Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synchronous machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję sposobu eliminacji napięć i prądów wałowych w maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi. Metoda ta bazuje na zastosowaniu pomocniczego uzwojenia kompensującego zmienny w czasie okrężny strumień magnetyczny występujący w jarzmie obwodu elektromagnetycznego. Na podstawie pomiarów laboratoryjnych przeprowadzonych na prototypowym silniku przebadano wpływ dodatkowego uzwojenia nawiniętego w jarzmie stojana na wartości napięć i prądów wałowych.
EN
Three synchronous machine models representing three precision levels (complete, reduced and static), implemented in a virtual synchronous generator (VSG)-based industrial inverter, are compared and discussed to propose a set of tests for a possible standardization of VSG-based inverters and to ensure their “grid-friendly” operation in the context of isolated microgrids. The models and their implementation in the microcontroller of an industrial inverter (with the local control) are discussed, including the usability of the implementation with large-scale developments constraints in mind. The comparison is conducted based on existing standards (for synchronous machines and diesel generators) in order to determine their needed evolution, to define the requirements for future grid-friendly inverter-based generators, notably implementing a VSG solution.
3
Content available remote Fracture testing of energy materials for application in electrical engineering
EN
The aim of this paper is to analyse the fracture behaviour of energy materials for application in electrical engineering, and also to determine the relevant parameters that contribute to higher critical values of fracture toughness. The quality assessment of high temperature resistance steel used for pressure vessels of innovative construction of a linear oscillatory synchronous generator designed to be used in a freepiston Stirling engine was determined. For all testing of pressure vessel and the steel specimens the standard test procedures were used.
PL
Celem artykułu jest analiza zachowań niszczących materiały energetyczne w elektrotechnice, jak również określenie istotnych parametrów, mających wkład w wyższe wartości krytyczne wytrzymałości na złamania. Przeprowadzono ocenę jakości stali odpornej na wysokie temperatury używanej w naczyniach ciśnieniowych innowacyjnych konstrukcji generatorów synchronicznych do beztłokowego silnika Stirlinga. W celu wykonania testów naczyń ciśnieniowych oraz próbek stali użyto standardowych procedur badawczych.
EN
In the paper the possibility of detection of PMSM stator winding turn short-circuit based on changes in transformed phase voltage in generating no-load state of operation is discussed. For this purpose analysis of induced voltage space phasor magnitude time change is used. Diagnostic data is obtained from experimental testing of PMSM designed for electrical car application.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość diagnozowania zwarcia zwojowego maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi w oparciu o zmiany zachodzące w transformowanym napięciu fazowym podczas pracy generatorowej w stanie jałowym. Analizie poddana została zmienność czasowa modułu fazora przestrzennego napięcia indukowanego. Pomiary diagnostyczne zostały zrealizowane podczas testów laboratoryjnych silnika synchronicznego zaprojektowanego do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego.
5
Content available remote Zjawiska cieplne w modelu maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi
PL
W referacie przedstawione zostaną wyniki obliczeń polowych dla dwuwymiarowego modelu cieplnego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Wynikiem obliczeń są rozkłady temperatur w maszynie podczas symulacji oraz funkcje zmieniającej się rezystywności uzwojenia stojana oraz magnesów trwałych w czasie symulacji. Do obliczeń polowych przyjęto dwuwymiarowy model przekroju maszyny z magnesami trwałymi, dla której stojan posiada 36 żłobków, a na powierzchni wirnika umieszczone są cztery magnesy trwałe. Uzyskane rezultaty zostaną w późniejszym etapie prac wykorzystane w obliczeniach dla zwiększenia dokładności symulacji stanów dynamicznych maszyny przy pomocy modeli obwodowych.
EN
Results of field calculation for the two-dimensional thermal model of a synchronous motor with permanent magnets are presented in the paper. This are: the temperature distributions in the machine and the functions of the resistivity change of the stator windings and of the permanent magnets. The two-dimensional model of the synchronous machine with a permanent magnet (where stator has 36 slots and four permanent magnets are on the surface of the rotor) were assumed for the FEM calculations. The results will be a later used in calculations to increase the accuracy of simulation of dynamic states of the synchronous machine.
EN
Electric and hybrid vehicle drive systems are commonly equipped with Permanent Magnet Synchronous Motors, because they offer high efficiency in broad range of speed and torque, and also due to special current development techniques they can work with high speeds. The paper presents simulation results for predictive current controller used in PMSM drive system. The results were obtained for high speed operations with Maximum Torque Per Ampere (MTPA) control strategy, which allows to develop set torque value with the smallest possible currents values. Predictive current controller equations are based on IPMSM mathematical model which considers Ld and Lq inductances changes. Additionally MTPA strategy also considers inductances changes in d- and q-axis.
PL
Układy napędowe samochodów elektrycznych i hybrydowych są coraz częściej wyposażane w silniki elektryczne z magnesami trwałymi. Napędy te oferują wysoką sprawność w szerokim zakresie prędkości i momentu obrotowego, a poprzez odpowiednie sterowanie zapewniają pracę przy wysokich prędkościach obrotowych. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych predykcyjnego regulatora prądu dla silnika synchronicznego z magnesami zagnieżdżonymi. Regulator pracuje przy wykorzystaniu strategii sterowania MTPA (ang. Maximum Torque Per Ampere)., która zapewnia wypracowanie odpowiedniego momentu przy możliwie najmniejszych wartościach prądów fazowych. Równania predykcyjnego regulatora prądu zostały oparte o zmodyfikowany model matematyczny silnika synchronicznego z magnesami zagnieżdżonymi uwzględniający zmienność indukcyjności Ld i Lq. Dodatkowo w równaniach opisujących działanie strategii MTPA uwzględniono zmienność indukcyjności w funkcji prądu.
7
Content available remote Multicriteria diagnosis of synchronous machine using the welch method
EN
This paper discusses the detection of internal faults in the stator and rotor windings of synchronous machines. Using current signature analysis, it is demonstrated how by using low cost equipment, it is possible to detect the fault by monitoring the currents. The process of detection is totally optimized, and the processing time is enough to identify the fault before the total machine damage. Using the spectrum of the healthy machine as a reference, the followed methodology allows the timely and reliable detection of faults.
PL
W niniejszym artykule opisano metodę wykrywania wewnętrznych uszkodzeń w uzwojeniach stojana i wirnika maszyny synchronicznej. Przedstawiono sposób zastosowania analizy widmowej monitorowanych prądów do wydzielenia sygnałów o uszkodzeniu. Proces wykrywania jest zoptymalizowany i umożliwia wykrycie uszkodzenia maszyny przed jej zniszczeniem. Wzorcem odniesienia jest widmo prądów maszyny nieuszkodzonej. Zastosowana metodologia zapewnia terminowe i niezawodne wykrywanie błędów.
EN
The paper presents possible use of synchronous generators, particularly of low power, in the generator sets of back-up supply of various objects. The calculations have been carried out with the help of the Mcad software, their selected results are presented and analyzed.
EN
Lately, there has been increased interest in hybrid excitation electrical machines. Hybrid excitation is a construction that combines permanent magnet excitation with wound field excitation. Within the general classification, these machines can be classified as modified synchronous machines or inductor machines. These machines may be applied as motors and generators. The complexity of electromagnetic phenomena which occur as a result of coupling of magnetic fluxes of separate excitation systems with perpendicular magnetic axis is a motivation to formulate various mathematical models of these machines. The presented paper discusses the construction of a unipolar hybrid excitation synchronous machine. The magnetic equivalent circuit model including nonlinear magnetization curves is presented. Based on this model, it is possible to determine the multi-parameter relationships between the induced voltage and magnetomotive force in the excitation winding. Particular attention has been paid to the analysis of the impact of additional stator and rotor yokes on above relationship. Induced voltage determines the remaining operating parameters of the machine, both in the motor and generator mode of operation. The analysis of chosen correlations results in an identification of the effective control range of electromotive force of the machine.
EN
This paper deals with the comparison between single-layer and double-layer concentrated windings in an axial flux permanent magnet synchronous machine. The results are obtained using finite element method and present the differences in back electromotive force, cogging torque, detent force and static torque for both winding topologies.
PL
W artykule przedstawiono porównanie między pojedyńczo- i podwójnie-warstwowymi uzwojeniami koncentrycznymi maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi i strumieniem osiowym. Do tego porównania wykorzystano metodę elementów skończonych, a wyniki analizy prezentują różnice we wstecznej sile elektromotorycznej, momentach pulsacyjnych, sile zaczepu i momencie statycznym dla obu topologii uzwojenia.
11
Content available remote Multicriteria diagnosis of synchronous machine using MCSA
EN
This paper discusses the detection of internal faults in the stator and rotor windings of synchronous machine. The motor current signature analysis, allows using low cost equipment to detect the faults by monitoring the coils currents. The process of detection is fully optimized, to predict the faults in machine before damage. It was shown, how using the stator current harmonic spectrum of the healthy machine as a reference data, the detection of faults can be reliable performed.
12
Content available remote Model obwodowy maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym. Zaprezentowano prosty model obwodowy uwzględniający charakterystyki magnesowania ferromagnetycznych elementów obwodu magnetycznego. Na podstawie tego modelu można wyznaczyć wieloparametryczne zależności napięcia indukowanego od przepływu cewki wzbudzającej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ dodatkowych jarzm stojana i wirnika na kształt tych funkcji. W wyniku analizy wyznaczonych współzależności wskazano na efektywny zakres regulacji napięcia indukowanego maszyny.
EN
This paper presents construction of the unipolar hybrid excitation synchronous machine. The magnetic equivalent circuit model including nonlinear magnetization curves is described. This model was used to calculate multiparameter electromotive force characteristic. The influence of additional rotor and stator yokes on this characteristic was analyzed. As a result of analysis obtained data was indicated on the effective range of the electromotive force control in this machine.
13
Content available remote Steady-state analysis of synchronous machines loaded by an angle depended torque
PL
Reakcja maszyny synchronicznej na moment obciążenia zależny od kąta obrotu jest ważna dla napędów tłokowych. W celu jej określenia należy równania elektryczne maszyny rozwiązywać łącznie z równaniem ruchu, co prowadzi do nieliniowego układu równań różniczkowych. Najczęściej do ich rozwiązywania stosuje się procedury numeryczne, a stan ustalony otrzymuje się po zaniku procesów przejściowych. W pracy, do wyznaczenia takiego stanu ustalonego zastosowano metodę bilansu harmonicznych. Wówczas rozwiązanie przewiduje się w postaci szeregu Fouriera. Bilans harmonicznych prowadzi do nieskończenie wielu nieliniowych równań algebraicznych wiążących współczynniki Fouriera tych szeregów. W celu rozwiązania tego układu, ograniczonego do wymiarów skończonych, użyto algorytmu NewtonaRaphsona. W rezultacie obliczono bezpośrednio widma prądów maszyny oraz widma zmienności kąta mocy i wahań prędkości obrotowej.
EN
Steady-state response of a synchronous machine to the torque with angle depended pulsating component is important for the piston type drives. To find such response, electrical equations have to be solved together with the equation of motion, what leads to nonlinear differential equation set. The numerical integration is often used, and steady-states are obtained when transients disappear. In this paper the method of harmonic balance is used for determining such steady-states. The solution is predicted in the form of the Fourier series, and harmonic balance method leads to an infinite set of nonlinear algebraic equations for coefficients of that series. The Newton–Raphson scheme is used to solve these equations when limited to the finite dimensions. As a result the Fourier spectra of all machine currents, as well as of the rotor speed and variation of the power angle, are directly determined.
EN
The paper presents design of fractional-slot permanent magnet synchronous motors with concentrated windings and interior permanent magnets. Inner PM rotor machines with 12 slot/8 poles and 12 slot/10 poles were investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the performance of each motor. It is shown that the maximal torque capability and the flux-weakening performance of the particular machine are strongly dependent on the stator slot number/rotor pole number combination, rotor barrier design and on the quality of used PM material.
PL
W artykule przedstawiono projekt silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (IPMSM) o uzwojeniu ułamkowo-żłobkowym. Badaniom poddano maszyny PMSM o stosunku żłobki/bieguny 12/8 oraz 12/10. Zastosowano analizę metodą elementów skończonych. Wykazano, że maksymalny moment mechaniczny oraz osłabianie strumienia są silnie zależne od stosunku ilości żłobków stojana do liczby par biegunów wirnika oraz jakości materiałów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych maszyny synchronicznej z wirnikiem wewnętrznym z magnesami trwałymi i pakietowanym stojanem, sterowanej regulatorem histerezowym. Wyznaczono przebiegi prądów fazowych, momentu elektromagnetycznego oraz prędkości obrotowej podczas rozruchu i pracy ustalonej maszyny. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania metody elementów skończonych i metod obwodowych w procesie syntezy regulatorów prądu.
EN
This paper presents simulation results of a permanent magnet synchronous motor with interior rotor which is controlled by the hysteresis current controller. Phase currents, electromagnetic torque and rotor angular speed have been determined. Simulation results aim on usefulness of finite element method and circuit method for current controllers design process.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję maszyny elektrycznej z regulacją strumienia magnesów trwałych dedykowanej do napędu samochodów, a także sformułowano równania matematyczne opisujące zachowanie maszyny w układzie współrzędnych rzeczywistych trójfazowych oraz w układzie współrzędnych kartezjańskich związanych z wirnikiem. Przeanalizowano zjawiska dynamiczne zachodzące w rozważanej maszynie dla różnych wartości jej parametrów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości powstania bifurkacji i stanów chaotycznych.
EN
This paper presents a machine topology used in drives for electro-mobiles, in which the flux control is enabled. Mathematical equations describing behavior of the proposed machine have been defined both in real three phase co-ordinates and in Cartesian co-ordinates systems. The dynamic phenomena occurring in the machine for different values of its parameters, with particular reference to the possibility of bifurcation and chaotic states have been analyzed.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania indukcyjności własnych uzwojeń fazowych oraz indukcyjności w osi d i q maszyny synchronicznej z magnesami zagnieżdżonymi z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego Maxwell 2D. Wybrane wyniki badań polowych porównano z wynikami otrzymanymi z modelu obwodowego maszyny. W badaniach tych uwzględniono wpływ wartości prądu stojana na parametry modelu obwodowego, których wyniki stanowią istotne dane wejściowe dla dalszej analizy pracy maszyn z magnesami trwałymi.
EN
In the paper a method for FEM calculation of self-inductances and d,q axis inductances determination is presented for Interior Permanent Magnet Synchronous Motors. FEM simulation results are compared with circuit model simulation results. In the research there is considered influence of magnetic saturation on circuit model parameters. It is a basis for further analysis of PM synchronous machine work.
PL
W artykule przedstawiono sposób odwzorowania rozkładu indukcyjności wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana i uzwojenia wzbudzenia w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej bez skosu i ze skosem wirnika. Odwzorowanie rozkładu indukcyjności wzajemnych dokonano w funkcji kąta położenia wirnika na podstawie obliczonego rozkładu strumienia magnetycznego skojarzonego z dyskretnie rozłożonym uzwojeniem pasowym stojana oraz ze skupionym uzwojeniem wzbudzenia (przy uwzględnieniu rzeczywistej niesymetrii obwodu magnetycznego). Obliczenia rozkładu indukcyjności wzajemnych przeprowadzono za pomocą niekomercyjnego programu FEMM na podstawie danych konstrukcyjnych otrzymanych od producenta generatorów synchronicznych stosowanych w agregatach prądotwórczych.
EN
The article concerns the representation of the mutual inductances of the stator and field windings in a circuital model of a salient-pole synchronous machine with and without a skew of the rotor. Representation of the self inductance are carried out as a function of the electrical rotor position angle on the basis of the calculated the magnetic flux distribution associated with discretely distributed stator windings and the concentrated field winding (with taking into account the real asymmetry of the magnetic circuit). Calculation of the mutual inductance distributions were carried out using noncommercial software FEMM on the basis of the real construction data received from a manufacturer of synchronous generators that are used in generator sets.
PL
W artykule przedstawiono odwzorowanie indukcyjności własnych uzwojeń pasmowych stojana i uzwojenia wzbudzenia w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej bez skosu i ze skosem wirnika. Odwzorowanie indukcyjności własnych dokonano w funkcji elektrycznego kąta położenia wirnika na podstawie obliczonego rozkładu strumienia magnetycznego skojarzonego z dyskretnie rozłożonym uzwojeniem pasowym stojana oraz ze skupionym uzwojeniem wzbudzenia (przy uwzględnieniu rzeczywistej niesymetrii obwodu magnetycznego). Obliczenia rozkładu indukcyjności przeprowadzono za pomocą niekomercyjnego programu FEMM na podstawie danych konstrukcyjnych otrzymanych od producenta generatorów synchronicznych stosowanych w agregatach prądotwórczych.
EN
The article concerns the representation of the self inductances of the stator and field windings in circuital model of a salient-pole synchronous machine with and without a skew of the rotor. Representation of the self inductance are carried out as a function of the electrical rotor position angle on the basis of the calculated the magnetic flux distribution associated with discretely distributed stator windings and the concentrated field winding (with taking into account the real asymmetry of the magnetic circuit). Calculation of the inductance distribution were carried out using noncommercial software FEMM on the basis of the real construction data received from a manufacturer of synchronous generators that are used in generator sets.
EN
Appropriate design of synchronous reluctance machine with dual stator winding and anisotropic rotor with flux barriers in generator operation mode is investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the machine performance. Two different designs for synchronous reluctance generator with dual stator windings and the same anisotropic rotor with flux barrier are presented.
PL
W artykule przedyskutowano właściwe projektowanie maszyny reluktancyjnej z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotopowym wirnikiem z przegrodami strumeniowymi, pracującej w trybie generatorowym. W celu wyznaczenia działania maszyny użyta została metoda elementów skończonych. Przedstawione zostały dwa projekty synchronicznego, reluktancyjnego generatora z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotropowym wirnikiem z przegrodami strumieniowymi. (Projekt synchronicznego reluktancyjnego generatora z podwójnym uzwojeniem stojana i wirnikem anizotropowym z przegrodami strumieniowymi).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.