Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawigacja morska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available The Entrants’ View on Collision Avoidance
EN
Collisions are a serious threat to ship’s safety and despite the existence of codified rules and obligatory COLREG course for the seafarers, the number of maritime accidents is still great. Noticing this we have decided to use group model building to extract the knowledge about the process of collision avoidance from our group of experts. As a result, we obtained 18 factors which we have divided into 4 categories in order of importance. After reviewing the results we have noticed that the experts focused on superficial and theoretical aspects of collision avoidance. Therefore we have concluded that their knowledge despite our initial assumptions was insufficient to thoroughly revise this topic. However, we have also recognized some patterns that would suggest that the current rules could be improved. Our goal is to cause a discussion that will, hopefully, result in changes in education, laws, or both.
PL
Zderzenia są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa statku i pomimo istnienia skodyfikowanych przepisów oraz obowiązkowej dla marynarzy znajomości Między­narodowych Przepisów Zapobiegania Zderzeniom na Morzu, liczba wypadków morskich wciąż jest ogromna. Zauważając to, podjęto decyzję o wykorzystaniu modelowania grupowego w celu wydobycia wiedzy o przebiegu procesu mijania się statków z wybranej grupy ekspertów. W rezultacie uzyskano 18 czynników, które zostały podzielone na cztery kategorie w zależności od ich znaczenia. Po przejrzeniu wyników zauważono, że eksperci skupili się na powierzchownych i teoretycznych aspektach zagadnieniach unikania zderzeń statków. W związku z tym wysunięto wniosek, że ich wiedza, pomimo naszych pier­wotnych założeń, nie była wystarczająca, żeby dogłębnie przyjrzeć się tematowi. Niemniej dostrze­żono także pewne wzorce, które mogą sugerować pole do poprawy aktualnie funkcjo­nujących przepisów. Celem pracy jest spowodowanie dyskusji, która, być może, zaskutkuje zmianami w systemie edukacji marynarzy, prawie lub też w obu tych dziedzinach.
2
Content available remote System wykrywania i przeciwdziałania zakłóceniom celowym odbiornika GPS
PL
Autorskie rozwiązanie umożliwiające wykrycie spoofingu GPS i ograniczenie jego oddziaływania na odbiornik nawigacyjny. Koncepcja zaproponowanego systemu oparta na identyfikacji i adaptacyjnej filtracji sygnałów imitujących, które docierają do odbiornika z tego samego kierunku, gdyż są nadawane przez pojedynczą antenę. Zastosowanie odbioru wieloantenowego, umożliwiającego realizację przestrzennej analizy i przetwarzania sygnałów. Zarys koncepcji systemu antyspoofingowego, a także realizacja prototypu tego systemu w technice radia programowalnego. Wybrane wyniki badań efektywności tego systemu w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych.
EN
Original solution for detecting GPS spoofing and mitigate its influence on performance of navigation receiver. Concept of proposed system based on identification and adaptive filtering of fake signals which arrive to receiver from the same direction, as they are transmitted via a single antenna. The use of multiantenna reception spatial analysis and processing of signals. The outline of the concept of proposed anti-spoofing system and the implementation of a prototype of this system in software defined radio technique. Selected results of research on effectiveness of the system in laboratory and field conditions.
EN
This paper presents draft guidelines on the display of navigation-related information received by communications equipment elaborated by the International Maritime Organization (IMO) [3]. It aims mainly to ensure that information is displayed in an efficient, reliable and consistent format, in a manner that is easily and accurately interpreted to support decision-making process. These guidelines supplement resolution MSC.191(79) Performance standards for the presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays [7] in regard to the presentation of navigation information received via communication equipment. The use of these guidelines will ensure that navigation information received via communications equipment is displayed in a harmonized manner on the ships’ navigational bridge. The availability of electronic data that enhances the safe and efficient navigation of ships necessitates that shipborne systems capable of presenting this information to the user should do so in a harmonized and readily assimilated way.
4
Content available Domena statku w nawigacji morskiej
PL
W artykule opisano różnego rodzaju domeny statku. Omówiono domeny o zróżnicowanych kształtach i wymiarach (2D–3D), stosowanych w różnych fazach żeglugi morskiej. Przedstawiono domeny jako narzędzia w nawigacji morskiej do oceny ryzyka w nawigacji. Omówiono również wykorzystanie domen w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa nawigacyjnego w rejonach nawigacyjnie trudnych do żeglugi w pobliżu niebezpieczeństw nawigacyjnych.
EN
In this paper different kind of ship domain has been defined and described. Different dimensions and shapes of ship domain (2D–3D) used in all phases of navigation has been discussed. The ship domain as a tool in navigation for assessing the risk in navigation has been given. How to use the ship domain to increase safety of navigation in restricted waters has been discussed.
PL
W artykule sformułowano funkcje wrażliwości modelu procesu transportowego i logistycznego oraz optymalnego sterowania tym procesem. Opisano model podstawowy procesu bezpiecznego kierowania ruchem statku jako gry różniczkowej, a następnie algorytmy optymalnego sterowania w postaci wieloetapowej gry pozycyjnej i wielokrokowej gry macierzowej. Przedstawiono charakterystyki wrażliwości bezpiecznego kierowania statkiem w rzeczywistej sytuacji kolizyjnej na niedokładność informacji o stanie procesu i na zmiany jego parametrów, wyznaczone na drodze komputerowej symulacji algorytmów w oprogramowaniu Matlab/Simulink.
EN
The paper presents the sensitivity functions of the transport and logistics process model and the optimal control of this process. The basic model of safe ship motion management as a differential game was described, followed by optimal control algorithms in the form of multi-stage positioning game and multi-matrix game. The sensitivity characteristics of safe ship control in the real collision situation are presented in terms of inaccuracy of process status information and changes in its parameters, as determined by computer simulation algorithms in Matlab/Simulink software.
PL
W artykule omówiony został problem integracji statkowych systemów nawigacyjnych i pozycyjnych w świetle najnowszych zaleceń Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organization - IMO). Zalecenia odnośnie wymogów eksploatacyjnych mają na celu ułatwienie bezpiecznej integracji funkcji nawigacyjnych oraz informacyjnych. Analizie poddano wymagania formalne dla zasad integracji wyposażenia nawigacyjnego statków morskich w celu późniejszego modelowania jego integracji oraz wykrycia źródeł możliwych jej błędów, a także rewizji standardów szkolenia operatorów.
EN
Paper discussed the problem of integration of ships navigational and positioning systems in light of newest International Maritime Organization (IMO) regulations. Performance regulations are to make integration of navigational and informational functions safer. This paper is analyzing formal requirements of integration rules for ships equipment with purpose of later cooperation modeling and detection of possible errors in the system with regard for INS operators training process.
PL
W rozwiązaniach praktycznych wielu obszarów działalności naukowej, w przemyśle, biznesie oraz szeroko pojętej rozrywce bardzo często są wykorzystywane systemy wizyjne. Zwykle moduły odpowiedzialne za akwizycję, analizę i przetwarzanie obrazów są częścią większego, bardziej złożonego systemu na rzecz którego pracują, jednakże, choć znacznie rzadziej, mogą stanowić rozwiązanie autonomiczne. Metody i techniki stosowane w badaniach z wykorzystaniem systemów wizyjnych prowadzonych przez naukowców we wszystkich środowiskach fizycznych, tj. na lądzie, na wodzie i w powietrzu są podobne, a uzyskiwane wyniki zbieżne. W artykule tym dokonano analizy wykorzystania linii widnokręgu jako układu odniesienia przy wykonywaniu typowych zadań nawigacyjnych jednostek nawodnych, czy stabilizowania platformy nośnej dla innych systemów aktywnych.
EN
In practical solutions to many areas of scientific activity, in industry, business and broadly understood entertainment, vision systems are often used. Usually, the modules responsible for acquisition, analysis, and image processing are part of a larger, more complex system for which they work, but, albeit much less frequently, can be autonomous. The methods and techniques used in video-based research conducted by researchers in all physical environments, i.e. on land, water and air, are similar, and the results obtained converge. This article analyzes the use of the horizon line as a reference system for performing typical navigational tasks of surface vessels or stabilizing the platform for other active systems.
8
Content available Koncepcja rozwoju e-nawigacji w Polsce
PL
E-nawigacja ma głównie zapewnić bezpieczną nawigację na morzu, umożliwić niezawodną radio komunikację morską, oraz zarządzanie ruchem statków. Wprowadzenie tego projektu stawia wiele zadań przed polską administracją morską. Część z nich już została zrealizowana, inne są planowane. Do nich należy modernizacja oznakowania nawigacyjnego. Szczególnie istotne jest upowszechnienie na morzu technologii informatycznych.
EN
E-Navigation main role is to provide safe navigation at sea, to enable reliable radio communication and ships traffic management. The implementation of this project puts many tasks ahead of the Polish maritime administration. Some of them have already been implemented, others are being planned such as modernization of navigation markings. Particularly important is spreading of information technology at sea.
PL
Referat opisuje przybliżone zależności matematyczne określające możliwości wykrywcze radaru nawigacyjnego zainstalowanego na jednostce pływającej w funkcji jego parametrów technicznych i stanu morza oraz wyniki badań modelowych prawdopodobieństwa wykrycia takim radarem obiektów nawodnych na tle zakłóceń od powierzchni wody. Obliczenia wykonano z zastosowaniem programu Carpet 2 dla radarów pracujących w pasmach X i S. Badania przeprowadzono dla dwóch wysokości instalacji anteny radarowej (9 m n.p.m. i 25 m n.p.m.) i dwóch obiektów: o wysokości 1 m i skutecznej powierzchni odbicia 1 m² oraz wysokości 10 m i skutecznej powierzchni odbicia 100 m².
EN
Paper describes approximate mathematical formulas defining the detection capabilities of the navigational radar installed on vessel as a function of its technical parameters and state of the sea, and the results of model tests of the probability of detecting by such radar surface objects on the background of interference from the sea. The calculations were made using the Carpet 2 program for radars working in the X and S bands. The study was conducted for two heights of radar antenna installations (9 m and 25 m above sea level) and two objects: 1 m high with Radar Cross Section (RCS) equal to 1² m and 10 m high with RCS equal to 100 m².
PL
W artykule omówiono badania nad zastosowaniem zaawansowanych obliczeń numerycznej mechaniki płynów do wyznaczania trajektorii ruchu (w sześciu stopniach swobody) statku morskiego żeglującego na akwenie ograniczonym podczas manewru wymijania z innym statkiem. Uwzględniono jednocześnie zarówno oddziaływanie dna i brzegów kanału o zadanej geometrii jak również oddziaływanie wymijanego statku, co jest podejściem nowatorskim na skalę światową. Wyniki symulacji przeanalizowano pod wzglądem hydrodynamicznego zjawiska osiadania, powstającego podczas przejścia statku przez akwen ograniczony głębokością i brzegami kanału przy jednoczesnej interakcji z wymijanym statkiem. W obliczeniach wykorzystano geometrię typowego statku kontenerowego.
EN
Paper describes a research into ship’s squat phenomenon which is related to the safe entering of large ships into contemporary existing sea harbors. As the significant research effort in ship hydromechanics is devoted in recent years to the practical navigation problems, the Authors follow this trend and addressed the squat by means of CFD numerical simulations. The analysis of 6 DOF ship motion was performed, including the effects of shallow water, horizontal restrictions, extend of a channel and especially ship squat during passing by maneuver at a waterway. An exemplary case-study is carried out for a large container vessel. The obtained results were experimentally verified by comparison to one German experiment and own models tests. Such complex approach is a novelty worldwide.
11
Content available Informacja i sytuacja nawigacyjna
PL
Proces nawigacji jest złożony i bazuje na informacji nawigacyjnej pochodzącej z dwóch głównych źródeł – pomiarów nawigacyjnych i publikacji nautycznych. Informacja nawigacyjna, mająca kolosalny wpływa na bezpieczeństwo żeglugi, powinna być dokładna, aktualna i wiarygodna. W artykule przedstawiono informacje nawigacyjną w aspekcie jej cech i atrybutów, będących egzemplifikacją jej jakości
EN
Ship’s navigation process is complex and based on the navigational information from two main sources – of navigational measurement and of nautical publications. Navigation information should be precisely, up-to-date and credible. The paper presents navigational information in respect to their features and attributes.
PL
Zgodnie z zaleceniami IMO, jeżeli dane o obiekcie są dostępne zarówno z AIS jak i z radarowej automatycznej pomocy nakresowej (ARPA lub ATA) oraz kryteria łączenia danych są spełnione tak, że informacje z AIS i radarowe są traktowane jako dotyczące jednego obiektu fizycznego, to w urządzeniach radarowych, jako stan domyślny, powinny być automatycznie wybierane i wyświetlane tylko symbol AIS i dane alfanumeryczne AIS tego obiektu. Artykuł przedstawia przeprowadzone w warunkach rzeczywistych wstępne badania wiarygodności prezentowanej przez statkowy AIS informacji o odległości i czasie mijania z drugim statkiem wyposażonym też w AIS, poprzez porównanie danych z AIS z prezentowanymi przez ARPA.
EN
According to the IMO recommendation when the target data from AIS and radar plotting aids are both available and the association criteria are fulfilled such that the AIS and radar information are considered as for the one physical target, then as a default condition in radar equipment the AIS target symbol and the alphanumerical AIS target data should be automatically selected and displayed only. The article presents researches conducted in real conditions on the reliability of information presented by ship's AIS about the passing distance with other vessel equipped with AIS too and time to pass it by comparing data from the AIS with that presented by ARPA.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2003--2010, CD 1
PL
W opracowaniu przedstawiono podstawy planowania nawigacji morskiej na podstawie dokumentów IMO oraz w świetle Kodu Polarnego. Opisano strukturę Kodu Polarnego oraz fragmenty związane z jego zaleceniami, co do prowadzenia bezpiecznej nawigacji.
EN
The paper refers to the principle of passage planning based on the IMO documents in the light of the Polar Code. Structure of the Polar Code has been presented in connection to its functional requirements to conduct safe ice navigation.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1598--1607, CD2
EN
From the very beginning of human history, human beings have been travelling in order to learn about the world around them. Therefore, they have always aimed to create conditions that would allow them to safely pursue their goals. With this end in view, people have been using certain independent objects that are referred to as systems of navigation marks. Today the Earth is too small for human beings who are seeking to explore the universe. This is why the activities of research centres are directed towards making interplanetary flights possible. A journey into space requires taking a new approach to determining the position of spacecraft in a 3D system, which also provides opportunities for introducing qualitative changes to marine navigation. However, although we live in a time of great technological advancement, we should not forget about past and present advances in marine navigation. This article takes a look at the past and present and discusses the future of navigation.
PL
Od zarania dziejów ludzie podróżowali w celu poszerzenia wiedzy o otaczającym ich świecie. Naturalną konsekwencją tych działań, było stworzenie przez nich warunków do bezpiecznej żeglugi, co uzyskano między innymi dzięki systemowi oznakowania nawigacyjnego. Gdy Ziemia okazała się dla ludzi zbyt mała, zapragnęli oni odkrywać wszechświat. Dlatego też współczesne działania ośrodków badawczych, ukierunkowane zostały na loty międzyplanetarne. I choć podróż w kosmos wymaga nowego podejścia do określania pozycji statku kosmicznego – w systemie 3D, jego utworzenie otworzyłoby cały wachlarz nowych możliwości, a co za tym idzie zmian jakościowych także dla nawigacji morskiej. W artykule przedstawiono historię, stan obecny oraz perspektywy rozwoju nawigacji.
EN
In the paper the author tries to present the results of monitoring the implementation of the Electronic Chart Display Information System (ECDIS) to ensure that issues identified in regard to the anomalous operation of some ECDIS are collated, analyzed, communicated and resolved as speedily as possible to maintain the safety of navigation and to assist the smooth transition from paper to digital navigation.
PL
Systemy nawigacji satelitarnej umożliwiają wyznaczenie pozycji obserwatora we współrzędnych geograficznych, np. GPS korzysta z układu WGS-84. W technice dynamicznego pozycjonowania stosowanych jest wiele systemów nawigacyjnych dużej dokładności, ale pracujących w lokalnych układach odniesienia. W radarach wyznacza się położenie obiektu w lokalnych, biegunowych współ- rzędnych, które są transformowane do współrzędnych geograficznych. Ze względu na wysoką dokładność pozycjonowania zagadnienia transformacji układów nabierają znaczenia, szczególnie w brzegowych systemach kontroli ruchu morskiego. Na te zagadnienia zwrócono uwagę w artykule.
EN
Satellite navigation systems help to determine position of the observer in geographic coordinates, e.g. WGS-84 datum is used in GPS but there are many others. Dynamic position.ing technique makes use of many high accuracy navigation systems but operating in local reference systems. Location of a target in radar is determined in local, polar coordinates which are transformed into geographic coordinates. Due to high accuracy of positioning systems, transformation issues become important, especially in shore based maritime traffic control systems. This paper highlights these issues.
EN
An essential aspect of the safety of navigation is avoiding collisions with other vessels and natural or man made navigational obstructions. To solve this kind of problem the navigator relies on automatic anti-collision ARPA systems, or uses a geometric method and makes radar plots. In both cases radar measurements are made: bearing (or relative bearing) on the target position and distance, both naturally expressed in the polar coordinates system originating at the radar antenna. We first convert original measurements to an ortho-Cartesian coordinate system. Then we solve collision avoiding problems in rectangular planar coordinates, and the results are transformed to the polar coordinate system. This article presents a method for an analysis of a collision situation at sea performed directly in the polar coordinate system. This approach enables a simpler geometric interpretation of a collision situation.
PL
Dokonano porównania dwóch metod stosowanych w rozwiązywaniu problemu unikania kolizji statków: podejście oparte na algorytmie mrówkowym, zwanym również optymalizacją kolonią mrówek (Ant Colony Optimisation - ACO) oraz rozwiązanie wykorzystujące metodę programowania dynamicznego (Dynamic Programming - DP). Metody te sklasyfikowano w dwóch różnych grupach: ACO - algorytmów przybliżonych (approximate algorithms), znanych również jako podejścia heurystyczne oraz DP - nazywanych również algorytmami dokładnymi (exact algorithms). W artykule zawarto syntetyczny opis obu metod oraz porównanie tych dwóch podejść, w szczególności porównanie wyników uzyskanych dla rzeczywistych sytuacji nawigacyjnych zarejestrowanych na Morzu Bałtyckim.
EN
The article presents a comparison of two methods used to solve the problem of ships collision avoidance: an approach based on the ant algorithm, also known as Ant Colony Optimization - ACO and a solution using dynamic programming method - DR These methods arę classified into two different groups: ACO belongs to the group of approximate algorithms, also known as heuristics, and DP is a deterministic method, called the exact algorithms. This paper contains a concise description of both methods and a comparison of the two approaches, in particular a comparison of the results obtained for real navigational situations registered in the Baltic Sea.
PL
Artykuł przedstawia idee tworzenia i rozwijania Interaktywnych Struktur Nawigacyjnych (IANS) z wykorzystaniem systemów satelitarnych. Pojęcie IANS w literaturę przedmiotu wprowadził współautor w 2004 roku [Czaplewski 2004]. W artykule autorzy prezentuje możliwość adaptacji dla potrzeb wybranych zadań w nawigacji morskiej znane w geodezji współczesne metody odpornej estymacji. W funkcjonowaniu IANS wykorzystywane są współczesne metody M-estymacji. Struktury Interaktywne mogą wspomagać zadania specjalne w działalności ludzkiej na morzu np. identyfikacje obiektów na morzu i lądzie bez potrzeby podchodzenia do nich. Ponadto można wykorzystać w procesie prowadzenia nawigacji przez pojazdu podwodne lub bez załogowe obiekty pływające. W prezentowanym artykule pokazano aparat matematyczny niezbędny do tworzenia IANS. Założenia teoretyczne zilustrowano przykładem wykorzystania IANS w trakcie typowego zadania nawigacyjnego.
EN
This paper presents ideas for creating and developing Interactive Navigational Structures (IANS) By using satellite systems. The authors of the paper present the possibility of adapting the contemporary methods of robust estimation that are used in geodesy for the purpose of performing selected marine navigation tasks. IANS utilise modern M-estimation methods. Interactive structures can also be used in the process of navigation carried out by underwater vehicles or unmanned watercraft. This paper presents the mathematical methods that are essential for creating IANS. The theoretical assumptions are illustrated with an example of how IANS can be used while performing a typical navigational task.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
4706--4717
PL
Zdolność systemu do ostrzegania użytkownika o tym, że błąd wyznaczonych współrzędnych przekroczył dozwoloną wartość, nazywa się wiarygodnością[4]. W chwili obecnej ani GPS, ani GLONASS nie zapewniają monitoringu wiarygodności, w związku z tym istnieje niepewność dotycząca rzeczywistego położenia obiektu. Sytuacja taka jest niedopuszczalna wszędzie tam, gdzie błąd gruby wyznaczeń współrzędnych może doprowadzić do poważnych konsekwencji w postaci katastrof, w których mogą zginąć ludzie, wystąpić poważne straty materialne, czy skażenie środowiska. W związku z tym, zapewnienie wiarygodności jest warunkiem koniecznym umożliwiającym zastosowanie GNSS w nawigacji lotniczej i morskiej (w niektórych jej fazach). Realizowana jest ona dzięki grupie opracowanych metod, które dobrze sprawdzają się na otwartej przestrzeni, tam gdzie błąd gruby wyznaczeń może być spowodowany jedynie niewłaściwym funkcjonowaniem któregoś z satelitów [4]. Na terenach zabudowanych źródłem błędów grubych pomiarów są sygnały odbite od budynków i z tym problemem nie radzą sobie stosowane w lotnictwie i na morzu metody monitorowania wiarygodności. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję nowej autorskiej metody oceny dokładności współrzędnych wyznaczanych metodami GNSS na potrzeby monitorowania pojazdów. Opisano genezę powstania metody oraz ogólne założenia przyjęte przy jej opracowywaniu.
EN
The ability of the system to warn the user that fix error has exceeded the allowed value is called the integrity[4]. At the moment, neither GPS nor GLONASS does not provide integrity monitoring, therefore there is uncertainty regarding the actual location of the object. This situation is unacceptable anywhere, where outliers in coordinates may lead to serious consequences in the form of disaster, where people can die, develop serious material loss or contamination of the environment. In this connection, to ensure integrity is a necessary condition for the use of GNSS in aviation and maritime navigation (in some of its phases). It is made by a group of developed methods that work well at open area, where outliers in measurements may be caused only by the wrong functioning of one of the satellites [4]. The main source of outliers in urban areas are signals reflected from buildings and methods of integrity monitoring used in aviation and at the sea are not able to cope with this. The article describes the author's proposal for a new method of assessing GNSS fixes accuracy for vehicles monitoring. The genesis of the method and general assumptions in its development are described.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.