Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotouczulacz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przełyk Barretta charakteryzuje się występowaniem nieprawidłowego nabłonka walcowatego w dolnej części przełyku. Wiąże się on ze znacznym wzrostem ryzyka zachorowania na gruczolakoraka przełyku. Do niedawna jedyną metodą leczenia pacjentów z przełykiem Barretta i dysplazją dużego stopnia było postepowanie chirurgiczne. Obecnie coraz szerzej stosowane są endoskopowe metody leczenia, a wśród nich terapia fotodynamiczna. Celem pracy jest omówienie obecnego stanu wiedzy na temat wykorzystania terapii fotodynamicznej w leczeniu przełyku Barreta oraz gruczolaku przełyku.
EN
Barrett's esophagus is characterized by abnormal columnar epithelium in the lower esophagus. It binds with a significantly increased risk of developing esophagus adenocarcinoma. Until recently, the only treatment of patients with Barrett's esophagus and high-grade dysplasia was surgical operation. Currently, they are more widely used endoscopic treatment, including photodynamic therapy. The purpose of this article is to review the present state of knowledge on the use of photodynamic therapy in the treatment of Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma.
PL
Poniższa praca prezentuje przegląd piśmiennictwa dotyczącego wskazań do leczenia fotodynamicznego w chorobach nowotworowych skóry, jak i prace prezentujące nowe możliwości zastosowania PDT także w nienowotworowych chorobach skóry. Udowodnione jest skuteczne leczenie z zastosowaniem terapii fotodynamicznej takich schorzeń, jak raki podstawnokomórkowe, choroba Bowena, rogowacenie słoneczne, powierzchowny rak kolczystokomórkowy, przerzuty raka piersi do skóry, ziarniniak grzybiasty oraz łuszczyca. Wykazano także, iż PDT z miejscową aplikacją kwasu 5-delta-aminolewulinowego (ALA) jest skuteczne w leczeniu epidermodysplazji brodawczakowatej, chorobie Dariera oraz w schorzeniach mikrobiologicznych, np. w kandidiazie. Nowym kierunkiem rozwoju PDT są wskazania kosmetyczne (odmładzanie skóry światłem). Wszystkie te wskazania związane są z selektywnym, bezpiecznym i skutecznym działaniem terapii fotodynamicznej.
EN
The study presents main medical indications of photodynamic therapy in skin neoplasm and new directions in the other, nonmalignant skin diseases. In dermatology PDT has been proven to be effective in the treatment of basal cell carcinomas (BCC), Bowen's disease, actinic keratoses, superficial squamous cell carcinomas (SCC), metastatic breast cancer, mycosis fungoides and psoriasis. It was also demonstrated that PDT with topical application of d-aminolevulinic acid (ALA) can selectively photosensitize other skin lesions, i.e.: epidermodysplasia verruciformis and affected skin areas in Darier's disease and microbiological infections (candidiasis). New approach of PDT is connected with cosmetic indication- photo-rejuvenation. These whole indications are connected with selective, safety and effective properties of PDT.
3
PL
Nanotechnologia obecna jest już w wielu dziedzinach nauki i gospodarki. Jednakże najważniejsze zastosowanie struktury submikronowe znajdują w elektronice i biotechnologii. Nanotechnologia stymuluje także rozwój medycyny. Duże zainteresowanie wzbudza zastosowanie nanoma-terialów do poprawy efektywności terapii fotodynamicznej. Niniejsza praca zawiera krótki przegląd metod polepszenia właściwości farmakokinetycznych fotouczulaczy stosowanych w PDT.
EN
Nanotechnology became popular in many fields of contemporary science and technology. The main areas of applications are in electronics and biotechnology. The developments in nanotechnology also stimulate the progress in medicine. There is an increasing interest in applications of nanomaterials for improving the efficacy of photodynamic therapy. The presented paper is a short survey of the methods proposed for optimizing the pharmacokinetic properties of PDT photosensitizers.
PL
Pomiary koncentracji związków chemicznych metodą pośrednią są szczególnie interesujące z punktu widzenia współczesnej medycyny. Naszym celem jest opracowanie sondy światłowodowej do pomiaru koncentracji fotouczulacza w tkankach poprzez pomiar intensywności fluorescencji. Terapia fotodynamiczna polega na podaniu fotouczulacza, a następnie kumulacji i naświetlaniu tego związku po czasie w celu wywołania efektu leczniczego. Określenie momentu kiedy współczynnik kontrastu osiągnie maksimum jest kluczowe dla skuteczności i powtarzalności zabiegu. Praca przedstawia wyniki pomiarów metodą bezkontaktową oraz analizę otrzymanych rezultatów.
EN
Indirect measurements of concentration of various compounds are particularly important from the modern medicine point of view of. Our goal is to design a fiber optic probe for measurement of the photosensitizer concentration in human tissues indirectly, by assessment of the fluorescence intensity. During the Photodynamic therapy a photosensitizer is first applied and after incubation time it is irradiated to cause a desired outcome. Determination of the appropriate moment to start the irradiation is a key to produce effective and repeatable outcome. The manuscript presents the results after using indirect measurement technique.
5
Content available remote Porhyrins for photodestruction or detection by MRI of fast growing cells
PL
Zdolność porfiryn do selektywnego kumulowania się w szybko rosnących komórkach ma dwa aspekty: niszczenie nowotworów (terapia fotodynamiczna, PDT) lub innych komórek w fotodynamicznej Inaktywacji wirusów, PDI, jak również wykrywanie tkanek tworzonych przez takie komórki, dzięki zjawisku fluorescencji lub magnetycznemu rezonansowi. Materiały i metody. Do badań wybraliśmy początkowo chlorofil "a". Następnie badaliśmy Inne fotouczulacze, które można podzielić na trzy grupy: porfiryny, chloryny i ftalocyjaniny. Wśród okopertowanych wirusów poddanych badaniom znalazły się: wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV), opryszczki zwykłej (HIV-1) i wirusowej biegunki bydlęcej (BVDV), zaś wśród nieokopertowanych - wirus zapalenia mózgu i mięśnia sercowego (EMCV). Wybraliśmy metodę MRI, ponieważ jest to obecnie jedna z najlepszych technik obrazowania in vivo. Wyniki. Żaden z fotouczulaczy nie był aktywny przeciwko EMCV. Z kolei aktywność przeciwko pozostałym wirusom może zależeć od natury badanego wirusa. Aktywność może być też zależna od rodzaju stosowanych podłoży. Spośród zbadanych związków chloryny, niektóre porfiryny były aktywniejsze niż ftalocyjaniny. Wnioski. Sądzimy, że porfiryny mogłyby być stosowane do fotodestrukcji i fotodetekcji szybko rosnących komórek.
EN
The ability of porphyrins to accumulate selectively in fast growing cells has two sides, destruction of tumours (Photodynamic Therapy of cancer, PDT) or of other fast growing cells (e.g. Photodynamic Inactivation of viruses, PDI), and detection of tissues formed by fast growing cells (e.g. by fluorescence or by magnetic resonance Imaging). Materials and methods. We have chosen chlorophyll "a" as starting material because of its natural abundance and functionalities, especially the three carbonyl groups on the same side of the ring. The photosensltisers assayed for this aim belong to three categories (porphyrins, chlorins and phthalocyanines). Among enveloped viruses, the ones selected for our studies have been vesicular stomatitis virus (VSV), herpes simplex virus 1 (HSV-1), and bovine viral diarrhea virus (BVDV). As a model for non-enveloped viruses we have taken encepha-lomyocarditis virus (EMCV). We have chosen MRI because it is now one of the most powerful in vivo imaging techniques. Results. No photosensitiser has been found active against the non-enveloped virus EMCV. The activity against enveloped viruses may depend on the nature of the virus. Activity may depend on the administration vehicle. Among the photosensltisers assayed in this work chlorins and certain porphyrins are more active than phthalocyanines. Conclusions. We conclude that porphyrins could be applied for photodestruction and detection of fast growing cells.
PL
Fotodynamiczna terapia nowotworów jest nowoczesną i ciągle rozwijającą się dziedziną współczesnej fotochemii i onkologii. Fotouczulacze należące do rodzin porfiryn, ftalocyjanin i karbocyjanin znajdują komercjalne zastosowania w leczeniu rozmaitych schorzeń nowotworowych. Fotodynamiczne i biochemiczne właściwości karbocyjanin powodują iż są one intensywnie badaną obiecującą klasą potencjalnych leków przeciwnowotworowych. Immobilizacja fotouczulaczy w takich matrycach, jak micelle czy szkła zol-żelowe, wpływa dramatycznie na równowagi agregacji i fotostabilność molekuł tych barwników.
EN
The photodymanic therapy of cancer is a new and intesively growing field of the contemporary photochemistry and onkology. Photosensitizers belonging to porphyrins, phtalocyanines and carbocyanines have found commercial applications in the treatment of various cancer diseases. Immobilization of those photosensitizers in solid matrices such as micelles or sol-gel glasses dramatically influences the aggregation equilibria and photostability of the dyes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.