Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dekompozycja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The shuffle algorithm is applied to analysis of the fractional descriptor Roesser type continuous-time linear systems. Using the shuffle algorithm the fractional descriptor linear system is reduced to the equivalent standard system and the system is decomposed into dynamic and static parts. Procedure for computation of the matrices of equivalent standard system and of the dynamical and static parts of the system is proposed.
PL
Algorytm przesuwania jest stosowany do analizy ułamkowych deskryptorowych układów liniowych ciągłych typu Roesser. Stosując algorytm przesuwania, liniowy układ deskryptorowy niecałkowitego rzędu jest redukowany do równoważnego układu standardowego, oraz jest rozkładany na część dynamiczną i statyczną. Zaproponowano procedurę obliczania macierzy równoważnego układu standardowego oraz metodę obliczania części dynamicznej i statycznej.
EN
The work compares the accuracy of calculations of the reliability parameters of the sewerage network using the Decomposition and Equivalent Replacement (MDE) method, proposed by Yu. A. Yermolin and M.I. Alekseev [3], definitely simpler and less onerous in relation to the graph method. Comparing the results of calculations with both methods, applied to a simple network, one can come to the conclusion that the MDE calculations in simple cases give satisfactory accuracy. However, it would be necessary to check whether, as the complexity increases, this accuracy is still satisfactory.
PL
W pracy porównano dokładność obliczeń parametrów niezawodnościowych sieci kanalizacyjnej metodą dekompozycji i ekwiwalentnej zamiany (MDE), zaproponowaną przez Ju. A. Jermolina i M.I. Alieksjejewa [3], zdecydowanie prostszą i mniej uciążliwą w stosunku do metody grafów. Porównując wyniki obliczeń obiema metodami, zastosowane do prostej sieci, można dojść do wniosku, że obliczenia metodą MDE w prostych przypadkach dają zadowalającą dokładność. Należałoby jednak sprawdzić, czy w miarę wzrostu złożoności, dokładność ta jest nadal zadowalająca.
PL
Standardową Sieć Neuronową zdefiniujemy jako zintegrowany moduł składający się z wielu warstw, bez wewnętrznych sprzężeń zwrotnych i pełnym pokryciem wag w poszczególnych warstwach. Warstwa składa się z macierzy wag łączących wektor wejściowy X z wewnętrznym wektorem U, który z kolei przetwarzany jest przez funkcję aktywacji tworząc wektor wyjściowy Y. Algorytmy uczenia tak zdefiniowanej sieci są znane. Napotykają one jednak na określone problemy numeryczne związane z szybkością zbieżności do wartości minimum. W artykule proponuje się zastąpienie jedno poziomowej, wielowarstwowej sieci, siecią zdekomponowaną. Konfiguracja składa się z niezależnych modułów zawierających warstwy sieci pierwotnej oraz koordynatora. Koordynator koncepcyjnie znajduje się na drugim poziomie, Jego celem jest skoordynowanie lokalnych funkcji celu warstw w taki sposób, aby realizując swoje lokalne funkcje celu , zostało jednocześnie osiągnięte minimum globalnej funkcji celu. Sieć jako całość będzie przygotowana do realizacji zadań klasyfikacji. Porównuje się charakterystyki uczenia dwóch przedstawionych konfiguracji sieci.
EN
A Standard Neural Network is defined as an integrated module of a set of layers with both forward and full weight coefficient connections in all layers. Every layer is built by the matrix of the weight coefficients connecting an input vector X with an internal vector U, which, in the next step, is the input of the activation function, and the output vector Y is calculated. For these kinds of neural networks, the teaching algorithms are well known. Unfortunately, in an algorithm practice realization, a lot of numeric problems appear to achieve fast convergence. A lot of components have negative impacts on the entire calculation process. In the article, a decomposed network replaces a level in a multilayer network. A network is built by independent layers in the first level and the coordinator in the second. Layers have to solve their local optimization task using their own algorithms. Local solutions are coordinated by the coordinator. The coordinator, working together with the first level, is responsible for solving the global optimization task, which is laid outside the network. Finally, a network is ready to classify new input data. In the article, quality and quantity characteristics for these two networks are compared.
EN
The paper presents a concept of reliability estimation of the renewable technical systems consisting of the objects functioning in koon structures. The estimation is performed using computer simulation. Practical dependence between the failure of the entire system and the failures of the objects and elements from which the objects are made are taken into account as the result of the structural decomposition of the system conducted.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję szacowania niezawodności odnawialnych układów technicznych składających się z obiektów funkcjonujących w strukturach typu k z n, przy wykorzystaniu symulacji komputerowej. Występujące w praktyce zależności między uszkodzeniem układu a uszkodzeniami obiektów go tworzących i elementów, z których składają się obiekty, uwzględniono poprzez wykonaną dekompozycję strukturalną układu.
EN
Hydrogen peroxide is a chemical used in oxidation reactions, treatment of various inorganic and organic pollutants, bleaching processes in pulp, paper and textile industries and for various disinfection applications. It is a monopropellant, which, when purified, is self-decomposing at high temperatures or when a catalyst is present. Decomposing to yield only oxygen and water(disproportionation), hydrogen peroxide is one of the cleanest, most versatile chemicals available. The catalytic decomposition of hydrogen peroxide allows the use of various catalysts that will increase the rate of decomposition. Comparison and description of the most commonly used catalysts were presented in this review.
EN
Climate change is a significant threat to sustainable development (SD). Using the Log-Mean Divisia Index Method (LMDI) a decomposition of the data on the greenhouse gas (GHG) emissions in the European Union (EU) in 2000 -2013 is carried out. To detect if decoupling of the environmental variable represented by the GHG emissions from the economic variable represented by the GDP was taking place in the EU economy, the changes of the GHG emissions were divided into three effects. These factors include the economic activity (scale), the composition or structure of the EU economy with respect to the countries, and GHG intensity of the countries. The aim of the paper is to detect if decoupling of the GHG emissions from the GDP development in the EU took place and to detect the factors of this development. The intensity effect was mainly responsible for the reduction of the GHG emissions in the EU while the scale effect contributed to their increase. The role of the composition effect was only marginal; however, it was positive. As the intensity effect often showed the high negative values, the total effect was often negative as well, which means that decoupling of GHG emissions from GDP took place.
PL
Zmiany klimatyczne stanowią istotne zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju (ZR). Przy pomocy metody LMDI przeprowadzono analizę rozkładu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej (UE) w okresie lat 2010-2013. Aby sprawdzić, czy decoupling zmiennej środowiskowej reprezentowanej przez emisję gazów cieplarnianych od zmiennej ekonomicznej reprezentowanej przez PKB w kontekście zmian emisji gazów cieplarnianych zachodzi we Wspólnocie, uwzględniono następujące efekty: aktywność ekonomiczną (skalę), skład i strukturę europejskiej ekonomii z uwzględnieniem różnic charakterystycznych dla poszczególnych krajów i poziomu ich emisji gazów cieplarnianych. Celem artykułu jest potwierdzenie, czy decoupling emisji gazów cieplarnianych od wzrostu PKB faktycznie zachodzi i jakie czynniki na niego wpływają. Efekt intensywności okazał się być odpowiedzialny głównie za zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie, podczas gdy efekt skali przyczyniał się do wzrostu tej emisji. Efekt struktury odgrywał rolę marginalną, choć pozytywną. Efekt intensywności zwykle charakteryzował się wysokimi wartościami ujemnymi, to samo odnosiło się do efektu całkowitego, co oznacza, że decoupling emisji gazów cieplarnianych od PKB faktycznie zachodzi.
PL
W artykule przedstawiono główne cechy systemów kanalizacyjnych, jako obiektów złożonych (o strukturze typu "drzewo") i pracujących w zmiennych, trudnych często do przewidzenia, warunkach. Do oceny wielkości zrzutu nieoczyszczonych ścieków w wyniku uszkodzenia sieci przeanalizowano zastosowanie metody równań stanów oraz metody dekompozycji i ekwiwalentowania.
EN
The article points out main features of the sewage systems, which are complex objects (possessing "tree" structure) working in changing, often hard to predict, environment. In order to estimate the quantity of untreated sewers' drop, which resulted from failures of the sewage system, author has analysed the usage of state-space model as well as decomposition and equivalent model.
PL
The problem of decomposition of a teaching sequence (TS) for distributed database is formulated. Three types of TS decomposition for a distributed database are formulated. Theorems concerning memory occupancy by the TS after decomposition are proved. The results of a calculation experiment are presented, that illustrate the memory occupancy depending upon the decomposition type, the redundancy of features in the tree and upon the type of the dispersion.
EN
Sformułowano problem dekompozycji ciągu uczącego (CU) dla rozproszonej bazy danych. Zdefiniowano trzy rodzaje dekompozycji. Przedstawiono twierdzenia dotyczące zajętości pamięci przez zdekomponowany ciąg uczący. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych ilustrujących zajętość pamięci w zależności od typu rozproszenia i rodzaju dekompozycji.
9
Content available remote Decomposition of information technologies in the system of food products safety
EN
Implementation and application of food products safety management according to the principles of HACCP (Hazard analysis and critical control points) is a set of interrelated operations in time and space that can be optimized and efficiently solved by means of information tools using. To create a close information connection between the process participants, quality of technological processes and measuring of safety parametres in food production it is necessary to use information technologies on processing and storage of information, works automatization, using modern means of communication and integration of advanced technologies directly to the conditions of safety management system of the enterprise. Taking into consideration the tasks of information technologies in the central system of food products safety functional decomposition of information ties was conducted. For an objective understanding of the information technologies functioning process in the food products safety system of the enterprises decomposition of information technologies was conducted according to functional feature, including the allocation of basic parts that implement system of functions in the safety management of food products.
PL
Wdrożenie i stosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na zasadach HACCP jest zbiorem operacji powiązanych ze sobą w czasie i przestrzeni, które można zoptymalizować i skutecznie rozwiązać za pomocą narzędzi informacyjnych. Aby stworzyć ścisły związek informacyjny pomiędzy stronami procesu, jakością parametrów bezpieczeństwa w produkcji żywności, niezbędne jest zastosowanie technologii informacyjnych w zakresie przetwarzania i przechowywania informacji, automatyzacji prac, użycie nowoczesnych środków komunikacji i integracji technologii bezpośrednio na warunkach określonych w systemie zarządzania bezpieczeństwem firmy. Ze względu na problemy dotyczące funkcjonowania technologii informacyjnych w centralnym systemie bezpieczeństwa żywności przeprowadzono ich dekompozycję, uwzględniając podział na podstawowe części, które realizują funkcje systemowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności.
PL
Złożone systemy najlepiej analizować dokonując wydzielenia mniejszych podsystemów, podsieci łączących się z sąsiednimi podsieciami powiązaniami wejścia i wyjścia. Każdą podsieć możemy analizować poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów i procedur wynikających z potrzeb globalnego zadania. W artykule proponuje się zastosowanie metod dekompozycji i koordynacji w analizie złożonych zadań. Na pierwszym poziomie występują podsieci lokalne, połączone pomiędzy sobą oraz z siecią nadrzędną interfejsami. Rozwiązania cząstkowe zależą nie tylko od wewnętrznych parametrów podsieci lecz również od wartości interfejsów. Otrzymane rezultaty musza być skoordynowane w taki sposób, aby otrzymać rozwiązanie globalnego zadania.
EN
The best way to analyze the complex system is to divide primary system into smaller set of subsystems or subnetworks which are connected with others using input and output signals. These connection one could be known as interfaces. Every subnetwork (local structure) could be analyze implementing appropriate procedure or algorithm according global task needs. In the article the decomposition and coordination methods are implemented to analyze complex task. On the first layer local subnetworks or subtasks are connected one with others and upper level subnetwork by interfaces. Partial solutions depend not only of the internal subnetwork’s’ parameters but also of the interfaces value. Receiving results have to be coordinated in the way to achieve global task solution.
EN
The problem of decomposition of a teaching sequence (TS) for distributed database is formulated. Three types of TS decomposition for a distributed database are formulated. Theorems concerning memory occupancy by the TS after decomposition are proved. The results of a calculation experiment are presented, that illustrate the memory occupancy depending upon the decomposition type, the redundancy of features in the tree and upon the type of the dispersion.
PL
Sformułowano problem dekompozycji ciągu uczącego (CU) dla rozproszonej bazy danych. Zdefiniowano trzy rodzaje dekompozycji. Przedstawiono twierdzenia dotyczące zajętości pamięci przez zdekomponowany ciąg uczący. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych ilustrujących zajętość pamięci w zależności od typu rozproszenia i rodzaju dekompozycji.
PL
Omawiana jest nowa metoda indukcji reguł decyzyjnych, polegająca na dekompozycji, zbioru trenującego na podzbiory i poszukiwanie odpowiednio wówczas prostszych hipotez dla każdego z nich W rezultacie reguły decyzyjne mogą być generowane hierarchicznie, a proces indukcji reguł jest łatwiejszy gdyż operuje na tablicach decyzyjnych o mniejszych rozmiarach. Prostsze modele danych uzyskiwane w procesie dekompozycji zwiększają skuteczność indukcji oraz precyzję klasyfikacji nowych danych Istotną zaletą dekompozycji jest usprawnienie algorytmów stosowanych przy eksploracji rzeczywistych baz danych, co zostało potwierdzone eksperymentalna Dekompozycja stanowić może nowy sposób rozwiązywania problemów eksploracji danych wynikających z nadmiernej ich ilości i złożoności.
EN
A new method for induction of decision rules is presented It is based on subsequent decomposition of the set of training data into subsets and searching for hypotheses for each of these subsets As a result, decision rules are being induced hierarchically, and - because of the reduced size of decision tables - this process is less computationally intensive Simpler data models obtained in the process of decomposition make it possible to increase the efficiency of rule induction and the accuracy of new data classification. Such an approach leads to a significant improvement of algorithms used for exploration of real databases, which has been verified through experimental studies. The decomposicion can, therefore, be seen as a new, efficient method for overcoming problems in exploration of databases, resulting from excessive volumes and high complexity of data.
13
PL
Artykuł przedstawia uogólnioną metodę dekompozycji Bendersa, która jest obecnie jednym z podstawowych podejść do rozwiązywania dużych zadań nieliniowej optymalizacji mieszanej (dyskretno-ciągłej), także w przypadku dość szerokiej klasy zadań z niewypukłymi funkcjami celu oraz ograniczeń. Oprócz klasycznych twierdzeń o rzutowaniu i reprezentacji, podane będzie jednolite sformułowanie zadania mastera z cięciami nieliniowymi i liniowymi. Dla tego ostatniego przypadku wskazane będą najbardziej efektywne oraz łatwe w implementacji algorytmy obliczeniowe z rodziny płaszczyzn tnących.
XX
The paper presents the Generalized Benders Decomposition method, which is now one of the basic approaches to solve big mixed-integer nonlinear optimization problems, also in the case of quite a broad class of problems with nonconvex objectives and constraints functions. Apart from the classical projection and representation theorems, a unified formulation of the master problem with nonlinear and linear cuts will be given. For the latter case the most effective and, at the same time, easy to implement computational algorithms from the cutting plane family will be pointed out.
EN
The achieved level of design methods and manufacturing of technical equipment enables rapid production of a fully functional prototype or standalone device. The required efficiency of prototyping methodology introduces the need for testing prototypes with use of knowledge accumulated in a database that contains descriptions of historical problems of construction, testing, commissioning, and implementation. The paper presents the methodology of testing the unique and singular technical solutions for supporting the advanced prototyping of new innovative products that were developed at the Institute for Sustainable Technologies. The aim of this work was to develop a solution, in the form of a system of testing for prototypes, enabling the control of the process of testing with a method based on the resources of accumulated knowledge concerning the design, commissioning, and implementation of high-tech equipment, performed individually or in a series. The use of testing methodology increases the guarantee of the development of prototype machines and devices that are characterised with the better quality and reliability as compared to solutions based only on the knowledge acquired and experience of the implementation team members. Pilot operated testing methodology has been applied to several prototype devices designed and constructed at the Institute for Sustainable Technologies.
PL
Osiągnięty poziom metod projektowania i wytwarzania urządzeń technicznych umożliwia szybkie wyprodukowanie w pełni funkcjonalnego prototypu lub urządzenia jednostkowego. Wymagana efektywność procesu prototypowania wprowadza potrzebę stosowania metodyki badań prototypów wykorzystującej zasoby wiedzy zgromadzone w bazie danych historycznych problemów konstrukcyjnych, badawczych, uruchomieniowych i wdrożeniowych. W artykule przedstawiono opracowaną w Instytucie Technologii Eksploatacji metodykę badań jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych wspomagającą prototypowanie nowych rozwiązań zaawansowanych urządzeń innowacyjnych. Celem przeprowadzonych prac było opracowanie rozwiązania w postaci systemu badań prototypów umożliwiającego sterowanie procesem badań w sposób oparty na zasobach zgromadzonej wiedzy dotyczącej projektowania, uruchamiania i wdrażania zaawansowanych technicznie urządzeń wykonywanych jednostkowo lub małoseryjnie. Wykorzystanie metodyki badań zwiększa gwarancję budowy prototypowych maszyn i urządzeń charakteryzujących się lepszą jakością i niezawodnością w stosunku do rozwiązań bazujących jedynie na wiedzy nabytej i doświadczeniu uczestników zespołu realizacyjnego. Metodykę badań pilotowo zastosowano w odniesieniu do kilkunastu prototypowych urządzeniach zaprojektowanych i wykonanych w Instytucie Technologii Eksploatacji.
16
PL
W literaturze odnoszącej się do analizy falkowej brak jest jednoznacznego określenia która falka bazowa powinna być użyta do analizy powierzchni oraz do którego poziomu dekompozycji ta analiza powinna być prowadzona. W artykule zaproponowano cztery kryteria doboru falki matki pozwalające określić maksymalny poziom dekompozycji oraz określić falkę, która w największym stopniu nadaje się do analizy powierzchni. Są to: test autokorelacji, test unormowanej funkcji interkorelacji, korelacja Pearsona oraz procedura wykorzystująca wskaźnik entropii. Do obliczeń wskaźników każdego z wymienionych kryteriów została wykorzystana powierzchnia próbki frezowanej. Obliczenia zostały przeprowadzone w środowisku MATLAB z wykorzystaniem autorskich programów obliczających wskaźniki odnoszące się do każdego z wymienionych kryteriów doboru. W artykule pokazano wyniki tych obliczeń.
EN
The literature related to wavelet analysis does not explicitly determine, which mother wavelet is most suitable for analysis and until which level of decomposition this analysis should be perform. In the paper are described four criteria that can be used for selection of the mother wavelet. These criteria allow determine maximum level of decomposition and determine mother wavelet which is most suitable for analysis. These criteria are: the statistical test of autocorrelation of the decomposition details, value of the normalized crosscorrelation function, Pearson correlation function and minimization of the Shannon entropy. The calculations were performed in authorial computer procedures coded in MATLAB environment. This paper shows the results of calculations for selected milled surface.
EN
In this paper, we introduce the notations of e-I-open sets and strong B*I -set to obtain a decomposition of continuing via idealization. Additionally, we investigate properties of e-I-open sets and strong B*I -set. Also we studied some more properties of e-I-open sets and obtained several characterizations of e-I-continuous functions and investigate their relationship with other types of functions.
PL
Elementem składowym układów CPLD są bloki logiczne typu PAL. W blokach tych występuje element XOR, który umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów struktury programowalnej. W artykule przedstawiono oryginalną metodę dekompozycji zespołu funkcji opisanego za pomocą MTBDD ukierunkowaną na wykorzystanie elementu XOR. Istota dekompozycji polega na modyfikacji pierwotnej postaci diagramu MTBDD polegającej na wprowadzeniu atrybutów negacji w obszarze krawędzi znajdujących się na poziomie linii cięcia diagramu. Pozwala to na ograniczenie liczby węzłów odciętych, co prowadzi do zmniejszenia liczby wyjść bloku związanego.
EN
Most CPLD’s PAL type macrocells include XOR element which is able to use programming resources more efficiently. This paper shows the original decomposition of multi-output functions described by MTBDD oriented to XOR element. The idea of decomposition is based on the modification of the initial MTBDD and the supplementation of negation attribute within the area of edges leveled in the cutting area line. It enables to reduce the number of cut nodes and bound set outputs. The negation of suitable edges related to the negation attribute is realized in the proposed solution with the use of XOR element.
19
Content available Training sequence decomposition
EN
The problem of decomposition of a training sequence (TS) is formulated. Two types of TS decomposition for a centralized database are formulated. Theorems concerning memory occupancy by the TS after decomposition are proved. The calculation complexity of decomposition algorithms is estimated. The results of a calculation experiment are presented that illustrate memory occupancy depending on the decomposition type, the redundancy of features in the tree, the path, and the tree height.
PL
Sformułowano problem dekompozycji ciągu uczącego (CU). Zdefiniowano dwa rodzaje dekompozycji CU dla scentralizowanej bazy danych (SBD). Udowodniono twierdzenia dotyczące zajętości pamięci przez CU po dekompozycji. Oszacowano złożoność obliczeniową algorytmów dekompozycji. Przedstawiono wyniki eksperymentu obliczeniowego ilustrującego zajętość pamięci w zależności od rodzaju dekompozycji, redundancji cech w drzewie i na ścieżce oraz wysokości drzewa.
EN
The analysis of electromyographic signals can be very time consuming. In designing a program for EMG signal analysis, there are two competing factors: the accuracy of the final result and its speed. In scientific work, accuracy is the most important factor. All of the existing decomposition programs used in neurophysiology require a final phase of manual corrections, if reliable results are to be obtained. This phase is considerably longer than the phase of automatic recognition. The solutions presented below, used in our new MUR program, allow for the accurate decomposition of complex EMG signals in a reasonable amount of time. The decomposition is performed interactively with optimal time division between automatic and manual tasks. All of this is achieved through a simple method of automatic recognition with the use of the modified coefficient of determination and the method of multiple subtractions of potentials.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.