Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono mobilne stanowisko pomiarowe TS12 z transmisją GSM produkcji ITR w Warszawie. Zestaw TS12 składa się z przenośnej walizki pomiarowej, adapterów oraz kompletu sensorów pomiarowych. Główną funkcją urządzenia jest pomiar prądów fazowych w 15 niezależnych kanałach, zapisywanie wyników pomiarów w pamięci wewnętrznej i transmisja za pomocą kanału GSM.
PL
W artykule zaprezentowana została implementacja algorytmu służącego do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania pracy urządzeń elektronicznych. Implementację algorytmu omówiono w kontekście programowym.
EN
In the article the implementation of an algorithm for the remote testing of the power supply and monitoring systems of electronic devices has been presented. The implementation of the algorithm has been discussed in the program context.
EN
Power supply continuity improvement is one of the most important challenges of electricity distribution operators. Indices need improvement at all voltage levels. However, special attention must be paid to MV/LV substations, which until now have been covered by remote management systems to a small extent. There are several thousands of such stations intended for upgrades each year. Also, the respective capital expenditures, if the upgrades also include Smart Metering, are very large. This makes it necessary to adapt existing, or develop new, solutions to meet the operators’ requirements of the remote monitoring and control functionality, versatility, reliability and security. This paper presents new solutions for AMI/SG cabinet equipment for switchgear control and MV/LV substation monitoring. The solutions are parts of the SSC (Smart Station Control) system based on SEM modular controller.
PL
Poprawa ciągłości zasilania jest jednym z najważniejszych wyzwań operatorów dystrybucyjnych energii elektrycznej. Poprawa wskaźników dotyczy wszystkich poziomów napięć. Jednak szczególnej uwagi wymagają stacje SN/nN, które do tej pory w małym stopniu były objęte systemami zdalnego nadzoru. Liczba tego typu stacji przeznaczonych do modernizacji to kilka tysięcy obiektów rocznie. Wielkość nakładów inwestycyjnych – z uwzględnieniem, że modernizacja obejmie również Smart Metering – jest bardzo duża. Taka sytuacja powoduje konieczność dostosowania istniejących lub opracowania nowych rozwiązań, spełniających wymagania operatorów dotyczące funkcjonalności, uniwersalności, niezawodności oraz bezpieczeństwa związanego ze zdalnym monitoringiem i sterowaniem. Artykuł prezentuje nowe rozwiązania dotyczące wyposażenia szafek AMI/SG w zakresie sterowania aparaturą łączeniową oraz monitorowania i sterowania stacją SN/nN. Przedstawione rozwiązania są elementami systemu SSC (inteligentnego sterowania stacją elektroenergetyczną, ang. Smart Station Control), które bazują na sterowniku modułowym SEM.
PL
Wskaźniki napięcia systemu VDS przeznaczone są do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach prądowych rozdzielnic średniego napięcia (SN). Połączenie wskaźnika z szynami prądowymi realizowane jest za pośrednictwem izolatorów reaktancyjnych. W artykule przedstawiono sposób doboru pojemności dopasowującej wskaźników napięcia systemu VDS zgodnych z układem LRM. Omówiono wymagane badania funkcjonalne potwierdzające zgodność wykonania wskaźników z normą PN-EN 61243-5:2004 oraz przedstawiono przykładowe wykonanie sygnalizatora napięcia systemu VDS dla układu LRM.
EN
Voltage indicators of the VDS system are designed to continuously signal of voltage on the current rails of the medium voltage switchgears. The indicator connects to the current rails via the reactor insulators. The article presents a selection of capacity value of the VDS voltage detecting, compatible with LRM system. The required tests and confirming the conformity of the voltage detecting system with standard PN-EN 61243-5:2004 have been discussed. Examples of realization the indicator voltage system VDS for LRM system have been presents.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną realizację systemu do analizy rozkładu amplitudy drgań mechanicznych na powierzchni roboczej sonotrody, wykorzystującą koncepcję Internetu rzeczy (IoT). Głównymi elementami systemu są następujące moduły IoT: pozycjoner XY, pozycjoner Z, wibrometr optyczny oraz termometr optyczny. Każdy z modułów IoT wyposażono w interfejs WiFi do komunikacji z aplikacją sterującą. Zadaniem aplikacji sterującej jest pozycjonowanie sonotrody za pomocą pozycjonerów XY i Z, akwizycja i przetwarzanie danych pomiarowych z czujników amplitudy drgań i temperatury oraz analiza i wizualizacja rozkładu drgań mechanicznych sonotrody.
EN
The paper presents the practical implementation of a system for analyzing the amplitude of mechanical vibration of the sonotrode working surface, using the concept of the Internet of Things (IoT). The main components of the system are the following IoT modules: XY positioner, Z positioner, optical vibrometer, optical thermometer. Each IoT module has a WiFi interface for communicating with the remote control application. The task of the remote application is to position the sonotrode with XY and Z positioners, acquire and process measurement data from vibration amplitude and temperature sensors, analyze and visualize the distribution of mechanical vibration of the sonotrode.
PL
System w module (ang. System On Module - SOM) jest rozwiązaniem integrującym funkcjonalność systemu na jednej płytce drukowanej - w jednym module. W artykule przedstawiono informacje dotyczące opracowanego w ITR rozwiązania SOM, wykorzystującego innowacyjne rozwiązanie firmy Octavo Systems [1], OSD335x System w Pakiecie (ang. System-in-Package SiP). Porównano go z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Zaprezentowano parametry techniczne i zalety jakie powstają z jego zastosowania w urządzeniach przeznaczonych do pracy w warunkach przemysłowych.
EN
System On Module (SOM) is a solution that integrates the functionality of a system on one PCB - in one module. This article provides information on the SOM solution developed by ITR, using the innovative Octavo Systems [1], OSD335x System-in-Package (SiP) solution. It was compared to other solutions available on the market. The technical parameters and advantages of its use in industrial equipment are presented.
PL
e-Paszport (e-Passport) to innowacyjne rozwiązanie dedykowane do wspierania systemów zarządzania majątkiem sieciowym (ZMS), dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań aplikacji użytkownika. Zarchiwizowane informacje dotyczące lokalizacji, identyfikacji, dokumentacji technicznej i serwisowej, raportów z badań i przeglądów oraz notatek użytkowników stanowią kompleksowe źródło danych potrzebnych służbom do zarządzania majątkiem sieciowym, utrzymania ruchu oraz serwisu. Rozwiązanie jest wyjątkowo proste do implementacji poprzez wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej systemów SCADA. W artykule przedstawiono funkcjonalność, możliwości, opcje zastosowania i dostosowania do różnych obiektów/elementów elektroenergetycznych oraz korzyści, w tym finansowe, płynące z wdrożenia tego rozwiązania dla wielu użytkowników – poczynając od producentów wyrobów, a kończąc na użytkownikach końcowych, czyli operatorach systemów dystrybucyjnych (OSD).
EN
e-Pssport is an innovative solution dedicated to support the systems for network assets management, that can be customized to individual needs and user applications requirements. Archived information concerning localization, identification, technical and service documentation, test reports and user notes constitute comprehensive data that is necessary for network assets management, workflow and service management. The solution is particularly easy to implement by using the SCADA communication infrastructure. In the paper the functionality, possibilities, application options and adaptation to various objects/elements found in power network as well as benefits, including financial, resulting from the use of this solution, for manufacturers and end users – distribution network operators have been presented.
PL
W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone dane mogą służyć do wyznaczania profilu poboru energii przez maszyny i modyfikowania cyklu produkcyjnego w celu zwiększenia efektywności zużycia energii. Opisywany system jest w pełni skalowalny, co wynika z konstrukcji magistrali EtherCAT.
EN
In the paper the system for energy consumption by industrial machines has been presented. The data are transmitted to the Central Unit using EtherCAT protocol. The stored data can be used to determine the profile of energy consumption by industrial machines and to modify the production process to increase the efficiency of energy use. The described system is fully scalable which follows from the architecture of EtherCAT.
PL
W artykule przedstawiono sposób doboru pojemności dopasowującej wskaźników napięcia systemu VDS (Voltage Detecting System) zgodnych z układem LRM (Low Resistance Modified). Omówiono wymagane badania funkcjonalne potwierdzające zgodność wykonania wskaźników z normą PN-EN 61243-5:2004 oraz przedstawiono przykładowe wykonanie sygnalizatora napięcia systemu VDS dla układu LRM.
EN
The article presents a method of selection of capacity value of the VDS voltage detecting system, compatible with LRM system. The required tests confirming the conformity of the voltage detecting system with standard PN-EN 61243-5:2004 have been discussed. Examples of realization of the indicator voltage system VDS for LRM system have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów. Przedstawiono przykładowe typy badań oraz przedstawiono aplikacje do automatyzacji wykonywania badań.
EN
In the article the requirements of the electrical safety of products have been discussed. The example types of research and application for the automate testing process have been presented.
PL
W artykule przedstawiono układ do automatycznego rozpoznawania typu przetwornika prądowego podłączonego do urządzenia pomiarowego oraz sposób wyznaczania parametrów obwodu zastępczego RLC przetwornika. Rozwiązanie dedykowane jest do zastosowania w obwodach pomiarowych urządzeń automatyki i zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych oraz w przenośnych i stacjonarnych urządzeniach pomiarowych.
EN
In the paper the circuit for automatic detection of the type of current transducer connected to the measurement device as well as the method of estimating the parameters of its electrical equivalent electrical circuit have been presented. The solution is dedicated for use in measurement circuits of protection and automation devices used in power industry as well as other measurement devices.
EN
The continuous development of the ITC systems, especially industrial Ethernet network using the IEC 61850 protocol allows to building a distributed sensor networks for control and monitor temporary states of the power infrastructure. In the paper the construction of the intelligent current sensors, Measurement Units (MU) for the Smart Grid network has been presented. In the paper the circuit diagram of sensor and synchronization method of the analog to digital converter based on the UTC timestamps has been described. The presented method allows to synchronize intelligent current sensors with an accuracy better than 1 μs. The presented innovative synchronization method is characterized by a high level of resistance to disappearance and attack of the reference time signal. The measuring device MU design is based on the embedded Linux-platform and as a sensing element used air core current transducers based on Rogowski coil. The connection between the current transducers and the central unit is made using a fiber optic link. Built-in IEC-61850 server provides a real-time measurement value of the True RMS, harmonics spectrum and samples value. The intelligent current transducers in addition to being used in the MUs create also new possibilities in the substation construction like the possibility to place the Autonomous Sensors in large distance from Intelligent Electronic Devices that are located in the substation.
PL
Ciągły rozwój systemów teleinformatycznych, zwłaszcza przemysłowych sieci Ethernet wykorzystujących protokół IEC-61850, pozwala na budowę rozproszonych sieci sensorycznych do kontrolowania i monitorowania chwilowego stanu pracy infrastruktury elektroenergetycznej. W prezentowanej publikacji przedstawiono budowę inteligentnego sensora prądu jako jednostki Measurement Units (MU) sieci Smart Grid. Omówiono budowę poszczególnych bloków sensora oraz sposób synchronizacji przetwornika analogowo- cyfrowego za pomocą wzorcowego sygnału znaczników czasu UTC. Przedstawiona metoda pozwala na synchronizację inteligentnych sensorów prądowych z dokładnością lepszą od 1 μs. Przedstawiona innowacyjna metoda i układ synchronizacji charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na zanik i atak na referencyjny sygnał czasu. Budowa urządzenia pomiarowego MU została oparta na platformie z wbudowanym systemem operacyjnym Linux, a jako element pomiarowy prądu wykorzystano bezrdzeniowy przetwornik pracujący na zasadzie cewki Rogowskiego. Połączenie między przetwornikiem prądowym a jednostką centralną jest wykonane za pomocą łącza światłowodowego. Wbudowany serwer IEC-61850 udostępnia dane o wartościach skutecznych i harmonicznych oraz próbkach sygnału. Zaprezentowane rozwiązanie inteligentnych przetworników prądu oprócz zastosowania jako układu MU daje również nowe możliwości w konstrukcji rozdzielni, m.in. umożliwia umieszczenie autonomicznych sensorów prądowych ze znacznej odległości od innych urządzeń rozdzielni i sterowników polowych.
PL
Opisano budowę systemu, w którym odbiorca końcowy energii elektrycznej jest również jej producentem oraz przedstawiono rozwiązanie urządzenia zabezpieczeniowego dostosowanego do wymagań stawianych prosumentom OZE.
EN
The paper describes a construction of a system where electric energy consumer is also its producer. Protection device that meets requirements issued to prosumers of renewable energy sources is presented.
PL
Przedstawiono rozwiązanie bezrdzeniowego przetwornika prądowego pracującego na zasadzie cewki Rogowskiego jako elementu sensorycznego sieci AMI.
EN
The paper presents a solution of coreless current converter that works according to Rogowski coils principles – as a sensor component of AMI network.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania pozwalające na zaprojektowanie algorytmów działających w stacji oraz w polach rozdzielczych wykorzystujących inteligentne przetworniki prądowe. Omówiono przykładowe rozwiązania bazujące na różnych protokołach komunikacyjnych, w tym na IEC 61850. Scharakteryzowano sterownik polowy i inteligentny przetwornik prądowy. Omówiono przepływ informacji od przetwornika do sterownika. Opisano infrastrukturę stacji elektroenergetycznej oraz automatykę prądowego odciążania systemu.
EN
The article features solutions which allow to design algorithms operating in a station and in bays which use intelligent current-mode converters. The authors presented sample solutions based on different communication protocols, including IEC 61850. A field controller and a current-mode converter were discussed, along with information transfer from the converter to the controller. Finally, the infrastructure of an electrical power engineering station was described as well as automatic control of the system snubbing.
PL
Pakiet oprogramowania GCC - The GNU Compiler Collection jest bardzo popularnym narzędziem do tworzenia aplikacji dla systemów wbudowanych oraz systemów operacyjnych Windows i Linux. W artykule opisano wykorzystanie pakietu GCC do realizacji symulatora urządzeń wykorzystujących logikę programowalną. Opisano budowę plików współdzielonych przy kompilacji projektu dla symulatora i urządzenia oraz mechanizmy wczytywania dynamicznych bibliotek DLL w środowisku Windows.
EN
The GCC software (GNU Compiler Collection) is a very popular tool for building applications for embedded systems and for Windows and Linux. The article presents how the GCC software was used in development of programmable logic device simulator. The structure of shared files for compilation of projects for the simulator and for the device is presented as well as mechanisms of reading Windows DLL dynamic libraries.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiarowe stosowane w celu identyfikacji i lokalizacji uszkodzeń kabli i przewodów elektroenergetycznych. Wybrano i omówiono metodę spełniającą wymagania iskrobezpieczeństwa do zastosowania w podziemnych sieciach górniczych Zaprezentowano również aparaturę pomiarową skojarzoną z tą metodą pomiarową.
EN
The article presents methods of measurement used for identification and localization to power cables damages. Selected and discussed in detail the method that meets requirements intronic safety for use in underground mining and electricity networks presented also measuring equipment associated with this measurement method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań interfejsu SPI procesora SITARA AM3359 działającego pod systemem operacyjnym Linux. Opisano konfigurację interfejsu oraz wskazano możliwe obszary, w których można poprawić fabryczny sterownik SPI w celu zwiększenia prędkości transmisji.
EN
In the paper oscillograms of SPI communications on SITARA AM3359 processor run on Linux operating system have been presented. Configuration of communication interface on Linux has been explanted and improvements of SPI device have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania wykorzystujące technologię ethernetową do realizacji blokad międzypolowych oraz logicznego połączenia urządzeń zabezpieczeniowych, pomiarowych i kontrolujących w stacjach i rozdzielniach energii elektrycznej na przykładzie implementacji automatyki kompensacji mocy biernej i zabezpieczenia łukoochronnego. Przedstawiono przykłady realizacji wymiany danych z wykorzystaniem Ethernetu dla standardu IEC-61850 oraz urządzeń serii I/O-SYSTEM 750.
EN
In the present article Ethernet technologies are discussed, which can be used for signal interchange between IEDs to obtain required inter-lockings and logical interconnections between them. As examples two complex algorithms are presented: reactive power compensation and arc fault protection. Data exchange solutions for the IEC61850 Standard and for I/O-SYSTEM 750 units are also discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.