Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwa pierwotne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niezależnie od wyniku nieustajacej dyskusji na temat przyszłości polskiej energetyki, jedno możemy powiedzieć na pewno. Jej finansowanie nadal bedzie opierać się o regulacje i systemy wsparcia. Oznacza to, ze kluczowe decyzje wciąż będą podejmować politycy pod presją bieżącej sytuacji, bez analizowania skutków wprowadzanych zmian i ich długoterminowych konsekwencji dla funkcjonowania rynku energii.
PL
W artykule dokonano analizy zmian struktury produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii jaka zaszła pomiędzy rokiem 2000 i rokiem 2010. Dodatkowo zwrócono uwagę na kolosalne zmiany jakie nastąpiły zwłaszcza po 2010 roku. Zmiana cen surowców energetycznych, a konkretnie wzrost cen gazu w Europie przy równoczesnym spadku cen węgla kamiennego, spowodował nagłe zmniejszenie wykorzystywania gazu do produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii, choć ten surowiec od lat był najważniejszym źródłem energii w sektorze elektroenergetycznym. Wzrosła natomiast rola węgla kamiennego wbrew wcześniejszym deklaracjom rządu brytyjskiego zawartych w licznych dokumentach, między innymi, Climate Change Act 2008. Pomimo tych faktów rząd brytyjski w dokumencie Strategia Generowania Gazu (Gas Generation Strategy) zapewnia o woli utrzymaniu kluczowej roli gazu w wytwarzaniu energii elektrycznej jeszcze przez kilka dziesięcioleci, jak również wykorzystywanie go w sytuacjach mniejszej generacji energii z OZE. W artykule zwrócono też uwagę na rozwój współpracy brytyjsko-francuskiej w dziedzinie rozwoju energetyki jądrowej. Wielka Brytania planuje wraz z francuską firmą EdF budowę nowych elektrowni jądrowych. Pierwszą z nich ma być elektrownia Hinkley Point C o mocy 3200 MW. Rząd brytyjski zwraca również dużą uwagę na redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój technologii CCS (Carbon Capture and Storage), rozwój odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article analyzes the changes in the structure of electricity production in the UK in the time period between 2000 and 2010. Furthermore, the colossal changes that took place - especially after 2010 - were emphasized. The change in prices of energy resources, namely the increase in gas prices in Europe with the simultaneous decrease in coal prices, has resulted in a rapid decrease in the use of gas for electricity production in the UK, despite the fact that this raw material was the most important energy source in the electricity sector for many years. At the same time, the role of hard coal has increased despite the earlier assurances of the British government included in numerous documents, including the Climate Change Act 2008. Despite these facts, the British Government has declared the intention to maintain the crucial role of gas in the electricity generation for several decades and to use it in case of lower energy generation from RES, which was announced in the Gas Generation Strategy. The article also draws attention to the development of Anglo-French cooperation in the field of nuclear energy development. The United Kingdom is planning - together with the French company EdF - the construction of new nuclear power plants. The first of these is to be Hinkley Point C power station with a capacity of 3200 MW. The British Government also pays great attention to reducing greenhouse gas emissions through the development of CCS (Carbon Capture and Storage), the development of renewable energy sources and improving energy efficiency.
PL
Zarządzanie obrotem ciepła w warunkach rynkowych jest trudnym problemem, przed którym staje coraz więcej przedsiębiorstw energetycznych i ich menadżerów. Uwolniony rynek producentów energii elektrycznej, wymagania sprawnościowe i dotyczące oszczędności paliw pierwotnych, a także ochrony środowiska naturalnego powodują, że jest trudno osiągać zysk z działalności na zadawalającym poziomie. Osiąganie zysku na oczekiwanym poziomie jest warunkiem istnienia i rozwoju każdej elektrociepłowni i przedsiębiorstw ciepłowniczych. Aby go osiągnąć konieczna jest optymalna w danych warunkach eksploatacja urządzeń energetycznych, a także racjonalizacja kosztów wytwarzania i dystrybucji prowadząca w końcowym efekcie do ich minimalizacji. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rynkiem ciepła będącego w otoczeniu rynków: paliw pierwotnych, energii skojarzonej, emisji CO2 i urzędowej regulacji cen za ciepło. Zamieszczono również wnioski z konferencji naukowo-technicznej "Rynek ciepła 2008" prezentowane przez przedstawiciela URE oraz sektora ciepłowniczego.
EN
The paper presents an information concerning heat and electrical energy production managing and CO2 allowances price risk management. In a free electrical market condition of heat and power producers, energy efficiency possibilities, primary energy and environmental saving caused that it is difficult to obtain a good profit. The good profit is very important for heat and power development. It is very important to exploit all facilities in optimal conditions and have rational costs of production and distribution. Creating appropriate communication procedures, choosing risk management strategy and technical solutions as well as hiring skilled staff let the companies effective manage CO2 allowances risk. It should be taken into account by these companies which want successfully compete in their competitive surroundings. The problem of the character of regulation - whether we should regulate costs or revenues - is an open-ended question. Some calculations come from "Heat Energy Market 2008" Conference presented by the URE and heat sector representatives.
4
Content available remote Tendencje w wytwarzaniu energii elektrycznej - rola węgla
PL
Rosnące i zmienne ceny, awarie katastrofalne oraz trudności z dostawami są ilustracją politycznego ryzyka uzależnienia od ropy naftowej i gazu. Energetyka jądrowa musi zapewniać najwyższe standardy niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepowołanych. Proponowane np. w UE cele potrojenia udziału technologii wykorzystujących zasoby odnawialne oznaczają w istocie udział jedynie 20% w bilansie energii pierwotnej. Realistycznym rozwiązaniem jest bezpieczeństwo energetyczne oparte na węglu: technologie wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS) powinny umożliwić kontynuację korzystania z węgla przy uniknięciu emisji.
EN
Rising, volatile prices, blackouts and difficulties in supply hava all illustrated the political Risk of being overly dependent on oil and gas. Nuclear power must respects the highest standards of safety, security and non-proliferation. Proposed eg. in EU aim is to triple the share of renewable energy, but it mean only 20% in 2020. Realistic option is then energy security based on coal: carbon capture and storage ( CCS ) technology could allow the continued use of coal while avoiding the carbon dioxide emissions.
5
Content available remote Role of hard coal and brown coal in Polish energy sector
EN
The energy problems must be considered globally, both with respect to the sources of energy and functionating markets and with respect to the environmental protection. The energy fossil raw materials, as compared with the remaining prime energy carries, are decisive for the development of the word economy. The world reserves of the hard coal in 2001 were estimated to be equal to 5191 Gt, off which nearly half (2459 Gt) were located in Asia and Eastern Europe, including the Russian Federation. The enormous reserves of hard coal are found in North America (1202 Gt), which constitutes more than 23% of the world hard coal reserves. The worldwide production of hard coal in 2000 amounted to 3639 Mt, including 3142 Mt of steam coal and 497 Mt of coking coal. The considerable increase in the production of hard coal occurred in Australia, Africa, Asia and North America. In Europe, for the period of 20 years of the last century, the drio in hard coal production by 292 Mt was reported. The consumption of coal in the work in 2000 amounted to 3738 Mt, including steam coal at the rate of 3220 Mt and coking coal at the rate of 518 Mt. Europe reduced the consumption of coal by 193 Mt, including 148 Mt of steam coal and 45 Mt of coking coal, which was due to the considerable restructing of the mining industry in the EU countries. The domestic reserves as at 2000 exceeded 39.3 Gtoe, off which more than 99.5% are the coal reserves. The remaining, primary energy carriers, i.e. crude oil and natural gas both constitute as little as 0.51% of the national reserves of energy carrying raw materials. The domestic balance reserves of hard coal as at December 31 1999 were equal to 18 152 Mt, including industrial reserves equal to 8 354 Mt. The geology reserves of brown coal are found in 78 deposits and amount to the total of over 13 984.14 Mt, including the reserves recognized in detail (4455 Mt). The industry reserves of the developed deposits are equal to 1778.5 Mt. The national power system is the largest and most significant system in Central Europe. The gross production of energy in Poland in 2000 amounted to 145 169 GW h, including the total production of public utility power plants equal to 133.8 TW h, off which hard coal fired power plants generated 84 153 GW h, while public utility brown coal fired power plants produced 49 677 GW h.
PL
Problemy energetyczne muszą być rozpatrywane globalnie ze względu na źródła energii, funkcjonujące rynki oraz ochronę środowiska przyrodniczego. Kopalne surowce energetyczne, w porównaniu do pozostałych nośników energii pierwotnej, mają decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarki energetycznej świata. Światowe zasoby węgla kamiennego w 2001 r. szacowane są na około 5191 mld ton, z tego niemal połowa, tj.: 2459 mld ton przypada na Azję i Europę Wschodnią z Federacją Rosyjską. Ogromne zasoby węgla kamiennego występują również w Ameryce Północnej - 1202 mld ton, co stanowi 23% światowych zasobów węgla. Produkcja węgla kamiennego w świecie w 2000 r. wynosiła 3639 mln ton, w tym węgla energetycznego 3142 mln ton, a węgla koksowego 497 mln ton. Zdecydowany wzrost produkcji węgla kamiennego nastąpił w Australii, Afryce, Azji i Ameryce Północnej. W Europie w okresie dwudziestu lat ubiegłego wieku odnotowano spadek produkcji węgla kamiennego o 292 mln ton. Zużycie węgla na świecie w 2000 r. wyniosło 3738 mln ton, w tym węgla energetycznego - 3220 mln ton, a węgla koksowego - 518 mln ton. Zdecydowany wzrost zużycia węgla kamiennego wystąpił w krajach Azji, Afryki, Australii oraz w Ameryce Północnej. Europa zmniejszyła zużycie węgla o 193 mln ton, w tym węgla energetycznego o 148 mln ton i węgla koksowego o 45 mln ton. Spowodowane to było głęboką restrukturyzacją przemysłu węglowego w krajach Unii Europejskiej. Krajowe zasoby surowców energetycznych w 2000 r. wynosiły ponad 39,3 Gtoe. W tej wielkości prawie 99,5% (99,49%) stanowią zasoby węgla kamiennego i brunatnego. Pozostałe 0,51% ogółu krajowych zasobów surowców energetycznych stanowią ropa naftowa i gaz ziemny. Zasoby bilansowe węgla kamiennego (stan na 31.12.1999 r.) wynosiły 18 152 mln ton, w tym zasoby przemysłowe - 8354 mln ton. Zasoby geologiczne węgla brunatnego skupione są w 78 złożach i wynoszą ogółem ponad 13 984,14 mln ton, w tym zasoby rozpoznane szczegółowo wynoszą około 4455 mln ton. Zasoby przemysłowe złóż zagospodarowanych wynoszą 1778,5 mln ton. Polski system elektroenergetyczny jest największym i najbardziej znaczącym systemem w Europie Środkowej. Produkcja krajowa energii brutto w 2000 r. wynosiła 145,2 TW h, w tym zawodowe elektrownie cieplne - 133,8 TW h, z tego na węglu kamiennym - 84,2 TW h, a na węglu brunatnym - 49,7 TW h. Produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego w Polsce od wielu lat utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie i jej udział w ogólnej produkcji zawiera się w przedziale 35-40%. Podstawowym dokumentem w zakresie ustalania potrzeb na surowce energetyczne kraju są "Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku". Ze względu na znaczną niepewność przyszłych stanów gospodarki, opracowano trzy scenariusze rozwoju kraju: przetrwania, odniesienia i postępu - plus. Rola węgla kamiennego i węgla brunatnego w bilansie paliwowo-energetycznym Polski będzie w najbliższej perspektywie dominująca, a w dalszym horyzoncie czasowym - nadal znacząca.
PL
Zamieszczono pene dane statystyczne dotyczące produkcji i zużycia energii pierwotnej i użytkowej w Rosji w latach 1990-1999. Szczególną uwagę zwrócono na strukturę produkcji oraz zużycie energii elektrycznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.