Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformata Fouriera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
This work presents a literature review of the fractional Fourier transform (FrFT) investiga-tions and applications in the biomedical field. The FrFT is a time-frequency analysis tool that has been used for signal and image processing due to its capability in capturing the nonstationary characteristics of real signals. Most biomedical signals are an example of such non-stationarity. Thus, the FrFT-based solutions can be formulated, aiming to enhance the health technology. As the literature review indicates, common applications of the FrFT involves signal detection, filtering and features extraction. Establishing adequate solutions for these tasks requires a proper fractional order estimation and implementing the suitable numeric approach for the discrete FrFT calculation. Since most of the reports barely describe the methodology on this regard, it is important that future works include detailed information about the implementation criteria of the FrFT. Although the applications in biomedical sciences are not yet among the most frequent FrFT fields of action, the growing interest of the scientific community in the FrFT, supports its practical usefulness for developing new biomedical tools.
EN
In transversely isotropic (TI) media, accurate and efcient pure P-wave extrapolation is the basis of seismic imaging and inversion algorithms. For pure P-wave equations in TI media, combining the fnite-diference (FD) method with the pseudospectral (PS) method is an efective solution. However, if the mixed-domain pure P-wave equation contains multiple wavenumbers, using the hybrid approach will involve multiple Fourier transforms, which will result in high computational costs. Referring to the weak anisotropy approximation, we propose a new approximate P-wave phase velocity expression. We then use an optimization strategy to reduce the number of wavenumber terms in the corresponding dispersion relations and derive the mixed-domain pure P-wave equations in 2D and 3D tilted transversely isotropic (TTI) media. Through numerical experiments in 2D and 3D TTI models, we verify the feasibility and efciency of the proposed mixed-domain P-wave equations.
PL
W przypadku konstrukcji budowlanych niezbędna jest wiedza o stanie ich poszczególnych elementów, w szczególności w miejscach narażonych duże obciążenia. Znajomość tego stanu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tychże. Powyższy powód jest przyczynkiem do opracowywania nowych i udoskonalania istniejących metod diagnostycznych. Szczególnie wartościowe są te metody, które pozwalają na wykonanie diagnostyki w sposób bezinwazyjny (nie wymagający wyłączenia obiektu z użytku na czas pomiaru). W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwościami wykorzystania metody akustycznej w analizie stanu metalowych konstrukcji budowlanych. Przedstawiono koncepcję pomiarową, zbudowane stanowisko pomiarowe oraz sposób prowadzenia pomiarów. Ponadto zaprezentowano wyniki badań wstępnych, mających na celu wskazanie w widmie zarejestrowanych sygnałów częstotliwości dominujących. Zbadano wpływ podłoża, na którym umieszczano płytę oraz liczbę i rodzaj uszkodzeń na widmo zarejestrowanych sygnałów akustycznych.
EN
In the case of building structures, it is necessary to know the status of their individual elements, in particular in places subject to high loads. Knowledge of this state has a direct impact on the safety of using these. The above reason is a contribution to developing new and improving existing diagnostic methods. The methods that allow noninvasive diagnostics (which does not require excluding the object from use during the measurement period) are particularly valuable. The article presents the results of preliminary research on the possibilities of using the acoustic method in the analysis of the condition of metal building constructions. The measurement concept, the built-in measuring stand and the way of carrying out the measurements are presented. In addition, the results of preliminary tests to show the recorded signals of dominant frequencies in the spectrum have been presented. The influence of the substrate on which the plate was placed and the number and type of damage to the spectrum of recorded acoustic signals were investigated.
PL
W artykule przedstawiono podstawy rekursywnego wyznaczania dyskretnej transformaty Fouriera (ang. DFT – Digital Fourier Transform). Następnie zaproponowano uproszczoną wersję algorytmu, która umożliwia istotne oszczędności implementacyjne. Wobec ingerencji w matematyczny opis algorytmu, przeprowadzono testy funkcjonalne proponowanego podejścia. Wyniki referencyjne otrzymano za pomocą dwóch implementacji krótkookresowej transformaty Fouriera (ang. STFT – Short Time Fourier Transform). Przedstawiono zalety i ograniczenia metody oraz kierunki dalszych badań.
EN
Fundamentals of the iterative DFT (Digital Fourier Transform) computation are presented in the first part of this paper. Next, simplification of classic algorithm is proposed, which yields savings in hardware resources. As the mathematical description of algorithm is affected, functional tests of proposed approach were needed. Reference results were obtained with two implementations of STFT (Short Time Fourier Transform). Finally, advantages and limitations of proposed method are discussed and further research directions are delineated.
PL
Podstawowym sposobem prowokowania zjawisk dynamicznych w kopalniach podziemnych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego są grupowe strzelania przodków. Polegają one na jednoczesnym odpaleniu ładunków materiału wybuchowego w kilku lub kilkunastu przodkach, co ma na celu uwolnienie energii sprężystej skumulowanej w górotworze. Dokładność stosowanych obecnie systemów nieelektrycznej inicjacji ładunków materiałów wybuchowych jest niewystarczająca, aby w sposób kontrolowany doprowadzać lokalnie do wzmacniania fali sejsmicznej, generowanej detonacją materiału wybuchowego. Oznacza to, że jednoczesne odpalanie ładunków w większej liczbie przodków nie zawsze przekłada się na poprawę skuteczności profilaktyki tąpaniowej. W ramach niniejszego artykułu przeanalizowano przebiegi fal sejsmicznych, generowanych grupowymi robotami strzałowymi w warunkach wybranego oddziału eksploatacyjnego kopalni KGHM. Oceny efektu sejsmicznego strzelań grupowych dokonano w oparciu o zarejestrowane amplitudy prędkości drgań cząsteczek górotworu i wyniki krótkoczasowej transformaty Fouriera.
EN
The Group Blasting is one of the most often applied method of dynamic events provoking in underground mines of the Lower Silesian Copper Basin. The synchronised detonation of dozens mining faces are carried out in order to release of energy which is cumulated in surrounding rock mass. The accuracy of currently used initiation systems is insufficient to provide a controlled interference of seismic wave triggered by firing of explosives. As a result, simultaneous detonation of higher number of mining faces does not always correlate with improvement of the effectiveness of rock burst prevention. In this paper, the records of seismic waves generated by detonation of explosives in one of the mining panels within KGHM mine were analyzed. The evaluation of the seismic effect generated by group winning blasting was performed based on peak particle velocity values and using short-time Fourier transform analysis.
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe właściwości wybranych metod analizy sygnałów odkształconych. Przedstawiono w nim wyniki eksperymentu pomiarowego zmierzającego do wskazania przyczyn uszkodzenia konstrukcji silnika napędzającego prasę wykrawającą o nacisku 250 ton. Analizę przeprowadzono korzystając z metody ODS oraz krótkoczasowej transformaty Fouriera. Wykazano, że synergia różnych metod pomiaru i analizy drgań poprawia możliwości właściwej oceny stanu technicznego maszyny.
EN
In the article basic properties of chosen analysis methods of deformed signals were presented. The presented method was used to analyze the causes of failure of the induction motor. This engine powered punching press with a pressure of 250 tons. The analysis was conducted using the Operating Deflection Shape method (ODS) and Short Time Fourier Transform (STFT). It has been shown that the synergy of different methods of measurement and analysis of vibrations improves the possibility of a proper assessment of the technical condition of the machine.
EN
The time-fractional heat conduction equation with heat absorption proportional to temperature is considered in the case of central symmetry. The fundamental solutions to the Cauchy problem and to the source problem are obtained using the integral transform technique. The numerical results are presented graphically.
PL
W artykule omówiono najważniejsze aspekty cyfrowego przetwarzania sygnałów cyfrowych w diagnostyce silników spalinowych. Omówiono zmianę dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, a także wykorzystanie filtrowania (zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości), wspomagającego właściwą analizę sygnału. Przedstawiono praktyczne zastosowanie wymienionych aspektów CPS na przykładzie analizy sygnałów wibroakustycznych silnika, mierzonych z użyciem laserowej wibrometrii dopplerowskiej, jak i akcelerometrii. Przedstawione przykłady dotyczą zarówno silnika zamontowanego w pojeździe, jak i pomiarów wykonanych na hamowni silnikowej.
EN
The article discusses the most important aspects of digital signal processing in diagnostics of internal combustion engines. It discusses changing the time domain into the frequency domain, as well as the use of filtering (both time and frequency) to support proper signal analysis. The practical application of these aspects of DSP is illustrated by the analysis of vibroacoustic signals of the engine, measured using laser Doppler vibrometry and accelerometry systems.
9
Content available remote Detection of pneumatic wheel speed based on tyre magnetic field
EN
The article presents the factors affecting the magnetism pneumatic wheel and their division (factors resulting from the production of tyres and factors result from the construction of the tyre and the interactions that take place in this element). In addition, the authors analyzed existing solutions in the field of measuring the magnetism of tyres. As well as presented the methodology of research in the field of measuring changes in magnetic field pneumatic wheel and analysis of the obtained measurements.
PL
W artykule zostały przedstawione czynniki wpływające na magnetyzm kola ogumionego oraz ich podział (na czynniki wynikające z produkcji opony oraz czynniki wynikające z budowy opony i oddziaływań, jakie zachodzą w tym elemencie). Ponadto autorzy przeanalizowali istniejące rozwiązania w dziedzinie pomiaru magnetyzmu opon. Jak również przedstawili metodykę prowadzenia badań w zakresie pomiaru zmian pola magnetycznego koła ogumionego oraz analizę otrzymanych pomiarów.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wyznaczaniem składowych harmonicznych za pomocą transformaty Fouriera. Zaprezentowano sposoby określania tych składowych z wykorzystaniem metod optymalizacji. Zaproponowano procedurę pozwalającą na zwiększenie dokładności wyznaczania składowych harmonicznych, wykorzystującą metody optymalizacji. Pokazano na przykładach korzyści wynikające z wykorzystania metod optymalizacji do wyznaczania składowych harmonicznych.
EN
The paper presents problems related to the determine of harmonic components using Fourier transform. The methods for determining these components using optimization methods. It proposes a procedure for increasing the accuracy of determining harmonic which uses optimization methods. The examples showing the benefits of using proposed methods for determination of the harmonic components are also presented.
11
Content available remote Comparative assessment of digital filters for microprocessorbased relay protection
EN
This article presents the implementation of digital filters used in microprocessor-based (digital) relay protection current measuring elements. It has been shown that in order to reliable estimate the digital filter performance its input signals waveforms must be close to the actual secondary current waveform of the current transformer (CT) to which the digital protection with the estimated digital filter is connected. Ways of digital filtering improvement based on the window functions usage are proposed.
PL
W pracy przedstawiono przykład wdrożenia filtrów cyfrowych stosowanych w elementach pomiarowych zabezpieczenia przekażnika prądowego na bazie mikroprocesora cyfrowego. Wykazano, że w celu wiarygodnego oszacowania wydajności filtrów cyfrowych ich przebiegi sygnałów wejściowych powinny być zbliżone do rzeczywistego przebiegu prądu wtórnego transformatora prądowego do którego jest podłączono zabezpieczenie cyfrowe z pomiarowym filtrem cyfrowym. Zaproponowano sposoby poprawy filtracji cyfrowej w oparciu o wykorzystanie funkcji okna.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy i badań rozpoznawczych nt. możliwości zastosowania transformaty Fouriera w badaniu prototypowego modułu suszącego linii otrzymywania paliwa z recyklingu odpadów w czasie jego pracy. Transformata Fouriera została wykorzystana w badaniu powłok prewencyjnych, które były zastosowane do ochrony elementów prototypowej linii.
EN
Spectral analysis is the key tool for the study of vibration signals in rotating machinery. In this work, the vibration analysis applied for conditional preventive maintenance of such machines is proposed, as part of resolved problems related to vibration detection on the organs of these machines. The vibration signal of a centrifugal pump was treated to mount the benefits of the approach proposed. The obtained results present the signal estimation of a pump vibration using Fourier transform technique compared by the spectral analysis methods based on Prony approach.
PL
Analiza widma jest kluczowym narzędziem badania sygnałów dotyczących wibracji w maszynach wirujących. W niniejszej pracy proponuje się analizę wibracji dla oceny stanu technicznego tych maszyn w ramach utrzymania prewencyjnego, bazującą na detekcji wibracji ich poszczególnych elementów. Przydatność i korzyści zaproponowanego podejścia zostały ocenione podczas badania pompy odśrodkowej. Uzyskane wyniki przedstawiają estymację sygnałów wibracji pompy z wykorzystaniem transformaty Fouriera w porównaniu z przeprowadzoną analizą widma z zastosowaniem modelu Prony’ego.
PL
W standardowej procedurze oznaczania sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych w funkcji częstotliwości obciążenia, powszechnie stosuje się metodę badań próbek obciążonych serią funkcji sinusoidalnych. W zależności od przyjętego wachlarza deklarowanych przez laboranta częstotliwości, procedura z serią badań stanowi procedurę inwazyjną, zwiększając jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk zmęczeniowych w badanych próbkach podczas realizowania testu. W pracy, w miejsce powszechnie stosowanej procedury zaproponowano obciążenie w formie funkcji utworzonej jako sumy funkcji harmonicznych. Na podstawie analizy wyników badań sztywności próbki belkowej wykazano, że proponowane podejście wyraźnie skraca czas procedury oznaczania zespolonego modułu sztywności, a różnice między standardowym ujęciem a tym proponowanym w pracy są w przeważającej większości mniejsze niż 2 %.
EN
In the standard procedure for determining the stiffness of asphalt mineral-mixture is commonly used loaded with a series of sinusoidal functions. Depending on the accepted range declared by the laboratory frequency procedure with a series of tests is an invasive procedure, while increasing the probability of fatigue phenomena in test samples while carrying out the test. In the article, instead of the commonly used procedures offered load in the form of a function created as a sum of harmonic functions. Based on the analysis of test results stiffness of the sample beam has been shown that the proposed approach significantly reduces the time of the procedure for determining the complex modulus, and the differences between standard approach and the approach proposed in the article in majority cases was less than 2%.
15
Content available Falkowy korelator połączonej transformaty Fouriera
PL
Niniejsza praca stanowi próbę dyskusji występujących często kłopotów technicznych w dziedzinie korelacyjnych metod rozpoznawania ze scen z wieloma zaszumionymi obiektami. Wskazano na nieuniknione problemy jakich należy oczekiwać w wielu praktycznych zastosowaniach metod korelacyjnych. Szybkie metody optoelektroniczne skutecznie eliminują nieostrość pików korelacyjnych. Symulacje komputerowe metod korelacyjnych mogą istotnie obniżyć koszty budowy układów połączonej transformaty Fouriera.
EN
The paper discusses the technical disadvantages of correlation methods as they are referred to recognition scenes with the multi noisy objects. There are shown the problems of correlation methods difficult to be avoided in practice. In course of that the fast optoelectronic methods eliminating non sharpness of correlation picks and advantages of computer simulations are proposed. Such procedures allow to reduce the costs of application of the joint Fourier Transform methods.
PL
Autorzy proponują ciągły monitoring mocy drgań trzęsień wulkanicznych, morskich i tąpnięć kopalnianych. Oparty jest on na nowym sposobie przetwarzania rejestrowanych sygnałów przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń. Wykorzystano w tym celu specjalistyczne oprogramowanie pozwalające zastosować szybką transformatę Fouriera (FFT), określono liczbę harmonik i ich amplitudy w przyjętym przedziale czasowym, w którym badano zjawisko drgań.
EN
The authors suggested continuous monitoring the power of vibration of volcanic earthquakes, marine and mining tremors. New method of processing recorded signals of displacements, velocities and accelerations was introduced. Special software of use the Fast Fourier Transform (FFT) to set a number of harmonics and their amplitudes in the adopted timeframe was used to analyze the vibration phenomenon.
PL
Jakość złączy spawanych uzależniona jest od wielu czynników, w tym od właściwości spawalniczych elektrod otulonych, rozumianych jako ogół cech umożliwiających prowadzenie procesu spawania w sposób stabilny i równomierny. W artykule opisano wyniki badań nad wykorzystaniem krótkoczasowej analizy Fourier’a do opisu rzeczywistych sygnałów napięcia i prądu spawania w kontekście oceny stabilności procesu spawania elektrodą otuloną. W tym celu przeprowadzono szereg prób spawania podczas których rejestrowano sygnały prądowo- napięciowe elektrod o różnych właściwościach spawalniczych. Z przeprowadzonej analizy wynika, analiza czasowo-częstotliwościowa jest narzędziem pozwalającym na dokładniejszy opis zjawisk zachodzących podczas spawania, znacznie wykraczającym poza typową transformatę Fourier’a FFT.
EN
Stable and uniform process of welding (weldability) is one of the most important factors, which crucially determines properties of welded joints. For this reason evaluation of weldability of each lot of electrodes during manufacturing process is extremely important. Traditionally tests of weldability are carried out by experienced welder based on detailed criteria given by the manufacturer for each type of electrode. Anyway evaluation process and final decision given by the welder is subjective by nature and can be somehow by failed. Authors has been conducting research of using actual digital welding current and voltage signals to the description and analysis of the welding process and stability itself. In the article results of the Short Fourier Transform analysis for evaluation of current and voltage signals were presented. Results of spectra analysis prove that evaluation of welding process of MMAW is possible based on an observation of values of spectra compo- nents generated by the circuit ‘welding electrode - welding source’.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych uszkodzeń sterownika silnika PM BLDC. Przeprowadzono analizę porównawczą wpływu uszkodzeń tranzystorów i czujników położenia wirnika na widma prądów fazowych. Przedstawiono symptomy uszkodzeń specyficznych dla napędu PM BLDC przy wykorzystaniu widma FFT prądu stojana. Zaprezentowano wyniki wybranych badań eksperymentalnych oraz zbiorcze zestawienie zawartości charakterystycznej częstotliwości w widmie prądów fazowych. Omówiono analityczne podstawy tej analizy. Zebrane informacje (symptomy i ich ograniczenia stosowania) mogą zostać wykorzystane w systemach diagnostyki napędów.
EN
In this work an influence of selected faults in PM BLDC motor driver has been presented. An influence of rotor position sensor and transistors faults on the phase currents spectrum has been analyzed. Specific symptoms of the faults in PM BLDC drive has been presented, using the FFT spectrum of the stator current. The results of experimental studies have been summarized in the list of the contents of the characteristic frequencies in the phase currents spectrum. Analytical basis of this analysis has also been discussed. The collected information (symptoms and the limitations of use) could be used in motor drive diagnostic systems.
EN
A novel Hilbert-twin (H-twin) method is introduced as an alternative method for the computation of the resonant frequency for exponentially damped free decays embedded in noise. We also present the comparison among the following methods used to compute the dynamic elastic modulus in solids: the parametric OMI (Optimization in Multiple Intervals), the Yoshida-Magalas (YM) interpolated discrete Fourier transform, the Hilbert-twin (H-twin), and discrete Fourier transform (DFT) methods. It is concluded that the OMI and YM methods are the best methods to compute the elastic modulus from discrete exponentially damped free-elastic decays embedded in unavoidable noise.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę Hilbert-twin, którą opracowano do obliczeń częstotliwości rezonansowej wykładniczo tłumionych harmonicznych sygnałów odkształceń sprężystych próbki zawierających szum. Jest to pierwsza praca, która uwzględnia obecność i wpływ szumu na wyniki obliczeń modułu sprężystości metali i stopów metali. Porównano i przeanalizowano wyniki obliczeń dynamicznego modułu sprężystości uzyskanego z kilku metod: metody parametrycznej OMI (Optimization in Multiple Intervals), metody Yoshida-Magalas (YM) opartej na interpolowanej dyskretnej transformacie Fouriera, metody Hilbert-twin (H-twin) oraz dyskretnej transformaty Fouriera (DFT). Z przeprowadzonych badań wynika, że metody OMI i YM są najlepszymi metodami estymacji modułu sprężystości z dyskretnych sygnałów odkształceń sprężystych materiałów (wykładniczo tłumionych drgań swobodnych) zawierających szum.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji niewyrównoważenia koła ogumionego samochodu osobowego opartą na krótkoczasowej transformacie Fouriera. W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej drgań elementów układu zawieszenia (masy nieresorowanej) oraz nadwozia (masy resorowanej), wywołanych siłą odśrodkową obracającego się koła ogumionego z zadanym niewyrównoważeniem. Wyniki analiz w postaci widm czasowo-częstotliwościowych wykazują wzrost amplitud przyspieszeń wybranych elementów pojazdu (masy nieresorowanej oraz resorowanej), wraz ze wzrostem zadanej masy niewyrównoważonej.
EN
This paper presents a method of identifying wheel unbalance in a passenger car based on short-time Fourier transform. Results of comparative analysis of vibrations registered in the components of suspension system (undamped mass) and car body (damped mass) resulting from centrifugal force in a wheel rotating with a given unbalance are discussed in the paper. The results of analysis in the form of time and frequency spectra indicate an increase of amplitudes of acceleration of selected car components (both in undamped and damped masses) as a result of the increase of the imposed unbalanced mass.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.