruptions in the course of the sight line. The results achieved so far for theoretical studies of horizontal refraction elimination and error ellipses forecasts for long tunnel networks were presented.
EN
While carrying out and exploiting dams we can notice displacements and stable or elastic deformations of the object itself, the area of placement, slopes, slopes of valleys, mazer bottom and even into its geometry is only possible to state with help of systematically performed geodesy measurement of deformations and dislocations.
PL
W pracy zamieszczono analizy przestrzenne związane z postępującym zarastaniem położonej w Małopolsce Pustyni Błędowskiej, w wyniku wprowadzenia tam przed 50 laty roślin wydmowych oraz przeprowadzanego zalesienia. Badania przeprowadzono na podstawie ortofotomap satelitarnych z lat 1968 i 2006 oraz unikalnej fotomapy wykonanej na podstawie zdjęć lotniczych z roku 1926. Na materiałach tych wyraźnie zauważalne są zmiany obszarów zalesionych oraz porośniętych inną roślinnością. Obszar pustyni w całości położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, który przed trzema latami został objęty europejskim programem ramowym sieci obszarów ochrony krajobrazu NATURA 2000 – Kod Obszaru-PLH-120014. Pustynia Błędowska została zakwalifikowana jako obszar spełniający kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym. Obecnie największym zagrożeniem dla obszaru Pustyni Błędowskiej jest naturalna sukcesja lasów otaczających pustynię (samosiejki) oraz sztuczne zalesienia. Aktualnie opracowuje się projekty celem podjęcia prac renaturalizacyjnych zarośniętych terenów pustyni.
EN
This paper presents Satellite Maps from the years 1968 and 2006 and the first unique Aerial Map of the area of the Bledowska-Desert in Little-Poland from the year 1926 with the clearly visible environmental changes by forestation and vegetation of plants. The origin, its decline and the recently undertaken measures to win back the desert are described, a rarity of geologic nature in the European graduation. The Desert-Landscape was put within the scope of the project NATURA 2000 on the list of the EU-Commission of the areas of common meaning (GGB) in the continental biographical regions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.