Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 251

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  foundation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
A technology of building a pile foundation in saline soils with a protective and load-bearing shell based on bituminous rocks (kirs) is proposed that makes it possible to eliminate water permeability, to increase suffusion resistance and bearing capacity of the soil, as well as durability. The method of extracting natural bitumen from bituminous rocks (kirs) is based on the ability of kirs to self-grind or disintegrate into small parts at elevated temperatures in aqueous salt solutions. The proposed method excludes mechanical grinding and allows reducing the consumption of reagents and improving the quality of extracted natural bitumen. The compositions of the obtained mastics based on natural bitumen are not inferior in their properties to the known compositions of waterproofing cold mastics based on industrial bitumen at a lower cost.
2
Content available remote Wybrane zagadnienia geotechniczne posadowienia urządzeń wiertniczych
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia geotechniczne występujące przy posadowieniu urządzeń wiertniczych do realizacji robót geologicznych objętych m.in. „planem ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne”, w aspekcie projektowania i wykonawstwa ich fundamentów oraz placu manewrowo-składowego wiertni. W konstrukcji urządzenia wiertniczego można wyróżnić co najmniej dwie zasadnicze strefy wymagające często osobnego fundamentowania poszczególnych maszyn: strefę przy otworze wiertniczym, obejmującą podzespoły dźwigowe, maszt i napęd przewodu wiertniczego, oraz strefę tzw. hali maszyn, obejmującą agregaty napędowe wraz z elementami systemu płuczkowego. Fundament pod maszynę przeznaczony jest do montażu na nim konkretnego rodzaju maszyny celem przenoszenia na grunt obciążeń statycznych oraz dynamicznych generowanych w czasie ruchu tej maszyny. W szczególności dokonano przeglądu obowiązujących przepisów prawnych, literatury technicznej oraz norm, a zwłaszcza: API Recommended Practice 51R i 4G, Working platforms for tracked plant, normy Eurokod 7 PN-EN 1997-2:2009. Przedstawiono wartości bezpiecznej nośności niektórych gruntów oraz wielkości nacisków generowanych przez obciążenia statyczne i dynamiczne wybranych urządzeń wiertniczych, mogące być przydatne przy wstępnej ocenie lokalizacji urządzenia wiertniczego w terenie oraz doborze powierzchni i rodzaju fundamentów. Opisano typowe przykłady posadowienia urządzeń wiertniczych w różnych warunkach geotechnicznych na fundamentach bezpośrednich przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych takich jak żelbetowe płyty drogowe, płyty drewniane i kompozytowe na bazie tworzyw sztucznych HDPE lub pośrednich z zastosowaniem mikropali. Wskazano istotne elementy procesu projektowania geotechnicznego posadowienia urządzeń wiertniczych oraz ich wykonania. Zakres czynności realizowanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania powinien być według przepisów prawnych uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, a forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, co dla celów praktycznych zestawiono tabelarycznie w niniejszym artykule. Konstrukcja i wykonanie fundamentów pod urządzenia wiertnicze powinny zapewniać m.in., aby ich drgania własne wystarczająco różniły się od drgań wzbudzonych przez podzespoły urządzenia, a amplitudy drgań były mniejsze od dopuszczalnych oraz aby fundamenty poszczególnych maszyn były odpowiednio zdylatowane od siebie i reszty obiektów (placu wiertni). Przedstawiono wnioski w sprawie bezpiecznego posadowienia urządzeń wiertniczych na podłożach gruntowych, obejmujące m.in. wzmacnianie podłoża, projektowanie samodzielnych, czasowych konstrukcji budowlanych, jakimi są fundamenty pod urządzenia wiertnicze, oraz ich wykonawstwo i ułatwioną likwidację.
EN
This article presents selected geotechnical issues occurring at the foundation of drilling rigs for geological works included in the Operation Plan of a company performing geological works, in the aspect of designing and construction of their foundations and a yard. In the construction of drilling equipment, at least two main zones can be distinguished, often requiring separate foundations for individual machines: the zone near the borehole, including crane components, mast and drill pipe drive, and the so-called machine hall zone, including drive units and elements of mud system. The machine foundation is designed to mount a particular type of machine on it in order to transfer to the ground the static and dynamic loads generated during the movement of the machine. In particular, the current legislation, technical literature and standards were reviewed, especially: API recommended practice 51R and 4G, Working platforms for tracked plant, Eurocode 7 PN-EN 1997-2:2009 Standard. The values of safe bearing capacity of some soils and the magnitude of pressures generated by static and dynamic loads of selected drilling equipment were presented, which can be useful for preliminary assessment of the location of drilling equipment in the field and selection of surface and type of foundations. Typical examples of foundation of drilling rigs in various geotech- nical conditions on direct foundations with the use of prefabricated elements such as reinforced concrete road slabs, wooden slabs and composite slabs based on HDPE plastic or on indirect ones with the use of micropiles were described. The following essential elements of the process of geotechnical design of the foundation of drilling rigs and their execution were indicated. According to legal regulations, the form of presentation of geotechnical foundation conditions and the scope of necessary tests should depend on assigning the building structure to a proper geotechnical category, which for practical purposes is tabulated in this article. The design and construction of foundations for drilling rigs should ensure, among other things, that their intrinsic vibrations are sufficiently different from those induced by subassemblies of the rig, that the vibration amplitudes are smaller than permissible, and that the foundations of individual machines are adequately separated from each other and from the rest of the facilities (yard). Conclusions on the safe foundation of drilling rigs on the ground, including, among others, the strengthening of the ground, design of independent building structures such as foundations for drilling rigs and their execution and removal were presented.
PL
Wykop znajduje się w centrum miasta i jest otoczony z trzech stron istniejącymi zabytkowymi kamienicami, a z czwartej graniczy z linią metra. Opisano wieloetapowe analizy MES, na których podstawie pod fundamentami kamienic zaprojektowano wzmocnienie gruntu. Przedstawiono i omówiono wyniki analiz wpływu realizacji wykopu na zabytkowe kamienice i porównano je z wynikami pomiarów przemieszczeń rzeczywistych.
EN
The deep excavation analyzed in the paper is located in the city center and is bounded on three sides by the existing historic tenement houses and on the fourth side by a subway line. The FEM analysis that has been made allowed for verifying the need to and the scope of using ground reinforcement under the foundations of old houses. The details on the theoretical and measured impact of the structure construction on the historic tenement houses is presented and discussed.
4
Content available Projekt konstrukcji garażu wielokondygnacyjnego
PL
Garaże wielokondygnacyjne to jeden ze sposobów rozwiązania problemów z parkowaniem samochodów osobowych w dużych aglomeracjach. Zaproponowano autorską koncepcję architektoniczną obiektu oraz rozwiązania funkcjonalne. Analizie poddano wydzielony fragment konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem stref podporowych układu płytowo-słupowego, rozważając różne sposoby modelowania numerycznego. Wymiarowanie, zgodne z wymaganiami eurokodów, przeprowadzono metodami analitycznymi oraz z wykorzystaniem programów komputerowych.
EN
Multi-storey garages are one way to solve problems with parking cars in large agglomerations. Proprietary architectural concept of the object and functional solutions have been proposed. A separate fragment of the structure was analyzed with particular emphasis on support zones of the plate-column system. Various methods of numerical modeling were considered. Designing in accordance with the requirements of Eurocodes was carried out by analytical methods and using computer programs.
PL
Nawiązując do mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie, scharakteryzowano w artykule problemy rozmyć zagrażających bezpieczeństwu mostów.
EN
In reference to the South Bridge across the Vistula river in Warsaw, the article describes the problems of scour that threaten safety of the bridges.
PL
Węzeł stanowi trzypoziomową konstrukcję drogowo-mostową zlokalizowaną na przecięciu istniejącej drogi krajowej DK2 oraz przyszłej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). Istotny element węzła stanowi dwuprzęsłowa estakada kablobetonowa. Omówiono zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ustroju nośnego, podpór i posadowienia. Opisano przebieg prac projektowych i rozważane warianty przekroju przęsła. Skomentowano metodykę obliczeń statycznych obiektu.
EN
The road node is a three-level road and bridge structure located at the intersection of the existing DK-2 national road and the future Eastern Ring Road of Warsaw (WOW). An important element of the node is the two-span cable-concrete overpass. In the article applied structural solutions of the superstructure, supports and foundation are discussed. In addition the course of design works and variation of the span cross-section are described. In the paper the methodology of static calculations of the object is commented.
PL
W referacie, rozważając przypadek elektrowni, w której stwierdzono znaczący wzrost przemieszczeń fundamentów budynku głównego jednego z bloków energetycznych, przedstawiono przykładowy sposób rozwiązywania tego typu zagadnień. Problem dotyczył zarówno osiadań statycznych, jak i dynamicznych. Ze względu na fakt, iż praca urządzeń (młyna węglowego) powoduje ruch trudny do ustalenia metodami analitycznymi, należało wstępnie wykonać pomiary drgań. Dzięki temu uzyskano czasowe przebiegi przyśpieszeń drgań fundamentów oraz wybranych punktów konstrukcji. Model obliczeniowy (MES) został poddany zarejestrowanemu na fundamencie wymuszeniu, zaś przebiegi czasowe przyśpieszeń drgań uzyskane w warunkach rzeczywistych posłużyły do walidacji jego parametrów (stałych materiałowych konstrukcji oraz gruntu i sztywności połączeń). Po uzyskaniu zadowalającej różnicy pomiędzy przyśpieszeniami (model MES – rzeczywista konstrukcja) zasymulowano trzy warianty naprawcze. W dwóch z nich drogę propagacji przecięto barierą antywibracyjną, zaś w jednym zwiększono sztywność gruntu pod fundamentami. Każde z rozważanych rozwiązań powodowało obniżenie drgań konstrukcji młynów węglowych. Jednak w przypadku „otulenia” fundamentów matą antywibracyjną uzyskano znaczne wzrosty przyśpieszeń drgań młynów. Zwrócono też uwagę, iż zwiększenie sztywności gruntu pod fundamentami pomimo ograniczenia poziomu amplitud drgań w całym obiekcie może ze względów technologicznych okazać się kłopotliwe.
EN
The paper presents case of selected power plant, where substantial increase of displacements of the foundations of the main power unit were observed and an exemplary method of solving such type of problem. The problem concerned both static settlements as well as vibrations. Since the operation of the equipment (coal mill) causes movement difficult to be determined using analytical methods, initially vibration measurements had to be made. As a result, time courses of foundations as well as selected points onto investigated structure accelerations were obtained. The computational model (FEM) was loaded with excitation registered on the foundation, while acceleration time courses obtained in real conditions were used to validate its parameters (material constants of structure and soil) and joints rigidity. After obtaining a satisfactory difference between accelerations (FEM model – real construction), three repair variants were simulated. In two of them the propagation path was separated with an anti-vibration barrier, while in one the stiffness of the soil below foundation was increased. Each of the mentioned solutions reduced the vibration level of the structure in the vicinity of coal mills. Nevertheless, in the case of "covering" foundations with anti-vibration mat, significant increases in vibration acceleration of mills were observed. It was also pointed out that increasing the soil stiffness below foundations, despite limiting the level of vibration amplitudes in the entire facility, may prove to be troublesome for technological reasons.
PL
Celem artykułu jest określenie sposobów zabezpieczenia majątku na wypadek śmierci spadkodawcy, a także przybliżenie Czytelnikowi przesłanek wydziedziczenia oraz idei fundacji prywatnej (trustu). Praca została napisana na podstawie materiałów normatywnych, z uwzględnieniem dorobku doktryny prawniczej i orzecznictwa. Niniejszy artykuł ma za zadanie wykazać, że regulacje polskiego prawa wymagają pilnej reformy, tak aby przepisy związane ze spadkobraniem firm rodzinnych były przejrzyste i gwarantowały przyszłym pokoleniom bezpieczeństwo finansowe.
EN
The aim of the article is to define the ways of securing assets in the event of the testator’s death, as well as to introduce the reader to the premises of disinheritance and the idea of a private foundation (trust). The paper was written on the basis of normative materials, taking into account the achievements of legal doctrine and case law. The purpose of this article is to demonstrate that the regulations of Polish law require urgent reform, so that the regulations related to the inheritance of family businesses are transparent and guarantee financial security for future generations.
EN
High-pressure jet grouting pile is a kind of stratum reinforcement technology developed in recent years. Due to its characteristics of high solid strength, fast construction, low noise, safety and reliability, low cost, controllable reinforcement diameter, strong adaptability to stratum, and good reinforcement effect for soft soil, loose soil and water-rich stratum, high-pressure jet grouting pile technology has been more and more widely used in foundation treatment, water stop, and seepage prevention, tunnel lining and other fields in recent years. As a country with a relatively late development of underground construction engineering, Vietnam has little research on special geotechnical reinforcement technology, especially on special geotechnical reinforcement technology around urban underground construction engineering, especially on its theoretical analysis and practical application. Therefore, this thesis combines the Vietnam Trung Hoa tunnel project as an example, using the theoretical calculation formula and field monitoring measurement comparing the two methods, the high pressure jet grouting pile system research in Vietnam in the underground engineering reinforcement principle and application effect, get to the actual engineering design and construction has a guiding significance to the research, provides the reference for future similar projects. Finally, the application effect of high-pressure jet grouting pile in underground building reinforcement project is evaluated, which proves that high-pressure jet grouting pile has good applicability and economic benefit in underground building reinforcement project in Vietnam.
PL
Rusztowania są konstrukcjami tymczasowymi, z jakich są wykonywane prace na wysokości, lub które służą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Jest to obszar prac szczególnie niebezpiecznych, a od prawidłowości wykonania konstrukcji rusztowania zależy zdrowie i życie ludzkie i dlatego właśnie kwestie poprawnego montażu rusztowań powinny być traktowane ze szczególną uwagą i bezkompromisowo.
EN
Scaffoldings are temporary constructions which are used to cary out works at height, or which serve to protect against falls from a height. They constitute areas of particularly hazardous work, as health and life of people depends on correct preparation of scaffolding construction. Because of this, issues related to correct installation should be treated with special care and without compromises.
PL
W artykule przedstawiono prace dotyczące modernizacji tzw. płyty wielkich sił stanowiska badawczego znajdującego się w hali laboratoryjnej wykonanej w systemie P-70. Rozszerzenie możliwości prowadzenia badań elementów żelbetowych i sprężonych wymagało powiększenia wymiarów istniejącego fundamentu o nową część. Opisano prace prowadzące do ustalenia podstawowych danych technicznych istniejącego fundamentu, a także podano podstawowe dane nowej części płyty wielkich sił oraz opisano zagadnienia związane z wykonaniem robót.
EN
The paper describes the retrofit upgrade of the force plate system located in the laboratory constructed as a P-70 structural assembly hall. The existing foundation was enlarged in order to enhance the capability of testing reinforced and pre-stressed members. The works performed to determine the basic parameters of the existing foundation are discussed along with the specification and work done on the new section of the force plate system.
12
Content available Budynek wysokościowy
PL
Budynek wysokościowy o wysokości całkowitej 125 m został poddany szczegółowej analizie statycznej. Obciążenia przyjęto zgodnie z normami PN-EN 1991, a oddziaływania wiatru sprawdzono również numerycznym tunelem aerodynamicznym. Ponadto przeprowadzono szeroki zakres obliczeń wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 1992 i PN-EN 1993 oraz uwzględniono wpływ podłoża gruntowego na konstrukcję.
EN
The high-rise building with total height of 125 metres has been preciesly analyzed. The loads have been assumed due to PN-EN 1991 code, the wind loads have been also checked by the numeric wind tunnel. Moreover, the wide range of dimensioning calculations have been carried out due to PN-EN 1992 and PN-EN 1993 as well as soil influence on building has been taken into consideration.
PL
Przedstawiono charakterystykę kriogenicznych zbiorników do przechowywania ciekłego LNG. Zwrócono uwagę na aspekty geotechniczne posadowienia oraz wpływ konstrukcji zbiorników, ich wymiarów i przekazywanych obciążeń na rozwiązania konstrukcyjne fundamentów. Zaprezentowano nowy podział fundamentów, stosowany w tego rodzaju zbiornikach. Przedstawiono najczęściej stosowane technologie, ograniczające osiadania podłoża pod fundamentami. Omówiono przykłady posadowienia zbiorników LNG wykonanych w Australii, Indiach i Japonii oraz opisano dwa zbiorniki zrealizowane na terenie terminalu w Świnoujściu.
EN
The article shows the characteristic of cryogenic tanks for LNG storage. The geotechnical foundation aspects of the tanks and influence of the construction of the tanks along with their dimensions and loads transmitted into the foundations design solutions were noted. The new division of the foundations was presented, which is applied for this type of tanks. The most frequently used technologies, that are limiting the size of ground settlement beneath the foundations, were demonstrated. Examples of the foundation of the LNG tanks which were made in Australia, India and Japan were discussed and two tanks executed in Poland on the terminal in Świnoujście were described.
PL
Prawie 4 hektary zamknięte ścianami szczelinowymi - wykonywanie fundamentów pod Galerię Młociny stanowiło duże wyzwanie oraz wymagało ścisłej współpracy wszystkich firm pracujących na placu budowy. Należało prowadzić prace symultanicznie i kaskadowo, w kilku technologiach, walcząc z czasem i kolejnością następujących po sobie faz robót. Efektem wspólnej pracy była wydajność na poziomie 15mb ściany na dzień.
PL
Artykuł poświęcono zagadnieniu wzmocnienia podłoża gruntowego oraz podbudów nawierzchni drogowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych. Omówiono charakterystykę technologii, jak również podstawowe parametry materiałów geopolimerowych. Zwrócono uwagę na mocne strony rozwiązania takie jak: mała uciążliwość robót, ich skuteczność oraz wysoka efektywność ekonomiczna.
EN
The article is devoted to the issue of reinforcement of soil and road pavements using geopolymer injections. The technology characteristics as well as the basic parameters of geopolymer materials are discussed. Attention is paid to the pros of solutions such as: low workload, effectiveness and high economic efficiency.
18
Content available Przegląd i zastosowanie pali i mikropali
PL
O znaczeniu fundamentów palowych najlepiej świadczy rozwój technologii i maszyn związanych z tą dziedziną budownictwa. Dzięki możliwościom, jakie daje palowanie, pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjne budowli, które są projektowane i realizowane z zastosowaniem tych technologii. Sposobów wykorzystania pali jest wiele, a wybór konkretnego rozwiązania jest uzależniony m.in. od czynników technicznych, ekonomicznych i środowiskowych.
PL
Największe inwestycje infrastrukturalne ostatnich lat, takie jak np. autostrada A1 czy drogi ekspresowe S17 i S19, w dużej mierze zostały zlokalizowane na obszarach o niekorzystnych warunkach geologicznych, które powodowały konieczność zastosowania posadowienia pośredniego pod obiekty inżynieryjne.
20
Content available remote Posadowienie wysokiego budynku na prefabrykowanych palach wbijanych
PL
Wybrany przypadek dotyczy budynku wielokondygnacyjnego, posadowionego bezpośrednio przy erozyjnym brzegu rzeki. Wykonawca fundamentów zrealizował zamienny, własny projekt: posadowienie na 230 wbijanych prefabrykowanych palach żelbetowych. Płytę ułożono na głębokości 0,7 m p.p.t. Po wbiciu 76 pali stwierdzono w trzech rzędach przemieszczenia poziome głowic pali w kierunku rzeki, które początkowo wynosiły ok. 20 cm i zwiększyły się do 50 cm. Przedstawiony przykład posadowienia na palach wbijanych, mimo dobrego geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego rozpoznania podłoża [3, 7], wskazuje, że w złożonych warunkach gruntowych należy analizować ostateczny projekt w zespole profesjonalistów, w tym doświadczonego geotechnika [1].
EN
The many-tiered building is located on the low terrace, directly next to the erosive bank of the river. Nonetheless, the constructor of the foundations realized a different project: deep foundation on prefabricated 230 concrete pales. The plate was placed at the depth of 0,7 m. After driving the first 76 pales, horizontal displacements of the pale head towards the river in first three rows were observed. The shifts increased from initially 20 cm to 50 cm. Geotechnical analysis [3, 7] revealed that the reason for the displacements may be disturbance of steady state, caused by activation of quasi soil wedge and its displacement along with the pales in the direction of the river [1].
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.