Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The concept of a miniature transmission electron microscope (TEM) on chip is presented. This idea assumes manufacturing of a silicon-glass multilayer device that contains a miniature electron gun, an electron optics column integrated with a high vacuum micropump, and a sample microchamber with a detector. In this article the field emission cathode, utilizing carbon nanotubes (CNT), and an electron optics column with Einzel lens, made of silicon, are both presented. The elements are assembled with the use of a 3D printed polymer holder and tested in a vacuum chamber. Effective emission and focusing of the electron beam have been achieved. This is the first of many elements of the miniature MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) transmission electron microscope that must be tested before the whole working system can be manufactured.
2
Content available remote Miniaturowy mikroskop elektronowy – koncepcje i możliwości technologiczne
PL
W artykule przeanalizowano różne próby miniaturyzacji mikroskopów elektronowych lub ich elementów opublikowane w literaturze. Przedstawiono nową koncepcję miniaturyzacji mikroskopu transmisyjnego wytworzonego całkowicie metodami mikroinżynierii krzemu i szkła z wykorzystaniem nowoopracowanej mikropompy wysokiej próżni. Opisano problemy technologiczne, które muszą być rozwiązane, aby mógł powstać mikrosystemowy mikroskop elektronowy.
EN
This article analyzes different attempts of electron microscope (and it’s elements) miniaturization presented in literature. It describes a new concept of miniaturization of a transmission electron microscope, created with use of silicon and glass microengineering techniques, integrated with newly developed high vacuum micropump. Technological problems are described, which must be overcome for MEMS electron microscope to be created.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę optycznej detekcji opracowaną dla czujników ciśnienia typu MEMS. Wykonany technikami mikroinżynieryjnymi mikrosystem może być zastosowany do pomiaru ciśnienia w warunkach silnego pola elektromagnetycznego, wysokiej temperatury i silnego promieniowania jonizującego. Wstępne testy czujnika ciśnienia zintegrowanego z elementami systemu optycznej detekcji dały pozytywne wyniki.
EN
In paper a new optical detection method for silicon MEMS pressure sensors has been presented. Fabricated with using of the microengineering techniques microsystem is especially suitable for the pressure measurements in high temperature, high electromagnetic and high radiation environment. Preliminary testing of the pressure sensor integrated with components of the optical detection system has been successful.
4
Content available remote System automatycznej oceny stanu zdrowia krów mlecznych
PL
Kulawizny, po zaburzeniach rozrodu oraz stanach zapalnych gruczołu mlekowego są najczęściej występującymi schorzeniami u krów mlecznych. Zła profilaktyka lub zbyt późne zdiagnozowanie stanu zdrowia zwierzęcia zwiększa straty ekonomiczne hodowcy. Powszechnie stosowana tzw. punktowa ocena chodu powinna być zastąpiona przez metodę nadającą się do automatyzacji, która pozwoli na detekcję schorzeń kończyn we wczesnym stadium. W pracy opisano system, który na podstawie sygnałów rejestrowanych przez czujniki mikromechaniczne (MEMS), umożliwi ocenę zachowania zwierzęcia oraz stan jego zdrowia.
EN
Lameness, and reproductive disorders and mastitis are the most common illnesses in dairy cows. Bad prophylaxis or late diagnosis of the animal health status of breeders increased economic losses. Commonly used method called Locomotion score needs to be replaced by a method suitable for the purpose of the automatic, remote detection of limb diseases at an early stage. This paper describes a system that on the basis of the signals recorded by the micromechanical sensors (MEMS), will assess the animal's behavior and the state of his health.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję miniaturowego, pasywnego, krzemowo-szklanego czujnika wysokich dawek promieniowania wysokoenergetycznego. Cechą szczególną zaproponowanej konstrukcji czujnika pasywnego jest połączenie możliwości pomiaru wysokich dawek promieniowania wysokoenergetycznego z zaletami bezpośredniego odczytu, dotychczas możliwego tylko w dozymetrach elektronicznych. Założono, że czujnik powinien mierzyć dawki promieniowania ≥ 10 kGy. Przedstawiono założenia konstrukcyjne czujnika, wyniki obliczeń oraz modelowania numerycznego.
EN
In this paper the concept of a miniature, passive, silicon-glass sensor of high dose energy radiation is presented. A special attribute of proposed construction is a combination of passive measurement capabilities of high-energy radiation with the advantages of real time monitoring till now possible only in active, electronic dosimeters. Presented sensor should measure the radiation dose ≥ 10 kGy. The paper presents the project of construction of sensor, the results of calculation and numerical modeling.
PL
Zaprojektowano i wykonano rozproszony system czujnikowy na potrzeby małych jachtów treningowych do nauki żeglowania. Opisano system czujnikowy do wieloparametrycznego śledzenia pracy łodzi oraz zachowań żeglarza. System zawiera czujniki, przetworniki oraz oprogramowanie do akwizycji i przetwarzania danych. W oprogramowaniu zawarto algorytmy opisu i interpretacji szeregu parametrów fizycznych wpływających na żeglugę. Dane pomiarowe pozwolą na ocenę zachowań sternika i szybkie ich skorygowanie tak, aby proces uczenia był szybszy i bardziej efektywny.
EN
It was designed and built a distributed sensor system for small yachts for learning to sail. It was described sensors system for multi-parametric tracking of boats work and behavior of sailor. The system consists of sensors, transducers and software for data acquisition and processing. The software includes algorithms for description and interpretation of physical parameters which affect the yachting. Analysis of collected data allows estimating the behaviors of sailor and fast forward information, toward faster and more effective sailing training.
EN
Microfluidic devices called lab-on-a-chips utilize two kinds of characterization of a biosample, which are based on spectrofluorimetric and spectrophotometric methodologies. Lab-on-a-chips are equipped with an optical instrumentation and a software system that allow detecting of the optical signals and their processing into spectral characteristics. In the paper, technology of lab-on-a-chip (cytometer microdevice) and miniature silicon-glass field-emission light source (FELS) is described. Electrons emitted from a silicon cathode covered with carbon nanotubes excite light emission from nanocrystalline rare earth doped yttrium oxide phosphor (anode). The emitted light can be precisely tailored to the main absorption line of a fluorescent marker. The presented system has been successfully used for testing of the cow embryos as well as fluorescent-marked porcine oocytes.
8
Content available remote Lab-on-a-chip for quality classification of pig oocytes
EN
The popular veterinarian method of qualitative selection of animals oocytes for artificial fertilization is based on morphological aspects of cells. Selection is done by the trained veterinarian specialists observing under a microscope oocytes "flowing" in phosphate buffered saline (PBS) buffer. This is unsatisfactory selection method, one of the weakest points of agriculture breading industry, because it introduces large personal factor and cannot be automated. In this paper, the novel microspectrometry method for quality assessment of pig oocytes isolated from follicles of various size is described. Pig oocytes were successfully classified according to existing classification. We used a specially designed microfluidic chip for measurements. The chip was constructed of glass and silicon with integrated optical fiber. This is the first attempt of the lab-on-a-chip based methodology of quality assessment of oocytes of breeding animals.
EN
Great attention is paid to develop lab-on-a-chip (LOC) for high-performance analysis of genetic material. Capillary gel electrophoresis is an efficient method of DNA analysis, including detection of potentially oncogenic genetic mutations. In this paper, glass LOC for capillary gel electrophoresis of DNA samples, as well as laboratory set-up for electrophoretic separation and fluorimetric detection of nucleic acids, are presented. Nanolitre genetic material specimen was on-chip injected and separated utilizing a high voltage automatic management system. Fluorochrome labeled DNA strands were sized by fragment length within a few minutes. Detection was performed by a laser/CCD-based miniature fluorimetric system equipped with specialized software for fluorescence signal recognition, analysis and storage.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad miniaturowym systemem do elektroforetycznej separacji DNA, wykorzystującym układ detekcji fluorescencyjnej. Opisano technologię całkowicie szklanego biochipa z krzyżową konfiguracją kanałów mikrofluidycznych. W opracowanym stanowisku laboratoryjnym przeprowadzono elektroforezę żelową DNA znakowanego barwnikami „czerwonymi” (Cy5, TO-PRO-3) z detekcją fluorymetryczną w czasie rzeczywistym. Sygnał detektora przetworzono cyfrowo, uzyskując charakterystyki intensywności fluorescencji w funkcji czasu.
EN
In the paper, miniature system with fluorometric detection for electrophoretic separation of DNA is reviewed. Technology of all-glass biochip with cross-shaped microfluidic channels is described. Gel electrophoresis of DNA labeled with red-line markers (Cy5, TO-PRO-3) was conducted in laboratory set-up with real-time fluorometric detection. Detection signal was processed into time-graphs of fluorescence intensity.
11
Content available remote Miniaturowy amplifikator DNA PCR
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad miniaturowym systemem do amplifikacji DNA metodą PCR. Opracowano technologię taniego biochipu ceramicznego, spełniającego rolę mikroreaktora do prowadzenia reakcji PCR. Zaprezentowano układ sterowania procesem PCR oraz układ detekcji, wykorzystujący technikę fluorescencyjną. W opracowanym systemie przeprowadzono procesy powielania DNA bakterii fekalnej Escherichia Coli. Pozytywne wyniki eksperymentów potwierdziły możliwość budowy miniaturowego, przenośnego amplifikatora DNA.
EN
In paper the results of works on a miniaturization of an amplification system with use PCR method is presented. Inexpensive, ceramic biochip with PCR microreator integrated with glass optical fibre has been elaborated. Control system built for steering of a PCR reaction and detection system using the fluorescence method are presented. Processes of amplification of Escherichia Coli DNA have been carried out in elaborated amplificator. Positive results of the PCR reactions confirmed that it is possible to build miniature, mobile DNA PCR system.
PL
Wykrycie kokainy zażytej przez zawodowego kierowcę jest tak samo ważne jak przeprowadzenie testu na spożycie alkoholu. Skutki zażycia jednej i drugiej używki mogą być tragiczne. Dlatego też, istotne jest wykrycie kokainy lub jej metabolitów, za pomocą prostych w obsłudze i tanich testów, nie tylko w chwili upojenia tym narkotykiem. Pozwoli to na stwierdzenie, że kierowca w czasie pracy (jazdy samochodem) był pod wpływem kokainy. Brak jest w chwili obecnej tego typu testów. W artykule przedstawiono wyniki prac prowadzonych w ramach 7. PR UE LABONFOIL nad tanim testem na obecność kokainy lub jej metabolitów w pocie kierowcy. Test ten bazuje na jednorazowym pasku immunochromatograficznym współpracującym z ręcznym czytnikiem optycznym. Zastosowanie nowatorskiego układu detekcji optycznej umożliwia wykrycie metabolitu kokainy na poziomie do tej pory charakterystycznym dla stacjonarnych urządzeń laboratoryjnych, otwierając tym samym drogę w kierunku nowej generacji przenośnych narkometrów.
EN
Detection of cocaine taken by a professional driver is from safety reasons as dangerous as consumption of alcohol. Therefore, it is crucial to detect cocaine or its metabolite by the use of simple and cheap test not only while the driver is abused. The paper presents a first approach toward portable instrumentation for cheap and rapid quantitative detection of cocaine in a sweat sample developed under EU 7. FP LABONFOIL project. The test consists of a skin patch and a hand-held optical reader (Fig. 1). The reader is connected to a personal computer which collects data and calculates cocaine concentration in the sweat sample (Fig. 2). Details of the immunochromatographic strip and hand-held reader are shown in Figs. 3 and 4. The view of the hand-held reader connected to an ultra-mobile personal computer is shown in Fig. 5. The reader sends images of the flourishing control and test lines to the computer which analyes and calculates fluorescence intensity of the lines (Figs. 6, 7). During experiments immunochromatographic tests with cocaine metabolite concentration corresponding to cocaine concentration from 0 ng/ml to 20 ng/ml were used. The detection areas for different concentrations are presented in Table 1. The fluorescence intensity as a function of the cocaine metabolite concentration is shown in Fig. 8. The detection limit of cocaine was about 2 ng/ml,m which is at least 10-times better than the limit recommended by EC (30 ng/ml).
EN
In the paper a novel spectrophotometric methodology utilizing lab-on-a chip device for assessment of quality of bovine oocytes is presented. Qualification results of living bovine oocytes are described. Good correlation of obtained results with reference methodology has been achieved.
PL
W artykule przedstawiono nową spektrofotometryczną metodę wykorzystującą mikrosystem typu lab-on-a-chip do jakościowej oceny oocytów bydlęcych. Przedstawiono wyniki badań z rzeczywistym materiałem biologicznym. Otrzymano zgodność pomiędzy wynikami uzyskanymi za pomocą opisanego systemu a metodą referencyjną.
14
Content available remote Application of multiwall carbon nanotubes to microfluidic systems
EN
A new idea of potential application of miniature light sources (micro-FED) have been presented for excitation of fluorophore dyes used in biochemical investigations. Such light sources are based on field emission phenomena in diode type structures. Surfaces of cold cathodes were modified by electrophoretic deposition of multiwall carbon nanotubes, whereas anode surfaces utilize nanocrystalline phosphors with lanthanide-doped YAG matrices. Spectral characteristics of the light sources are in a good agreement with excitation spectra of a series of well known fluorescent dyes.
PL
Przedstawiono miniaturowe źródło światła z emisja polową. Katodę polową wykonano w postaci chipu krzem-ITO (tlenek indowo-cynowy), na którym osadzono nanorurki węglowe metodą elektroforetyczną. Anoda źródła światła została wykonana ze szkła pokrytego warstwą ITO i luminoforem. Uzyskano niskie napięcie startu emisji polowej oraz wydajną emisję światła. Zaletą opracowanego źródła jest możliwość integracji on-chip z krzemowo-szklanym chipem mikrofluidycznym.
EN
The miniature field-emission light source is presented. Silicon-ITO layer (Indium-Tin Oxide) chip electrophoretically covered with carbon nanotubes has been applied as a field-emission cathode. Anode of light source consisted of glass and ITO layer was covered with phosphor using electrophoretic method. Low threshold electron emission voltage and efficient light emission have been obtained. The main advantage of this light source is the on-chip integration with silicon-glass microfluidic chip.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę szybkiego anizotropowego trawienia krzemu. W metodzie tej roztwór trawiący aktywowano za pomocą mikrofali i trawienie prowadzono we wnęce mikrofalowej. Określono podstawowe parametry i właściwości tej metody. Stwierdzono, że szybkość trawienia krzemu była nawet kilkudziesięciokrotnie wyższa w porównaniu do tradycyjnego, aktywowanego termicznie trawienia. Największe przyspieszenie trawienia obserwowano dla roztworów o niskiej temperaturze. Technologiczną przydatność nowej metody trawienia potwierdzono wykonując kilka mikrostruktur krzemowych do mikrosystemów.
EN
In the paper, a new method of micromechanical, fast anisotropic etching of silicon has been presented. In the method, the microwave activation of the etchant and etching of silicon were carried out in the microwave cavity. The main parameters of the method have been determined. It has been found, that the etch rate was in order magnitude in comparison to standard, thermally activated processes. The highest acceleration of the etching rate has been observed in cold etchants. The technological usefulness of the described methods, has been successfully confirmed by the fabrication of a few silicon microstructures of microsystems.
17
Content available remote Integrated instruments for total chemical analysis
EN
Previous works on silicon micromachined devices started in the Institute of Microsystems Technology (ITM) of the Wroclaw University of TEchnology (WUT) in late 80's, although some fundamental technological works on silicon anisotropic etching for three-dimensional structures fabrication were done in mid 70's. Our Institute was the first in Poland recognising a need of micromachined sensors and actuators investigations. In the lecture some of the most interesting past works will be shown. Newly developed components for analytical chemistry and microchemistry will be presented. a short sketch of recently discovered fast deep anistropic etching of single silicon wafers and other materials will be presented. Samples of devices and short TV movie on our works will be shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.