Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fatigue tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Fatigue performance of notched specimens of G20Mn5QT cast steel was investigated experimentally and analytically. Fatigue tests on a total number of 22 semi-circular notched specimens were conducted with the load ratios of − 1 and 0.1. Nominal stress-fatigue life relationship was obtained, and mean stress correction rules were verified for the notched specimens based on the test results. A new strain-based approach, strain field intensity (SNFI) method, was proposed, in which fatigue life of materials is predicted based on the weighted average strain in the fatigue damage region. The fatigue lives of the test specimens were predicted using three strain-based approaches, modified Neuber’s rule, equivalent strain energy density (ESED) method and the proposed SNFI method. The fatigue life prediction by the SNFI method was in very good agreement with the test results, which verified the rationality and applicability of the proposed SNFI method and also the adopted fatigue properties of G20Mn5QT cast steel. Both the modified Neuber’s rule and the ESED method gave conservative prediction of the fatigue life of the notched specimens. The necessity of the 3-dimensional fatigue damage region was also discussed for the proposed SNFI method.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wpływu sekwencji występowania różnych wartości obciążenia na trwałość zmęczeniową elementów konstrukcji. Dokonano w nim analizy różnic w trwałości zmęczeniowej elementów przy obciążeniu blokami cykli o różnych amplitudach występującymi w różnej kolejności. Głównym celem badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania prostej maszyny zmęczeniowej GUNT WP140 do badania wymienionych zjawisk w trakcie zajęć laboratoryjnych w procesie dydaktycznym. Uzyskane rezultaty badań potwierdziły obserwacje opisane w analizowanej literaturze, dotyczące wpływu sekwencyjności obciążeń na trwałość zmęczeniową.
EN
The paper presents selected problems of the effects of load sequencing on the fatigue life of the structure. Authors performed an analysis of differences in fatigue life of elements for different order blocks of cycles with various stress amplitudes. The main goal of the work was to examine the possibility of using simple construction fatigue-testing machine GUNT WP140 for study abovementioned phenomena during laboratory classes in didactic process. Presented results confirmed the observations described in the analyzed literature related to effects of load sequencing on the fatigue life.
EN
The paper presents the results of numerical analyses and static experimental testing of thin-walled rectangular elements subject to post-critical deformation under shear conditions. The deliberations concerned the elements made of aluminium alloy and the model material. The obtained stress distribution was used to conduct a numerical simulation of the fatigue strength for a metal plate and testing under cyclic load conditions for both types of models.
PL
Przeanalizowano wyniki badań wpływu długości uszkodzenia pióra łopatki sprężarki silnika lotniczego (z uwzględnieniem położenia tego uszkodzenia na krawędzi pióra) na jej wytrzymałość zmęczeniową w warunkach dużej liczby cykli. Opracowano kryteria klasyfikacji uszkodzeń łopatki oraz metodykę badań. Zaprojektowano i wykonano oprzyrządowanie do próby zmęczeniowej łopatek sprężarki. Do ustalenia źródła inicjacji pęknięcia zmęczeniowego i kierunku jego propagacji podczas próby zmęczeniowej zastosowano metodę fluorescencyjną.
EN
Article presents the research results of aircraft compressor blade damage length and its position influence on fatigue strength under high number cycles conditions. The criteria for blade damage detection classification and test research methodology were developed. Designed and tested the instrumentation for compressor blades fatigue tests. Fluorescent method was used to determine the source of fatigue cracking initiation and its propagation direction during fatigue test.
EN
The paper presents test bench method for verifying the fatigue life of the rotor blades, working in operating conditions in a position steady flight (autorotation), on the aviation construction called the gyroplane. One of the critical elements of this design is the main rotor, which in its modern versions takes the form of advanced composite structures subjected to loads in flight complex variable, the nature of which differs from the well-known operating conditions of helicopter rotors. The article includes a description of the test object, which are composite rotor blades designed specifically to work in autorotation, the specificity of loads of autorotation rotor, and method of implementation of the gyroplane rotor work cycles in the test bench. The main aim of this research is to evaluate the sustainability of the composite blades under the gyroplane operating loads with the goal to allow the rotor to operate in the air. The tests were carried out for 100 hours of gyroplane flight at loads do not exceed the maximum operating loads, and for several hours under a load higher than operating. During test for the evaluation of composite structure, the infrared camera with dedicated software IRNDT was used. The reached showed structural integrity in critical mounting section of the blade.
PL
Wytrzymałość połączeń taśm przenośnikowych wykonywanych w kopalniach rzadko osiąga pełną wytrzymałość taśmy. Składa się na to wiele czynników. Podstawowym jest metoda ich wykonania oraz właściwy dobór składników. Istotny wpływ ma też, jakość wykonania obejmująca zarówno dotrzymanie odpowiedniej geometrii dopasowanej do budowy taśmy i warunków jej pracy, jak i przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie technologii ich wykonania. Trudne warunki w kopalniach podziemnych i presja redukcji czasu postoju przenośników (unikanie strat produkcji) odbija się na spadku wytrzymałości statycznej i dynamicznej połączeń. Potwierdzają to liczne badania ich wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej prowadzone w Laboratorium Transportu Taśmowego (LTT) w ramach prac badawczych i ekspertyz zlecanych przez producentów taśm i ich użytkowników. Konsekwencją zbyt niskiej wytrzymałości połączeń jest niewielka ich trwałość, spadek niezawodności i w konsekwencji wzrost kosztów transportu. Połączenia taśm stanowią bowiem najsłabsze ogniwo w szeregowej strukturze, jaką tworzą zamknięte pętle połączonych ze sobą odcinków taśm pracujących w ciągach przenośników transportujących urobek w kopalni. W artykule przedstawiono wyniki analiz symulacyjnych pozwalających zbadać jak wzrost trwałości połączeń może przyczynić się do redukcji kosztów transportu w kopalniach podziemnych.
EN
The strength of conveyor belts splices made in mines rarely reaches full belt strength. It consists of a number of factors. The primary is the method of their construction and proper selection of ingredients. The significant impact has also has splice quality covering both keeping proper geometry matched to the belt construction and belts working conditions and adherence to the best practices in the field of technologies of their construction. Difficult conditions in underground mines and pressure on reducing conveyor downtime (avoiding production losses) is reflected by a drop in static and dynamic splices strength. This is confirmed by numerous studies of belt splices strength and fatigue life conducted in the Laboratory of Belt Conveying (LTT) within the framework of research and expert opinions commissioned by belt manufacturers and their users. The consequence of too insufficiently low belt splices strength is their low durability, decreasing reliability and, consequently, higher mining transportation costs. Belt splices are in fact the weakest link in the serial structure which form closed loops of interconnected belt sections working in series of conveyors transporting excavated material in the mine. The article presents the results of simulation analyzes analyses investigating how the increase of belt splices durability may contribute to the reduction of transportation costs in the underground mines.
EN
The paper presents two approaches of determining S-N fatigue characteristics. The first is a commonly used and well-documented approach based on the least squares method and staircase method for limited fatigue life and fatigue limit, accordingly. The other approach employs the maximum likelihood method. The analysis of the parameters obtained through both approaches exhibited minor differences. The analysis was performed for four steel construction materials, i.e. C45+C, 45, SUS630 and AISI 1045. It should be noted that the quantity of samples required in the second approach is significantly smaller than with the first approach, which translates into lower duration and costs of tests.
8
Content available remote Fatigue contact durability of laser textured rolling bearings
EN
Based on the pilot testing of cylindrical roller bearings, it might be concluded that the bearings quenched by volume and the secondary by laser show lower contact fatigue life in compare to bearings quenched only by volume (production conditions). One of the reason for this phenomenon might be of internal stresses in laser modified material surface layer due to the rapid non-equilibrium changes. The next stage of bearing research is secondary laser hardening tests after modification (optimization) of hardening parameters. Laser textured bearings in a variant in which lubricant reservoirs cover 25% of the inner raceway showed decreased stability in relation to the bearings after laser secondary hardening. Further laboratory tests will also identify the reason of accelerated degradation, i.e. pitting of laser textured bearings for variant in which lubricating reservoirs cover of 5% of the surface of the inner raceway which shows increased stability with respect to the bearing produced with standard manufacturing procedures in the range of 5÷10%. Due to the high differences of the obtained results of the bearing contact durability tests, further studies are still required.
PL
Celem badań trwałości zmęczeniowo-stykowej było określenie wpływu modyfikacji warstwy wierzchniej na walcowe łożyska toczne. Uwzględniając potrzeby badawcze wałeczkowych łożysk tocznych w warunkach modelowych z symulowanymi obciążeniami stałymi lub cyklicznie zmiennymi, opracowano w Wydziale Mechanicznym WAT koncepcję oraz projekt konstrukcyjny stanowiska do badań tribologiczno-zmęczeniowych w warunkach laboratoryjnych. W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska do modelowych badań trwałości łożysk tocznych, a także wstępne wyniki badań trwałości zmęczeniowo-stykowej łożysk.
EN
The paper discusses the results of selected fatigue tests of a motor glider’s insulated spar structure. The results of the experimental tests were used to assess the potential of the strain-gauge method for diagnosing the spar damage involving the unbolting of one of metal fittings in the spar pin. The usefulness of the deformation measurement method in the composite structure diagnostic process was confirmed, while simultaneously drawing attention to the need for conducting a process optimizing the number of sensors and their distribution on a tested object, in the context of the sensitivity of diagnostic signals received.
10
Content available remote Effect of Excessively Wide Welds on the Fatigue Service Life of Welded Joints
EN
Many a time, welded joints contain a welding imperfection having the form of an excessively wide butt weld with reference number 5212 in PN-EN ISO 6520-1. The fact that the effect of the above-named imperfection on the service life of welded joints had not been identified before inspired research aimed to fill the above-named gap. The study discusses the results of fatigue tests of welded joints having excessively wide welds and contains conclusions based on the test results. In general, the presence of welding imperfection 5212 in welded joints is highly undesirable.
PL
W złączach spawanych z metali niejednokrotnie występuje niezgodność spawalnicza w postaci nadmiernej szerokości spoiny czołowej, oznaczona w normie PN-EN ISO 6520-1 numerem odniesienia 5212. Wpływu tej niezgodności na trwałość eksploatacyjną złączy spawanych nie określono. Z tego powodu podjęto badania, które tę lukę uzupełniają. W opracowaniu opisano wyniki badań zmęczeniowych złączy spawanych z nadmierną szerokością spoiny oraz sformułowano wnioski z tych badań wynikające. Najogólniej ujmując, obecność w złączach spawanych niezgodności 5212 jest wysoce niepożądana.
EN
Research-related fatigue tests at one stress level involved the simultaneous bending and torsion of elements made of steel C45, subjected to various surfacing methods and various post-surface heat treatment as well as having surfaced layers of various thicknesses. Fractures obtained in fatigue tests were subjected to visual and scanning microscopy-based analysis. The article presents the results of the above-named analysis and related concluding remarks.
PL
Badaniom zmęczeniowym na jednym poziomie naprężenia, przy równoczesnym zginaniu i skręcaniu, poddano elementy ze stali C45 napawane różnymi metodami, o różnej grubości warstwy napawanej i różnej obróbce cieplnej po napawaniu. Uzyskane z badań zmęczeniowych przełomy poddano analizie za pomocą obserwacji wzrokowej i mikroskopu skaningowego. W opracowaniu zamieszczono wyniki tej analizy oraz sformułowane na jej podstawie wnioski.
EN
The paper presents a comparison of selected fatigue strength test methods to determine the average finite life fatigue strength. The tests were performed on aircraft engine compressor blades. The paper covers blades fatigue tests results performed using electrodynamic shaker.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych metod ustalania wytrzymałości zmęczeniowej łopatek wirnika sprężarki silnika lotniczego – określenia średniej trwałości i wytrzymałość zmęczeniową. Próby zmęczeniowe sprężarki wykonano za pomocą elektrodynamicznego wzbudnika drgań.
PL
Application of textiles as technical products demands they meet new requirement. Thus an important property of some textiles is their fatigue strength. Functional loads courses of some products can be used just sporadically as a program of fatigue examination. At the beginning they normally should be schematized or filtered to obtain useful program of loads. There are described typical ways of functional course processing, used so far in fatigue strength of construction parts, in the paper. It was found that the traditional analysis of complex functional load courses is labor-consuming. For this reason, nowadays specific software is used for such analysis.
EN
The study presents two approaches to plotting an S-N curve based on the experimental results. The first approach is commonly used by researchers and presented in detail in many studies and standard documents. The model uses a linear regression whose parameters are estimated by using the least squares method. A staircase method is used for an unlimited fatigue life criterion. The second model combines the S-N curve defined as a straight line and the record of random occurrence of the fatigue limit. A maximum likelihood method is used to estimate the S-N curve parameters. Fatigue data for C45+C steel obtained in the torsional bending test were used to compare the estimated S-N curves. For pseudo-random numbers generated by using the Mersenne Twister algorithm, the estimated S-N curve for 10 experimental results plotted by using the second model, estimates the fatigue life in the scatter band of the factor 3. The result gives good approximation, especially regarding the time required to plot the S-N curve.
EN
The paper presents an original method of calculation of the fatigue persistence based on the adoption of the load spectrum in the form of a correlation table, two-parameter fatigue characteristics and the linear hypothesis of fatigue damage summation. The calculation results by the proposed method were compared with the results of fatigue tests programmed for node-seal construction. On the basis of a comparative analysis of the test results and calculations conclusions regarding the usefulness of the proposed method to evaluate the fatigue persistence of components have been reached.
EN
This paper concerns fatigue testing of the rotor of the propulsion system for the MOSUPS – an unmanned aircraft designed in a joint wing configuration, and equipped with a ducted propeller. The work presents the analysis of the stresses and deformations of the rotor structure as well as the form of the loading cycle. The aim of the paper is to introduce the concept of a simplified method of fatigue testing of multi-blade rotors. With the sophisticated geometry of the rotor in mind – the authors applied the FEM tools and implemented the ANSYS and nCode programs. The prototype of the fatigue stand built by the authors is also presented in the paper.
17
Content available remote Fuzzy sets : fatigue tests
EN
In this study, the results of fatigue tests using fuzzy set methodology are considered. Cyclic loading causes damage, reducing the strength until the material can no longer sustain even service loading. The experiments demonstrate the scatter of results. Fuzzy set analysis has been proposed in order to estimate the uncertainty in the evaluation of stiffness and critical number of cycles corresponding to final fatigue damage. The results of fatigue-life tests using fuzzy set methodology are also considered when the experimental results are given in the form of a histogram. The fuzzy set and vertex method in conjunction with finite element (FE) computations are introduced to evaluate buckling loads.
PL
Przedstawiono analizę wyników badań zmęczeniowych z wykorzystaniem metodologii zbiorów rozmytych. Cykliczne obciążenie powoduje uszkodzenia, co zmniejsza wytrzymałość aż do momentu, gdy materiał nie może przenosić nawet obciążenia eksploatacyjnego. Eksperyment wykazuje znaczny rozrzut wyników. Zaproponowano zastosowanie zbiorów rozmytych do oszacowania niepewności w ocenie sztywności i krytycznej liczby cykli odpowiadającej zmęczeniowemu zniszczeniu. Rozważono także wykorzystanie zbiorów rozmytych do analizy wyników badań zmęczeniowych, gdy wyniki doświadczalne są podane w formie histogramu. Zbiory rozmyte i metoda vertex z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) zostały wprowadzone do oceny obciążenia krytycznego.
PL
Zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-1, podczas wykonywania złączy spawanych na podkładce stalowej maksymalny odstęp między łączonymi elementami wynosi 15 mm. Zastosowanie odstępu większego niż normatywny byłoby, w niektórych przypadkach, technicznie uzasadnione. Z tego powodu podjęto badania, których celem było określenie wpływu odstępu między łączonymi elementami na trwałość eksploatacyjną tych złączy. Do badań przyjęto kryterium zmęczeniowe. W artykule opisano wyniki przeprowadzonych badań zmęczeniowych oraz sformułowane na ich podstawie wnioski.
EN
In accordance with standard PN-EN ISO 9692-1, when making welded joints using a backing strip, the maximum distance between elements being joined should amount to 15 mm. In certain cases, the use of a gap greater than the normative one could be technically justified. The above-presented issue inspired tests aimed to identify the influence of a gap between elements being joined on the operational service life of these joints. The tests involved the adoption of a fatigue criterion. The article describes results of fatigue tests along with related conclusions.
EN
The article collates guidelines concerning experimental construction of the S-N fatigue curves within a limited fatigue life range. An attempt is made to compare these guidelines, based on experimental data recorded during rotating bending of a notched specimen made of 42CrMo4. The recorded differences in fatigue life values between the constructed curves reach the maximum of 12.2%. According to the above guidelines, the number of tests in particular test series varies from 6 to 28. Based on the performed analysis a conclusion was made that the increase in the number of tests leads to the increase of accuracy but, on the other hand, remarkably increases the time of the experiment and, consequently, its cost. In this context, it is the research worker who, taking into account a possible future use of the fatigue curve, should individually decide about its accuracy.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska do modelowych badań trwałościowych łożysk tocznych. Stanowisko posiada budowę modułową, pozwalającą na jednoczesne badanie dwunastu łożysk tocznych (walcowych i/lub kulkowych). Obciążenie łożysk realizowane jest przez układ dźwigniowy z obciążnikami. Napęd przenoszony jest przez silnik elektryczny prądu stałego, sterowany nowoczesnym układem sterującym, wymuszającym pracę przy stałych obrotach silnika do 3000 obrotów/minutę, a także pracę przy zmieniającej się prędkości obrotowej, np. sinusoidalnie zmiennej. Wykonano model stanowiska i jego elementów składowych, a także całe stanowisko w „metalu”. Temperatura mierzona na powierzchni pierścienia zewnętrznego łożysk nie przekroczyła 90°C. Zmierzone widma drgań w strefach obudów badanych łożysk potwierdziły właściwą sztywność konstrukcji oraz poprawność funkcjonowania testowanych łożysk tocznych. Przeprowadzone testy w okresie 200h potwierdziły słuszność koncepcji oraz jego dobrą funkcjonalność.
EN
The article presents the concept of station for model durability testing of rolling bearings. The position has modular structure, allowing for simultaneous study of twelve rolling bearings (cylindrical and / or ball bearings). Load on the bearings is performed by the lever arrangement with sinkers. Drive power is transferred by a DC electrical motor, controlled by a modern control system, forcing operation at constant engine speed to 3000 revolutions / minute, and forcing operation at constant engine speed to 3000 revolutions / minute and work at changing rotational speed, sinusoidally variable, for example. A model of the position and its components was made as well as the whole position in the "metal". Temperature measured on the surface of the outer ring of bearings did not exceed 90 ° C. Measured vibration spectrum in housing areas examined bearings confirmed proper stiffness of the structure and the correctness of the functioning tested roller bearings. The tests performed in during 200h confirmed rightness concepts and its good functionality.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.