Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastering mortar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Tynki wapienne
EN
This paper presents the influence of viscosity modifying admixture on the shrinkage size of plastering mortars. The composition of cement and cement-lime mortars has been modified by the use of cellulose ethers polymer admixture of various viscosity. Shrinkage tests were performed using the Graf-Kaufman apparatus. Shrinkage deformation analysis was supplemented with chosen properties of pastes and mortars in the plastic and hardened state. The beneficial effect of cellulose ether admixture on the reduction of plastering mortars’ shrinkage strains was found.
PL
W artykule przedstawiono wpływ domieszki modyfikującej lepkość (VMA) na wielkość odkształceń skurczowych zapraw tynkarskich. Skład zapraw cementowych i cementowo-wapiennych został zmodyfikowany poprzez zastosowanie polimerowej domieszki eteru celulozy o zróżnicowanej lepkości. Badania skurczu wykonano przy użyciu aparatu Graf-Kaufmana. Analizę odkształceń skurczowych uzupełniono o oznaczenie wybranych właściwości zaczynów i zapraw w stanie plastycznym i stwardniałym. Stwierdzono korzystny wpływ domieszki eteru celulozy na ograniczenie skurczu zapraw tynkarskich.
3
Content available remote Tynki ze styropianem z recyklingu
PL
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza wpływu ilości dodatku styropianu pochodzącego z recyklingu na podstawowe parametry mechaniczne i fizyczne tynków. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie, gęstości, porowatości, paroprzepuszczalności, nasiąkliwości, mrozoodporności oraz odporności na krystalizację soli. Stwierdzono, że dodanie styropianu do tynku w ilości 10% powoduje wzrost jego porowatości otwartej i paroprzepuszczalności. Dalsze zwiększanie dodatku styropianu powoduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych oraz odporności na korozję solną i mrozową tynku. Optymalna ilość styropianu, jaką można stosować w tynkach, wynosi 10%.
EN
The purpose of this study is to investigate the impact of recycled polystyrene additives on the plasters. The article presents the laboratory examinations of the basic physical and mechanical parameters such as compressive and flexural strength, density, porosity, vapour permeability, absorbability, frost resistance and salt corrosion resistance. It has been found that an increase of 10% in the amount of polystyrene additive in the plaster results in an increase in its porosity of open and vapor permeability. The gradual increase of the volume of the addition of polystyrene in the plaster reduces its strength and resistance to salt and frost corrosion. The optimum amount of polystyrene which can be used in this type of plasters is 10%.
4
Content available remote Tynki renowacyjne – właściwości i zastosowanie
PL
W artykule przedstawiono właściwości i przeznaczenie tynków renowacyjnych oraz opisano materiały w nich stosowane.
EN
The article presents the properties and practical applicability of renovation plasters, with a description of materials used in them.
5
PL
W artykule omówiono rodzaje tynków oraz stawiane im wymogi. Pokazano wybrane skutki oddziaływania wody na elewacje. Zasygnalizowano, czym warto kierować się podczas doboru takich systemów. Wymieniono także najważniejsze parametry wybranych tynków stosowanych do renowacji i ochrony zabytków.
EN
The article gives a discussion of types of plasters with the criteria applicable to them. Selected water effects on facades are presented as well. An indication is given of the criteria that should be followed while choosing these systems. In addition, key cha-racteristics of selected plasters used for historical assets renovation and protection are enumerated.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość stosowania popiołów lotnych z Elektrowni Pątnów do otrzymania zapraw tynkarskich. Ze względu na zmienny skład chemiczny tych popiołów utylizacja tego typu surowca jest trudna. W trakcie przeprowadzonych badań napotkano problem wzrostu objętości wywołany zbyt szybkim wiązaniem anhydrytu oraz krystalizacją wodorotlenku magnezu. Konsekwencją tych procesów jest niszczenie stwardniałej zaprawy. Badaniom poddano właściwości reologiczne oraz podstawowe parametry stwardniałej zaprawy. Wykonane badania wybranych właściwości zapraw, wskazują, że popiół lotny może być wykorzystany do otrzymania zapraw tynkarskich i murarskich.
EN
In the article a possibility of applying fly ashes from Pątnów Power Station was analysed for obtaining masonry mortars. On account of the changeable chemical composition of these ashes the recycling of the raw material of this type is difficult. In the course of the conducted examination a problem of the volume increase triggered by too fast anhydrite setting and the crystallization of the magnesium hydroxide was encountered. A decay of hardened mortar is a consequence of these processes. Rheological properties and basic parameters of hardened mortar were tested. The performed research on the chosen properties of mortars shows that the fly ash can be used for obtaining masonry mortars and bricklaying.
7
Content available remote Silikonowe zaprawy tynkarskie
PL
Choć od odkrycia pierwszego związku krzemoorganicznego wyznaczającego narodziny ery silikonów upłynęło nieco ponad 150 lat, to jednak znaczące przyspieszenie w tej dziedzinie chemii odnotowano dopiero w ostatnim trzydziestoleciu, kiedy to pojawiła sie na rynku zdecydowana większość produktów opartych na silikonach, a wśród nich silikonowe zaprawy tynkarskie. Popyt na ten rodzaj tynków stale rośnie, co wynika z ich wysokich walorów użytkowych i estetycznych.
8
Content available remote Tynki jako ochrona izolacyjna budynków: cz. II: roboty tynkowe
PL
Ściany tynkowane są z różnych powodów, głównie ze względów estetycznych, ochrony przed penetracją wilgoci i mrozu oraz dla polepszenia ich własności cieplnych. Tynkowanie należy do trudniejszych prac. Na większych powierzchniach ścian wymaga się pewnej wprawy dla starannego i równego wykonania prac. Drobne naprawy (takie jak np. naprawa otworów w tynku lub naprawa tynku na małej powierzchni) są łatwiejsze. Chociaż tynkowanie jest zadaniem dla profesjonalisty, to jednak warto znać podstawy teorii, które ułatwią sprawdzenie jakości odbieranych prac.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.