Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przyrząd wirtualny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące wykorzystania przyrządu wirtualnego do szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej. Analiza dotyczy układu do diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie, który wykorzystano do badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych metodą, opartą na pomiarze i analizie sygnałów napięcia i prądu pobieranych przez maszynę. Zaprezentowano opracowany do celów szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej przyrząd wirtualny, który do wyznaczania niepewności metodą Typu A wykorzystuje jakobiany macierzy, natomiast do obliczenia niepewności metodą Typu B używa danych, dotyczących dokładności karty akwizycji danych i przetworników. Dokonano także sprawdzenia poprawności działania przyrządu wirtualnego, przedstawiono przykładowe wyniki analiz i porównano je z rezultatami obliczeń wykonanymi przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
EN
The paper presents the issue of the use of a virtual device to estimate the uncertainty of a system for rolling bearing diagnostics using a research method based on measuring and analysing the instantaneous power signal consumed by an induction motor. The virtual instrument developed for the purpose of estimating the uncertainty of instantaneous power measurement has been used to estimate the uncertainty of Type A instantaneous power measurement using Jakobian matrix, while to calculate the uncertainty of Type B uses the data on the accuracy of instruments used, given by their manufacturers. For comparison, calculations of uncertainty of instantaneous power measurement were also made using the MS Excel spreadsheet. In both cases, the obtained results were identical. In the case under consideration, the result of instantaneous power measurement, with a voltage of 236.54 V and a current value of 3.03 A, can be represented as: p = (716.72 ± 34.44) VA. The developed virtual instrument can be used to estimate the uncertainty of measurement of other physical quantities, e.g. temperature or pressure.
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis wykonanego stanowiska laboratoryjnego, propozycję badań stanów dynamicznych generatora synchronicznego oraz wstępną analizę wyników tych badań. Założeniem było opracowanie narzędzia pozwalającego wyznaczyć niektóre parametry modelu matematycznego generatora synchronicznego na podstawie przebiegów napięć i prądów stanów nieustalonych, występujących podczas tych procesów. Stworzony przyrząd wirtualny służy do przeprowadzenia procesów zwarcia generatora oraz synchronizacji generatora z siecią sztywną przy idealnych oraz odbiegających od nich warunkach układu oraz umożliwia rejestracje chwilowych wartości prądów i napięć niezbędnych do późniejszej analizy tych stanów. W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów oraz zaproponowano sposoby ich opracowania.
EN
This article is a description of laboratory stand, a testing proposal of synchronous generator in dynamic states of operation and a preliminary analysis of the results of these studies. The idea was to develop an instrument to determine some parameters of a mathematical model of synchronous generator based on the voltage and current waveforms transients occurring during those processes. Virtual measurement instrument can used to carry out the processes of generator short-circuit and the synchronization of the generator to the grid in ideal and non ideal conditions, and allows the registration of instantaneous currents and voltages needed for further analysis of these states. The article presents the results of these measurements and suggests ways of their development.
3
Content available E-labs – advanced e-learning
EN
The aim of this article is to describe the development of distance learning techniques which opened the possibilities of conducting laboratory activities. In effect there emerged e-labs used for practical activities in the form of e-learning. Laboratory devices are remotely controlled, their management is accomplished via the Internet. This article presents exemplary e-labs, where students participate in didactic activities, allowing university teachers to do research and perform experiments. Some of the presented e-labs can be used to conduct experiments for persons who are logged in as “visitor”.
PL
W artykule opisano rozwój technik nauczania na odległość, który doprowadził do możliwości prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Powstały e-laboratoria, dzięki którym możemy prowadzić zajęcia praktyczne w formie e-learningu. Aparatura laboratoryjna jest nadzorowana zdalnie, zarządzanie odbywa się przy wykorzystaniu sieci Internet. Zaprezentowane zostały przykładowe e-laboratoria, które umożliwiają studentom realizację zajęć dydaktycznych, a pracownikom naukowym uczelni prowadzenie badań i przeprowadzanie eksperymentów. Część z e-laboratoriów umożliwia przeprowadzenie eksperymentów zalogowanym osobom jako „gość”.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do wyznaczania charakterystyki amplitudowej filtru dolnoprzepustowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne działania tego typu filtrów oraz określono wybrane parametry tych podzespołów. Zaprezentowano proces tworzenia przykładowego filtru z wykorzystaniem oprogramowania FilterPro. Zaproponowano algorytm przetwarzania, który umożliwia wyznaczanie żądanej charakterystyki. Zaprojektowano i skonstruowano przykładowy filtr dolnoprzepustowy. Opracowano oprogramowanie, napisane w środowisku LabVIEW, umożliwiające akwizycję sygnałów pomiarowych. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem zaprojektowanego filtru. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to evaluation of the attenuation diagram of low–pass filter is presented in the paper. The paper shows the measurement results, which were obtained on a designed measuring position, presented in Fig. 1, consisting of the source of a signal of voltage, the voltmeters indicating the true values of input and output voltages and a computer with control software. The process of formation of selected low–pass filter by using application software FilterPro was presented in the paper. By using the LabVIEW environment – as it is illustrated with an example of the developed application – we can support or add variety to the teaching of students in the field of metrology and measurement theory. The authors consider how the measurement results could be presented and visualised in a convenient and user–friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with the use of selected LabVIEW applications.
PL
Niniejszy artykuł stanowi opis wykonanego stanowiska laboratoryjnego, propozycję badań stanów dynamicznych generatora synchronicznego oraz wstępną analizę wyników tych badań. Założeniem było opracowanie narzędzia pozwalającego wyznaczyć niektóre parametry modelu matematycznego generatora synchronicznego na podstawie przebiegów napięć i prądów stanów nieustalonych występujących podczas tych procesów. Stworzony przyrząd wirtualny służy do przeprowadzenia procesów zwarcia generatora oraz synchronizacji generatora z siecią sztywną przy idealnych oraz odbiegających od nich warunkach układu oraz umożliwia rejestracje chwilowych wartości prądów i napięć niezbędnych do późniejszej analizy tych stanów. W artykule przedstawiono wyniki tych pomiarów oraz zaproponowano sposoby ich opracowania.
EN
This article is a description of laboratory stand, a testing proposal of synchronous generator in dynamic states of operation and a preliminary analysis of the results of these studies. The idea was to develop an instrument to determine some parameters of a mathematical model of synchronous generator based on the voltage and current waveforms transients occurring during those processes. Virtual measurement instrument can used to carry out the processes of generator short-circuit and the synchronization of the generator to the grid in ideal and non ideal conditions, and allows the registration of instantaneous currents and voltages needed for further analysis of these states. The article presents the results of these measurements and suggests ways of their development.
PL
W artykule przedstawiono i opisano podstawowe właściwości i możliwości wirtualnej aparatury pomiarowej stosowanej podczas pomiarów drgań maszyn z magnesami trwałymi oraz podczas analizy zarejestrowanych już przebiegów. Opisano system pomiarowy. Przytoczono definicje obliczenia wartości sygnałów. Przedstawiono wirtualny analizator drgań oraz przykład zarejestrowanego przebiegu wykonanego w trakcie realizacji projektu oraz jego analiza FFT.
EN
The article presents and explains the basic features and capabilities of virtual measuring apparatus used during vibration measuring of permanent magnet machine and the analysis of already registered waveforms. Describes the measuring system. Definitions of calculation of the signals are quoted. Virtual vibration analyzer and waveform example taken during the realization of the project and its FFT analysis are presented also.
PL
Artykuł rozpoczyna się wyjaśnieniem pojęcia przyrządu wirtualnego oraz opisem narzędzi do przygotowania takich przyrządów. Następnie przedstawiono szereg przykładów przyrządów wirtualnych, pozwalających w prosty sposób na zapoznanie z działaniem algorytmów przetwarzania sygnałów. Opisano przyrządy wirtualne do zapoznania ze zjawiskiem aliasingu, oknami czasowymi i wygładzającymi, działaniem filtrów w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz analizą czasowoczęstotliwościową i falkową.
EN
The main purpose of the article are virtual instruments used for teaching digital signal processing. At the beginning the paper presents the concept of virtual instrument. Tools for the preparation of such instruments are described, including the LabVIEW graphical programming environment from National Instruments. The author developed a number of virtual instruments which allow to easily to explore with the operation of signal processing algorithms. The author presents virtual instruments to display aliasing, window function, digital filters in time and frequency domain, time-frequency analysis and wavelet.
8
Content available Komputerowy system pomiarowy do diagnostyki łożysk
PL
W artykule przedstawiono komputerowy system do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej pobieranej przez badane maszyny. Do realizacji oprogramowania systemu pomiarowego wybrano środowisko programowania w języku graficznym LabVIEW. Opracowane oprogramowanie umożliwia analizę, archiwizację i wizualizację danych uzyskanych z pomiarów mocy chwilowej, pobieranej przez badane silniki indukcyjne, przeprowadzonych z wykorzystaniem kasety NI PXI 1033. Zadaniem opracowanej aplikacji jest również identyfikacja składowych widma mocy chwilowej, które są charakterystyczne dla szeregu typów uszkodzeń łożysk. Ponadto oprogramowanie umożliwia odczyt danych pomiarowych, które uprzednio zostały zapisane do pliku.
EN
The paper presents computer stand for bearing diagnostics of induction motors. To implement computerized measuring system the development environment of LabVIEW graphical language was used. The developed software allows to analyze, archive, and visualize data obtained from measurements of instantaneous power, absorbed by the tested induction motors, carried out with the NI PXI 1031 chassis. Purpose of the application is also developed to identify specific components for a number of types of failures. The software also allows to read the measurement data that has been previously saved to a file.
9
Content available Czy przyrząd analogowy może być wirtualny?
PL
Świat techniki rozwija sie w szalonym tempie. Wszechobecna informatyzacja wkracza w miejsca do tej pory niedostępne. Automatyzacja procesu pomiarowego, wykorzystanie systemów komputerowych w procesie pomiarowym jest dostępne na wielu płaszczyznach, od najbardziej tradycyjnych interfejsów pomiarowych (RS 232C, IEEE- 488) przez łącza bezprzewodowe (Bluetooth), siec internetowa lub GSM. Dostępne obecnie na rynku telefony komórkowe posiadają możliwości komputera. Wydaje sie realne sterowanie procesem pomiarowym z poziomu telefonu. Świat sie zmienia, równie technika pomiarowa sie rozwija. Jak w takim otoczeniu należy przedstawiać podstawowe problemy metrologiczne? Należy sie odwoływać do tradycyjnych metod lub przyrządów czy próbować łączyć nowoczesność z przeszłością? W Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych Politechniki Rzeszowskiej zostały opracowane aplikacje w środowisku LabVIEW, które pozwalają przedstawić tematykę podstawowych zagadnień związanych z metrologia w sposób ciekawszy dla dzisiejszego studenta. Nie oznacza to odejścia od typowych metod i przyrządów. Aplikacje maja za zadanie wzbogacić proces dydaktyczny, zainteresować studenta systemami pomiarowymi, metrologia. W artykule zostaną przedstawione przyrządy wirtualne, odpowiadające tradycyjnym przyrządom pomiarowym, m. in. woltomierz analogowy i woltomierz cyfrowy.
EN
The automated measuring process (using connection with the computer system) is available at different levels - from the most traditional measuring interface (RS 232C, IEEE- 488) by wireless links (Bluetooth) up to Internet network or GSM. Currently, the mobile phones available on the market have capabilities of the computer, thus it is possible to control measuring process using such device. The fundamental question is if the basic metrological problems should be provided in such environments or if we should teach using traditional methods, tools or try to combine modernity with the past? The applications in the LabVIEW environment have been elaborated in the Department of Metrology and Diagnostic Systems at Rzeszow University of Technology which allow to provide the basic metrology problems in the more interesting way for today's student. The method of connection of analog meter to the measuring system is also presented in this paper. A simple webcam with adequate software is proposed as the interface. Such solution allows to transmit the measurement data from the analog meter to the computer system. This software application can control the camera, straight detector and identify object based on the template. The application allows to automatically measure the value indicated on the analog meter. It can be used in training process.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję i realizację układu do pomiaru dobroci cewek rzeczywistych wykorzystującego quasizrównoważoną metodę pomiaru składowych impedancji. Do pomiaru dobroci niezbędne jest wyznaczenie składowej czynnej i składowej biernej badanej impedancji. Dodatkowo składową bierną przybliża się modułem impedancji. Przedstawiona metoda wykorzystuje przetwarzanie programowe sygnałów pomiarowych oraz detekcję fazoczułą realizowaną algorytmicznie.
EN
In this paper an idea and realization of the system for quality factor measurements of real coils has been presented. Described system uses quasi-balanced method of impedance components measurements. To take Q factor measurements of the coil it's necessary to determine it's active and reactive impedance components. Furthermore the reactive component is approximated by impedance module. Presented method, which is based on algorithmic phase detection, allows easy virtualization.
PL
W artykule przeanalizowano możliwości oraz przedstawiono zalety korzystania z wirtualnych przyrządów pomiarowych w systemie NI ELVIS II przy badaniu właściwości i wyznaczaniu wybranych parametrów transoptorów, m.in.: charakterystyki wejściowej, wyjściowej i przejściowej, przekładni prądowej (CTR) dla różnych punktów pracy, ponadto parametrów dynamicznych, a także charakterystyk częstotliwościowych, a tym samym pasma przenoszenia. Dzięki wirtualnym przyrządom pomiarowym wiele z tych pomiarów przeprowadza się automatycznie, co jest bardzo istotną zaletą. Przedstawiony w artykule sposób testowania transoptorów – w ogólności czwórników – może być pomocny w badaniach i testach również innych podzespołów elektronicznych za pomocą tego nowoczesnego narzędzia pomiarowego.
EN
This article analyzes possibilities and presents capabilities of the NI ELVIS II measurement system for examining and determining chosen photocoupler parameters such as: input, output and transient characteristics, the current transfer ratio (CTR) for various working conditions, moreover the dynamic parameters as well as the frequency response and thereby the passband. Thanks to virtual instruments in LabVIEW, a lot of these measurements are automatic, which is very convenient. The proposed photocoupler – generally a two-port network – testing method can be helpful in examining other electronic components by means of this modern measurement system.
12
Content available remote Stanowisko do testowania mierników migotania światła
PL
W referacie przedstawiono opracowane i wykonane stanowisko do testowania mierników migotania światła oraz przykładowe wyniki uzyskane przy jego wykorzystaniu. W odróżnieniu od znanych dotychczas stanowisk testowych, w stanowisku prezentowanym w artykule do wytwarzania sygnałów testujących wykorzystano generator wirtualny funkcjonujący w środowisku LabView. Generator ten wytwarza wszystkie sygnały zalecane w odpowiednich normach niezbędne do testowania mierników migotania światła.
EN
In this paper a measuring set for testing of flickermeters as well as obtained results have been described. In the measuring set, generation of the test signals is done by a virtual generator, which is made in LabView. The generator generates all kind of the test signals given in the standards.
PL
W pracy przedstawiono zautomatyzowany system do przestrzennego obrazowania wektorowego pola akustycznego. Omówiono podstawy jego funkcjonowania wraz z implementacją Zawarto dyskusję dot. optymalizacji stosowanych algorytmów w celu ich przystosowywania do pracy na jednostkach obliczeniowych różnej mocy. Zaprezentowano wizualizacje dla dwóch modeli wykonane za pomocą nowego systemu oraz przeanalizowano osiągnięty zysk czasowy wynikający z jego użycia w porównaniu z systemem wcześniej stosowanym.
EN
In the paper an automatised system for spatial visualisation of the vector acoustic field is presented. There is discussed the theoretical basis of vector acoustic field visualization based on a vector parameter which is the sound intensity (formula (1)). The measuring method and practical implementation of the system which uses an intensity probe - Microflown USP are described. The presented system was created using the LabVIEW programming environment as two virtual instruments. The first virtual instrument integrates the acquisition and positioning blocks based on a DAQ card and a translating unit driver ISEL. The second instrument is responsible for converting the pressure and velocity components into the vector of sound intensity. This part is the most computationally complex operation performed by the system. The paper includes a discussion about optimisation of the used algorithms in order to adapt them to work on different class computing machines. There is proposed a serial and parallel solution of computing the sound intensity (Fig. 1). At the end of the paper a sample visualisation carried out by the new system for two models
14
Content available Pomiary parametrów elementów indukcyjnych
PL
W artykule przedstawiono przyrząd wirtualny do wyznaczania wybranych parametrów elementów indukcyjnych (rezystancji i indukcyjności) z wykorzystaniem karty pomiarowej. Zaimplementowany algorytm wyznaczania parametrów elementów indukcyjnych oparto o techniczną metodę pomiaru. Dzięki zastosowaniu programowej aproksymacji jednego z badanych sygnałów, przyrząd może współpracować z kartami akwizycji danych wyposażonymi w jeden przetwornik analogowo-cyfrowy. Zbudowany przyrząd realizuje również pełną analizę metrologiczną uzyskanych wyników pomiarów.
EN
The paper presents a virtual instrument for the measurement of the selected parameters of inductive elements (resistance and inductance) using the data acquisition card. Implemented algorithm for determining the parameters of inductive components is based on the technical method of measurement. By using software approximation of one of the input signals, the virtual instrument can be used with data acquisition card equipped with one A/D converter. Built virtual instrument also carries a full metrological analysis of the obtained measurement results.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do końcowej oceny niedokładności wyniku pomiaru rezystancji. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem wybranego multimetru przeprowadzone na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika. Tematykę prezentowaną w referacie przedstawiono z wykorzystaniem wybranych aplikacji.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to final evaluation of the resistance measurement accuracy is presented in the paper. The paper shows the measurement results obtained on a designed measuring position (Fig. 1) consisting of a multimeter indicating the conventional true value, examined resistors and a computer with control software. The multimeter used in the system is equipped with a communication interface IEEE-488.2, which makes it possible to control it remotely from the level of computer and developed application, written in the LabVIEW environment, based on the commands of SCPI standard. The designed measuring position has both research and teaching qualities and advantages. By using the LabVIEW environment - as it is illustrated with an example of the developed application - we can support or vary the teaching process of students in the field of metrology and measurement theory. The authors' present experience demonstrates that the developed software is a very useful instrument assisting the teaching process. The application of computer simulation to teaching is a requirement of modern education. The authors consider how the measurement results can be presented and visualised in a convenient and user-friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with use of selected LabVIEW applications.
16
Content available remote Przyrząd wirtualny do wyznaczania różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych
PL
W artykule przedstawiono przyrząd wirtualny do wyznaczania wartości różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych realizujący pomiar przy wykorzystaniu karty pomiarowej z jednym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Przyrząd posiada dwie możliwości pomiaru różnicy faz. Pierwsza z nich wykorzystuje aproksymację jednego z sygnałów, natomiast w drugiej wykorzystano zewnętrzny układ próbkująco-pamiętający. Zbudowany przyrząd umożliwia sprawdzenie działania algorytmu przy użyciu symulowanego sygnału wejściowego.
EN
The paper present the virtual instrument for evaluation the phase difference of two voltage signals that realize the measurement using of data acquisition card with one analog to digital converter. Built instrument has implemented two possibilities to phase difference measure. In the first method the approximation of one of the signals is used, however in the second method external sample-hold is used. Moreover, built virtual instrument gives possibility to check algorithm performance using simulated input signal.
PL
W artykule przedstawiono projektowanie układów pomiarowych, w których przetwarzanie danych jak również prezentacja otrzymanych wyników pomiarowych są realizowane w środowisku programowym Vee Pro. Praca w środowisku odbywa się na dwóch płaszczyznach składających się z diagramu, gdzie powstaje schemat projektowanego systemu (elementy są reprezentowane w postaci ikon reprezentujących poszczególne elementy systemu pomiarowego) oraz panelu, gdzie tworzy się graficzny interfejs użytkownika. Cechą charakterystyczną systemu jest również kompatybilność ze standardami komunikacji RS232, USB, czy GPIB.
EN
Designing of measuring systems by means of programming environment Vee Pro has been presented. There can be distinguished two elements of work in the programming environment: a diagram where the scheme of measuring system is designed and a panel where the GUI (graphic interface of user ) is generated. Vee Pro is equipped with system of data acquisition module as well as data presentation module. The system is also compatible with interface standards such as RS232, USB or GPIB.
18
Content available remote Stanowisko do ciągłego pomiaru rezystancji nitek elektroprzewodzących
PL
Artykuł dotyczy nowego przyrządu mierzącego rezystancję nitek elektroprzewodzących i obliczającego nierównomierność ich rezystancji liniowej. Sterowanie elementami wykonawczymi oraz akwizycja danych pomiarowych wraz z ich przetwarzaniem i analizą odbywa się w wirtualnym przyrządzie pomiarowym skonstruowanym w programie LabVIEW. Przedstawiono wyniki badań dwóch rodzajów nitek oraz dokonano porównania ich przydatności do zastosowania w systemach tekstronicznych.
EN
The paper concerns a new device for measuring resistance of electroconductive threads and counting irregularity of their linear resistance. Controlling the executive elements, acquiring the measuring data as well as its processing and analysing takes place in a virtual measuring device constructed in LabVIEW programme. The paper presents research results for two types of threads and compares their utility for textronic applications
PL
W artykule przedstawiono wirtualną realizację układu do pomiaru wskaźników izolacji typu pojemnościowego. Uproszczony model dielektryka przedstawiono na rys. 1. Rezystancja dielektryka jest modelowana jako RX, pojemność jako CX oraz gałąź absorpcyjna jako połączenie szeregowe RaCa [1]. Pojemność CX zależy od częstotliwości i jedną z metod oceny stanu izolacji jest spektroskopia pojemnościowa. Wymaga ona wykonania szeregu pomiarów pojemności CX w szerokim zakresie częstotliwości. Wspomniana metoda może być uproszczona poprzez pomiary tylko w dwóch punktach - przy 2 Hz i 50 Hz. Relacja pomiędzy pojemnościami przy tych częstotliwościach jest nazywana wskaźnikiem C2/C50 i pozwala na ocenę stanu izolacji. Na przykład suchy materiał dielektryczny posiada wspomniany wskaźnik z zakresu 1,2…1,4. Przedstawiona metoda pomiaru wskaźnika typu pojemnościowego wykorzystuje ideę quasi-zrównoważonego pomiaru pojemności poprzez pomiar modułu impedancji [3] pokazaną na rys. 3. Mierzona pojemność jest obliczana według równania (5). Metoda została sprawdzona symulacyjnie oraz na rzeczywistym obiekcie typu RC. Schemat blokowy układu wirtualnego jest przedstawiony na rys. 3. Rezultaty badań symulacyjnych I rzeczywiste pomiary potwierdziły możliwość pomiaru wskaźników typu pojemnościowego z dokładnością wystarczającą do testowania linii kablowych. Wyniki pomiarów pojemności w układzie wirtualnym przedstawiono w tab. 1. Zaprezentowana metoda jest łatwa do wirtualizacji z zastosowaniem karty pomiarowej USB i pakietu LabVIEW.
EN
A virtual realization of a circuit for measurements of capacitance insulation indicators is presented in this paper. The simplified dielectric model is shown in Fig. 1. The dielectric resistance is modelled as RX, its capacitance as CX and the absorption branch is modelled as a series Ra Ca connection [1]. The capacitance CX depends on the frequency and one of the methods of assessing the dielectric condition is the capacitance spectroscopy. It requires a number of capacity CX measurements within a wide range of frequencies. This method can be simplified by measuring only at 2 points - at 2 Hz and 50 Hz. The relationship between capacitances at these frequencies is called the C2/C50 index and allows assessing the insulation condition. For example a dry dielectric material has this index within the range of 1.2…1.4. The presented method for measurements of the capacitance index uses an idea of a quasi-balanced capacitance measurement by measuring the impedance modulus [3] shown in Fig. 2. The measured capacity is calculated according to (5). The method has been tested in simulations and in a real RC circuit. A block diagram of the virtual instrument is shown in Fig. 3. The results of simulations and real measurements confirmed the possibility of measuring the capacity indica-tors with the accuracy sufficient for testing cable lines. The results of capacitance measurements realized with the virtual meter for different frequencies are presented in Tab. 1. The method is easy for virtualization with an USB acquisition card and the LabVIEW packet.
PL
Oceny stanu izolacji elektrycznej aparatów elektroenergetycznych można dokonać na podstawie parametrów wyznaczanych przy zasilaniu napięciem stałym, związanych z zjawiskiem absorpcji izolacji - tzw. wskaźników stanu izolacji - obliczanych jako relacje pomiędzy parametrami (rezystancjami) izolacji wyznaczanymi w dwóch różnych chwilach czasu. Pomiary rezystancyjnych wskaźników izolacji elektrycznej wykonuje się przy użyciu megaomomierzy lub przy użyciu specjalizowanych mierników wskaźników izolacji typu rezystancyjnego. Współczesne układy pomiaro-we budowane są często jako układy wirtualne, w których przetwarzanie sygnałów pomiarowych odbywa się w blokach realizowanych programowo. Pomiar wskaźnika stanu izolacji elektrycznej w układzie wirtualnym można łatwo zrealizować. W chwili t=0 na badana izolację załączane jest napięcie stałe. W odpowiednich chwilach czasu t1 i t2 dokonywany jest pomiar spadku napięcia na rezystorze wzorcowym, a następnie wyznacza-na jest wartość mierzonego wskaźnika. W prezentowanym w artykule systemie pomiarowym pomiar napięć wykonywany jest bezpośrednio za pomocą multimetru cyfrowego SANWA PC5000 o rozdzielczości 51 cyfry oraz impedancji wejściowej 108 ohm. Wyniki pomiarów przekazywane są do komputera za pomocą interfejsu USB, który dla zapewnienia bezpieczeństwa zawiera również optoizolację. Interfejs użytkownika zrealizowany jest w oparciu o aplikację PC-LINK.
EN
A status of an electrical isolation can be tested measuring some parameters by DC voltage. They are measured using dielectric absorption phenome-non and called polarization indexes. These parameters are measured as relationships between resistances measured in selected points of time. Modern measurement circuits are often build as virtual instruments. Signals in these circuits are processed in program transducers. Measurements of the polarization index, polarization or the absorption ratio is very simple to apply in virtual instruments. In this paper a simple virtual system for polarization ratio and polarization index has been presented. A digital multimeter SANWA PC5000 linked to PC by the USB interface has been used. User interface has been realized with PC-LINK application.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.