Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operational availability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy wymagań technicznych i prawnych stawianych układom wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych. Zawarte zostały w niej również opisy kluczowych inwestycji realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w celu rozbudowy północnej infrastruktury sieci przesyłowej umożliwiającej wyprowadzenie mocy z MFW.
EN
The article concerns the technical and legal requirements for evacuation of power from offshore wind farms. It also contains descriptions of key investments implemented by Polskie Sieci Elektroenergetyczne in order to expand the northern infrastructure of the transmission network enabling the evacuation of power from the offshore wind farms.
EN
Haemodialysis machines are one of the important medical equipment which is used to treat renal failures and minimum downtimes are thus essential. Uninterrupted and constant use of these machines in hospitals worldwide makes them vulnerable to failures if not maintained properly. Consequently, the maintenance cost for dialysis machine is high. A method to implement a cost effective maintenance strategy is demonstrated in this work. Root Cause Based Maintenance (RCBM) strategy is employed at the component level to optimize the Reliability Based Maintenance schedules derived from the existing maintenance and failure data. In order to minimize the average cost of maintenance for Haemodialysis machines and ensure their high operational availability, a Cost-Model is derived, and Genetic Algorithm is employed for optimization in this work. The application of RCBM strategy results in cost saving of about 60% of the cost incurred using current maintenance scheme. Statistical and optimization calculations are performed using Reliasoft’s Weibull++ and MATLAB tools respectively.
PL
Aparaty do hemodializy to ważne urządzenia medyczne wykorzystywane w leczeniu niewydolności nerek, dlatego ich przestoje muszą być jak najkrótsze. Ciągłe, nieprzerwane korzystanie z tych urządzeń w szpitalach na całym świecie sprawia, że, w przypadku braku właściwej konserwacji, są one podatne na awarie. W związku z tym koszty konserwacji aparatów do dializy są wysokie. W prezentowanej pracy przedstawiono metodę wdrażania ekonomicznej strategii konserwacji. Wykorzystano strategię konserwacji opartą na analizie przyczyn źródłowych uszkodzenia (RCBM). Zastosowano ją na poziomie części składowych w celu optymalizacji harmonogramów konserwacji opartej na niezawodności (RBM) tworzonych na podstawie istniejących danych dotyczących konserwacji i uszkodzeń. Aby móc zminimalizować średni koszt konserwacji aparatów do hemodializy i zapewnić ich wysoką gotowość operacyjną, opracowano model kosztowy, a optymalizację przeprowadzono za pomocą algorytmu genetycznego. Zastosowanie strategii RCBM daje około 60-procentową oszczędność kosztów, jakie ponosi się przy użyciu obecnie wykorzystywanego programu konserwacji. Obliczenia statystyczne i optymalizacyjne wykonano, odpowiednio, przy użyciu oprogramowania Weibull ++ i MATLAB firmy Reliasoft.
PL
W pracy wyznaczono charakterystyki gotowości siłowni wiatrowych na przykładzie siłowni ENERCON typ E-82/BF/107/23/01/2.0MW eksploatowanych w farmie wiatrowej Glińsk 6.0 MW. Analizowane charakterystyki zostały wyznaczone na podstawie zbioru danych eksploatacyjnych uzyskanych z systemu ENERCON SCADA Remote 3. Do oceny gotowości siłowni wiatrowych zastosowano charakterystyki modelu procesu odnowy ze skończonym czasem odnowy. Wyznaczone charakterystyki umożliwiają zarówno ocenę możliwości przystąpienia do realizacji, jak i zrealizowania zadania (produkcji energii elektrycznej).
EN
This paper analyzes wind turbine availability characteristics based on the example of the ENERCON type E-82/BF/107/23/01/2.0MW engine used at the Glińsk 6.0 MW wind farm. The analyzed characteristics were determined on the basis of a set of operating data obtained from the ENERCON SCADA Remote 3 system. In the evaluation of wind turbine availability, the characteristics of the renewal process model with finite regeneration time were used. The designated characteristics make both the assessment of the possibility of commencing an operation, as well as the completion of the task (production of electricity) possible.
4
Content available remote Analiza gotowości autobusów miejskich w wybranych okresach użytkowania
PL
Celem artykułu jest porównanie gotowości technicznej autobusów miejskich. Przeprowadzono badania 2 popularnych marek autobusów w funkcji czasu użytkowania, w okresie 6 lat eksploatacji, w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Zaprezentowano nowy podział czasu eksploatacji na okres pełnej przydatności eksploatacyjnej i okres ograniczonej przydatności eksploatacyjnej pojazdów. Wykazano, że średnie wartości gotowości technicznej badanych autobusów różniły się istotnie między sobą ze względu na markę pojazdu, a także ze względu na okres eksploatacji. Do oceny istotności różnic wykorzystano metodę analizy wariancji ANOVA.
EN
The aim of the article is to compare the operational availability of the city buses. Two popular makes of buses were analysed in the function of time of use, during the six years of operation, in the Municipal Transport Company (MPK) in Lublin. A new division of operating time for the period of full operational usefulness and period of limited operational usefulness of vehicles was presented. It was shown that the average operational availability of the analysed buses differed significantly due to the vehicle’s make and also due to the service life. The ANOVA analysis method was used to assess the significance of differences.
EN
This paper analyses the influence of selected factors of operational availability of public city buses from the Municipal Transport Company (MPK) in Lublin based on a case study for two makes of buses: Solaris and Mercedes-Benz. The study investigated changes in operational availability in a function of operating time with a division into two periods of operation: warranty and post-warranty. To evaluate the significance of differences between average operational availability with regards to the above periods, one-way analysis of variance was applied. The results demonstrate that in the warranty period the operational availability of both makes of buses is similar, while the post-warranty period reveals a significant difference, with the operational availability being higher for Mercedes buses. As a result, this method can be of use for investment projects during purchase of new vehicles.
PL
Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie autobusów marki Solaris i Mercedes-Benz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (MPK) w Lublinie. Przeprowadzono badania zmian gotowości technicznej w funkcji czasu użytkowania z podziałem na dwa okresy użytkowania: gwarancyjny i pogwarancyjny. Do sprawdzenia istotności różnic średnich wartości gotowości technicznej, w zależności od marki autobusów oraz w zależności od okresów eksploatacji zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji. Wykazano, że w okresie gwarancyjnym gotowość techniczna autobusów obu marek jest porównywalna, natomiast w okresie pogwarancyjnym jest istotnie różna, wyższa dla autobusu marki Mercedes. W rezultacie metoda ta może zostać użyta do programu inwestycyjnego podczas zakupu nowych pojazdów.
EN
Quantification of operational availability at any moment, of cars utilized in action operations is the result of the processed information from the monitoring of use and maintenance processes. The collection of information on the monitoring processes and its structure are secondary to the applied preparedness and reliability indicators. This study, based on data from the literature and normative acts, contains the characteristics of the preparedness models used in the military transportation system and the indicators used for controlling its exploitation. The specific issue in this approach is an attempt to indicate how to assess the impact of the vehicle wear on their preparedness, reliability and availability. Not only the need, but also the possibility to account for this impact, was justified by empirical characterization of damageability of the vehicles operated with varying intensity of use. Varying intensity of use of vehicles suitable for a variety of cargo shipments, is a characteristic phenome-non in the system with action specificity like the military transportation system in the status of waiting for the full functioning. The study also attempted to utilize index, defined in the defence standards, for quantification of operational availability of vehicles utilized in the system with action characteristics, and also an attempt to identify their reliability and availability.
PL
Port lotniczy stanowi złożony system antropotechniczny (składa się z wielu elementów powiązanych licznymi relacjami wewnętrznymi), w którym silnie jest zaznaczona rola czynnika ludzkiego. Jednym ze szczegółowych zadań realizowanych przez zarządzającego portem lotniczym (ZPL) jest skonfigurowanie systemu zabezpieczeń portu lotniczego (SZPL), tak aby uzyskać oczekiwany poziom zaufania co do jego bezpieczeństwa. Polega ono na doborze infrastruktury, wyposażenia technicznego, alokacji personelu i środków finansowych niezbędnych do realizacji wszystkich funkcji SZPL. W artykule omówiono elementy składające się na SZPL, które są jednocześnie zmiennymi decyzyjnymi dla zarządzającego portem lotniczym podczas realizacji przez niego zadania konfiguracji SZPL. Zaproponowano rozmytą analizę SZPL opartą na modelu zależności i wpływu poszczególnych elementów systemu na poziom ochrony lotniska. Jego ocena będzie wyrażona wartością zmiennej lingwistycznej, a sposób jej uzyskania będzie uwzględniał ocenę skuteczności systemu kontroli bagażu, systemu kontroli osób, poziomu ochrony zewnętrznej i kultury bezpieczeństwa. W celu zilustrowania istoty metody przedstawiono modele lokalne do oceny poziomu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami na terenie lotniska oraz do oceny skuteczności systemu kontroli bagażu rejestrowanego. W pracy przedstawiono sposób uzyskiwania oraz przykładowe parametry przyjętych trapezowych funkcji przynależności dla zmiennych lingwistycznych Napłotowy oraz Wykrywalność materiałów. Proponowana metoda oceny systemu zabezpieczeń lotniska polega na budowie hierarchicznego systemu wnioskowania rozmytego, w którym wyjścia z modeli lokalnych niższego rzędu są wejściami modeli lokalnych wyższego rzędu. System taki jest obecnie tworzony. Wstępne analizy pokazują, że proponowane podejście może być skuteczne jako element systemu wspomagania zarządzającego portem lotniczym w zakresie konfiguracji SZPL.
EN
An airport is a complex human-factors engineering system; it is composed of many elements interconnected with numerous internal relations with a strongly pronounced role of the human factor. One of specific tasks carried out by the airport managing entity (AME) is to configure the airport protection system (APS) so that to attain the expected level of confidence in the airport safety. The task consists in selection of infrastructure, technical equipment, allocation of personnel and financial means that are necessary to perform all functions of the APS. The paper discusses the elements that make up the APS that are both decision variables for the airport operator during the execution of the APS configuration tasks. Fuzzy APS analysis is proposed based on the model of dependency and impact of the individual components of the system at the level of airport security. This assessment will be expressed by the value of linguistic variable. The method to obtain this value would include an assessment of the effectiveness of the baggage inspection system, the passenger inspection system, the level of external protection and security culture. To illustrate the concept of the method, local models to assess the level of protection against unauthorized activities at the airport and to assess the effectiveness of the baggage inspection system are presented. The paper describes a method for obtaining parameters of trapezoidal membership functions which have been adopted for the linguistic variables “Napłotowy” and “Wykrywalność materiałów”. The proposed method of assessing the airport security system involves the construction of a hierarchical fuzzy inference system in which the outputs of the lower-level local models are inputs of higher-order local models. Such a system is being established. Preliminary analyzes show that the proposed approach can be effective as part of a system for supporting the airport operator in configuring APS.
PL
W artykule przedstawiono problem oceny bezpieczeństwa w porcie lotniczym mając na uwadze określenie infrastruktur krytycznych portu lotniczego. W obecnych czasach, kiedy z problemem przemocy oraz aktami bezprawnej ingerencji mamy do czynienia bardzo często, problem bezpieczeństwa staje się coraz bardziej istotnym. W celu analizy bezpieczeństwa portu lotniczego należy określić podstawowe pojęcia związane z infrastrukturą portu lotniczego oraz jej elementami a także określić w jakim stopniu wpływają one na poziom bezpieczeństwa. Wielkością za pomocą, której można określić poziom bezpieczeństwa jest niezawodność. Port lotniczy charakteryzuje się strukturą szeregowo-równoległą i jest w stanie gotowości w momencie, gdy w czasie wykonywania operacji lotniczej będzie istniała, co najmniej jedna minimalna ścieżka zdatności umożliwiająca realizację tej operacji.
EN
The article discusses the problem of safety assessment at the airport whereas the term critical infrastructure of the airport. In these times when the problem of violence and acts of unlawful interference we have to do very often, the issue of security is becoming increasingly important. In order to analyze the security of the airport to define the basic concept of the airport infrastructure and its components, and determine the extent to which they affect the level of security. The amount by which you can specify the level of security is reliability. Airport is characterized by a series-parallel structure and is ready when the time air operations, there will be at least a minimum fitness path thus providing the operation.
PL
Zarówno metody matematyczne jak i symulacyjne mają ograniczenia jeśli chodzi o ocenę stacjonarnej dostępności operacyjnej. Te pierwsze zakładają, że popyt jest niezależny od systemu operacyjnego, co może skutkować niedoszacowaniem dostępności operacyjnej. Te drugie wymagają dużej liczby prób, aby uzyskać wyniki o wystarczającym stopniu ufności w warunkach wcześniej określonych scenariuszy. Niniejszy artykuł zajmuje się problemem określenia stacjonarnej dostępności operacyjnej na podstawie modeli matematycznych. Proponowany model bierze pod uwagę wiele czynników, wliczając w to pasywację systemu, specyfi kację wymagań, parametry projektowe systemu, liczbę działających systemów, czas realizacji oraz czas obsługi. Artykuł przedstawia metodę aproksymacji dostępności operacyjnej. Użyty przykład ilustruje związek pomiędzy wyżej wspomnianymi czynnikami. Doświadczenia numeryczne pokazują, że model ten jest zgodny z wynikami symulacji Monte Carlo, potwierdzając realność i racjonalność proponowanej metody.
EN
Both mathematical and simulation methods have limitations for evaluation of stationary operational availability. The former assumes that demand is independent of the operating system, which can result in underestimation of the operational availability. The latter requires a large number of trials to obtain the results with a suffi cient degree of confi dence under the pre-specifi ed scenarios. This paper addresses the issue of determining the stationary operational availability based on mathematical models. The proposed model considers many factors including system passivation, mission requirements, system design parameters, the number of working systems, lead time, and maintenance time. An approximation method to the operational availability is given. Specifi c example is used to illustrate the relationship among the aforementioned factors. Numerical experiments show that the model agrees well with Monte Carlo simulation results and the feasibility and rationality of the proposed method are validated.
10
Content available Operational Availability Of The Technical Object
EN
The most important issue for each system is its effectiveness Ef, which depends on reliability, availability and maintainability (RAM). The operational availability (Ao) even for mature systems usually has large Improvement capabilities. One of the most critical parameter of Ao is ALDT (Administrative and Logistic Delay Time). The article presents most important aspects of operational availability, taking into account the helicopter operating from frigate as the object for analyzing. In spite of the fact that such helicopter is specific, the presented topic is common, and useful for each system, including ship propulsion system, its accessories and their reliability.
PL
Jednym z kluczowych zagadnień funkcjonowania każdego systemu jest jego gotowość. Dlatego też tak istotnym zagadnieniem jest możliwość jej modelowania. W artykule jako obiekt analizy wybrano śmigłowiec wykonujący zadania lotnicze (ZL) z okrętu średniej klasy. Mimo specyfiki obiektu, jakim jest śmigłowiec pokładowy, zaprezentowane zagadnienia dotyczą każdego systemu, w tym systemu transportowego.
EN
One of the key issue of working of each system is its availability. Therefore such important is the ability to model of it. The helicopter operating from the middle class ship has been chosen as the object for analyzing in this article. In spite of the fact that such helicopter is specific, the presented topics are common for each system, including transportation system.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wybranych problemów związanych z modelowaniem, oceną i analizą gotowości pewnej klasy złożonych systemów socjotechnicznych, w których realizowany jest proces eksploatacji obiektów technicznych charakteryzujący się cyklicznie zmieniającymi się fazami eksploatacji. Całość rozważań zilustrowano na przykładzie podsystemu wykonawczego - stanowiącego obiekt badań - systemu eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej. Do zdefiniowania gotowości operacyjnej systemu wykonawczego zastosowano pojęcia gotowości zadaniowej oraz gotowości potencjalnej, której poziom uzależniony jest od poziomu gotowości funkcjonalnej i gotowości początkowej systemu. W pracy przedstawiono założenia do budowy modelu gotowości operacyjnej obiektu badań, a następnie sposób wyznaczania gotowości operacyjnej systemu w cyklicznie zmieniających się fazach eksploatacji dla przyjętego modelu obiektu badań.
EN
The paper consists of considerations connected with selected problems of modelling, evaluating and analysing of the availability of chosen complex socio-technical systems. Within aforementioned systems, the technical objects maintenance process takes its place, and the process is unique because of the fact of serial changing maintenance stages. The maintenance system of urban public transport buses is investigated. Its main aim is the execution of the public transport among the city boundaries and in the suburban area. Tasks assigned to the transport system are carried out by one of its subsystems - the executive one, the object of investigations in the paper. The executive subsystem is the assembly of the force (working) and the reserve ones, and next, they consist of elementary subsystems, i.e. human - machine ones. To let the transport system execute its tasks safely and on schedule, it should be described with the appropriate value level of the operational availability, dependent on value level of the potential availability and the reliability of elementary subsystems. To describe the executive subsystem operational availability, the ideas of task availability and potential availability were used. The potential availability value level depends on functional availability and initial availability levels. The paper shows general assumptions for the operational availability model assembly created for the object of investigation, and next, the way the operational availability value level can be found within serial changing maintenance stages.
PL
Przedstawiono założenia do budowy modelu gotowości operacyjnej obiektu badań, a następnie sposób wyznaczania gotowości operacyjnej systemu w cyklicznie zmieniających się fazach eksploatacji dla przyjętego modelu obiektu badań. Całość rozważań zilustrowano na przykładzie podsystemu wykonawczego - stanowiącego obiekt badań - systemu eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej.
EN
The paper shows general guidelines for the operational availability model design created for the object of research. Then, the way of calculating the system operational availability within cyclically changing operating stages. All the considerations are exemplified with the executive subsystem, which is the target of this research, in the bus public transport operational system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.