Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszek sprężysty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dobór mieszków sprężystych w środowisku WWW
EN
A lecture on theoretical essentials on resilient metal bellows and on interactive engineering design calculations for their automatic selection.
2
Content available remote Układ pomiaru dużych mas z hydraulicznymi mieszkami sprężystymi
PL
Pomiar dynamiczny dużych mas wiąże się z wieloma problememi. Są one szczególnie złożone w odniesieniu do układów przenośnych charakteryzujących się niewielkimi rozmiarami i masą własną. W artykule przedstawiono właściwości metrologiczne układu do pomiaru dużych mas, wykorzystującego hydrauliczne mieszki sprężyste, spełniającego takie wymagania. Przedstawiono konstrukcję hydraulicznych przetwornikówsiły, stanowisko badawcze do identyfikacji ich parametrów, model matematyczny i jego weryfikację dla wymuszeń statycznych i dynamicznych. Układ ten może być stosowany w wielu przyrządach pomiarowych o specyficznych wymaganiach metrologicznych i użytkowych.
EN
Dynamic measurement of high loads is connected with many problems. They are more complex there, where portable, light system are concerned. In the article, measurement properties of system used for measured of high loads are discussed. The system uses hydraulic bellows spring as measurement sensor. Design of hydraulic force transducer and test stand for transducer parameters identification are presented. Mathematical model and its practical verification for static and dynamic excitations are also described. The measurement system can be used in many other measurement devices, where specific demands are necessary.
PL
W artykule przedstawione zostały rezultaty komputerowej symulacji zachowania się modelu matematycznego przetworników siły, poddanych działaniu zmiennej w czasie funkcji wymuszenia siłowego. Rezultaty obliczeń porównano z wynikami badań doświadczalnych. Analiza problemu została wykonana przez numeryczne rozwiązanie różniczkowych równań ruchu. Współczynniki określające parametry tłumienia oraz funkcja nieliniowej sprężystości zostały wyznaczone doświadczalnie. Obliczenia zrealizowano za pomocą pakietu Mathematica. Uwzględniono różne wartości obciążenia oraz różne prędkości wymuszenia (zależne od czasu trwania funkcji wymuszenia). Celem pracy było wyznaczenie minimalnego czasu działania obciążenia, dla którego układ przetwornika może wygenerować stabilny sygnał pomiarowy. Porównanie rezultatów symulacji z wynikami badań przeprowadzono w celu określenia poprawności budowy modelu matematycznego.
EN
The paper presents the results of a digital simulation mathematic model of a force transducer, under time varaiable forcing. The calculation results were compared with the resulte of experimental testing. Numerical solving of differential equations was used. Damping and nonlinear stiffness values were assgned by experimental testing. A mathematica system was used. Variable forcing and forcing velicities were taken into consideration. The aim of the work was to determine the minimal time of forcing action for which the system`s generated measurement signal is stable. The mathematical model was checked by a comparison between the digital numerical results.
4
Content available remote Tłumienie drgań w hydraulicznych przetwornikach siły
PL
W artykule przedstawiono obliczenie częstości drgań własnych oraz współczynnika tłumienia dla hydraulicznych mieszkowych przetworników siły, opracowanych w Instytucie eksploatacji w Radomiu. Przetworniki te przeznaczone do metrologicznych aplikacji przemysłowych, znalazły zastosowanie w dynamicznych wagach samochodowych. Obliczenia przeprowadzono na podstawie badań charakterystyki sprężystej [ugięcie-obciążenie]. Charakterystyka ta została określona doświadczalnie, za pomocą maszyny wytrzymałościowej, oraz doświadczalno-teoretycznie na postawie analizy przemiany termodynamicznej. W celu oceny poprawności rozważań zostało przeprowadzone porównanie rezultatów obliczeń otrzymanych na podstawie obu charakterystyk.
EN
The paper presents calculation of frequency of free vibration and the damping coefficient for hydraulic bellows force transducers developed in the Institute for Terotechnology in Radom. The transducers, meant for metrological industrial applications are also used in dynamic automotive weighers. Calculations were executed on the basis of research on the mentally defined by means of the strength machine and moreover experimentally and theoretically on the basis of the analysis of the thermodynamic process. Results of calculations obtained on the basis of both characteristics were compared, what was aimed at assessment of considerations correctness.
5
Content available remote Temperaturowe parametry eksploatacyjne w hydraulicznych przetwornikach siły
PL
W artykule przedstawiono rezultaty oraz metodę badań wpływu zmiany temperatury na dokładność wskazań i zakres pomiarowy mieszkowego hydraulicznego przetwornika siły. Jest on zastosowany w wadze samochodowej do pomiaru nacisku osi na podłoże. Na podstawie rezultatów badań dokonano wyboru cieczy roboczej w przetworniku oraz określony został rozrzut wskazań. Analizie doświadczalnej poddano wpływ temperatury na charakterystykę pomiarową wagi. Znajomość tej zależności jest niezbędna do opracowania właściwego algorytmu kompensacji temperaturowej charakterystyki pomiarowej urządzenia metrologicznego. Temperature operating parameters in hydraulic force transducers
EN
The paper presents results and methodology of research on the influence of changes in temperature on precision indicators and the measurement range of the hydraulic bellows force transducer. It is applied in the automotive weigher for measurement of axial load on the substrate. On the basis of research findings the working liquid in the transducer was chosen and the dispersion of indications was defined. The influence of temperature on the weigher's measurement characteristic was experimentally analysed. Knowledge of this dependency is necessary for elaboration of an appropriate algorithm of temperature compensation of the metrological device's measurement characteristic.
6
Content available remote Rozproszenie energii w hydraulicznych mieszkowych przetwornikach siły
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w celu określenia własności tłumiących elementów pomiarowych, jakimi są hydrauliczne, mieszkowe przetworniki siły. Badane przetworniki to oryginalna konstrukcja opracowana w Instytucie Technologii Eksploatacji, łącząca w sobie cechy małogabarytowego, statycznego oraz dynamicznego przetwornika siły o dużej nośności. Przetwornik przeznaczony jest dla przemysłowych urządzeń pomiarowych oraz układów automatyki [L. 1, 2, 3,]. Prezentację rozproszenia energii przedstawiono w postaci pętli histerezy [L. 1, 2] uzyskanej podczas obciążania i odciążania przetwornika. Pętle histerezy zostały przedstawione w formie zależności pomiędzy odkształceniem i obciążeniem. Badania wykonano w Laboratorium Badań Materiałowych ITeE w Radomiu z użyciem maszyny wytrzymałościowej INSTRON 5582 oraz cyfrowego oscyloskopu TEKTRONICS.
EN
The paper presents results of investigations executed to define damping properties of measurement elements, i.e. hydraulic bellows force transducers. The investigated transducers have an original construction developed at the Institute for Terotechnology [ITeE]. They join features of a small-overall dimension, static and dynamic force transducer with a big load capacity. The transducer is meant for industrial measurement devices and for systems of automatics. Presentation of dissipation of energy was done in a form of the hysteresis loop obtained in the course of loading and unloading the transducer. The hysteresis loops were presented in a form of dependencies between the strain and the load. Investigations were executed in the Laboratory of Material Research of ITeE in Radom by means of the testing machine INSTRON 5582, and the digital oscilloscope TEKTRONICS.
7
Content available remote Nieliniowa charakterystyka sztywności hydraulicznych elementów pomiarowych
PL
W artykule zaprezentowana została charakterystyka sprężysta hydraulicznego przetwornika siły. Przetwornik ten określa obciążenie na podstawie zmiany ciśnienia wewnątrz odkształcanego elementu sprężystego wypełnionego cieczą. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie zmiennego modułu Younga w pełnym zakresie pracy przetwornika. W zakresie tym wyznaczono także krzywą ściskania. Dokonano porównania naprężeń obliczonych z zależności wytrzymałościowych z ciśnieniem wewnętrznym przetwornika. Przeprowadzona została ocena liniowości przemieszczeń i naprężeń.
EN
The paper presents elastic characteristic of a hydraulic force transducer. The transducer assigns the load on the basic of change pressure inside the deformed elastic element filled with liquid. The executed investigation enabled to define the variable Young modulus in the full range of the transducer’s work. The compression curve was also assigned in this range. Comparison of strains calculated from resistance dependencies with the transducer’s internal pressure was made. The assessment of the linearity of dislocations and strains was carried out.
8
Content available remote Identyfikacja parametrów mieszka sprężystego
PL
W artykule przedstawiono symulacyjne badania MES mieszka sprężystego, zastosowanego jako elastyczny pancerz w hydraulicznym przetworniku siły [L.1, 2]. Przeprowadzono analizę wpływu konstrukcji modelu na jego sztywność, rozkład oraz poziom naprężeń. Uzyskane wyniki symulacji MES porównano z wynikami badań laboratoryjnych. Porównanie to stanowi podstawę do opracowania konstrukcji modelu najpełniej i najdokładniej (przy zachowaniu maksymalnej prostoty modelu) odzwierciedlającej własności obiektu rzeczywistego. Kryterium kwalifikacyjne stanowiła sztywność mieszka (porównanie sztywności obliczonej z doświadczalną). Wyłoniony na tej drodze model poddano obliczeniom wytrzymałościowym metodą elementów skończonych. Model poddano obciążeniu w postaci ciśnienia działającego prostopadle do wewnętrznych ścianek mieszka.
EN
The paper presents simulation investigations MES of a bellows used as an elastic shell in a hydraulic force transducer. An analysis of the influence of a model’s construction on its stiffness, distribution and level of stresses was made. The obtained results of the MES simulation were compared with results of laboratory investigations. This comparison is the base for development of the model’s constructions which will in the best and more precise way (with keeping maximal simplicity of the model) reflecting properties of the real object. The bellows stiffness (comparison of the calculated stiffness with experimental one) was the qualifications criterion. The model selected in this way underwent calculations of strength with the use of the Finite Elements Method. The model was loaded in a form of the pressure acting perpendicularly to the bellow’s internal walls.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.