Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  impedancja wejściowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ technologii wytwarzania na parametry anten tekstylnych
PL
Praca doktorska składa się z części teoretycznej, eksperymentalnej oraz wniosków. Cześć eksperymentalna rozprawy doktorskiej składa się z trzech części. W pracy wytworzono anteny tekstylne trzema różnymi metodami: fizycznego osadzania z fazy gazowej, drukowania ink-jet oraz haftowania. Wszystkie te metody zostały wykorzystane do wytworzenia anteny o tej samej geometrii (anteny Vee). Taki rodzaj anteny może zostać wykorzystany w odzieży inteligentnej do przekazywania informacji o parametrach życiowych użytkownika. Potencjalnymi użytkownikami takiej odzieży mogą być strażacy, żołnierze, dzieci i osoby starsze. W elektronice noszonej zarówno nadajnik, jak i antena są ulokowane bardzo blisko ludzkiego ciała. Muszą one posiadać niewielkie wymiary i być lekkie, tak aby nie ograniczać komfortu użytkowania takiego systemu. Aby wytworzyć antenę tekstylną konieczne jest wytworzenie ścieżki elektroprzewodzącej na podłożu włókienniczym. W pracy właściwości elektryczne ścieżek elektroprzewodzących zostały ocenione na podstawie pomiaru oporności elektrycznej. Charakter, ciągłość i grubość ścieżek została oceniona za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Parametry elektryczne anten tekstylnych zostały ocenione na podstawie pomiaru impedancji wejściowej oraz współczynnika fali stojącej (WFS) odniesionego Z0 = 50 Ω. Pomiary charakterystyki promieniowania anten tekstylnych zostały wykonane w wolnej przestrzeni przy zastosowaniu generatora sygnału, analizatora widma i anteny pomiarowej. W pracy pokazano możliwość wytworzenie anten tekstylnym z zastosowaniem trzech różnych metod: fizycznego osadzania z fazy gazowej, drukowania ink-jet oraz haftowania. Najmniejszą wartość oporu elektrycznego uzyskano dla ścieżki antenowej wyprodukowanej z zastosowaniem metody PVD.
EN
The research and analysis of this work are divides into three parts, textile antennas were produced using three different methods: PVD (Physical Vapour Deposition), ink-jet printing and embroidery. For all of these methods the same antenna’s geometry (Vee antenna) was made. That kind of textile antenna can be used in smart clothes to transmit information about parameters of people’s life (firefighters, soldiers, babies, old people). In wearable communication system, both the transceiver and the antenna are located very close to human body. The requires very small and lightweight electronic components that have almost no impact on the user’s comfort. Textile antennas are widely used in wearable personal communication system. Electroconductive properties of formed antenna’s paths are evaluated by measuring surface electrical resistivity. The character, continuity and thickness of the paths are observed studying the images of surface and cross-sections of substrates under scanning electron microscope (SEM). The electrical parameters of textile antenna are verified by measurement of antenna input impedance and the voltage standing wave ratio (VSWR) referred to the impedance Z0 = 50 Ω of the antenna structures. Measurements of antenna’s radiation pattern are carried out in free space (open area test site), using a signal generator, spectrum analyzer and a measuring antenna. The possibility of making the effectively working textile antennas using Physical Vapour Deposition, ink-jet printing technique and embroidery technique has been shown. The antennas can be places in smart clothes and become part of electronics components of clothing. The smallest value of electrical resistivity of antenna’s paths exhibit the paths produce using the PVD process.
2
Content available remote Input impedance of multi-drive traction vehicle
EN
The tractions vehicle's input impedance Zin is an important parameter from the point of view of compatibility in electric traction system. The article presents a simulation analysis and comparison of input impedance of two types of traction drive systems: a drive system with a single inverter and a drive system with two parallel inverters cooperating with one input filter. The analysis was carried out for 50 Hz impedance, which acceptable minimum level is defined in the relevant regulations.
PL
Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego Zin jest ważnym parametrem z punktu widzenia kompatybilności w trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono symulacyjną analizę i porównanie impedancji wejściowej dwóch trakcyjnych układów napędowych: układu z pojedynczym falownikiem oraz układu z dwoma falownikami współpracującym z jednym filtrem wejściowym. Analizę przeprowadzono dla impedancji 50 Hz, której dopuszczalny minimalny poziom jest określony w odpowiednich przepisach.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie dotyczące metod pomiarów impedancji wejściowej pojazdu trakcyjnego wyposażonego w przekształtniki energoelektroniczne, której charakterystyka w funkcji częstotliwości może służyć do oceny spełniania określonych wymagań w celu ograniczenia możliwości wystąpienia zakłóceń w poprawnej pracy obwodów torowych wchodzących w skład systemów sterowania ruchem kolejowym. Istnieją sytuacje, w których wartość impedancji wejściowej pojazdu trakcyjnego zmienia się w szerokim zakresie. Z tego powodu za zasadne należy uznać prowadzenie szczegółowych badań, w tym symulacyjnych oraz pomiarów, ułatwiających prawidłowy dobór parametrów i konfiguracji obwodu głównego pojazdu już na etapie jego projektowania.
EN
The paper presents the problem of measurements of an input impedance of a traction vehicle equipped with power electronic converters, whose frequency characteristic may be applied to assess the level of fulfilling certain requirements, so to limit the possibility of disturbances in the proper functioning of track circuits that are a part of railway traffic control systems. There could appear cases, in which the value of the input impedance of a traction vehicle changes considerably. Therefore, it should be regarded as justified to conduct detailed studies, including simulation and measurements, which would facilitate selection of appropriate parameters and configuration of a vehicle’s main circuit already at the vehicle’s prototype design stage.
EN
The paper presents the results of an analysis of input impedance of electric traction vehicles powered by asynchronous motors, supplied by 3kV DC system. Input impedance of a traction vehicle is a parameter defined by appropriate norms affecting the insurance of compatibility between a traction vehicle and an electric traction supply system and track circuits of a railway traffic control system. The results presented in the article show that there are parameters of a traction vehicle main circuit, for which a module of vehicle input impedance is not a constant value and changes according to the inverter’s operation point. Additionally, studies were conducted to determine whether input impedance of a traction vehicle fulfils specified requirements depending on the parameters of the applied input filter and minimum required value of impedance module.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy impedancji wejściowej elektrycznych pojazdów trakcyjnych napędzanych silnikami asynchronicznymi, zasilanych z systemu trakcji 3 kV napięcia stałego. Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego jest parametrem określonym odpowiednimi normami mającym wpływ na zapewnienie kompatybilności między pojazdem trakcyjnym, systemem zasilania trakcji elektrycznej a obwodami torowymi systemu sterowania ruchem kolejowym. Wyniki przedstawione w artykule dowodzą, że istnieją parametry obwodu głównego pojazdu trakcyjnego, dla których moduł impedancji wejściowej pojazdu nie jest wartością stałą i zmienia się wraz ze zmianą punktu pracy przekształtnika. Dodatkowo przeprowadzono badania mające na celu określenie czy impedancja wejściowa pojazdu trakcyjnego spełnia określone wymagania w zależności od parametrów zastosowanego filtru wejściowego i minimalnej wymaganej wartości modułu impedancji.
PL
Scharakteryzowano dwurdzeniowy aktywny napięciowy transformator izolujący. Przedstawiono i porównano wyniki pomiarów impedancji wejściowej transformatorów o takiej samej konstrukcji z rdzeniami nanokrystalicznymi i permalojowymi. Przedstawiono charakterystyki częstotliwościowe błędów modułu fazy przekładni napięciowej transformatora.
EN
In the paper the characteristic of an isolating instrument transformer is presented. The transformer is intended for use in a measurement system to calibrate low-value alternating-current standard resistors at audio frequencies. In the developed system a resistor RX is directly compared with a standard resistor RN (Fig. 1). The impedance ratio ZX/ZN of the resistors is determined from the measurement of the voltage ratio UX/UN. The measurement of floating voltages by a digitizer with grounded inputs requires isolating transformers (T1, T2). Due to the assumptions concerning the system being developed, transformers should be characterized by a relatively high input impedance and small errors of the transformer voltage ratio over a frequency bandwidth from 40 Hz to 10 kHz. The developed transformer has a two stage dual-core construction and an additional amplifier that increases the input impedance (Fig. 2). All the windings of the transformer have 100 turns each and are wound on a toroidal nanocrystalline core. The primary and secondary windings are placed in the electrostatic screens E1, E2. The frequency characteristics of the input impedance of two transformers of the same design made of nanocrystalline core and permalloy core operating without an amplifier W (Fig. 3) and with an amplifier (Fig. 4) are compared. In Figs. 5 and 6 the frequency characteristics of the module and phase error of the transformer voltage ratio are shown. They are determined by a digital system for measuring the complex voltage ratio, developed by the authors.
6
Content available remote Horizontal dipole antenna very close to lossy half-space surface
EN
Input impedance of a horizontal dipole antenna in close proximity of a lossy half-space is determined in this paper. Integrals of Sommerfeld’s type are approximately solved applying a simple model for the spectral reflection coefficient that is a part of their integrand. The system of integral equations of Hallén’s type is numerically solved using the point-matching method, assuming the polynomial approximation for the current along the antenna conductors. Obtained results will be graphically illustrated and compared to corresponding ones of other authors.
PL
W artykule wyznaczono wejściową impedancję anteny dipolowej horyzontalnej w bliskim sąsiedztwie powierzchni stratnej półprzestrzeni. Rozwiązano w tym celu całki Sommerfelda oraz układ równań całkowych Hallena. Otrzymane wyniki zostały przedstawione w formie graficznej i porównane z otrzymanymi w innych badaniach.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym z miejscowym osłabieniem izolacji z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Uwzględniono przy tym jakościowy i ilościowy wpływ tego zjawiska na całkowitą impedancję na jednostkę długości kabla współosiowego, czyli na rezystancję, indukcyjności własne żyły i ekranu oraz na indukcyjność wzajemną między nimi.
EN
The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state with local isolation weakening after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Taken into account was also qualitative and quantitative influence of this effect on total unit impedance per unit length of a coaxial cable, that is resistance, self inductance of the conductor of the cable and the cable screen, and on the mutual inductance between them.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym i zwarcia, przy uwzględnieniu jakościowego i ilościowego wpływu tego zjawiska na całkowitą impedancję jednostkową kabla współosiowego,czyli na rezystancje, indukcyjności własne żyły i ekranu,a także na indukcyjność wzajemną między nimi. Dla wybranej częstotliwości obliczenia wykonano dla kabla typu YHKXS zmieniając grubość jego izolacji i ekranu.
EN
The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state and a short circuit state, when taking into account qualitative and quantitative influence of this effect on total unit impedance of a coaxial cable, that is resistance, self inductance of the conductor of the cable and the cable screen, and on the mutual inductance between them. The calculations have been performed for the type YHKXS cable assuming: wire radius R1 = 0.01 m, relative thickness of the cable insulation characterized by the parameter [WZÓR], whereas the relative thickness of the screen by the parameter [WZÓR] (R- interior radius of the cable screen, R2 - exterior radius of the cable screen). Assumed frequency value was f = 100 kHz. With a given load impedance, the input impedance of a coaxial cable depends on the skin effect. Figures 2, 3, 5 and 6 show that with the increase of the line's length, the maximum value of the input impedance module in no-load state (Fig. 2, 3) as well as in shortcircuited state (Fig. 5, 6) decrease, moreover, the amplitudes of input impedance module, after taking into consideration the skin effect, are considerably smaller than without accounting for this effect. The wavelength in a coaxial cable without taking into consideration the skin effect equals [WZÓR] and is smaller than the wavelength when taking the mentioned effect into consideration. In that case [WZÓR]. It is the result of the fact, that the phase lag coefficient depends primarily on total inductance of a coaxial cable chich causes its decrease, as well as of total inductance, with the increase of frequency.
PL
Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego jest parametrem decydującym o stopniu przenoszenia się zakłóceń elektrycznych z sieci jezdnej do obwodu powrotnego. W celu ograniczenia wpływu tych zakłóceń na obwody torowe, parametr ten powinien być utrzymany na odpowiednio wysokim poziomie. Najlepszą metodą oszacowania impedancji wejściowej pojazdu na etapie projektowania jest wykorzystanie symulacji komputerowych. W artykule przedstawiono wyniki wyznaczania impedancji wejściowej falownikowego układu napędowego z zastosowaniem metody symulacji komputerowej, dla przypadku bez modulacji napięcia wyjściowego jak również z modulacją PWM. Wykazano, że istnieją warunki, w których (dla określonych parametrów filtru wejściowego) impedancja pojazdu trakcyjnego nie jest stałą wartością, a w istotny sposób zależy od punktu pracy przetwornicy.
EN
The input impedance of an electric traction vehicle determines level of electric disturbances propagation from a catenary to a return circuit. This parameter should be kept at appropriate level to decrease the influence of disturbances - current harmonics on track circuits. Computer simulation is a proper method to verify the values of the vehicle's input impedance at a design phase. The paper presents input impedance characteristics as results of simulation calculations for the assumed hwerter drive system. Figures are presented for two inverter control options: with and without PWM modulation The presented results of work demonstrate that in the certain conditions (values of input filter parameters) the vehicle's input impedance in non-linear and depends on the inverter operation point.
PL
W celu scharakteryzowania napięcia odkształconego można przeprowadzić pomiary następujących wielkości, które były zdefiniowane w pierwszej części artykułu: wartości skutecznej („całkowitej”), wartości skutecznej składowych harmonicznych, wartości średniej, wartości międzyszczytowej, częstotliwości składowej podstawowej, współczynnika zniekształceń nieliniowych, współczynnika wypełnienia (tylko dla napięć prostokątnych).
PL
W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.
12
Content available remote Anteny podziemne
PL
Przedstawiono anteny umieszczone w ośrodku półprzewodzącym, zmianę ich parametrów pod wpływem zmian parametrów elektrycznych otaczającego ośrodka. Przedstawiono taką konstrukcję anteny (antena izolowana), której parametry zmieniają się w niewielkim stopniu przy zmianie parametrów otaczającego ją ośrodka w funkcji częstotliwości. Podano sposób pomiaru impedancji wejściowej anteny.
EN
Antennas presented in the paper were placed in a semi-conducting medium and the change in their parameters as effected by the changes in electrical parameters of the medium were investigated. An antenna of special (insulated) construction was developed, such that its parameters are only slightly influenced by the change of medium properties in function of frequency. The method of measuring the input impedance of the antenna is also presented.
13
Content available remote Analiza impedancji wejściowej linii długiej z różnym obciążeniem
PL
Zagadnienie impedancji wejściowej linii długiej ma ogromne znaczenie w analizie obwodów o parametrach rozłożonych. Impedancja wejściowa linii jest impedancją skupioną zespoloną taką, że od strony zacisków wejściowych można nią zastąpić linię długą wraz z dowolnym obciążeniem. Analiza częstotliwościowa tej impedancji jest utrudniona ponieważ jest to funkcja zespolona zmiennej rzeczywistej a już parametry falowe, występujące w ułamku wyrażającym impedancję wejściową linii długiej, są złożonymi funkcjami częstotliwości (pulsacji). Zatem analityczna postać pochodnej impedancji wejściowej względem częstotliwości jest funkcją bardzo złożoną a wydzielenie części rzeczywistej i urojonej prowadzi do skomplikowanych przekształceń. W pracy przedstawiono przebiegi impedancji wejściowej i jej pochodnej w funkcji częstotliwości dla dowolnego liniowego odbiornika.
EN
The question of input impedance of a long line has great significance for the analysis of circuits with distributed parameters. Input impedance of a line is the impedance concentrated, combined and such, that from the input terminals it’s possible to replace with it the long line along with any load. Frequency analysis of such impedance is impeded due to the fact, that it is a combined function of a real variable, and just the wave parameters, existing in the fraction expressing input impedance of the long line are complex functions of frequency (pulse). Consequently analytical form of derivative of input impedance in relation to frequency is a very complex function, and determination of real and imaginary part leads to complicated conversions. The article presents waveforms of input impedance and its derivative in frequency function for any linear receiver.
PL
Pojazdy trakcyjne z przetwornicami statycznymi wyposażone są w filtr wejściowy. W artykule przedstawiono kilka filtrów wejściowych dla wybranych pojazdów trakcyjnych. Obliczono impedancję wejściową dla obciążenia silnikami szeregowymi i asynchronicznymi oraz impedancję wejściową dla biegu jajowego. Wyniki uzyskane na podstawie obliczeń porównano z pomiarami przeprowadzonymi na rzeczywistych pojazdach trakcyjnych podczas normalnej pracy oraz z wymogami obowiązującymi w niektórych krajach. Autorzy artykuł uważają, że obowiązek wprowadzenia minimalnej wartości impedancji wejściowej pojazdu może być sposobem na zmniejszenie poziomu harmonicznych generowanych przez podstacje trakcyjne obciążone lokomotywą przekształtnikową.
EN
Modern traction vehicles with static inverters are furnished with input filter. A few input filters of chosen traction vehicles are considered in this paper. The following were calculated: input impedance for load with series and asynchronous motors, impedance for idle operation. These impedances were compared with requirements in force in some countries. The authors of the paper think, that obligatory implementation of minimal value of input impedance vehicle may be a method of decreasing harmonics level generated by traction substation loaded with inverter locomotive.
PL
W części wstępnej referatu uzasadniono wykonanie cyklu badan symulacyjnych impedancji wejściowej obwodów torowych o podwyższonej częstotliwości zasilania. Następnie przyjęto najważniejsze założenia dla badania impedancji wejściowej obwodów. Zmodyfikowane modele matematyczne obwodów torowych wyższych częstotliwości zasilania uwzględniają: impedancję wejściową toru niezajętego przez tabor, zmiany impedancji wejściowej w czasie przejazdu jednej osi taboru, zmiany impedancji wejściowej w czasie przejazdu dwóch osi taboru, a także ich wrażliwość na zmiany niektórych parametrów toru. Dla wymienionych przypadków zrealizowano programy obliczeniowe, w języku MATLAB uzyskując szereg wykresów do dyskusji osiągniętych rezultatów. Referat kończy podsumowanie z wnioskami z przeprowadzonych badań.
EN
In the introductory part of the paper, the carrying out of the series of the railway circuits' input impedance with increased frequency voltage supply simulation tests was substantiated. Next, important assumptions for the circuits' input impedance testing were made. Modified mathematical models of the railway circuits with higher frequency voltage supply include: input impedance of the railway track which is not occupied with railway rolling stock, changes of the input impedance during one railway rolling stock arbor ride, and also their susceptibility to changes of some of the railway parameters. Calculation programs in Matlab were written for each of the above cases, which gave a number (a variety) of diagrams for further discussion of the results that were obtained. The paper ends with the summary and conclusions based on the results obtained from the tests that were carried out.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.