Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 248

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza modalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W pracy podjęto tematykę wyznaczania parametrów modalnych i tłumienia laminatów przemysłowych stosowanych do celów konstrukcyjnych. Eksperymentalną analizę modalną przeprowadzono dla pięciu materiałów laminowanych typowych dla zastosowań przemysłowych. Uzyskane wyniki pozwalają na identyfikację częstości drgań własnych i postaci własnych drgań oraz współczynników tłumienia modalnego, na podstawie których podano zalecenia ich zastosowania w projektowaniu konstrukcji.
EN
The study deals with determination of modal parameters and damping of industrial laminates used for constructional purposes. The experimental modal analysis was performed for five laminated materials typical for industrial applications. Obtained results allow identifying natural frequencies and modal shapes of vibrations as well as modal damping factors, based on which the recommendations of their applications in structural design were given.
PL
Praca prezentuje analizę konstrukcji modelowego elektrowibratora z magnesami trwałymi. Analiza została przeprowadzona na przygotowanych przestrzennych modelach obliczeniowych z wykorzystaniem narzędzi do obliczeń MES i CFD firmy Autodesk. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych określono trwałość łożyskowania, wytrzymałość wału, konstrukcji wirnika i kadłuba, wyznaczono częstości drgań własnych wirnika i kadłuba oraz przeprowadzono analizę termiczną maszyny. Wykonana analiza pozwoliła na ocenę nowej konstrukcji elektrowibratora na etapie modelu, przed wykonaniem rzeczywistej maszyny.
EN
The structure analysis of the permanent magnet electro vibrator model is presented in the work. The analysis was carried out on prepared spatial computational models using Autodesk’s MES and CFD calculation tools. As a result of the simulation tests, bearing durability, shaft, rotor and body structure strength, the rotor and body vibrations frequencies, and thermal analysis of the machine was carried out. The analysis made possible to evaluate the new design of the electro vibrator at the model stage before the actual machine was made.
3
Content available remote Diagnostics of turbine blades, based on estimation of frequency response function
EN
The aim of the study is to propose a diagnostics method based on blade’s vibration model in frequency domain. Amplitude spectrum A(ω) and phase spectrum φ(ω) have been experimentally identified which define transfer function G(jω) = P(ω) + jQ(ω) and their real P(ω) and imaginary Q(ω) parts. Transfer function G(jω) and resulting frequency, amplitude, phase characteristics and real P(ω) and imaginary Q(ω) parts are parts of blade’s diagnostics model. Changes in those characteristics are directly related to changes in the technical condition of the blades. It has been noticed that small changes in the technical condition cause large changes in frequency characteristics, which proves their usefulness in the diagnosis process.
PL
Celem badania jest zaproponowanie metody diagnostycznej opartej na modelu drgań łopatek w dziedzinie częstotliwości. Zidentyfikowano eksperymentalnie widma ampli-tudowe A(ω) i fazowe φ(ω), które definiują transmitancję operatorową G(jω) = P(ω) + jQ(ω) oraz jej rzeczywiste P(ω) oraz urojone Q(ω) części. Transmitancja operatorowa G(jω) i wynikająca z niej częstotliwość, amplituda, charakterystyka fazowa oraz rzeczywiste P(ω) i urojone Q(ω) części są częściami modelu diagnostycznego łopatki. Zmiany w tych charakterystykach są bezpośrednio związane ze zmianami w stanie technicznym łopatek. Zauważono, że małe zmiany w stanie technicznym powodują duże zmiany w charakterystykach częstotliwościowych, co świadczy o ich przydatności w procesie diagnostycznym.
EN
Purpose: Curved box-girder bridges offers an excellent solution to the problems associated with traffic congestion. However, owing to their complex geometry, they are subjected to shear lag, torsional warping and cross-sectional distortion, which must be assessed in their study and design. Furthermore, the dynamic behaviour of curved bridges adds to the complexity of the issue, emphasizing the importance of studying free vibration. The purpose of this study is to numerically model the concrete curved box-girder bridge considering torsional warping, distortion and distortional warping effects and to identify key parameters that influence the free vibration response of the box-girder bridge by validating it with experimental and analytical studies. Design/methodology/approach: The concrete bridge is numerically modelled by means of computationally effective thin-walled box-beam finite elements that consider torsional warping, distortion and distortional warping, which are prominent features of thinwalled box-girders. The free vibration analysis of the concrete curved box-girder bridge is performed by developing a finite element based MATLAB program. Findings: The identification of critical parameters that influence the free vibration behaviour of curved thin-walled concrete box-girder bridges is one of the main findings of the study. Each parameter and its effect has been extensively discussed. Research limitations/implications: The study limits for the preliminary design phase of thin-walled box-girder bridge decks, where a complete three-dimensional finite element analysis is unnecessary. The current approach can be extended to future research using a different method, such as finite element grilling technique on multi-span curved bridges having unequal span. Originality/value: The current research implements a finite element formulation in combination with thin-walled beam theory, where an extensive parametric study is conducted on the free vibration behaviour of a concrete thin-walled box-girder bridge, while also accounting for their complex structural actions. The validity of the given numerical formulation is demonstrated by a comparison of the natural frequencies found experimentally. The study carried out will be of great importance for engineers to help them anticipate the modal characteristics of a curved concrete thin-walled girder bridge, which will further be useful for evaluating their dynamic response analysis.
5
Content available remote Badanie modalne zamodelowanego elementu metalowego o strukturze kratownicowej
PL
Współczesne konstrukcje kratownicowe są projektowane, aby sprostały wymogom wytrzymałościowym niezagrażającym bezpieczeństwu ich użytkowania. Może to spowodować fakt, że wpływ drgań na konstrukcję kratownicową narażoną na działanie sił poziomych, jak też sił poprzecznych spowodowanych działaniem wiatru może być niebezpieczny dla bezpiecznego użytkowania (np.: konstrukcje mostowe). Uznając potrzebę doskonalenia oceny ich stanu, jak również współczynników bezpieczeństwa, wykonano badania destrukcji zamodelowanego elementu przęsła mostowego za pomocą metody teoretycznej analizy modalnej.
EN
Contemporary truss structures must maintain appropriate strength requirements for safe use. This may result in the fact that the influence of vibrations on a truss structure exposed to horizontal forces as well as transverse forces caused by wind may be dangerous for safe use (e.g. bridge structures). Recognizing the need to improve methods of testing truss elements for the purpose of assessing their condition as well as assessing the safety factors in this work, an attempt was made to examine the destruction of the modelled bridge span element using the theoretical modal analysis method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz mających na celu lokalizację zespołów wytwórczych krytycznych dla stabilności kątowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Lokalizację przeprowadzono w oparciu o wartości własne macierzy stanu modelu KSE związane ze zjawiskami elektromechanicznymi (czyli elektromechaniczne wartości własne). Wartości własne obliczono na podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej poszczególnych zespołów wytwórczych KSE. Wykorzystana w artykule metoda obliczeń wartości własnych polega na aproksymacji przebiegów mocy chwilowej zespołów wytwórczych przebiegami stanowiącymi superpozycję składowych modalnych, których parametry zależą od poszukiwanych wartości własnych i ich czynników udziału. W przebiegach mocy chwilowej zespołów krytycznych dla stabilności kątowej KSE dominują najsłabiej tłumione lub nietłumione składowe modalne związane z wartościami własnymi o największych wartościach części rzeczywistych.
EN
The paper presents the results of investigations on the location of generating units critical for the angular stability of a large power system (PS). The location of these units was carried out based on the eigenvalues of the PS model state matrix associated with electromechanical phenomena (electromechanical eigenvalues). The eigenvalues were calculated based on the analysis of the instantaneous power disturbance waveforms of the PS generating units. The used method of calculating eigenvalues consists in approximation of the instantaneous power disturbance waveforms by the waveforms being the superposition of modal components. The parameters of these components depend on the electromechanical eigenvalues and their participation factors. In the instantaneous power waveforms of generating units critical for the PS angular stability, the least damped or undamped modal components dominate. These components are related to the eigenvalues with the largest values of real parts.
EN
Preventive maintenance is beneficial to minimize unexpected breakdowns in industries with continuous production. Composite structures are used for naval applications like ship hulls and marine propellers. In most of the industries, composite structural health analysis using experimental and numerical model are available for damage detection and estimate the residual life of composite beams. The present work is focusses on identification of damage and estimate residual life of composite healthy and cracked beams. Free vibrational analysis is carried out on composite beam made of Glass fiber reinforced polymer (GFRP) with a different crack orientation. A Fast Fourier Transform (FFT) spectrum analyzer associated with engineering data management (EDM) software utilized for experimental analysis to detect presence of damage in cracked composite beam. Finite element method (FEM) software called Analysis of composite pre/post (ACP) available in ANSYS R3 is used to compare the natural frequency results of healthy composite beam with cracked composite beam with different ply orientations. For validation of numerical modal evaluation, the consequences acquired from ANSYS R3 Finite element analysis (FEA) software are in comparison with experimental results received by impact hammer method. The fatigue life of a damaged composite beam is estimated the use of “Hwang and Han’s” fatigue life equation.
EN
The aim of the current paper is to investigate a small airplane model propeller of class F2D according to requirements of Fédération Aéronautique Internationale (FAI, or World Air Sports Federation). In some cases, practical tests show that F2D models with flexible propellers produce specific extra noise and increase flight speed in comparison with “rigid” propellers. Therefore, the following hypothesis could be proposed: flexible characteristics of the increased noise are related to the resonant eigenfrequencies of the propeller. The operating range of the F2D class propeller (28,000-35,000 rpm) is close to or equal to the eigenfrequency resonance. The current investigation addresses dynamic/flexible vibrations of elastic propeller during engine run and researches dynamic parameters of the propeller as well as the contribution of these parameters to the model flight characteristics. To resolve this type of a problem, a stand, which allows completing a physical investigation of flexible propeller vibration modes and dynamic characteristics was created.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań śmigła małego modelu samolotu zaliczanego do klasy F2D (według klasyfikacji Fédération Aéronautique Internationale, FAI). W niektórych przypadkach testy wykazały, że modele F2 z giętkimi śmigłami, w porównaniu do śmigieł sztywnych, wydają dodatkowy hałas i zwiększają prędkość samolotu. Dlatego wysunięto hipotezę, że elastyczne charakterystyki zwiększonego hałasu są powiązane z rezonansem częstotliwości własnych śmigła. Zakres pracy śmigła klasy F2D (28 000-35 000 obr/min) jest zbliżony do jego częstotliwości własnych. Badania dotyczą elastycznych wibracji dynamicznych śmigła giętkiego w czasie rozruchu silnika i są nakierowane na wyznaczanie parametrów dynamicznych i ich wpływu na charakterystyki lotu modelu. Wykonano i opisano stanowisko, na którym przeprowadzono testy modalne drgań giętkiego śmigła. Na tej podstawie uzyskano charakterystyki dynamiczne.
EN
The subject of the paper is an experimental study on girder-borne sound pressure emission. The sources of excitation are hammer and modal shaker. The structure researched is simply supported steel plate girder of the size: 7.95 m x 1.5 m. The study covers acceleration and sound pressure level measurements (SPL), and SPL estimation based on the accelerations measured. The correlation factor for higher estimation accuracy in lower frequency bands is proposed.
PL
Przedmiotem artykułu jest eksperymentalne badanie emisji ciśnienia akustycznego generowanego przez dźwigar blachownicowy. W badaniach jako źródło wymuszenia zastosowano młotek i wzbudnik modalny. Badana konstrukcja jest swobodnie podpartym stalowym dźwigarem blachownicowym o wymiarach: 7,95 m x 1,5 m. Badania obejmują pomiary przyspieszeń i poziomu ciśnienia akustycznego. Następnie oszacowano poziom ciśnienia akustycznego na podstawie zmierzonych przyspieszeń. Dokładność oszacowania zwiększono przyjmując współczynnik korelacji w pasmach niskich częstotliwości.
EN
The presented work considers the issue of the usefulness of alternative methods aimed at quickly and effectively identifying the local damage to the thin-walled composite load-bearing structures. Two ways of identifying destruction were considered, based on the assumption that the damage that occurs during operation causes local changes in the system rigidity. The first method is based on strain gauges. It consists of embedding strain gauges in the structure at the stage of composite production and monitoring of deformation during its life cycle. The second of the concepts under consideration is based on modal analysis, carried out using a modal hammer. On the example of the plate band, experimental studies supported by numerical analysis were carried out. The obtained research results and numerical analyses allowed for the formulation of a number of conclusions, mainly in terms of focusing on further research.
11
Content available remote Badania własności dynamicznych maszyn
PL
Każda maszyna ma swój unikalny charakter, który może być opisany np. przez jej własności dynamiczne charakteryzowane przez częstotliwości i postacie drgań własnych. Własności dynamiczne maszyny decydują o jej zachowaniu się przy określonych przez użytkownika warunkach i parametrach eksploatacyjnych. Mowa tutaj np. o emitowanym przez maszynę poziomie drgań i hałasu przy określonej prędkości obrotowej.
EN
The literature describes acoustic levitation phenomena with the utilization of air squeeze film between the vibrating inducer and the lifted object. The objective of the study is to determine the shape of the inducer with vibration characteristics that would allow the levitation of an object of the assumed geometry. In this paper, the influence of the dimension ratio of the inducer on the frequency of the first mode of vibration was presented. CFD calculations for a selected dimension series were performed with the goal of the determination of lifting conditions. The data obtained from the analysis will be used to manufacture an inducer that will serve as an experimental verification for the fluid dynamics calculation.
PL
W literaturze opisywane jest zjawisko lewitacji akustycznej z wykorzystaniem efektu wyciskania powietrza ze szczeliny między drgającym wzbudnikiem a unoszonym obiektem. Celem badań jest znalezienie takiego kształtu wzbudnika, którego charakterystyka drgań pozwalałaby na lewitację obiektu o założonej geometrii. W opracowaniu określono wpływ wymiarów wzbudnika na kształt oraz częstotliwość jego pierwszej postaci drgań własnych. Dla wybranego przypadku wykonano symulacje CFD w celu określenia warunków unoszenia. Uzyskane wyniki analiz posłużą do wykonania wzbudnika w celu przeprowadzenia weryfikacyjnych badań eksperymentalnych.
13
Content available remote The reasons for hybrid light pole failures – an analytical study
EN
This paper presents the results of a durability analysis of a hybrid light pole. The developed model includes a supporting structure of a pole with photovoltaic panels, a wind turbine and a boom with a light case. Due to various operating conditions, these poles may be characterised by a different configuration of the mutual spatial distribution of individual components. This results in a large diversity in the analysis results, hence the fact that the research was performed for the selected configuration variant for which the most unfavourable operating conditions were forecasted. In order to reveal potential stress concentration areas, a series of structural analyses was applied using the finite element method. As part of the work, changes to the supporting structure of the pole were proposed and to confirm the possibility of improving the resistance of the structure, additional analyses were conducted.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowych badań wytrzymałościowych hybrydowego słupa oświetleniowego. W opracowanym modelu uwzględniono konstrukcję nośną słupa wraz z panelami fotowoltaicznymi, turbiną wiatrową oraz oprawą oświetleniową. Ze względu na zróżnicowane warunki eksploatacyjne słupy te mogą charakteryzować się odmienną konfiguracją wzajemnego przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych komponentów. Powoduje to duże zróżnicowanie wyników analiz, stąd badania przeprowadzono dla wytypowanego wariantu konfiguracji, dla którego prognozowano najbardziej niekorzystne warunki eksploatacji. W celu ujawnienia potencjalnych miejsc koncentracji naprężeń zastosowano szereg analiz konstrukcji metodą elementów skończonych. W ramach pracy zaproponowano zmiany w konstrukcji nośnej słupa oraz przeprowadzono analizę potwierdzającą możliwość poprawy odporności konstrukcji.
PL
W artykule omówiono drgania własne osłony wału turbiny napędowej silnika lotniczego PZL-10W. Zasadniczym celem pracy było zidentyfikowanie modelu modalnego osłony, składającego się z częstotliwości własnych, współczynników tłumienia i postaci drgań. Wykonano eksperyment modalny osłony nieuszkodzonej oraz pękniętej w eksploatacji w celu zbadania zmiany właściwości dynamicznych na skutek uszkodzenia. Ustalono zbieżność otrzymanych wyników na podstawie przyjętych miar niedopasowania. Wyznaczono błąd względny częstotliwości własnych oraz podobieństwo postaci drgań na podstawie wskaźnika MAC.
EN
In the paper the natural vibrations of the PZL-10W aircraft engine turbine shaft shield are discussed. The goal was to identify a shield modal model consisting of natural frequencies, damping factors and forms of vibration. A modal experiment of undamaged and cracked shield in operation was performed to examine the change in dynamic properties due to damage. The convergence of the results obtained was determined on the basis of adopted mismatch measures. The relative error of natural frequencies and the similarity of the vibrations were determined on the basis of the MAC indicator.
EN
For the ERc 1400-30/7 type bucket wheel excavator (BWE) used in various Romanian open pit mines, a virtual model of the boom was constructed in SolidWorks. On this model, the variable in time forces acting during the excavation process were simulated, and the time history analysis (time response) was performed. This dynamic time response analysis was performed for excavation of homogenous material only, considering the damping as being of Rayleigh’s type, where the damping matrix is a linear combination of the mass and stiffness matrices. Based on the conducted analysis, the displacements of the boom during excavation were observed.
EN
The paper deals with the modal analysis and frequency response analysis of a bucket wheel excavator (BWE) boom, obtained by simulation, based on a virtual model of an existing BWE boom. The boom, which generally is realized as a spatial truss, is the most vulnerable subsystem of the BWE, being submitted to severe operational loads characterized by very pronounced cyclical, dynamic and stochastic variability. This vulnerability is the consequence of its shape and constructive parameters and the nature, source and character of the external exciting loads to which it is exposed. The classical approach recommended by standards and norms cannot predict the occurrence of failures caused by vibration, which produces fatigue due to the load’s cyclical variability and the deformation produced by resonant vibration of some constitutive elements. As exciting load we considered the operational forces acting on the bucket wheel. In this manner we can take into account the constructive features - with modal analysis, and the vibration regime - with frequency response analysis. The proposed method is useful both in the design phase of new load-bearing structures of truss type subjected to high-variability forces, and also in refurbishment or improvement phases of the existing structures of this kind.
17
Content available remote Eksperymentalna analiza modalna hybrydowej belki z polimerobetonu zbrojonego
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnej analizy modalnej innowacyjnej belki wykonanej z materiału kompozytowego zbrojonego prętami stalowymi. Badania miały na celu porównanie właściwości dynamicznych tego rodzaju hybrydowego połączenia do profilu stalowego wypełnionego kompozytem i belki w całości wykonanej z kompozytu.
EN
The paper presents results of experimental modal analysis of hybrid composite beam reinforced with steel rods. The purpose of the research was comparison dynamic properties of this type of connection composite material and steel to steel profile filled with polymer concrete and beam made entirely of composite.
PL
Praca prezentuje analizę konstrukcji modelowego elektrowibratora z magnesami trwałymi. Analiza została przeprowadzona na przygotowanych przestrzennych modelach obliczeniowych z wykorzystaniem narzędzi do obliczeń MES i CFD firmy Autodesk. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych określono trwałość łożyskowania, wytrzymałość wału, konstrukcji wirnika i kadłuba, wyznaczono częstości drgań własnych wirnika i kadłuba, oraz przeprowadzono analizę termiczną maszyny. Wykonana analiza pozwoliła na ocenę nowej konstrukcji elektrowibratora na etapie modelu, przed wykonaniem rzeczywistej maszyny.
EN
The structure analysis of the permanent magnet electro vibrator model is presented in the work. The analysis was carried out on prepared spatial computational models using Autodesk's MES and CFD calculation tools. As a result of the simulation tests, bearing durability, shaft, rotor and body structure strength, the rotor and body vibrations frequencies, and thermal analysis of the machine was carried out. The analysis made possible to evaluate the new design of the electro vibrator at the model stage before the actual machine was made.
EN
Paper presents a method of simplifications used over numerical studies on dynamic properties of a hydraulic loader crane. Simplification concerns hydraulic actuators and allows for a significant reduction in the time of building model and calculations. Modal analysis of a loader crane using the finite element method, for both complex and simplified models, was carried out. The modal analysis computation times for both models were compared. Next, the results obtained on the basis of simplified model were compared with the results of experimental studies.
PL
W pracy przedstawiono metodę uproszczeń stosowanych w badaniach numerycznych nad właściwościami dynamicznymi żurawia hydraulicznego. Uproszczenie dotyczy siłowników hydraulicznych i pozwala na znaczne skrócenie czasu budowy i obliczeń modelu. Przeprowadzono analizę modalną żurawia za pomocą metody elementów skończonych zarówno dla pełnych, jak i uproszczonych modeli. Porównano czasy obliczeń analizy modalnej dla obu rodzajów modeli. Następnie porównano wyniki uzyskane na podstawie uproszczonego modelu z wynikami badań eksperymentalnych.
EN
Technical diagnostics of the overhead power line supporting structures is very important from the point of view of reliability and the national energy security. The paper presents a method of identification of technical condition of power line supporting structures. The technique is based on testing the correlation between the change of stress in the system and the change of modal parameters caused by damage. Presented approach is comprehensive and accounts for a number of problems related to the diagnostics of large-size objects of complex geometry. The basic advantage of the developed identification algorithm of the overhead power line supporting structures technical condition is low sensitivity to measurement errors, which is very important in the context of exploitational diagnostics.
PL
Diagnostyka techniczna konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych jest zagadnieniem niezwykle istotnym z punktu widzenia niezawodności i bezpieczeństwa energetycznego kraju. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji stanu technicznego kratownicowych konstrukcji wsporczych. Technika jest oparta na badaniu korelacji pomiędzy zmianą stanu naprężenia w układzie, a zmianą parametrów modalnych, spowodowanych uszkodzeniem. Zaprezentowane podejście jest kompleksowe i uwzględnia szereg problemów związanych z diagnostyką obiektów wielkogabarytowych o złożonej geometrii. Podstawową zaletą opracowanego algorytmu identyfikacji stanu technicznego konstrukcji wsporczych jest niska wrażliwość na błędy pomiarowe, co jest niezwykle istotne w kontekście diagnostyki eksploatacyjnej.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.