Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  collaboration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The success of supply chains depends primarily on integrating and coordinating the activities of network participants. Many supplier companies are shifting toward team-based structures to manage the boundaries with their customers. One of the possibilities of the operational implementation of cooperation in the supply chain is the appointment of teams in the network structure. Teamwork is a specific social group, consisting of at least two people, subject to the same impact, consciously interacting with one another, perceiving themselves as members of a specific group and identifying with it, as well as having a common goal, shared norms and creating a characteristic structure (fulfilling complementary roles). Situation caused by COVID-19 forced a change in defining and functioning of supply chains. It is also a moment of very dynamic development of work and cooperation in a remote environment, which impacted the functioning of teamwork in the supply chain. The paper is composed of two parts and aims to orient researchers who are new to collaborative work in supply chain research. The first article is structured as follows: the systematic literature review procedure is presented, then the bibliometric analysis is conducted, an in-depth analysis of journals and articles is performed with use of the Treecloud tool and VOSviewer software to analyse the selected papers.
PL
Sukces łańcuchów dostaw zależy przede wszystkim od integracji i koordynacji działań uczestników sieci. Wielu dostawców przechodzi na struktury oparte na zespołach, aby zarządzać granicami organizacji wraz ze swoimi klientami. Jedną z możliwości operacyjnej realizacji współpracy w łańcuchu dostaw jest powołanie zespołów w ramach struktury sieciowej. Praca zespołowa jest specyficznym konstruktem społecznym, składającym się z co najmniej dwóch osób, podlegających temu samemu oddziaływaniu, świadomie wchodzących ze sobą w interakcje, postrzegających siebie jako członków określonej grupy i identyfikujących się z nią, a także mających wspólny cel, wspólne normy i tworzących charakterystyczną strukturę (osoby pełnią uzupełniające się role). Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 wymusiła zmianę w definiowaniu i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. To także moment bardzo dynamicznego rozwoju pracy i współpracy w środowisku zdalnym, który wpłynął na funkcjonowanie pracy zespołowej w łańcuchu dostaw. Artykuł, który składa się z dwóch części, ma na celu ukierunkowanie badaczy, dla których badania nad pracą zespołową w łańcuchu dostaw są pewnym novum. W części pierwszej opisano procedurę systematycznego przeglądu literatury, analizy bibliometrycznej, dokonano poszerzonej prezentacji czasopism oraz artykułów z największą liczbą cytowań w poruszanej tematyce oraz wykorzystano narzędzie Treecloud i oprogramowanie VOSviewer do analizy wyselekcjonowanych artykułów.
2
Content available ”Cum grano salis”
EN
This short note is devoted to presentation of the essential points in the history of collaboration between the present-day Department of Computer Science and Artificial Intelligence of the University of Granada and the Systems Research Institute, Polish Academy of Science, with special emphasis on the place, taken in this collaboration by Control and Cybernetics. Thus, I mention encounters, conference meetings, jointly undertaken projects, as well as certain selected publications. In doing this, I also try to delineate the substance matter of the collaboration, which formed the backbone of it.
EN
Cloud-based computational environments can offer elastic and flexible services to wide audiences. Małopolska Educational Cloud was originally developed to support the day-to-day collaboration of geographically scattered schools with universities which organized online classes, led by university teachers, as an amendment to face-to-face teaching. Due to the centralized management and ubiquitous access, both the set of services provided by MEC and their usage patterns can be adjusted rapidly. In this paper we show how – during the COVID-19 pandemic – the flexibility of Małopolska Educational Cloud was leveraged to speed up the transition from in-class to remote teaching, both in the classes and schools which were already involved in the MEC project, and newly added ones. We also discuss the actions that were required to support the smooth transition and draw conclusions for the future.
PL
W artykule opisano genezę oraz przebieg konkursu studenckiego zorganizowanego przez Katedrę Architektury i Urbanistyki dla studentów kierunku architektura. Temat konkursu dotyczył przekształcenia funkcjonalnego oraz estetycznego przestrzeni publicznej dedykowanej studentom i pracownikom uczelni. Wykorzystanie procedury konkursowej w edukacji architektonicznej nie jest pomysłem nowym, jednak ten opisany wyróżnia się realizacją. Projekt, realizowany niezależnie od przedmiotów semestralnych, dotyczył istotnego zagadnienia projektowania przestrzeni publicznej. Konkurs był przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeb funkcjonalnych terenu II Kampusu. Uczestnicy konkursu byli jednocześnie potencjalnymi użytkownikami placu, mogli mieć realny wpływ na jego charakter po przebudowie. Udział w konkursie wzbogacił doświadczenie projektowe uczestników, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętność pracy w zespole, delegowanie zadań i zarządzanie czasem pracy. Umożliwił im konfrontację z rzeczywistymi problemami przestrzennymi. Stosowanie niestandardowych metod dydaktycznych spotyka się z pozytywnym odzewem ze strony studentów. Warsztatowa forma prowadzenia zajęć oraz skumulowanie ich w kilka dni intensywnej pracy sprzyja twórczej atmosferze, „burzy mózgów”, która daje początek interesującym koncepcjom. Dialog, jaki nawiązuje się w trakcie warsztatów i wspólnej pracy, jest cenny dla obu stron, bardzo często stanowi dla studentów zachętę do własnych badań, poszukiwań oraz rozwoju.
EN
This article describes the genesis and process of a student competition organized by the Department of Architecture and Urban Planning for students majoring in Architecture. The topic of the competition concerned the functional and aesthetic transformation of a public space dedicated to the students and staff of the university. Using the competition procedure in architectural education is not a new idea, but this one stands out in terms of its implementation. The project, implemented independently of semester subjects, dealt with an important issue of designing public space. The competition was a contribution to a discussion on the functional needs of the 2nd Campus. Participants in the competition were also potential users of the square and could have a real impact on its character after reconstruction. Participation in the competition enriched the participants' design experience, especially in terms of teamwork, task delegation and time management. It enabled them to confront real spatial problems. The use of non-standard teaching methods meets with a positive response from students. The workshop form of conducting classes, their cumulation into several days of intensive work encourages creative atmosphere, 'brainstorming', which gives rise to interesting concepts. The dialogue which is established during the workshops and joint work is valuable to both parties, very often providing students with an incentive for their own research and development.
EN
The main purpose of the paper is to present and comment about word interpretation issues in the field of management science. In the first part of the ongoing paper, the authors focus on describing characteristic meanings and classifications of relations within the network concept, at the same time expressing critical views of some common interpretations and misunderstandings. Subsequently they analyze and critique the new classification system of scientific fields and managerial disciplines, implemented on the 1st of October 2018 in Poland.
PL
Głównym celem artykułu jest ukazanie i odniesienie się do obecnie szeroko dyskutowanych problemów interpretacyjnych w nazewnictwie proponowanym w naukach o zarządzaniu. W części pierwszej autorzy skoncentrowali się na scharakteryzowaniu znaczeń i klasyfikacji relacji międzyorganizacyjnych w ramach koncepcji sieciowej, jednocześnie wyrażając krytyczne poglądy dotyczące niektórych interpretacji. W dalszej części rozważania te odniesiono do podstaw teoretycznych, skupiając się na analizie poprawności nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych obowiązujących w Polsce od dnia 1 października 2018 roku.
6
Content available Cossacks in the service of the Third Reich
EN
The origins of Cossacs probably date back to the 15th and 16th centuries. Cossacks appeared both in the south-eastern areas under the authority of the Commonwealth and in the south-west of Moscow. They played a significant role in the history of our country, fighting together with the Crown and Lithuanian armies in the wars against the Tatars, Turks, Moscow and Sweden. However, they also caused uprisings which seriously weakened the Commonwealth. In the 16th century, Cossack troops in the service of the rulers of Moscow were formed, used for conquests made by this country. Cossacks also suppressed uprisings and rebellions against tsarist authorities. During the civil war in Russia, a significant part of them sympathized with the Whites. After the Bolshevik occupation of the Cossack territories, there was repression compared by Lenin to the Vendée genocide during the French Revolution. Persecution also took place there during the collectivization and the Great Terror. Many Cossacks emigrated. Some of them in Germany, where they later began cooperation with the Nazis, especially after the Third Reich’s aggression against the USSR. After occupying the Cossack territories, the German authorities created local Cossack self-government structures. The first Cossack formations fighting on the Wehrmacht side also began to appear. During the war, tens of thousands of Cossacks who fought in German uniforms in the USSR, occupied Poland, Yugoslavia and northern Italy. They were used primarily to conduct anti-partisan activities. At the end of the war, the Cossacks tried to avoid Soviet captivity and surrender to the Western Allies’ troops. However, as a result of the British-Soviet agreement, they were handed over to the Soviet authorities, which condemned them to a tragic fate.
PL
Początki kozaczyzny sięgają najprawdopodobniej XV i XVI wieku. Kozacy pojawili się zarówno na południowo-wschodnich terenach podległych władzy Rzeczypospolitej, jak i południowo-zachodnich Moskwy. Odegrali niebagatelną rolę w historii naszego kraju, walcząc wspólnie z wojskiem koronnym i litewskim w wojnach przeciwko Tatarom, Turkom, Moskwie i Szwedom. Wywoływali jednak również powstania, które poważnie osłabiały Rzeczpospolitą. W XVI wieku uformowała się również organizacja wojsk kozackich na służbie władców Moskwy, wykorzystywana do podbojów prowadzonych przez to państwo. Kozacy tłumili również powstania i bunty skierowane przeciwko władzy carskiej. W trakcie wojny domowej w Rosji znaczna część z nich opowiedziała się po stronie białych. Po opanowaniu terenów kozackich przez bolszewików nastąpiły represje porównywane przez Lenina do ludobójstwa w Wandei z okresu rewolucji francuskiej. Prześladowania miały tam również miejsce w okresie kolektywizacji i wielkiego terroru. Wielu Kozaków udało się na emigrację. Część z nich na terytorium Niemiec, gdzie w późniejszym okresie rozpoczęli współpracę z nazistami, zwłaszcza po agresji III Rzeszy na ZSRS. Po zajmowaniu terenów kozackich władze niemieckie tworzyły lokalne struktury kozackiego samorządu. Zaczęły również powstawać pierwsze formacje kozackie walczące po stronie Wehrmachtu. W trakcie wojny w niemieckich mundurach na terenach ZSRS, okupowanej Polski, Jugosławii i w północnych Włoszech walczyło kilkadziesiąt tysięcy Kozaków. Byli wykorzystywani przede wszystkim do prowadzenia działań przeciwpartyzanckich. Pod koniec wojny Kozacy starali się uniknąć niewoli sowieckiej i poddawać wojskom zachodnich aliantów. Jednak na wskutek porozumienia brytyjsko-sowieckiego byli oni przekazywani władzom sowieckim, co skazywało ich na tragiczny los.
PL
W dzisiejszych czasach firmy muszą próbować tworzyć adaptacyjne struktury sieciowe chcąc przetrwać na konkurencyjnym rynku. Istnieje wiele badań potwierdzających korzyści z podejścia opartego na współpracy w ramach łańcuchów dostaw. Jednocześnie większość firm ma trudności w budowaniu takich łańcuchów dostaw. Szczególnie dotyczy to firm małych i średnich. W artykule podjęta została tematyka relacji międzyorganizacyjnych oraz ocena wybranych elementów współpracy wśród firm z branży motoryzacyjnej. Pokazane są wybrane czynniki kształtowania relacji w łańcuchach w ocenie przedsiębiorców.
EN
Nowadays, companies have to try to create adaptive network structures to survive on a competitive market. There is a number of studies confirming the benefits of a collaborative approach within supply chains. At the same time, most companies have difficulties in building such supply chains. This is particularly true for small and medium-sized companies. The article addresses the subject of inter- organizational relations and the assessment of selected elements of cooperation among companies in the automotive industry. Selected factors shaping relationships in chains in the opinion of entrepreneurs are presented.
EN
The principal aim of the current paper is to contribute towards the development of a holistic employer programme for the hospitality and tourism sector. Its purpose focuses on the identification of factor affecting the collaborative efforts among all three stakeholder groups in the tourism and hospitality sector in Greece. The paper responds to the increasing calls from the literature regarding the simultaneous and equal representation of all involved stakeholder groups in the discussion. This is the first effort to address this issue in a Greek context. The empirical results indicate that lack of communication was deemed the most critical factor for these initiatives. Stronger interaction between businesses and academics in order to exchange ideas and knowledge, employers’ contribution to the curricula design, collaboration, trust and satisfaction are some of the activities that would strengthen cooperation. Additionally, for an employer programme to be successful it would have to be functional and generate benefits for all stakeholders.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest przyczynienie się do opracowania całościowego programu pracodawców dla sektora hotelarsko-turystycznego. Jego celem jest identyfikacja czynnika wpływającego na wspólne wysiłki wszystkich trzech grup interesariuszy w sektorze turystyki i hotelarstwa w Grecji. Artykuł odpowiada na rosnące wezwania z literatury dotyczące równoczesnej i równej reprezentacji wszystkich zaangażowanych grup interesariuszy w dyskusji. Jest to pierwsza próba rozwiązania tego problemu w kontekście greckim. Wyniki empiryczne wskazują, że brak komunikacji uznano za najbardziej krytyczny czynnik dla tych inicjatyw. Silniejsza interakcja między przedsiębiorstwami i naukowcami w celu wymiany pomysłów i wiedzy, wkład pracodawców w projektowanie programów nauczania, współpraca, zaufanie i satysfakcja to tylko niektóre z działań, które wzmocniłyby współpracę. Dodatkowo, aby program pracodawcy odniósł sukces, musiałby być funkcjonalny i generować korzyści dla wszystkich interesariuszy.
EN
This study sought to examine the relationship between predictors of social media application usage; these constructs include management concerns usefulness, ease of use, effectiveness of collaboration and communication among communication sector of Saudi Arabia with moderating role of trust on tendency towards usage of social media tools as latest technology advancements. Self-administrated questionnaire was used for data collection from Saudi communication sector. Relationships and proposed framework were examined by using SMART-PLS. Relationship was examined and found significant relation between constructs, but moderating role of trust was not significant. Future research should examine other forms of spontaneous workplace behaviors towards social media usage. This study provides what is perhaps the first empirical test of the joint contribution of usefulness, ease of use, effective collaboration and communication with moderating role of trust on adoption and tendency of social media usage in Saudi context.
PL
Celem artykułu było zbadanie związku między determinantami użycia aplikacji w mediach społecznościowych. Determinanty te obejmują: zarządzanie, użyteczność, łatwość użycia, skuteczność współpracy i komunikacji między sektorem komunikacyjnym Arabii Saudyjskiej z umiarkowaną rolą zaufania do tendencji do korzystania z narzędzi mediów społecznościowych jako najnowszych osiągnięć technologicznych. Do zbierania danych z saudyjskiego sektora komunikacji wykorzystano kwestionariusz badawczy. Relacje i proponowane ramy zostały zbadane przy użyciu SMART-PLS. Zbadano i stwierdzono znaczący związek między determinantami oraz umiarkowaną rola zaufania. Przyszłe badania powinny przeanalizować inne formy spontanicznych zachowań w miejscu pracy w relacji do korzystania z mediów społecznościowych. Badanie to stanowi prawdopodobnie pierwszy empiryczny test wspólnego wkładu w użyteczność, łatwość użycia, efektywnej współpracy i komunikacji z umiarkowaną rolą zaufania i tendencją korzystania z mediów społecznościowych w kontekście saudyjskim.
EN
This study sought to examine the relationship between predictors of social media application usage; these constructs include usefulness, ease of use, effectiveness of collaboration and communication among communication sector of Saudi Arabia with moderating role of trust on tendency towards usage of social media tools as latest technology advancements. Self-administrated questionnaire was used for data collection from Saudi communication sector. Cross sectional research was conducted and participants were voluntarily participated and completed questionnaire. Relationships and proposed framework was examined by using SMART-PLS (Measurement Model, Structural Equation Model). Reliability, composite reliability and discriminate validity; further, hypothesis testing was examined in structural model and direct effect and indirect effects (moderating role) has been examined and found significant relation between constructs, but moderating role of trust was not significant. This study provides what is perhaps the first empirical test of the joint contribution of usefulness, ease of use, effective collaboration and communication with moderating role of trust on adoption and tendency of social media usage in Saudi context. In addition, the findings of the study extend the literature on tendency of social media usage.
PL
Badanie to miało na celu zbadanie związku między predyktorami użycia aplikacji społecznościowych; konstrukcje te obejmują użyteczność, łatwość użycia, skuteczność współpracy i komunikacji między sektorem komunikacji Arabii Saudyjskiej z moderującą rolą zaufania do tendencji do korzystania z narzędzi mediów społecznościowych jako najnowszych osiągnięć technologicznych. Do gromadzenia danych z saudyjskiego sektora komunikacji wykorzystano kwestionariusz samorządowy. Przeprowadzono badania przekrojowe, w których uczestnicy dobrowolnie wzięli udział i wypełnili kwestionariusz. Relacje i proponowane ramy zostały zbadane przy użyciu SMART-PLS (model pomiaru, model równań strukturalnych). Niezawodność, niezawodność złożona i dyskryminująca ważność; ponadto zbadano hipotezę w modelu strukturalnym, zbadano efekt bezpośredni i pośredni (rola moderująca) i stwierdzono znaczący związek między konstruktami, ale moderująca rola zaufania nie była znacząca. To badanie stanowi być może pierwszy test empiryczny wspólnego wkładu użyteczności, łatwości użytkowania, efektywnej współpracy i komunikacji z moderującą rolą zaufania w zakresie adopcji i tendencji korzystania z mediów społecznościowych w kontekście saudyjskim. Ponadto wyniki badania rozszerzają literaturę na temat tendencji korzystania z mediów społecznościowych.
11
EN
For the first quarter of the 20th century, the Curie Laboratory and the Ernest Rutherford Laboratory were the two main research centers for radioactivity. Both dealt with the same field, but had different priorities from the beginning. The Paris laboratory focused on discovering and studying the properties of new radioactive elements, while Rutherford in his laboratories in Montreal, and later in Manchester and Cambridge, tried, above all, to explain the very nature of radioactivity. There was a clear competition between the two laboratories, which, however, did not preclude personal and scholarly cooperation between their heads of research, i.e. Maria Skłodowska-Curie and Ernest Rutherford. The article discusses the main topics of this collaboration, such as developing a radium template, assigning scientific terminology, organizing scientific conferences, and preparing students. In addition, a few passages were devoted to the private relations between both scientists, which had a direct impact on their collaboration.
EN
Background: An increasing number of commercial firms are participating in Open Source Software (OSS) projects to reduce their development cost and increase technical innovativeness. When collaborating with other firms whose sought values are conflicts of interests, firms may behave uncooperatively leading to harmful impacts on the common goal. Aim: This study explores how software firms both collaborate and compete in OSS projects. Method: We adopted a mixed research method on three OSS projects. Result: We found that commercial firms participating in community-initiated OSS projects collaborate in various ways across the organizational boundaries. While most of firms contribute little, a small number of firms that are very active and account for large proportions of contributions. We proposed a conceptual model to explain for coopetition among software firms in OSS projects. The model shows two aspects of coopetition can be managed at the same time based on firm gatekeepers. Conclusion: Firms need to operationalize their coopetition strategies to maximize value gained from participating in OSS projects.
13
Content available Coworking – nowa forma pracy w gospodarce cyfrowej
PL
Postępująca cyfryzacja gospodarki doprowadziła do znacznych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i powstania nowych, elastycznych form pracy, takich jak praca tymczasowa, telepraca, czy coworking. Niniejszy artykuł stanowi próbę usystematyzowania istniejącej wiedzy na temat coworkingu. Chodzi w szczególności o odpowiedź na pytania: Czym jest coworking? Jaka jest jego istota? Co wyróżnia coworking spośród innych nowych, elastycznych form pracy?
EN
The ongoing digitalisation of the economy has revolutionised the way how the enterprises operate. As a result new, flexible forms of work, such as contingent work, telework or coworking have emerged. The aim of this paper is to systematize the existing knowledge about coworking. In particular, by answering the following questions: What is coworking? What is its essence? What distinguishes coworking from other new, flexible forms of work?
PL
W artykule przedstawiono problematykę robotyzacji małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, w szczególności z uwzględnieniem robotów kooperacyjnych i kolaborujących. Omówiono aktualne światowe trendy rozwoju robotyki przemysłowej w tych właśnie obszarach. Jednocześnie podniesiono aspekt bezpieczeństwa, jako najistotniejszego elementu bezpośredniej interakcji człowieka z robotem. Zaprezentowano zdobywające coraz większą popularność kierunki współpracy człowieka i robota, które są w praktyce realizowane na stanowiskach produkcyjnych. Pierwszy z nich to kooperacja, rozumiana jako współpraca człowieka z robotem, w wykonaniu niemal standardowym – w wersji sterowania zwanej potocznie safety – bez ogrodzeń. Z kolei drugi, to kolaboracja i pod tym pojęciem rozumie się współpracę człowieka „ramię w ramię”, z robotem.
EN
The subject of the article is to present the specifics of robotization of small and mediumsized production enterprises (SMEs) in Poland, in particular including cooperative and collaborative robots (cooperation, collaboration). Current global directions and trends in the development of industrial robotics in these areas will be presented at the same time, the article presents the security aspect as the most important element of direct human-robot interaction. Those two directions of cooperation between man and robot, which are gaining increasing popularity, are in practice already implemented at production sites. To zoom in, the first of these is cooperation, understood here as a cooperation between man and robot, almost standard (in the control version commonly known as safety), without fences. In turn, the second one is collaboration and under this concept, for the purposes of this study, it means the cooperation of the person „shoulder to shoulder”, with the robot.
EN
Our research deals with a comprehensive study of the management success factors of logistics service providers using a new approach, and examines the life of logistics service companies. The data were collected from 51 logistics service providers in Hungary. In formulating the hypotheses, we considered management success factors and examined their impact on and relationship with the factors of competitiveness of logistics service companies (including breaking them down in terms of their performance, operations and capacity to change). To sum up and listing in order the success factors of the business, we have found that trust is the first, sector-specific IT development the second, the third is the choice of strategy and the fourth is the service portfolio and profitability-based diversification. The order and volume of development of these areas can have a significant impact on the development and financial results of the factors determining the competitiveness of logistics companies. The results of our research can effectively support logistics service providers in finding their business success factors, which will enable them to fully satisfy their customers’ expectations in the supply chain.
PL
Badania dotyczą kompleksowej analizy czynników sukcesu zarządzania dostawców usług logistycznych przy użyciu nowego podejścia i analizują funkcjonowanie firm świadczących usługi logistyczne. Dane zostały zebrane od 51 dostawców usług logistycznych na Węgrzech. Przy formułowaniu hipotez wzięliśmy pod uwagę czynniki sukcesu zarządzania i zbadaliśmy ich wpływ na czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw usług logistycznych oraz zależności między nimi (w tym ich rozkład pod względem wydajności, działania i zdolności do zmiany). Podsumowując, wymieniając w kolejności czynniki sukcesu biznesu, stwierdzono, że zaufanie jest czynnikiem najważniejszym, na kolejnych miejscach znalazły się: sektorowy rozwój IT, wybór strategii i portfel usług oraz dywersyfikacja oparta na rentowności. Kolejność i wielkość rozwoju tych obszarów może mieć znaczący wpływ na rozwój i wyniki finansowe czynników determinujących konkurencyjność firm logistycznych. Wyniki naszych badań mogą skutecznie wspierać dostawców usług logistycznych w znajdowaniu czynników sukcesu ich działalności, co pozwoli im w pełni zaspokoić oczekiwania klientów w łańcuchu dostaw.
EN
The Malaysian government has encouraged public sectors to adopt innovation to create value added that will increase their wealth creation and to enhance their competitive advantage. There are many initiatives have been put forward to encourage the innovative activities, nonetheless, the efforts are rather less fruitful. Thus, this paper aims to discuss the challenges faced in managing non-technological innovation in the organization and suggest ways for improvement particularly in Malaysian public sectors. For that purpose, seven interviewees have been chosen to be interviewed using semi-structured questions from two categories; facilitator and implementer. Thematic approach is implemented to analyse the data collected. This study has identified three critical challenges, which include innovative culture, inadequate resources and lack of collaboration with other institutions.
PL
Rząd Malezji zachęcał sektory publiczne do przyjmowania innowacji w celu tworzenia wartości dodanej, która zwiększy ich dobrobyt i wzmocni przewagę konkurencyjną. Podjęto wiele inicjatyw zachęcających do innowacyjnych działań, jednak uzyskane wyniki nie są najlepsze. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie wyzwań stojących przed zarządzaniem pozatechnologicznymi innowacjami w organizacji oraz zaproponowanie sposobów na poprawę aktualnego stanu, szczególnie w malezyjskich sektorach publicznych. W tym celu wybrano siedem osób, z którymi przeprowadzono wywiady, z wykorzystaniem półstrukturalnych pytań z dwóch kategorii; moderator i realizator. W celu analizy zebranych danych wdrożono podejście tematyczne. W badaniu wskazano trzy kluczowe wyzwania, które obejmują innowacyjną kulturę, nieodpowiednie zasoby oraz brak współpracy z innymi instytucjami.
EN
In the current industrial scenarios those involved in production and services distribution are called to deal with a plurality of stakeholders, considering different interests, readings and positions. This paper exploits the concept of collaboration in this fast changes and flexible scenario by describing the characteristics of collaboration among enterprises and their scope. In this context, the purpose of all managers to maximize utility, to save cost or to minimize of transaction costs is hard to be reached. Under this prospective, to collaborate with other firms is a logical way to work and to pursue the previous objectives. The purpose of this paper is to define all the aspects of collaboration, mainly among enterprises, and the reasons that can drive a manager to stipulate a collaboration agreement. Two different ways, through collaboration can rise, have been described: collaboration induced by external body (top-down collaboration) or born in a spontaneous way (bottom-up). The management of the collaboration and the identification of key performance indicators, able to control the development of the network system, is addressed by exploiting the Italian network contract and the case study of the energy cluster.
PL
Niniejsze opracowanie ma na celu pokazanie zmian, które zachodzą na rynku usług logistycznych, zwrócenie uwagi na trudność a jednocześnie wymóg innowacyjności, następnie pokazanie, jak w wyniku otwarcia procesu innowacji i utworzenia partnerstwa technologicznego rodzą się innowacyjne rozwiązania dla logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. W artykule przedstawiono klasyfikację otwartych innowacji w branży usług logistycznych, zaprezentowano przykłady aliansów operatorów i partnerów technologicznych, w tym opisano przykład współpracy firm Mearsk i IBM nad wdrożeniem technologii blockchain. Praca powstała w oparciu o analizę materiałów wtórnych: artykułów, raportów firm konsultingowych i studiów przypadków dostępnych w czasopismach branżowych, na firmowych stronach internetowych oraz przedstawianych przez same firmy w ramach seminariów internetowych. Badania wskazują na rosnącą rolę współpracy operatorów logistycznych z partnerami technologicznymi w modelu otwartej innowacji logistycznej. Operatorzy doceniają wiedzę i umiejętności, które partnerzy technologiczni wnoszą do współpracy. Dostrzegają jednak, że sukces sojuszu innowacyjnego w znacznej mierze zależy od zarządzania relacjami i nadzoru kontraktowego.
EN
This study aims to show the changes that take place on the transportation and logistics (T&L) market, draw attention to necessity of innovation and related challenges, then demonstrate how innovative solutions in logistics and supply chain management are emerging as a result of application of the process of innovation and creation of technological partnership. The article presents the classification of open innovations in logistics industry, gives examples of strategic alliances between Logistics Service Providers (LSPs) and technology solutions providers, and describes Maersk and IBM collaboration on blockchain technology. The study was based on the analysis of secondary materials: articles, reports from consulting companies and case studies published in industry magazines, on company websites and presented by companies themselves as part of webinars. The research highlights growing role of logistics operators' cooperation with technology partners in the open logistics innovation model. LSPs appreciate the knowledge and skills that technological partners bring to this cooperation. However, they also recognize that the success of the innovation alliance largely depends on surveillance mechanisms both relational and contractual.
PL
Trzy czynniki warunkujące dynamikę postępu: nauka, samorząd, biznes mają historię sięgającą starożytności. Trudno będzie w tej triadzie pojęć wybrać dziedzinę najważniejszą bądź też pierwotną, aczkolwiek w kolejności z racji jej korzeni należałoby wymienić kreatywność człowieka. Ta cecha implikuje rozwój przedsiębiorczości, rodzaj aktywności wiodącej do rozwoju cywilizacyjnego. Człowiek dąży do zaspokojenia hedonistycznych pragnień, pragnienia stymulują wynalazczość, a ta przyczynia się do zwiększania produkcji i wykorzystania jej w celach utylitarnych. Zatem łańcuch przyczynowo-skutkowy jest nieskończony. Dynamiczna efektywność współpracy zależy w dużej mierze od jej symultaniczności.
EN
In our deliberations on the main topic we should emphasize the relationship between the three titular factors determining the dynamics of progress: science, local government and business. They all have a history dating back to antiquity. It will be difficult to select the most important or the original field in this triad of concepts, but due to its roots we should mention human creativity. This feature implies the development of entrepreneurship, the type of activity that leads towards civilizational development. Thanks to technological progress, also towards satisfying the hedonistic desires and its use for utilitarian purposes. Thus, the cause and effect chain is infinite. The dynamic efficiency of cooperation largely depends on its simultaneity.
EN
There is already a wide acceptance on the importance of involving supplier and customer companies in product development. Decent understanding prevails on the relationshiporiented approach to product development including various collaboration forms. However, there is less research on the factors explaining the decision of attending to joint product development. In addition, less studies have examined the integrated role of both suppliers and customers in product development initiatives. This study searches answers to the following research questions: 1. What is the role of different actors in product development initiatives? 2. What factors motivate suppliers and customers to participate in product development? The research is carried out as an in-depth qualitative single case study in a large project manufacturing company. It takes the perspective of a focal company striving for product improvements. The first part of the empirical study consists of 15 semi-structured interviews. The second part includes two discursive workshops and builds upon the results of the interviews. This study contributes to the existing research by explaining the challenges and conditions facilitating joint product development with supplier and purchaser companies. The results highlight the role of customers in improving the effectiveness of product development. As a practical contribution, the paper reports the application of workshop method as a facilitator of collaboration between supplier, purchaser (focal company) and customer companies.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.